031 559 553     Kontakt

Geoplaniranje

25.04.: Labin

V Labinu na Hrvaškem razvijam projekt zelenega turizma. Zasnova zelene infrastukture in zelenega turističnega programa bazira na platformi energijskega zemljevida naravnih virov območja, z upoštevanjem vitalno-energijskih danosti prostora, naravne in kulturne dediščine v razvoj območja. 
Izdelana platforma ponuja celostna izhodišča za izoblikovanje smernic razvoja, ki izhaja iz atributov analize geomantijskih naravnih virov. Zanimivo je, da razvojne smernice projekta Labina v glavnini izhajajo iz neizkoriščenih vitalnih- zdravilnih potencialov narave. In prav tako nekultiviranih usvarjalnih človeških virov naročnika. 
Labin je mesto v jugovzhodni Istri. Leži 5 km severozahodno od pristanišča Rabac na 320 mnm visoki planoti, ki se hitro spušča v dolino potoka Rabac proti morju. Današnji Labin je sestavljen iz dveh naselji: iz starega naselja -mesta na hribu ali Labina v ožjem pomenu besede, in novega Labina - rudarskega naselja Podlabina. Stari Labin je najbolj ohranjen predstavnik akropolskega naselja v Istri. / Akropola (grško Acropolis) označuje utrjen, najvišji del starih grških mest. Akropola je v mirnem času služila kot sedež uprave in več templjev, v vojnem času pa kot trdnjava, zadnja črta obrambe mesta. 
Na kraju, kjer stoji današnji Labin je bilo že prazgodovinsko naselje in kasneje rimska Albona. Pri arheoloških izkopavanjih so našli kamnite fragmente, ki so pripadali antičnemu naselju. V srednjem veku je bil Labin v posesti Oglejskega patriarha, od 1420 pa je pripadal Benetkam, ki so naselje obzidale z obrambnim zidom. V 17. stol. pa se prične Labin širiti izven obzidja, ter se postopno gradi na severozahodni strani starega naselja. 
Pomembna duhovna osnova za doseganje ciljev pametne, vključujoče in trajnostne rasti so prav prostorski arhetipski potenciali. V razumevanju danosti dediščine, se lahko začne nadgradnja. > Geomantijska analiza in celostno načrtovanje. < To so tudi predlagane prednostne razvojne prioritete EU za novo programsko obdobje 2014-2020, kar je sedaj tudi za Hrvaško postalo zelo važno : bolj učinkovito načrtovanje in umeščanje prostorskih ureditev v prostor in prilagoditev prostorskih usmeritev ter razvoj okoljsko odgovornega turizma. 
V teh časih planetarne preobrazbe, potrebujemo novo etiko tudi pri prostorskem urejanju in ekonomiji projektov. Novo delovno etiko zastopa nova prevrednotena stroka, ki naj razvojne dokumente pripravlja trajnostno. Projektna zelena ekonomija dobiva novo kvaliteto, to je altruistična ekonomija, ki je posvečena služenju javnemu interesu. Dobrota zelene ekonomije za javno dobro. Kot je rekel Jezus: »Jejte od tega vsi«. 
Etično kreativni principi novega časa so kot nujna duhovna preambula, ki se na začetku projekta vpne v vse sfere projektnega dela. Zagotovilo je resnično pomembno, da snovalci lahko pridejo ¨ čez most ¨. Ko se opusti deviantnosti stare paradigme in posluša vodilo notranjega glasu se tlakuje pot bodočnosti. Notranja hrana duše je bistvena esenca za dolgoročno razvojno načrtovanja. V stiku s sebi lastnim duhovnim ¨ zakramentom ¨ negujemo povezavo z Zemljo in Nebom, katera nam v časih globalnih preobrazb dejansko omogoča porajanje resničnih rešitev za bodočnost. 
Geomantija prav zdaj prevzema prepoznavno vlogo pri preobrazbah planeta. Gre se za nekakšno karmično poravnavo od obdobja ko je civilizacija zašla v racionalizem in materializem. 
Stik s svetim daje presežne uvide, ki za projekte razodevajo svetstva. Se pravi sredstva posvečenja v duhovni razvoj človeštva, katera naj bi projekt prevajal. 
Ob tem je enako važna intuitivna indikacija disfunkcij aktualnega kriznega obdobja, v luči iskanja dolgoročnega izhoda iz nje. Poglejmo nekoliko konkretneje v ogledalo stvarnosti : Kolektivni um nas nagovarja, naj klecnjene ujetosti v hipokrizije materializma v mračnjaški obubožanosti od zablod kratkoročnih naslad potrošništva- ki s svojo fasado pozunanjenosti prodaja meglo ( odraža usodni zastoj )- v nas zamenja proaktivno postavljanje na noge. Ruminacije pesimizma krize naj se preobražajo s pravim prepoznavanjem v svoje perspektive prihodnosti. Lik vdaje v hlapca materializma naj zamenja samozavedajoče iskanje pristnih potreb po lastnih spremembah in zadovoljstvu, ki izvira iz nas in je del sobivanja z naravo. Razvoj se prav v teh časih drugačnih priložnosti lahko prične preobrazbeno sveže in silovito. Tako se je zgodilo mojemu naročniku iz Labina, ki je dal srčno pobudo za ureničitev novega tipa holističnega projekta, kjer želi uporabiti vse svoje podjetniško kreativne izkušnje, toda na principih nove paradigme. V svojem delu tako hodim direkt do ljudi, s spodbujanjem njihovih avtentičnih potencialov in mentorsko podporo pri krepitvi zelene podjetniške miselnosti za razvoj inovativnih turističnih produktov. Da postanejo ljudje samoiniciativni. 
V tej smeri se odpira nov svetovni val zelenega načrtovanja in inovativnih razvojnih strategij. Geomantija kot holistična praksa celostnega odnosa do bivanja- je v svetu cenjena ravno po tem , ker kognitivno združuje znanja drevesa naše civilizacije. In ne deluje proti nečemu, temveč vključevalno združuje. 
Za površne potrošniške poniglave pop pristope ( ki v deprivaciji zlorabe naravnih virov pretenciozno kršijo zakonitosti tradicije in kodeks spoštovanja korenin bivanja ekonomsko ekološke eksistence ) je geomantija stroga doktrina umeščanja programa v prostor. 
Toda do stereotipov lagodnega potrošnika - ki ti je lahko stranka v projektu, kateri je pri razvojnih izzivih izmuzljiv, ravnamo disciplinirano preobrazbeno. Drugače ne gre. 
Zmotne predstave problematične stranke ne smejo demantirati protagoniste in promotorje projekta. Vkolikor se permisivno vpletejo v konfluenco z negativnostmi stranke, je to lahko resna ovira, ki pogosto povzroči cel register nadležnih entropičnih stranskih učinkov za projekt. Če se nasede brezbrižnim sistemskim obrambim mehanizmom, je to triumf prevare neoliberalizma, ki ima do poslanstva projekta nastavljen svoj nateg. Upravičiti svoji vlogi pomeni prevzeti okoljsko družbeno odgovornost do obremenitev in delovati na višji zavesti. 
Zato je to pot osveščanja, prevzgoje in ekološke trajnostne vzgoje. ( ampak ne kot farizejski nastopaški pridigar, temveč z zgledom mentorsko tovariško ). Na novo opredeljujemo vrednote. V osnovi se vračamo h koreninam starih modrosti. 
Ko sem naročnika spomnil, da je geomantija vendar vedenje, ki je istovetno s starimi znanji naših prednikov, se je kar s pridom odprl. Instinktivno je v podzavesti občutil vzgibe svojih prednikov - kako so skrbeli za prostor in skupnost. Programska zasnova, ki jo pravkar s skupino naročnika interaktivno soustvarjamo, se razvija v začrtanju krovne strategije razvoja posameznih turistično terapevtskih dejavnosti sožitja z naravo, medsektorski vzpostavitvi različnih dejavnosti zelenega turizma (poglobljen doživljajski turizem, kulturni turizem, izobraževalni turizem), modifikaciji okoljsko vzdržnih avtohtonih dejavnosti, inovativnem vključevanju tradicionalnih znanj v nove dejavnosti in storitve, litopunkturnemu preporodu sakralne dediščine krajinskega svetišča kraja, vseživljenskem učenju in odprtem učnem okolju, naravnim terapijam za goste v doživljanju zdravilnosti naravnega okolja, vzpostavitvi sodelovanj in vključevanje inovativnih trajnostnih pristopov razvoja v obstoječe dejavnosti in ustanove v pokrajini. Vštevši okolje kot izziv inoviranja. 
Sinergijski okoljski in socialni učinki projektnih programov zelenega razvoja so mi zanimivi že v začetni fazi transformacij, ko se pričenjajo rušiti zidovi sektorske ločevalnosti in vzpostavljati holistična hotenja za prepletenosti v družbeno podrast. 
Holistična praksa ustroj skupnosti / skupine obravnava navznoter in navzven. Še posebej je pomembno esencialno ponotranjeno samo zavedanje, saj je v globljih notranjih plasteh navzoč izvirni vzrok, namen in smoter. Tako kot prostor, je tudi skupnost-skupina-kolektiv živ organizem. Telesu organizma opazujemo vse ravni delovanja, duhovne kreativne socialne emocionalne miselne vitalne in telesne. Na tak celostni antropološko geomantijski način obravnavamo tudi socialne vzorce v družbeni skupnosti organizma države. 
Holon organizma projekta , se kot fraktal razbira v različnih kategorijah, mikro in makro. Kreativno vseživljenjsko učenje delovne skupine je jedro projekta. V delu se učimo spoznavati in zaznavati notranja in zunanja zrcala projekta. Medsebojno ustvarjalno sporazumevanje delovne skupine naj bi neprenehno cirkuliralo v krogu vseh akterjev. Holon projekta in prostora se tako postopoma notranje polne in nazven oblikuje svojo identiteto prepoznavnosti. Obraz se odpira. Kot da kraj dobiva neke vrste novo terciarno socializacijo. Hkrati se zgodba projekta začenja ukoreninjati v svoje prostorsko ime ( geonim ) tradicije Labina. Začetek turizma v teh krajih sega v leto 1890, ko je neki reški trgovec postavil prvi počitniški hišici. 
Tudi v tem primeru projekta Labin, takoj na začetku določim delovno dinamiko naše komunikacije, tudi po skypu - ko smo fizično narazen, da kontinualno negujemo holon projektne skupine do prostora. 
Praviloma pojmujemo, da je osnovni holon človek kot individum, potem je družina in dom, sledi skupnost, skupina, pokrajina, dežela...planet Zemlja...Vesolje. 
Posebnost holističnega projektnega snovanja je, da se izvirni know how odkriva iz sinergije duhovnih počel prostora in ljudi. Geomantija projektni zgodbi zagotavlja pozitivni transfer z Zemljo. V povezanosti delovne skupine z duhom kraja, se sinergično ustvarjajo vizije in agende, ki so živo povezovalne s celoto. Na tak način presegaš teoretični idejni konceptualizem in inspirativno igraš na instrument kot kreator, ki je s krajem njegov dopolnujoči partner. Kot par, pokrajina in človek. 
Kraj se prebuja in oživlja v sodobne tokove novih razvojnih priložnosti. Lokalno se velja sinhronizirati z globalnim. Krajevna posebnost lokacije Labina se energijsko še prilagaja in usklajuje z novim značajem prostorske funkcije. Saj so razsežnosti kraja vpete v popolnoma novo dinamiko - na socialni, kreativni in bivalni ravni. Presenetljivo, opazujem kako se prostor želi spremeniti ! Dosežen notranji preobrat projekta = prostora se želi že usmeriti v diseminacijo navzven v tesnejše mrežne povezave z okoljem.