031 559 553Kontakt

Holistična medicina okolja

PREGLEDI PROSTORA

GEOMANTIJSKE ANALIZE

SVETOVANJE 

NAČRTOVANJE

PROSTORSKO PLANIRANJE

ZDRAVLJENJE PROSTORA

AKUPUNKTURA PROSTORA - LITOPUNKTURA

IZOBRAŽEVANJA 

TRAJNOSTNI TURIZEM

TRAJNOSTNI RAZVOJ


EKOSISTEMSKE STORITVE :

Pregledi kakovosti bivanja   - hiše, naselja, občine, podjetja,

Raziskava geomantijskih danosti za GEOPARKE

Izdelava energijskih zemljevidov

GEOTURIZEM

Raziskava onesnaženja okolja - voda, zrak, zemlja, UV, ozon

Geo meritve sevalnih obremenitev - elektrosmog, okoljska sevanja, materiali

Bioenergijska raziskava prostora

Geomantijska izboljšava energijske učinkovitosti prostora

Geo monitoring  /  geo-eko okoljski standardi, celovita presija vplivov na okolje

Vodna ekologija

Izdelava geomantijske analize - tekstualni opis, karta, izhodišča za zasnovo

Poročilo pregleda in izdelava ocene stanja neg. & poz. trendov razvoja

Energijsko svetovanje

Posvetovanje pri izdelavi idejne zasnove za gradnjo hiše , prenovo

Izdelava geomantijske platforme  -  strokovna podlaga za projekte

Interdisciplinarno trajnostno načrtovanje - OPPN

Razvoj zelenih strategij s povdarkom na preventivi - prostorko & programsko

Revitalizacija bivalnih in delovnih prostorov z akupunkturo - litopunkturo

Zdravljenje arhitekturnih in sevalnih odtisov 

Zdravljenje čustvenih odpadkov zgodovine okolja

Celosten servis geomantijsko ekološkega znanja - zdravja

Individualno svetovanje  - za zdravje, odnosi, poslovanje, razvoj projektov

Zagotovitev zdravega življenjskega okolja

Pregled podjetij > geomantijsko poslovno svetovanje - vodstvo, zaposleni

Holistična izdelava logotipa - podjetja, projekti

Projektiranje zelenega razvojnega modela -  lokalne skupnosti,  občine

Raziskovanje zdravilnih točk pokrajine

Izdelava edinstvenih labirintov - turizem, dediščina, kultura

Razvijanje avtentičnih projektov za zdravje

Inoviranje trajnostnega razvoja -  občine, razvojne agencije, EU 2014 -2020

Pregledi narave in markiranje zelene infrastukture

Oblikovanje unikatnih programov zelenega turizma

Izdelava geomantijski selfnes programov - zdravilišča

Izobraževanje kadrov - zdravilišča, šole,vrtci

Izvajanje geoterapij v naravi

Razvoj trajnostnega turizma - podeželje, ekološke kmetije , zdravilišča


Urbanizem, turizem, arhitektura, ekologija, geobiologija, naravna in kulturna dediščina, poslovno okolje in inovativni projekti za prostorsko zdravje.


Poslanstvo  :

ZA ZDRAVJE PROSTORA IN ČLOVEKA

SNOVANJE ZELENEGA RAZVOJNEGA MODELA

UVAJANJE NOVIH OKOLJSKIH STANDARDOV

VEČANJE RAVNI ZAVESTI O OKOLJU

BIVALNA KULTURA

VAROVANJE OKOLJA, DEDIŠČINE, TRADICIJE STARIH MODROSTI PREDNIKOV

KREPITEV SISTEMA PREVENTIVE - OKOLJSKO ZDRAVJE IN ČLOVEK

ZDRAVSTVENO OKOLJSKO OSVEŠČANJE

SPREMINJANJE VREDNOT V VSEH SEKTORJIH

OKOLJU PRIJAZNO DELOVANJE V SKUPNOSTI

UVAJANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

SINTETIZIRANJE VSEH RAVNI BIVANJA

UVAJANJE NOVIH HOLISTIČNIH ZNANJ IN  PRAKS 

INOVIRANJE NOVIH ENERGIJSKIH IN DUHOVNIH TEHNOLOGIJ


SINTEZA CELOSTNE EKOLOGIJE  : 

Geomantija        

Tradicionalna medicina okolja     

Feng shui

Zdravstvena ekologija      

Ekologija prostora - človeka - podjetja

Bioenergija prostora

Geobilologija       

Integralni urbanizem     

Energijskijski zemlljevid geoarhitektura 

Sakralna eterična geografija        

Geopsihologija

Duhovna znanost      

GeoRadiestezija      

Akupunktura prostora

Inovacija geomantijsko poslovno svetovanje


Referenca od 1999 : 

Robi Lavin s.p. Geomantija celostna ekologija _ Inštitut za celostni razvoj Anima Mundi


Geomantija je HOLISTIČNA VEŠČINA  raziskovanja, načrtovanja, zdravljenja prostora in svetovanja ljudem.  

Kot CELOSTNA EKOLOGIJA upošteva vse vidike bivanja. Vsakomur, ki želi narediti nekaj zase in za svoj prostor, ponuja učinkovite rešitve doseganja bio energijskih značilnosti ekosistema vsakega kraja v skladu z vitalnimi počeli zdravja narave. 

Z vsestransko povezujočo obravnavo Zemlje, okolja in ljudi nudi holistični način doseganja in izboljševanja zdravja na različnih področjih življenja. V inovativnem svetovalnem delu z ljudmi zajema vse dimenzije človekovega delovanja. 

Zaradi tradicionalno značilnega prepoznavanja materialnih, energetskih in duhovnih komponent pokrajine, objektov in prostorov je geomantija poimenovana EVROPSKI FENG SHUI, ki združuje filozofijo, umetnost in vedo kreativnega urejanja harmoničnega okolja ter s svojim vedenjem sovpada tako s starodavnimi empiričnimi izročili kot tudi z modernimi ugotovitvami KINESTEZIJE.

CELOSTNA OBRAVNAVA PROSTORA IN ČLOVEKA 

Geomantija je holistična disciplina, ki celostno proučuje večplastno slojevitost geološko energijske,duhovne in arhetipsko zdravilne strukture prostora. V raziskovalnem delu prostorskega planiranja za izdelavo PLATFORME, jeključnega pomena celostno seznanjanje s pokrajino, z njenimi vidnimiin nevidnimi razsežnostmi. 

Poleg analiz konfiguracije terena, obstoječe grajene in zelene strukture – jeupoštevana izvorna večdimenzionalna struktura prostora.Vodilo geomantijskega pristopa je : ¨pokrajina je živ organizem ¨, s humanističnim dojemanjemdružbenih in naravnih procesov. 

Osnovna paradigma geomantijskega dela je, da je prostor inteligentenin živ – to pomeni da so zakonitosti in znanja žive materije, s katerimi ustvarjamo, veliko bolj kompleksni.Zemlja je živ ORGANIZEM, prežet z univerzalno energijo, ki zajema celoten življenjski prostor, v kateremživimo. Prostor je večplasten in poleg geografskih oblik ter biološke sfere obsega tudi eterično tkivoprostora, sestavljeno iz energijskih polj, pretokov in žarišč. 

PLATFORMA prostorskega načrtovanja zaobsega raziskovalno področje naravne, kulturne, arhitekturne, sakralne dediščine inrazsežnosti duhovno energijskih danosti pokrajine in človeka, ki predstavlja vir INOVATIVNEUSTVARJALNOSTI. Z namenom da bi razvoj prostora pridobil dolgoročno kakovost bivanja, geomantijska PLATFORMA dajepredhodna izhodišča kot strokovna delovna podlaga. Vključuje kognitiven zorni kot obravnavekrajinskega prostora in ga postavlja v družbeni razvojni kontekst. Pomembna osnova za doseganje ciljevpametne, vključujoče in trajnostne rasti so prostorski potenciali, ki so v PLATFORMI GEOMANTIJSKE ANALIZE sistematičnoovrednoteni v zaokroženem naravnem območju, ki ga imenujemo HOLON. 

Geomantija - celostna ekologija, prepoznava ekosistem prostora podeželja in zrcalno geometrijo zavestiprebivalcev. S holistično raziskavo prostora, v kateri so ob geoloških komponentah branja prostorskihprvin, dodatno razberane duhovno-energijske in zdravilne danosti prostora, se prepozna uvid v vitalnodanost naravnih virov prostora, kakor tudi izhodišča za njegov razvoj.S tem je opredeljena razvojna vizije regije, ki temelji na podlagi ocene prostorskega stanja in razvojnihkapacitet v prostoru.Človek generira vplive v okolje, prostorsko stanje pa posledično določa zavest družbe . V geomantijski raziskavi se berljivost karakteristik prostor vzporedno reflektira na družbo prebivalcev podeželjakot celoto, oziroma naročnika, z izhodišči analize in napotki, ki so SMERNICE za celostni razvoj. Analogije med značilnostmi prostora in prebivalci so razbirane večplastno. 

Ključni elementi holističnega pristopa so v družbeno odgovornem soočanju s potenciali & problemi inozavedanju rešitev pri usmerjanju za ¨dvig ¨v uspešnejše ekološko, poslovno, kulturno in okoljskodelovanje. Obravnavani prostorski vzorci GEOMANTIJSKE ANALIZE večplastno odražajo značilnostivitalnih karakteristik okolja, ter vpete družbene, ekološke in ekonomske razsežnosti. S tem dosegamozmožnost za preseganje in preobražanje negativnih družbenih trendov v pozitivne. 

Na tem področju uvajamo inovativni razvojni segment pri ravnanju do okolja, ki je v osnovi zasnovan naza-vesti spoštovanja večplastne zakonitosti okolja, je posodobljena oblika starih znanj naših prednikov.Poglavitni viri rešitve izhajajo iz sinergije prostora in ljudi. Vizija regije je na ustrezen način prepoznanaiz prostorskih danosti. 

Tvorec razvojnih postopkov je doktrina integracije naravnih virov prostora in človeških virovprebivalcev. Holističen pristop združuje razvojne potenciale pokrajine in prebivalcev - z implementacijointuitivnih vedenj.

Naše znanje je oplemeniteno s praktičnimi izkušnjami. Zaobjema sintezo znanj s področij radistezije, bioenergije prostora in geobiologije. GEOMANTIJA je sodoben holistični pristop, ki obsega kognitivno prepoznavanje subtilnih razsežnostih Zemlje, narave, arhitekture in kulturne krajine. S transpersonalnim sistemom nudi pomoč raznolikim razsežnostim prostora, ljudi in Zemlje. HOLISTIČNA MEDICINA OKOLJA je namenjena vsakomur, ki si želi odpraviti in ozdraviti vpliv sprožilcev iz prostora in vzrokov v sebi, ki povzročajo zdravstvene ali psihosomatske težave v vsakdanjem življenju.

S specializirano usmerjenostjo v zdravljenje prostora pri primerih kompleksnih onesnaženj prostora je geomantija znana kot veda ZDRAVLJENJA PROSTORA. Zavzema se za celostno zagotovljene normative in standarde zdravja prostora. Svojo usposobljenost za zdravje prostora nudi in zagotavlja z metodo AKUPUNKTURE PROSTORA imenovano LITOPUNKTURA. Temelji na humanističnem dojemanju življenjskih procesov tako pri ljudeh kot tudi v prostoru.

Uporabnost geomantijskih metod je večplastna. Obsega podporo in reševanje na zdravstvenem, arhitekturnem, poslovnem, duševnem in duhovnem področju življenja.  Cilj je doseganje prostorskega zdravja ter poglabljanje razvoja in avtentičnosti v vsakdanjem življenju posameznika

  • Zagotavljanje večje vitalnosti prostora,

  • izboljšanje kvalitete življenja,

  • zadovoljitev duhovnih in telesnih potreb v bivalnem prostoru,

  • dosega trajnega prostorskega zdravja in posledično izboljšanja zdravja človeka,

  • ustvarjanje harmoničnega okolja,

  • pomoč prostora pri izražanju človekove resnične podobe in biti,

  • zajem vitalne energije Zemlje v bivalni prostor,

  • zagotovitev pozitivnega vpliva prostora na aurično polje bivajočih,

  • okrepitev temeljnih vezi med človekom in Zemljo,

  • ustvarjanje zdravega, blagodejnega, kreativnega in zdravilnega prostora.