031 559 553     Kontakt

Prijava na e-novice

Image title

Holistična medicina okolja

GEOMANTIJSKI PREGLEDI PROSTORA

GEOMANTIJSKE ANALIZE       

SVETOVANJE 

NAČRTOVANJE

PROSTORSKO PLANIRANJE

ZDRAVLJENJE PROSTORA

AKUPUNKTURA PROSTORA - LITOPUNKTURA

IZOBRAŽEVANJA 

TRAJNOSTNI TURIZEM

TRAJNOSTNI RAZVOJ


Geomantija je holistična medicina za zdravje prostora in ljudi.

Po tradicji poznana kot starodavno vedenje prednikov o življenjski energiji narave. Razvojna specializacija geomantije je sinteza geološke, bio/energijske, duševne in duhovne razsežnosti okolja in ljudi.

Uporablja se v pregledih kakovosti bivalnih in delovnih prostorov in ekološkega zdravja ekosistema okolja, prostorskega načrtovanja, energijske medicine okolja, svetovanja, izobraževanj in integralnega projektiranja za trajnostni razvoj,   

Na področjih v naravovarstvu, urbanizmu, zelenem turizmu, arhitekturi, naravni in kulturni dediščini, poslovnem okolju in inovativnih projektih za zdravje


ENERGIJSKA MEDICINA DOMA IN OKOLJA  : 

Geomantija        

Tradicionalna medicina okolja     

Feng shui

Zdravstvena ekologija      

Ekologija prostora - človeka - podjetja

Bioenergija prostora

Geobilologija       

Integralni urbanizem     

Energijskijski zemlljevid geoarhitektura 

Sakralna eterična geografija        

Geopsihologija

Duhovna znanost      

GeoRadiestezija      

Akupunktura prostora


Poslanstvo  :

ZA ZDRAVJE PROSTORA IN ČLOVEKA

UVAJANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

SNOVANJE ZELENEGA RAZVOJNEGA MODELA

UVAJANJE NOVIH OKOLJSKIH STANDARDOV

VEČANJE RAVNI ZAVESTI O OKOLJU

BIVALNA KULTURA

VAROVANJE OKOLJA, DEDIŠČINE, TRADICIJE STARIH MODROSTI PREDNIKOV

KREPITEV SISTEMA PREVENTIVE - OKOLJSKO ZDRAVJE IN ČLOVEK

ZDRAVSTVENO OKOLJSKO OSVEŠČANJE

SPREMINJANJE VREDNOT V VSEH SEKTORJIH

OKOLJU PRIJAZNO DELOVANJE V SKUPNOSTI

SINTETIZIRANJE VSEH RAVNI BIVANJA

UVAJANJE NOVIH HOLISTIČNIH ZNANJ IN  PRAKS 

INOVIRANJE NOVIH ENERGIJSKIH IN DUHOVNIH TEHNOLOGIJ


EKOSISTEMSKE STORITVE :

Pregledi kakovosti bivanja   - hiše, naselja, občine, podjetja,

Raziskava geomantijskih danosti za GEOPARKE

Izdelava energijskih zemljevidov

GEOTURIZEM

Raziskava onesnaženja okolja - voda, zrak, zemlja, UV, ozon

Geo meritve sevalnih obremenitev - elektrosmog, okoljska sevanja, materiali

Bioenergijska raziskava prostora

Geomantijska izboljšava energijske učinkovitosti prostora

Geo monitoring  /  geo-eko okoljski standardi, celovita presija vplivov na okolje

Vodna ekologija

Izdelava geomantijske analize - tekstualni opis, karta, izhodišča za zasnovo

Poročilo pregleda in izdelava ocene stanja neg. & poz. trendov razvoja

Energijsko svetovanje

Posvetovanje pri izdelavi idejne zasnove za gradnjo hiše , prenovo

Izdelava geomantijske platforme  -  strokovna podlaga za projekte

Interdisciplinarno trajnostno načrtovanje - OPPN

Razvoj zelenih strategij s povdarkom na preventivi - prostorko & programsko

Revitalizacija bivalnih in delovnih prostorov z akupunkturo - litopunkturo

Zdravljenje arhitekturnih in sevalnih odtisov 

Zdravljenje čustvenih odpadkov zgodovine okolja

Celosten servis geomantijsko ekološkega znanja - zdravja

Individualno svetovanje  - za zdravje, odnosi, poslovanje, razvoj projektov

Zagotovitev zdravega življenjskega okolja

Pregled podjetij > geomantijsko poslovno svetovanje - vodstvo, zaposleni

Holistična izdelava logotipa - podjetja, projekti

Projektiranje zelenega razvojnega modela -  lokalne skupnosti,  občine

Raziskovanje zdravilnih točk pokrajine

Izdelava edinstvenih labirintov - turizem, dediščina, kultura

Razvijanje avtentičnih projektov za zdravje

Inoviranje trajnostnega razvoja -  občine, razvojne agencije, EU 2014 -2020

Pregledi narave in markiranje zelene infrastukture

Oblikovanje unikatnih programov zelenega turizma

Izdelava geomantijski selfnes programov - zdravilišča

Izobraževanje kadrov - zdravilišča, šole,vrtci

Izvajanje geoterapij v naravi

Razvoj trajnostnega turizma - podeželje, ekološke kmetije , zdravilišča


SINTEZA CELOSTNE EKOLOGIJE  : 

Geomantija        

Tradicionalna medicina okolja     

Feng shui

Zdravstvena ekologija      

Ekologija prostora - človeka - podjetja

Bioenergija prostora

Geobilologija       

Integralni urbanizem     

Energijskijski zemlljevid geoarhitektura 

Sakralna eterična geografija        

Geopsihologija

Duhovna znanost      

GeoRadiestezija      

Akupunktura prostora

Inovacija geomantijsko poslovno svetovanje


Referenca od 1999 : 

Robi Lavin s.p. Geomantija celostna ekologija _ Inštitut za celostni razvoj Anima Mundi


Geomantija je HOLISTIČNA VEŠČINA  raziskovanja, načrtovanja, zdravljenja prostora in svetovanja ljudem.  

Kot CELOSTNA EKOLOGIJA upošteva vse vidike bivanja. Vsakomur, ki želi narediti nekaj zase in za svoj prostor, ponuja učinkovite rešitve doseganja bio energijskih značilnosti ekosistema vsakega kraja v skladu z vitalnimi počeli zdravja narave. 

Z vsestransko povezujočo obravnavo Zemlje, okolja in ljudi nudi holistični način doseganja in izboljševanja zdravja na različnih področjih življenja. V inovativnem svetovalnem delu z ljudmi zajema vse dimenzije človekovega delovanja. 

Zaradi tradicionalno značilnega prepoznavanja materialnih, energetskih in duhovnih komponent pokrajine, objektov in prostorov je geomantija poimenovana EVROPSKI FENG SHUI, ki združuje filozofijo, umetnost in vedo kreativnega urejanja harmoničnega okolja ter s svojim vedenjem sovpada tako s starodavnimi empiričnimi izročili kot tudi z modernimi ugotovitvami KINESTEZIJE.

CELOSTNA OBRAVNAVA PROSTORA IN ČLOVEKA 

Geomantija je holistična disciplina, ki celostno proučuje večplastno slojevitost geološko energijske,duhovne in arhetipsko zdravilne strukture prostora. V raziskovalnem delu prostorskega planiranja za izdelavo PLATFORME, jeključnega pomena celostno seznanjanje s pokrajino, z njenimi vidnimiin nevidnimi razsežnostmi. 

Poleg analiz konfiguracije terena, obstoječe grajene in zelene strukture – jeupoštevana izvorna večdimenzionalna struktura prostora.Vodilo geomantijskega pristopa je : ¨pokrajina je živ organizem ¨, s humanističnim dojemanjemdružbenih in naravnih procesov. 

Osnovna paradigma geomantijskega dela je, da je prostor inteligentenin živ – to pomeni da so zakonitosti in znanja žive materije, s katerimi ustvarjamo, veliko bolj kompleksni.Zemlja je živ ORGANIZEM, prežet z univerzalno energijo, ki zajema celoten življenjski prostor, v kateremživimo. Prostor je večplasten in poleg geografskih oblik ter biološke sfere obsega tudi eterično tkivoprostora, sestavljeno iz energijskih polj, pretokov in žarišč. 

PLATFORMA prostorskega načrtovanja zaobsega raziskovalno področje naravne, kulturne, arhitekturne, sakralne dediščine inrazsežnosti duhovno energijskih danosti pokrajine in človeka, ki predstavlja vir INOVATIVNEUSTVARJALNOSTI. Z namenom da bi razvoj prostora pridobil dolgoročno kakovost bivanja, geomantijska PLATFORMA dajepredhodna izhodišča kot strokovna delovna podlaga. Vključuje kognitiven zorni kot obravnavekrajinskega prostora in ga postavlja v družbeni razvojni kontekst. Pomembna osnova za doseganje ciljevpametne, vključujoče in trajnostne rasti so prostorski potenciali, ki so v PLATFORMI GEOMANTIJSKE ANALIZE sistematičnoovrednoteni v zaokroženem naravnem območju, ki ga imenujemo HOLON. 

Geomantija - celostna ekologija, prepoznava ekosistem prostora podeželja in zrcalno geometrijo zavestiprebivalcev. S holistično raziskavo prostora, v kateri so ob geoloških komponentah branja prostorskihprvin, dodatno razberane duhovno-energijske in zdravilne danosti prostora, se prepozna uvid v vitalnodanost naravnih virov prostora, kakor tudi izhodišča za njegov razvoj.S tem je opredeljena razvojna vizije regije, ki temelji na podlagi ocene prostorskega stanja in razvojnihkapacitet v prostoru.Človek generira vplive v okolje, prostorsko stanje pa posledično določa zavest družbe . V geomantijski raziskavi se berljivost karakteristik prostor vzporedno reflektira na družbo prebivalcev podeželjakot celoto, oziroma naročnika, z izhodišči analize in napotki, ki so SMERNICE za celostni razvoj. Analogije med značilnostmi prostora in prebivalci so razbirane večplastno. 

Ključni elementi holističnega pristopa so v družbeno odgovornem soočanju s potenciali & problemi inozavedanju rešitev pri usmerjanju za ¨dvig ¨v uspešnejše ekološko, poslovno, kulturno in okoljskodelovanje. Obravnavani prostorski vzorci GEOMANTIJSKE ANALIZE večplastno odražajo značilnostivitalnih karakteristik okolja, ter vpete družbene, ekološke in ekonomske razsežnosti. S tem dosegamozmožnost za preseganje in preobražanje negativnih družbenih trendov v pozitivne. 

Na tem področju uvajamo inovativni razvojni segment pri ravnanju do okolja, ki je v osnovi zasnovan naza-vesti spoštovanja večplastne zakonitosti okolja, je posodobljena oblika starih znanj naših prednikov.Poglavitni viri rešitve izhajajo iz sinergije prostora in ljudi. Vizija regije je na ustrezen način prepoznanaiz prostorskih danosti. 

Tvorec razvojnih postopkov je doktrina integracije naravnih virov prostora in človeških virovprebivalcev. Holističen pristop združuje razvojne potenciale pokrajine in prebivalcev - z implementacijointuitivnih vedenj.

Naše znanje je oplemeniteno s praktičnimi izkušnjami. Zaobjema sintezo znanj s področij radistezije, bioenergije prostora in geobiologije. GEOMANTIJA je sodoben holistični pristop, ki obsega kognitivno prepoznavanje subtilnih razsežnostih Zemlje, narave, arhitekture in kulturne krajine. S transpersonalnim sistemom nudi pomoč raznolikim razsežnostim prostora, ljudi in Zemlje. HOLISTIČNA MEDICINA OKOLJA je namenjena vsakomur, ki si želi odpraviti in ozdraviti vpliv sprožilcev iz prostora in vzrokov v sebi, ki povzročajo zdravstvene ali psihosomatske težave v vsakdanjem življenju.

S specializirano usmerjenostjo v zdravljenje prostora pri primerih kompleksnih onesnaženj prostora je geomantija znana kot veda ZDRAVLJENJA PROSTORA. Zavzema se za celostno zagotovljene normative in standarde zdravja prostora. Svojo usposobljenost za zdravje prostora nudi in zagotavlja z metodo AKUPUNKTURE PROSTORA imenovano LITOPUNKTURA. Temelji na humanističnem dojemanju življenjskih procesov tako pri ljudeh kot tudi v prostoru.

Uporabnost geomantijskih metod je večplastna. Obsega podporo in reševanje na zdravstvenem, arhitekturnem, poslovnem, duševnem in duhovnem področju življenja.  Cilj je doseganje prostorskega zdravja ter poglabljanje razvoja in avtentičnosti v vsakdanjem življenju posameznika

  • Zagotavljanje večje vitalnosti prostora,

  • izboljšanje kvalitete življenja,

  • zadovoljitev duhovnih in telesnih potreb v bivalnem prostoru,

  • dosega trajnega prostorskega zdravja in posledično izboljšanja zdravja človeka,

  • ustvarjanje harmoničnega okolja,

  • pomoč prostora pri izražanju človekove resnične podobe in biti,

  • zajem vitalne energije Zemlje v bivalni prostor,

  • zagotovitev pozitivnega vpliva prostora na aurično polje bivajočih,

  • okrepitev temeljnih vezi med človekom in Zemljo,

  • ustvarjanje zdravega, blagodejnega, kreativnega in zdravilnega prostora

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Our mission is innovative development of the green model for sustainable growth in general, and tourism development in particular.

We designed an integrated and sustainable approach during two decades of numerous completed projects in the field of geomancy research, nature space creation and planning, energy consulting, education, and holistic medicine of the environment.

Through a renown innovation of geomancy business consulting we developed a methodology synthesis of man and nature space in a holistic manner. The holistic combination of ecology and human capacities has derived from a contemporary paradigm of nature-friendly growth with regards to the ecology vision of planetary changes.

Geomancy
It is a multidimensional research and implementation approach. To revitalize an area’s ecosphere Approach deals with spiritual and energy dimensions of the area’s inherent characteristics. In order to deal with development issues holistically and to combine local and strategic levels effectively Approach initiates new knowhow and nature-derived actions. The approach surpasses established norms through the implementation of intuition.
Geomancy Approach introduces new ecology standards concerning condition of the environmental and its holistic growth. Hence, a healthy spatial development is supportive of sustainable general welfare, equitable distribution of benefits and high quality of life on the one hand, and protecting and reinforcing natural sources on the other hand.
Our geomancy study amply detects geological, energy, spiritual, and archetype potentials of the area. The study provides synthesis of every level of existence in their visible and invisible dimensions. Along with terrain configuration analyses and survey of existing urban and nature structures the area’s multidimensional structure is taken into account, as well. Thus, the ground is provided to rate the area’s ecological status, evaluate its growth potential, and establish starting-points for sustainable development planning processes

------------------------------

PRESENTAZIONE DELL'APPROCCIO SOSTENIBILE DELLA GEOMANZIA

Per conseguire soluzioni innovative di progettazione, relative alla conservazione e al miglioramenton della qualita dell'ambiente e della sua identita, usiamo l'approccio sistemico sostenibile.

In base al riconoscimento dell'innovazione ricevuto nel 2010 dalla Camera di Commercio e Industria di Lubiana, abbiamo perfezionato la nostra conoscenza attraverso la realizzazione di progetti di ricerca scientifico – geomantica, di pianificazione territoriale, di consulenze sull'energia, di formazione e di ecologia sistemica dell'ambiente, dove trattiamo l'ambiente nella sua interezza, ossia non solo le singole parti della natura. In base alle soluzioni conseguite abbiamo creato un modello di lavoro trasferibile, utilizzabile per la realizzazione di un'autentica progettazione sostenibile. Per implementare la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo dei beni culturali e naturali includiamo nello sviluppo sostenibile il potenziale energetico-vitale del paesaggio, cosi come nuovi contenuti culturali e storici. Cio garantisce la salute del paesaggio e offre le condizioni di un'esperienza esauriente delle/i visitatrici/ori. Con il turismo verde sensibilizziamo le visitatrici/ori riguardo l'importanza della conservazione dei beni culturali e dell'identificazione delle loro origini. Questa e una nuova tendenza nel turismo, che trasforma un turismo stagionale e superficiale in un turismo esauriente e continuativo con contenuti legati alla natura e alla cultura.

La scienza ambientale ecosistemica (Ecosystem Environmental Science) della geomanzia e una metodologia di ricerca basata sulla concezione sistemica dell'ambiente, dell'ecologia, del patrimonio immateriale, della geobiologia, della geografia dell'energia. Le conoscenze relative alla tutela della natura sono versatili. Tale scienza contiene un nuovo paradigma di sviluppo ambientale, e identica agli imperativi del cambiamento globale ed e stata testata su progetti realizzati nel settore del turismo verde, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ecologia, della geobiologia, del patrimonio, nel mondo degli affari e nei progetti innovativi riguardanti la salute del territorio.

MISSIONE

La nostra missione e introdurre un modello innovativo di sviluppo verde per uno sviluppo sostenibile. Si fonda sulla Piattaforma geomantica della ricerca ambientale dell'interezza. E un documento strategico di sviluppo per la pianificazione ambientale. Sintetizzando il lavoro eseguito con le persone della comunita locale, una nostra specializzazione, sviluppiamo un programma autentico di politiche verdi – in linea con la strategia di sviluppo dell'EU 2014-2020, com'e il turismo sostenibile, con prodotti autentici e innovativi. Stiamo sviluppando nuovi indirizzi del turismo verde geomantico con l'offerta di prodotti turistici di alta qualita e di servizi innovativi.

CREDENZIALI

In 20 anni di attivita abbiamo plasmato lo sviluppo integrale e sostenibile nei progetti di ricerca geomantica realizzati: nei progetti di pianificazione territoriale, di consulenza riguardante l'energia, nei progetti di formazione e di medicina olistica dell'ambiente. Si tratta di esperienze testate nei progetti realizzati di pianificazione territoriale, di consulenza aziendale e di medicina olistica dell'ambiente. Le nostre credenziali sono il riconoscimento per l'innovazione ricevuto nel 2010 dalla Camera di Commercio e Industria di Lubiana, la consulenza aziendale e il primo piano regolatore comunale geomantico realizzato in Slovenia nel 2009. Proveniamo dall'esperienza campione del modello relativo all'interezza, gia testato nella prassi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bavimo se inovativnim zelenim razvojnim modelom za održivi razvoj i održivi turizam. U 20 godina iskustva na području zelenog turizma, urbanizma, arhitekture, ekologije, geobiologije, baštine, poslovnog okruženja i inovativnih projekata za prostorno zdravlje, smo svoja znanja sinetizirali u integriralni održivi pristup. Taj se temelji na geomantijski platformi. To je prostorna studija sveobuhvatnog tretmana okoliša. Pruža procjenu stanja i ekološkog zdravlja okoline, procjenjuje razvojne kapacitete posmatranog područja te utvrđuje osnovice. To je matrica za autentično održivo planiranje. Znanja se svestrano upotrebljavaju u ulogi očuvanja prirode. Uvodimo nov standard ekološkog zdravlja i holističkog razvoja uz podršku održivom prosperitetu, visokoj kvaliteti života te zaštiti i razvoju prirodnih resursa. Revitaliziramo okoliš na izmjerenim geomantijskii područjima za područje ekosfere projekta. Uključeni aktere educiramo i osposobimo za razvoj programa održivog turizma.

Na temelju priznate inovacije Gospodarske komore Slovenije 2010, uvodimo holističku metodologiju sinteze prostora i ljudi. Holistička ko-kreacija između svih sektora čovjeka i okoline bazira na aktualnoj novoj paradigmi su-prirodnog razvoja.

Kontemporalni održivi know-how usavršili smo kroz ostvarene projekte znanstveno-geomantijskih istraživanja, prostornog planiranja, energijskog savjetovanja, obrazovanja te holističke ekologije okoliša.

Litopunktura predstavlja inovativni ekološki alat koji prelazi opstojeću praksu okoline i prozrenih vitalno energijskih datosti prirode koje su oživljavajući sastojni dio ekosfere. Istovremeno predstavlja znanstvenu osuvremenjenu tradiciju menhira. Postavljanje kamena s urezanim simbolom na centralnoj točki mreže življenjske energije zemlje. Budi drevne postupce za označivanje identiteta i kultiviranje prostora koji su upotrabljavale drevne kluture na našem prostoru. Rezultirane pozitivne promjene u renoviranju oštećenog ekosustava su znenstvano potvrđene. Testiranja se rade sa različitim instrumentima. Učinak je održiv i prepoznatjliv u razvoju lokalnog turizma oplemenjenog s rašću svjesti značajnosti održavanja prirodne i kulturne baštine okoliša za buduće generacije.

Geomantijski održivi turizam . Održivo planira na osnovi platforme projekta iz geomantijske studije okoliša. Oživljava vitalne bio/energijske izvo prirodne i kulturne baštine za novoturističku razvijenost okoline.

Preberi več : Robi Lavin


Image title


Image title