031 559 553     Kontakt

Geomantija danes

Image title

Geomantijska diagnostika mesta vključuje pregled življenjske energije Zemlje :  kako se pretaka v grajenem in naravnem okolju, stanje mentalitete prebivalcev, ekološke razmere, vplive sevanj daljnovodov in kvaliteto ohranjenosti naravne in kulturne dediščine. 15.08.2019

Geomantijska analiza obravnava odnos mikro lokacije z makro prostorom pokrajine : kje so stične točke in skupni imenovalec karakteristik. 11.08. 2019

Geomantijski pregled odkrije karakter prostora, zdravje in karaktersitike v odnosu do okolja. Na tej podlagi se potem načrtuje, upoštevajoč izvirne lastnosti lokacije. 11.07.2019

Analize vpliva sevalnih obremenitev na zdravje pokažejo zdravstveno stanje prostora in ljudi, faktor vpliva sevanja in življenjskega sloga stanovalcev za povzročitev bolezni. 09.07.2019

Geomantijsko kultiviranje ambienta pomaga pri bioenergijski efektivnosti, v standardu zdravja in funkcionalnosti prostora za dejavnost. 03.07.2019

Zdravljenje prostora vključuje reševanje zgodovinskih težav kraja, oživljanje programov v lokalni skupnosti in delo z ljudmi pri podpori za kreativno delo. 12.06.2019

Težave z zdravjem in poslovnim razpoloženjem imajo vzrok tudi v temeljih bivalne energije doma in poslovnega prostora. V geomantijski raziskavi se diagnoza usmeri v določietv vpliva ambienta in načina življenja ter smernice za reševanje. Zdravilna znamenja kozmogrami harmonizirajo bioenergijske anomalije arhitekture ali terena. 24.04.2019

Preverba vplivov posegov cest v okolje pokaže ali se cestni koridorji umeščajo negativno ali pozitivno in kakšne posledice na zdravje prebivalcev rezultira. Drugi sloj je preverba učinkovanosti na odpornost oziroma ranljivost življenjskega okolja. 07.04.2019

Uvajanje programov krepitve zdravja na energijskih točkah vključuje predhodno analizo terena in ljudi v lokalni skupnosti, da se lahko razvije učinkovit program izvedbe. Vsak kraj ima specifično danost energijskih kvalitet in značilnosti okolja ter stopnje zavesti prebivalcev in potencialnih izvajalcev programa. Za ponudbo naravnih terapij na energijskih točkah so najprej potrebne notranje spremembe pri bodočih izvajalcih. 18.03.2019

Ozemljevanje, povezovanje z Zemljo, naravo, prostorom in življenjskim okoljem je neprenehen proces pri geomantijskih projektih. Zajemajo soočenje z utečenimi vzorci družbe, posameznika in projekta ter sistematično, brez naivnosti, preobražanje zavesti okolja napram Zemlji. 15.03.2019

Geomantijski pregledi naselij vključujejo analizo zmogljivosti okolja za investitorje, načrtovalce in projektante. Vsako okolje ima svojo zmogljivost za gradnje, pozidave in posege s cestami, v skladu z naravnimi zakonitostmi ravnotežja. 13.03.2019

Izviri vode v pokrajini so pomembni vitalni in energijski potencial okolja. Predstavljajo izvire življenjske energije, s spominom informacij v univerzalnem informacijskem polju Zemlje o elementu vode. 10.03.2019

Energijski pregledi bivalnih prostorov in krajine se v geomantiji izvajajo na 7 ravneh. Organizem prostora je večplasten tako kot človek. 08.03.2019

Vsako sevanje in bioenergijska anomalija bivalnega prostora odraža določen sloj vzorcev stanovalca. 07.03.2019

Moderne prostorske bolezni bivalnega in delovnega prostora so vedno v interakcii s človekovim zdravjem. Določitev vpliva prostora na zdravje stanovalca je osnova geomantijske diagnostike, v holistični analizi obravnave vzrokov načina življenja in ustreznih ukrepov sprememb. 06.03.2019

Sveti prostori pokrajine so energijsko na poseben način strukturirani, kot templji, z mogočnim energijskim plaščem. 05.03.2019

Turistični programi krepitve zdravja na energijskih točkah obravnavajo naravno in kulturno dediščino v podlagi geomantijske študije zdravilnih virov življenjske energije. Obiskovalec ima raznolike možnosti doživljanja narave in kulture lokalnega okolja. 04.03.2019

Duhovno delovanje v družbi je predvsem ozaveščanje drugačnega odnosa do sočloveka, narave in sveta, napram krizi apatije, dezorientiranosti in izgube smisla v življenjske spremembe. Duhovnost sedanjega časa zdravi konfliktnosti v združevanje nasprotij. 02.03.2019

Izdelava logotipov za podjetja, posameznike in projekte poteka avtentično za prostor dejavnosti bivanja in logotipsko funkcijo. Logotip ki nima energijske vibracije identitete naročnika in prostora ni energijski logotip, temveč splošno znamenje. 25.02.2019

Svetovanje klientu pri procesih sprememb poteka v soočanju z ovirami in neizkoriščenimi potenciali rešitev. Bistvenega pomena je ozaveščanje svojih osebnih vzorcev vedenja do sebe, soljudi in okolja ter kakšen odnos se vzpostavlja s svetovalcem, ki vodi proces od začetka do konca svetovalne terapije. 24.02.2019

Duhovni razvoj človeštva, civilzacije in kulture sedanjega časa je v fazi intenzivnih sprememb, v skladu z evolucijo Zemlje. Zaznati je odstranjevanje starih principov dualizma ločevanja na duha in materijo in porajanje  nove sfere zavesti Zemlje v poenotenju duhovne in zemeljske dimenzije bivanja. 23.02.2019

Ozdravitev bivalnega prostora hiš in naseij pred spornimi sevalnimi vplivi daljnovoda se izvede z litopunkturo na ustreznem enegijskem mestu. Bivalni prostor se okrepi z bioenergijo. Izboljša se odpornost bivalnega prostora pred sevalnimi vplivi. Odpravi se geopatski stres na počutje stanovalcev. 20.02.2019

Razvoj turizma v lokalni skupnosti temelji na uvajanju krepitve potencialov prebivalcev in pokrajine, od idej k praktičnim rešitvam kako prepoznati svojo vrednost v ponudbi, na osnovi avtentičnih danosti okolja. 18.02.2019

Geomantijska raziskava mesta odkrije številne vzorce prepričanj prebivalcev, ki so odraz dolgoletnega načina življenja množice ljudi. Določajo mentaliteto in stanje zavesti kraja. 15.02.2019

Vplivi v prostoru, ki posegajo v naravno krajino agresivno in moteče, posledično povzročajo motnje v zdravju narave in prebivalcev. Stopnja spornega posega se v analizi diagnosticira. 13.02.2019

Geomantijsko načrtovanje bivalnih prostorov hiš in stanovanj temelji na predhodni raziskavi terena - odkritju energijskega stanja in primerni arhitekturni zasnovi. Stavba s svojo lego in obliko se uskladi z naravnimi danostmi okolja. 12.02.2019

Vsaka hiša ima značilen karakter, značajske lastnosti potencialov in šibkih točk, ki so v interakciji z značilnostmi lokacije, terena in okolja. V geomantijski analizi se poda celosten vpogled na duševne, arhitekturne, sevalne, bioenergijske in zdravstvene lastnosti stanovalcev in stanovanja. 07.02.2019

Karakterisitka hiše se poveže z značajem naselja v kraju. Diagnostika pove, v kakšni meri so navezave pozitivne ali negativne. 05.02.2019

Ko prostor potrebuje zdravljenje, se z umestitvijo kozmograma v prostor omogoči preobrazba na ravni identitete in zdravstvenega stanja prebivalcev. 04.02.2019

Pregledi vpliva elektromagnetnih in tehničnih sevanj vključujejo analizo sevalne obremenitve na zdravje prebivalcev in kakovosti stopnje življenjske energije okolja. 27.01.2019

Holistično svetovanje razkrije psihosomatske vzroke za zdravstvene težave klineta, ki tičijo v načinu življenja in domovanja. Odpravljanje vzrokov in posledic velja zastaviti sistematično z zdravilnim načrtom. 25.01.2019

Zavest prebivalcev kraja se izboljšuje s predavanji, izobraževanji, mentorsko podporo pri aktivnostih v lokalni skupnostiin neposredni pomoči za spremembe do njihovih osebnih potreb, ki so del skupnih potreb kraja. 24.01.2019

Geomantijsko delo z lokalno skupnostjo v projektih za trajnostni turizem terja veliko mero ozaveščanja in umeščanja zavesti prebivalcev domačinov o potencialih lastnega kraja. 23.01.2019

Duhovno raziskovanje prostora presega racionalne koncepte. Odpira se slika večdimenzionalnega prostora, ki raziskovalca vedno preseneča, navdihuje in presega okvirje možnega za razum. 22.01.2019

Veliko podjetij potrebuje energijsko izboljšanje delovnih prostorov. To prispeva, da so zaposleni bolj učinkoviti, manj na bolniški in ustrezno pripadni kolektivu in ambientu skupnega dela. 17.01.2019

Geomantijska raziskava mesta je dodana vrednost splošnim prostorskim študijam. Z obravnavo duhovnih in energijskih značilnosti mesta, v celotnem razponu kvalitet naravne, kulturne in duhovne dediščine. 17.01.2019

Holistično svetovanje kot vsako svetovanje pomaga klientu, da se sooči s svojimi vzroki in prevzame odgovornost za razreševanje, vedno bolj samostojno, zanašajoč se na odkrivanje svojih intuitivnih uvidov, katere svetovalec spodbuja pri samorefleksiji človeka. 16.01.2019

Spremembe v okolju se dogajajo v interakciji med socialnim, kulturnim in družbenim slojem  prostora : Ko se energijska polja pokrajine, regije ali mesta pričnejo medsebojno seštevati. 11.01.2019

Geomantijski projekti v lokalni skupnosti združujejo razvoj prostora in družbenih aktivnosti domačinov. Pri obravnavi identitete, kulturne krajine in dediščine, se ustvarja zasnova za dejavnosti za zdravje, socialno povezanost in turizem. 10.01.2019

Geomantijska raziskava mestnega prostora se kombinira z delom na terenu in zemljevidom. Na terenu je potrebno neposredno pregledati območja in jih sintetizirati v celoto zaokroženega organizma mestnega prostora. 08.01.2019

Svetovanje za reševanje osebne stiske, bodisi družine ali posameznika, obravnava tipične individualne zaplete, v interakciji z socialnim in bivalnim okoljem. 07.01.2019

Proučevanje planetarnih sprememb je daljnosežen proces geomantične naloge za spremljanje duhovnega ekosistema, v učinkovanosti na razpoloženje ljudi, skupnosti, družbe in narave. 06.01.2019

Sodni postopki v zvezi z dedovanjem hiše oziroma mediacija, so pogosta vprašanja pri klinetih na geomantijski obravnavi zatečenega primera bivalnega prostora, družine in posameznika. Z holističnim svetovanjem se oceni razmere na energijski ravni. 04.12.2019

Preobrati konstelacij na zimski solsticij in vstop v novo leto so intenzivni v nezavednem polju Zemlje. Nekateri te preobrate tlačijo v podzavesti, drugi ozaveščeno delajo na sebi. Poklici ki se ukvarjajo z družbeno in okoljsko odgovornim poslanstvom so katalizator kolektivnih interakcij. 02.01.2019

Energijski pregled vode, tekočin in hrane temelji na diagnozi slojev živosti bioenergije, spektra energijske kakovosti in zapisa informacij. 30.12.2018

Programi krepitve zdravja na energijskih točkah v naravi terjajo strokovno vodenje in usposabljanje do izvajalcev. Tako se omogoči obiskovalcem, da se primerno povežejo in uskladijo z energijskimi danostmi prostora. 29.12.2018

Zdravljenje prostora z litopunkturo vključuje odpravo anomalij v prostoru in posvečanje osebnim spremembam stanovalcev. Vsak prostor stanovalce uči kako izboljševati življenjski slog bivanja z ureditvijo, načinom življenja in potrebnimi spremembami odnosa do sveta in doma. 27.12.2018

Zdravljenje prostora poteka na energijski in duševni ravni. Odstranjuje blokade, ki nastanejo z negativnimi prepričanji, čustvovanji, ravnanji in navadami stanovalcev. 22.12.2018

Arhitekturno načrtovanje je lahko omejeno, vkolikor ne dopušča obravnave globljih plasti prostora, ki določajo energijske temelje. 21.12.2018

Pomoč podjetjem vključuje analizo delovnega prostora in delovnega stanja razpoloženja zaposlenih. Pri iskanju vzrokov za nastale težave so bistveni dejavniki natančno diagnosticirani. 20.12.2018

Geomantijski turizem krepitve zdravja v naravi temelji na raziskavi blagodejnih naravnih virov obravnavanega prostora, kultiviranju lokacij, usposabljanju turističnih akterjev, povezovanju s skupnostjo, domačini in obiskovalci. Pri tem se proces nadaljuje s spremljanjem rezultatov. 19.12.2018

Svetovanje do projektnih naročnikov vključuje analizo okolice, v interakciji s projektnimi smernicami in timom, ki sodeluje v projektu s specifičnimi delovnimi nalogami. Cilj svetovanja je razkriti globlje plasti vzorcev na kreativni, osebni in poslovni ravni in potenciale ustreznih rešitev. 18.12.2018

Poslovno svetovanje vključuje v geomantiji analizo delovnih prostorov, napotke za ambient in poslovanje, medsebojne odnose in kreativno kvaliteto poslanstva podjetja. 17.12.2018

Geomantijski turizem bazira na celostnem pristopu. Začenši z raziskavo energijskih danosti in analizo identitete karakteristik okolja. V analizi se opredeli potenciale in slabosti okolja ter mentalitete prebivalcev. Za standard energijske kakovosti obiskovanih krajev, je večkrat potrebno prostor predhodno ozdraviti. 15.12.2018

Holistično reševanje medsebojnih sporov podjetij, družin in odnosov je osredotočeno na dinamiko individualne in skupne naloge. Rešitev se vzpostavi, ko se vsak, ki je vključen v spor, ponovno počuti izpolnjen, brez da bi ogrožal drugega. 12.12. 2018

Načrtovanje kompleksnih projektov, ki vključujejo celostno paradigmo življenja, zaobjema vse elemente procesa v celostno sliko. Združuje intuicijo in analitično razmišljanje. 11.12. 2018

Težave sevalnih obremenitev stanovanja in hiše se geomantično rešuje z litopunkturo zdravljenja bivalnega prostora. Prostor tako pridobi odpornost in vitalnost. 05.12. 2018

Podzavest prostora se enači s podzavestjo človeka, družine, stanovalcev sedaj in prej. V skladu z razvojem okoliščin se podzavest hiše oziroma prostora bivanja primeno čisti in osvobaja. Vse te vplive se v geomantiji natančno diagnosticira. 01.12. 2018

Geomantijska raziskava ovrednoti nazvočnost izvirov energij in posebnih naravnih fenomenov duhovnih razsežnosti Zemlje. 30.11.2018

Razvijanje vsebin v lokalni skupnosti za zdravje prostora, trajnostni razvoj in trajnostni turizem terja prebujanje zavesti o identiteti prostora domovanja, dediščini, skupnih koreninah in viziji razvoja, v mozaiku več sektorjev. 26.11.2018

Vsesplošni problem komunikacij v reševanju sporov na poslovni, osebni, družinski ravni je specifično znanje, kot predpogoj da se stranke naučijo učinkovito sporazumevati. 25.11.2018

Preverba idejne zasnove hiše na lokaciji prepreči morebitne odklone postavitve hiše z energijskimi tokovi zemljišča in omogoči skladnost načrta z zemljo. 23.11.2018

Geomantijska raziskava za mesta in naselja služi za ugotovitev ocene stanja, odkritje energijskih potencialov okolja in izvirov identitete. 21.11.2018

Holistično svetovanje obravnava vpetost človeka v dom, okolje in širšo skupnost. Razišče vzroke za težave iz aktualnih sitacij in iz zgodovinskih vplivov preteklosti, za oblikovanje novih odločitev. 20.11.2018

Geomantijski projekti za občine in lokalne skupnosti delajo enakovredno s prostorsko obravnavo in vključevanjem domačinov v programe trajnostnega razvoja. Proces se odvija okoljsko, socialno, kreativno prepleteno. 19.11.2018

Turistični programi v naravi so prihodnost, pod pogojem da varujejo okolje in vzgajajo obiskovalca. 15.11.2018

Geomantijski turizem je rezultanta sodelovanja občine, turističnih organizacij, okolja narave in ljudi, z oživljanjem vitalnih energijskih pretokov v večanju življenjske energije okolja. 13.11.2018

Zunanja strokovna pomoč geomantije do snovalcev in izvajalcev turističnih in urbanističnih programov pomaga pri odločilnih korakih kako poskrbeti da bo projekt holistično učinkovit, z nepretrgano povezavo z viri energije v prostoru. 11.11. 2018

Trajnostni razvoj širšega območja, ki združuje turizem, urbanizem in ekologijo je kompleksen proces preoblikovanja mentalitete lokalne skupnosti. 10.11.2018

Elektrosmog sevalne obremenitve bližnjega daljnovoda ob hiši ruši imunski sistem stanovalcev. Tovrstno vedenje velja veliko bolj uveljavljati na javnih razgrnitvah prostorskih načrtov naselij. 09.11.2018

Samozdravljenje v naravi pri turističnih programih terja najprej primerne blagodejne danosti terena, kjer se program izvaja. 03.11. 2018 

Bioenergija prostora je temeljni pogoj za ureničenje zelenih projektov naravnih terapij. Predstavlja matrico okolju projekta in ljudem. 31.10.2018

Turizem se po vsem svetu spreminja. Vrednote doživljanja narave in globljega zadovoljstva obiskovalca je aktualni razvojni trend. 29.10.2018

Razvoj v lokalni skupnosti je neprenehno v prepletu med prostorom in ljudmi. Mentoriranje pomaga za medsebojno usklajenost v toku prostora in časa projekta. 23.10.2018

Energijske točke so za turizem edinstven fenomen. Ponudnika in obiskovalca je potrebno primerno podučiti za uporabo, na podlagi predhodno ovrednotene in potrjene lokacije izvajanja programov. 16.10.2018

Sevalne obremenitve so za stanovalce v hiši pritiski na imunski sistem. V analizi se jih diagnosticira kakšne preplet imajo s karakterjem hiše in kako jih odpraviti. 15.10.2018

Znanja o univerzalnih zakonitostih Zemlje, pokrajine, narave in bivalnih prostorov se z geomantijskimi projekti za razvoj lokalne skupnosti ponovno obujajo in odpirajo iz kolektivne podzavesti. 10.10.2018

Diagnostika družinskih vzorcev v hiši prikaže vzroke ozadja medegeneracijskih zapletov. Razkrije se povezava z bivalnim prostorom, okoljem in posameznikom. 09.10.2018

Univerzalne zakonitosti o življenjski energiji Zemlje so istovetne v malih bivalnih prostorih in pokrajinah. Vsak manjši objekt je povezan s širšim prostorom in obratno. Soodvisnosti mikro in makro prostora zapovedujejo za okoljsko odgovornost. 08.10.2018

Zdravljenje energijskih poškodb v pokrajini preobraža negativne okoljske vibracije v pozitivne, v seštevku duhovne, duševne in eterske ravni bivanja. 05.10.2018

Geomantijska analiza razkrije razvojne smernice za mesto. V urbanih področjih se v analizi določi hologram karakteristik mestnega prostora in prebivalcev. 03.10.2018

Psihosomatske težave izhajajo iz negativnih prepričanj & negativnih čustev, v interakciji z negativnostmi okolja, ki prožajo bolezenske simptome. Holistične smeri ozaveščanja preprečujejo stopnjevanje v bolezni. 02.10.2018

Diagnoza kolektivnih energij v prostoru pokaže stanje zavesti lokalne skupnosti, stopnjo zastojev iz preteklosti in razvojne usmeritve za prihodnost. 01.10.2018

Zeleni projekti imajo povdarjeno interakcijo z naravo - v standardih doseganja sonaravno učinkovitih programov in interpretacij naravnih fenomenov. 30.09.2018

Pri družinskih in partnerskih težavah se obravnava hologram posameznika z domom, družino, delom in družbo in razišče kje nastajajo zapleti. 28.09.2018

Geomantijska študija ovrednoti duhovne in energijske potenciale pokrajine in daje uvid v karakteristike stanja okolja,vplivov pretekosti in razvojnih tendenc za prihodnost. 27.09.2018

Geoterapija vključuje zdravljenje bivalnega prostora in osebne spremembe stanovalcev. S holističnim svetovanjem se odpira ozaveščanje potlačenih vsebin vzorcev iz otroštva in iz vsakdanjega življenja. 26.09.2018

Zdravljenje energijskih poškodb pokrajine deluje po enakih zakonitostih kot pri človeku. Z odpravo negativnosti na energijski ravni, se izboljša razpoloženje in počutje prebivalcev. 25.09.2018

Geomantijska študija omogoča zelenim trajnostnim projektom razumevanje večdimenzionalnosti projektnega prostora - da je pristop in dinamika vsebin čimbolj poglobljen in interaktiven med prebivalci domačini, akterji projekta in obiskovalci. 24.09.2018

Krajinski in projektni dejavniki se medsebojno prepletajo. Projektu se z geomantijsko študijo omogoči vpogled v ozadje nevidnih razsežnosti, ki igrajo kot energijski val na strune instrumenta projekta. 23.09.2018

Šolanje za geomantijske turistične vodiče vključuje učenje naravnih terapij za telo in duševnost. Geomantijski vodič ne more postati vsak. Na začetku se izvede preverba posameznikov in skupine v svetovanju do naročnika dejavnosti. 18.09.2018

Medsektorsko uvajanje holističnih znanj daje sinergične učinke. Čas ločevanja je mimo. 17.09.2018

Geomantijsko svetovanje se posveča osebni rasti v bivalnem, delovnem in projektnem prostoru udeležencev. Interakcija med človekom in prostorom se neprenehno dvosmerno odvija. 12.09.2018

Urbanistične in arhitekturne posege v prostor se razbere na terenu in zemljevidu. Določena območja so vozlišča krajevnih energij in zaradi tega posebej pomembna za značaj in zdravje okolice. 11.09.2018

Zdravilna znamenja kozmogrami se umeščajo na zemljišče in v stavbo, za izboljšanje bioenergije bivalnega in poslovnega prostora. Bioenergija se tako vzpostavi na primerno ravan za zdravje in dobro počutje stanovalcev. 10.09.2018

Geomantijska raziskava obravnava bioenergijsko stanje in informacijsko polje okolja. Vse skupaj tvori kompleksno aurično polje z določenim zdravstvenim stanjem prostora in ljudi. 07.09.2018

V primerih bolezni velja videti vzrok v diagnozi duševnih in bioenergijskih dejavnikov. Kadar se ne sooči z vzrokom klinet sam do sebe, na podlagi predstavljene diagnoze, si prikriva pot do rešite. 06.09.2018

Rutina je ovira pri potrebnih spremembah v zdravljenju. Ozko razmišljanje v znanih okvirih, ki ne dopuščajo preseganje samega sebe in s tem preraščanje bolezenskih vzrokov, je potrebno nujno odpraviti, vkolikor želi kilient napredovati. 13.07.2018

Usposabljanje turističnih akterjev za geomantijske vodiče spaja organizatorje in obiskovalce z naravo. Tako je program zaščiten pred splošnimi masovnimi turističnimi pristopi, katere geomantijski standardi preobražajo. 12.07.2018

Gibalne meditacije uporabljamo v geo-selfnesu v naravi in v pomoči podjetnikom skrbi za zdravje. Vaje so iz taoistične tradicije geomantije, dandanes unikatno izdelane za naročnika. Trening geomantije je enakovredno pomemben v čutenju okolja in sebe. 03.07.2018

Uvajanje znanj o življenjski energiji Zemlje in človeka terja zmagovit pristop napram materialistični paradigmi. Potlačena znanja prednikov, ki jih je tehnološki razvoj industrijske dobe povozil, se veljajo ponovno obuditi za dobro skupnosti, narave in družbe. 30.06.2018

Svetovanje klientu kaže koriščene in neizkoričene potenciale delovnih nalog, ter kako uporabiti notranje rezerve. 28.06.2018

Svetovanje v poslovnem okolju pomaga potlačene konfliktne interakcije poslov ozavestiti in odpraviti. Poslovni svet je poln kombinatorike ekonomije, zaželjenih interesov in dotičnih prostorskih vozlišč poslovnih priložnosti. 26.06.2018

Analiza kakovosti bivanja okolja obravnava mikro in makro karakteristike prostora, pokrajine, zemljišča in oblikovanosti terena. Medsebojne interakcije se lahko podpirajo, nevtralizirajo ali izničujejo. 25.06.2018

Geomantijski selfnes sintetizira naravo in človeka, za duhovno in vitalno doživljanje medsebojne povezanosti. Sodobni človek obremenjen z umskimi funkcijami, v tendencah odtujenosti od narave, izgublja veliko energije v glavi. Potreba po prizemljitvi se masovno povečuje. 24.06.2018

Projektni preboj inovativnih vsebin podjetja nastane ob navzoči kritični masi zaposlenih. Stanje zaposlenih, podjetja in lokacije se prvenstveno diagnosticira z geomantijsko analizo, ki poda smernice o pogojih za spremembe. 14.06.2018

Geometrija simbola kozmograma razkriva zakonitosti svete geometrije in dediščinskih vrednosti Zemlje, okolja in narave. Spirale predstavljajo univerzalno obliko gibanja energije. 10.06.2018

Holistično svetovanje pomaga v fazi življenjskih odločitev. Razkrije, ozavesti inn prikaže trenutno stanje človeka, stanje podzavesti, neizkoriščene potenciale in življenjsko nalogo, poenoteno s stanjem prostora. 07.06.2018

Turistični projekti geomantije obravnavajo izvorno identiteto okolja in razvoj turističnega programa prebivalcev, v odnosu do korenin naravne, kulturne in duhovne dediščine. Soočamo se z globalnimi izzivi globalizacije. Potrebno je ovrednotiti pozitivne plati globalizacije, postaviti meje pred negativnimi in jih primerno vključiti v tradicijo okolja. 02.06.2018

Zdravilna znamenja kozmogrami izboljšajo povezavo bioenergijske ravni v biosfero okolja. Proces zdravljenja najprej na začetku čisti številne motnje, ki so preprečevale povezanost. Potem sledi faza regeneracije. 01.06.2018

Označevanje postavljene litopunkture v pokrajini pokaže karakteristike organizma okolja. Obiskovalec tako ozavesti skrite lastnosti narave za razum. Potem razume funkcijo in delovanje naravnih pretokov kot fiziko ali medicino. 31.05.2018

Sonaravni poglobljeni projekti se pričnejo z duhovnim dovoljenjem Zemlje, na osnovi etičnih, povezovalnih in skupnostih vrednot. Kritična masa navedenih kvalitet je ključno merilo za preboj. 29.05.2018

V primerih zdravstvenih težav klienta, se s svetovanjem določi primeren ukrep zdravljenja. Kadar so težave kronične, je potrebno ponovno odvreti film podzavesti podoživljanja frustracije v zavest, da se omogoči razumevanje vzroka in posledice, za pot zdravljenja. 28.05.2018

Geomantijski projekti samozdravljenja v naravi resno upoštevajo standarde zdravja in zdravilnosti ambienta ter odnosa obiskovalcev in organizatorjev. Ko se doseže efekt, prostor postane trajnostno energijsko vzpostavljen, kar pa pomeni da je v dinamičnem ravnovesju, ki se ga vzdržuje kontinualno. 24.05.2018

Seminar geomantija se posveča raziskovanju bivalnega doma udeležencev in ustvarjalnemu izražanju. Prepoznavanje karakteristik svojega doma postaja prioriteta za osebno skrb in skrb za družino. 22.05.2018

Skupni imenovalec geomantijskih projektov je prizemljevanje programov projekta do Zemlje in narave, v odnosu vključenosti z ljudmi. Poslanstvo geomantije bazira prvenstveno na vzpostavljanju spoja ljudi, projektnih aktivnosti načrtovanj in izvedbe z Zemljo, v vseh fazah : od ideje, planiranja, realizacije in kasnejših potrjevanj rezultatov, z novimi povratnimi analizami kako je učinek vzpostaljen. 21.05.2018

Branje oblik bivalnega prostora v raziskavi je tradicionalna šola izročila geomantije. Vključuje obravnavo vpliva oblik zunanje in notranje ureditve, pokrajine in hiše. 18.05.2018

Diagnostika zdravja bivanja obravnava pozitivne in negativne vidike stanja v ambinetu in stanovalcih. Korelacija med zdravstvenim stanjem doma in stanovalcev se v zdravljenju obojestransko izboljšuje. 17.05.2018

Akupunktura hiše izboljša energijsko polje z umeščenim akupunkturnim kamnom, zdravilno znamenje pa zdravi informacijsko polje zavesti hiše. Kozmogram vnaša zdravilno informacijo na osnovi umeščenega kamna akupunkturnega efekta. 16.05.2018

Zdravljenje stanovanja hiše upošteva tisti sloj prostora, ki je bolan. Najprej je potrebno odkriti vzročno - posledično povezavo. 15.05.2018

Holistična pomoč podjetjem združuje zdravljenje prostora in poslovno svetovanje. Odločevalci in vodstvo podjetja dobijo najprej predočeno geomantično karto karakteristik podjetja, z izhodiči za spremembe z vsemi zaposlenimi. 14.05.2018

Vsak zdravilni znak kozmogram ima svojo bioenergijsko funkcijo, ki jo odraža geometrija znamenja, iz matrice informacijskega zapisa. Izvira iz krajevne posebnosti, kjer je postavljen. Izvira tako risba z zapisom, kot energijsko delovanje. 13.05.2018

Pregled zdravja in zdravilnosti za ambiente terapevtskih in turističnih dejavnosti- pokaže analizo s svetovanjem zaposlenim. Dejavnost ima lahko energijski nivo nekompatibilen z energijskim stanjem ambienta. Navzoči kontrast med dejavnostjo in ambientom se odraža kot pomanjkljivost potrebna razrešitve. 12.05.2018

Jame so geomorfološki potenciali podzavesti pokrajine. Kraške jame akumulirajo arhetipske energije elementa vode in zemlje. 11.05.2018

Preverba prisotnosti energijskih polj se v projektih uporablja tudi v Google Earth portalu. Ko se lokacija razišče neposredno na terenu, spreten in izkušen raziskovalec energij lahko zaznava določena energijska stanja prostora tudi preko elektronskega zemljevida. 10.05.2018

Polarnost kraja odraža razmerje med prednjo in zadnjo stranjo oblikovanosti okolja. Hrbtni del in sprednji del predstavljata glavno plus in minus karakteristiko konfiguracije terena, mesta in hiš. 09.05.2018

Geomantijska raziskava integrira geološke in geografske karakteristike krajine. Različne ravni prostora dobijo skupen imenovalec. Celosten vpogled združi vidno in nevidno. 08.05.2018

Paranormalni fenomeni se reflektirajo v duševne in tudi tehnične zaplete. Uradna znanost za to večinoma nima odgovora. V igri so sile, ki se jih tehnično ne da izmeriti. Paranormalni fenomeni so povezani z bitji prostora. 07.05.2018

V začetni fazi sprememb, se odpravlja odpore pred zdravljenjem. Strah pred spremembo, odpori in zavračanje zdravniške oziroma holistične diagnoze - je pri klinetu lahko tako izrazito, da preusmeri svoje aktivnosti kot kompenzacijo. Obrambni mehanizem je lahko tako prisoten, da klinet resetira dejstva diagnoze iz svoje zavesti. 06.05.2018

Kakovost bioenergijskega stanja postelje v spalnici določa arhitektura stavbe, sevanja, notranja ureditev in smer postavitve postelje. Veliko postelj je napačno postavljenih v spalnici, ko se statistično obravnava številne primere bivalnih prostorov hiš. K temu pripomore veliko dejavnikov, da je posledično kakovost spanja poslabšana in otežena. Najbolj izraziz vzrok je neznanje o energijah bivanja. 05.05.2018

Vaje samozdravljenja v naravi sočasno percepirajo prostor in telo.  Fizično telo je v stanju stresa odklopljeno od duševnih in bioenergijskih virov človeka in okolja. Posledično se izčrpava. Preveč energije pa porablja frustracija, skrbi in stiske, ki tarejo človeka. Samozdravljenje je usklajevanje življenjskih energij, sproščanje in prizemljevanje duhovne moči v telo. 04.05.2018

Univerzalni vzorci življenjskih procesov so vibracijsko identićno prisotni v prostoru in knjigah. Marsikatera knjiga vsebuje vibracije kolektivnega nezavednega. 03.05.2018

Simbolika oblik okolja, narave in zdravilnih znamenj, je tradicionalno izročilo svete geometrije. Osnovna geometrija je krog, kvadrat in spirala. Te pravzorce se bere v tradicionalnih naseljih, ki so referenčni poligoni za učenje kako je skupnost živela. 02.05.2018

Karakter hiše se diagnosticira v barvi energijskega polja prostora. Večji kot je spekter barvnih kvalitet, večjo integriteto ima hiša. 01.05.2018

Ustvarjanje in umestitev litopunkturnega zdravljenja okolja se skupnostno uresničuje. Ko se zdravi prostor, s postavljeno litopunkturo na primernem akupunkturnem območju kraja in pokrajine, se venomer vzpostavljajo spremembe iz starega v novo delovanje- na ravni zavesti skupnosti domačinov. Proces preobrazbe med duhovno energijsko ravnijo in socialno je soodvisen. 30.04.2018

Geomantijska znamenja kozmogrami označujejo identiteto okolja in vzdržujejo vrednost energijskega zdravja. Prostor postane kultiviran, ko se duhovni impulzi vključijo v etrsko tkivo pokrajine. 29.04.2018

Vadba čutenja narave ponovno vzpostavlja energijske povezave človeka z okoljem. Energijske silnice povezanosti so prisotne v vseh organih. 28.04.2018

Raziskovanje starih civiizacij je regresija spominov otroštva. Duhovno raziskovanje je potovanje vase. Z odkrivajem starodavnih kultur, se nezavedno aktivirajo spomini na otroštvo, da iz distance in duhovno bolj zrelo- razumeš na nov način svojo usodo. 27.04.2018

Megaliti in menhirji Krasa, staroverskih krajev po Sloveniji in starodavnih kultur sveta se kažejo kot kosti organizma okolja, z funkcijo nosilne strukture telesa Zemlje. Njihova učinkovanost deluje v prevajanju planetarnih silnic med nebom in zemljo. So natančno postavljene antene energijskih valovanj. 26.04.2018

Geomantična karta izpopolne geodetski posnetek z energijskim omrežjem okolja. Tako dobi geografska značilnost večslojno karakterističnost. Pozicije energijskih točk postanejo referenčne osi geodetskemu posnetku za načrtovanje dejavnosti in infrastrukture na lokaciji. 25.04.2018

Globalne pojave je moč zaznati na zemljevidu tako kot lokalne. Proučevanje planetarnih sprememb dojema planetarni prostor kot skupen planetarni dom. 24.04.2018

Ugotovitve vzrokov pri resnih boleznih kažejo stanja bolnikove psihe v patološkem pesimizmu. Obup in vdaja človeka nastane tudi zato, ker podporno zdravstveno okolje ni dovolj optimistično. 23.04.2018

Proučevanje globalnih planetarnih sprememb razkriva kolektivno podzavest. Postopek opazovanja in interpretiranja potrebuje globlje uvide od enostranskih dramatičnih apokaliptičnih predstav. Pesimističen proučevalec zlahka tako nasede na past, da vidi le negativno. Najprej je potrebna nevtralna drža, etičen pristop in osvobajanje od odvisnosti pri prejemanju informacij od medijev. 22.04.2018

Sakralna - energijska mesta obiskovalcu usklajujejo duhovna in osebna stanja, vkolikor se zavestno poveže s poglobljeno komunikacijo do duha prostora. Veliko ljudi, ki obiščejo sveta mesta, spregledajo pomen poglobljene komunikacije in naivno pičakujejo da se bo efekt molitve zgodil samoumevno. 21.04.2018

Komunikacijski zapleti v projektih terjajo posluh za preseganje manjvrednostnih ali večvrednostnih odnosov. Projekti, ki vključujejo številna partnerstva, v delu s prostorom, mutiplicirajo kreativne energije posameznikov, potenciale lokacij in tudi osebne nezavedne vsebine, ki se lahko pojavijo moteče do projektnega dela, kadar vzorec posameznika dominira nad skupno nalogo skupine. 20.04.2018

Geomantijska diagnostika analizira ambient in psihologijo stanovalcev. Psihološki vzorci bivanja so vedno prepleteni med osebnimi stanji in stanji stavbe. Izurjen diagnostik odkrije medsebojno povezanost tako, da se ozavesti vzročno posledično verigo nezavednih nabojev energij, ki povzorčajo bolezni, bodisi duševne ali telesne. Geomantijska diagnoza vedno poenoti karakter prostora bivanja in karakter stanovalcev. 19.04.2018

Vključevanje vitalno energijskih razsežnosti okolja v prostorsko načrtovanje, trajnostni razvoj in trajnostni turizem ima zagotovila v večsektorskem prizadevanju, v sodelovanju z občinami, razvojnimi agencijami in ministrstvom za okolje in prostor. Dokler bo zakonodaja izključevala energijske zakonitosti okolja, družbe, narave in skupnosti, se bodo kopičile posledice v slabšanju okoljske varnosti. 18.04.2018

Ponudba energijskih točk turistične destinacije za obiskovalce je z geomantičnim pristopom predhodno ovrednotena o značaju lokacije v skrbi za dobro počutje obiskovalcev in avtentično zasnovana - kako delovati v dobro krogotoka narave, upravljalca prostora in gostov. Energijske točke je potrebno vitalizirati, označiti, medsebojno uglasiti in kultivirati za dejavnost zelenega in zdravstvenega sonaranega turizma. Bioenergijsko prostor postane posrednik. 17.04.2018

Izobraževanja geomantije na Krasu izvajamo v krajinsko referenčnih krajih, Štanjelu in Škocjanu. Štanjel kot zgornji pol, Škocjan kot spodnji pol pokrajine Krasa. Udeleženec tako širi obzorje zavedanja z izkušnjo obiska in občutenja potencialov prostora. 16.04.2018

Seminar geomantija udeležencem pomaga razreševati obremenitve sodobnega načina življenja. Posledice stresnega tempa življenja, v odtujenosti od narave in tujosti na ravni odnosov z leti privede do slabljenja čutil zaznavanja sebe in okolja in ljudi. Moderni človek potrebuje korenito preobrazbo, kadar osebna kriza trči s kolektivno. 15.04.2018

Raziskava prostora, ki ima spekter večplastne analize, upošteva zeleno in grajeno strukturo - v navezi z vzročnimi plastmi  bivanja. Vidno in nevidno sta dva pola, medebojno komplementarna in neprenehno interaktivna. 14.04.2018

Diagnostična učinkovitost je merodajna z ustreznim dometom zaznave, za diagnozo telesnega, bioenergijskega in duševnega stanja prostora in človeka. Ko se odkrije stanje vseh prisotnih ravni, sledi sinteza za določitev končne ocene zdravja prostora in človeka. 13.04.2018

Odnos med svetovalcem in klientom velja vzpostaviti v odkritem in zaupljivem transferju medsebojne povezanosti. Obrambni mehanizmi klienta se med procesom svetovanja odpravljajo tako, da se z svetovalcem počuti varno, razumljeno in zrcaljeno do njegovega vedenja, ki je ranljivo. Svetovalec vedno vodi proces. 12.04.2018

Blokada svetega kraja v naravi nastane zaradi povzročitve negativnih odtisov iz konliktov med ljudmi. Negativni pečat se razširi nad sveto točko kot goba. Takih blokad je veliko na področjih kjer so bile vojne ali verske zlorabe. Varovanje svetih krajev v naravi daje deželi duhovno zaščito. 11.04.2018

Planetarne spremembe soočajo k zavedanju skupne okoljske situacije. Planetarni pojavi so skupen vzrok in posledica, ki se dogajaja vedno bolj intenzivno po vsem svetu. 10.04.2018

Postavitev hiše v okolici, oblika stavbe, razporejenost zunanjih in notranjih prostrov določa karakter bivanja. To so fiksni statični dejavniki, ki jih določa zemljišče in arhitektura. Dinamični dejavniki so način življenja stanovalcev. 09.04.2018

Energijske oblike krogov po pokrajini in naseljih odražajo kvaliteto zaokrožne povezanosti s potenciali Zemlje in skupnosti. Tovrstne oblike energijskih mrež so ohranjene v tradicionalnih naseljih, krajinskih svetiščih ali ostankih starodavnih ritualnih območij. 08.04.2018

Akupunktura prostora - litopunktura krepi bio/energijo in odpornost okolja pred sevalnimi obremenitvami in označuje identiteto kraja. Sevalni pritiski v bivalnem prostoru so z akupunkturo prostora odpravljeni tako, da se motnje viskokih frekvenc nevtralizirajo in prizemljijo v zemljišče na ustreznih mestih, ki služijo v energijskem sistemu zemljišča kot strelovod. 07.04.2018

Spoznavanje dreves je osnova v medgeneracijskih programih odprtega učnega okolja. Drevesa predstavljajo temelje pri prostorski zasnovi okolice. So bazični orientir narave. 06.04.2018

Preliminarni pregled danosti lokacij za aktivnosti odprtega učnega okolja- daje garancijo za pravilno prostorsko in programsko postavitev. Določene lokacije ne odgovarjajo za razvoj mehkih vsebin z inovativnimi prijemi, ker so preobremenjene z negativnimi okoljskimi dejavniki. Najprimernejši so prostori, kjer je duh kraja oziroma inteligenca prostora zdravo funkcionalna. 05.04.2018

Geomantijska delavnica postavljanja litopunkture v pokrajini turističnega območja - vitalizira prostor in varuje okolje. Energijski pretoki okolja se izboljšajo, identiteta se okrepi, samopodoba kraja se prezrcali na prebivalce in obiskovalce. 04.04.2018

Energijsko čiščenje prostorov venomer preobrazi tudi ustrezna osebna stanja stanovalcev. Tako je tokokrog zaključen. 03.04.2018

Na ekološko stanje prostora parkov, mest in pokrajin vpliva kakovost zemljišča, okoljsko onesnaženje in aktualne nove energije planetarnih sprememb. Ti novi pojavi se zaznavajo na subtilnih ravneh kot vzorčne plasti 4 elementov. 02.04.2018

Zdravljenje čustvenih odpadkov preteklosti starih hiš, stanovalcem odpravi negativno energijsko breme. Pri starih hišah so zapisani spomini in izkušnje preteklosti prejšnjih generacij v obliki gostih energijskih kep, veličine več metrov. 01.04.2018

Zakaj bi nekdo postal geomant, poslanstvo geomantije in pomen planetarnih sprememb so vsebine seminarja geomantija 2018. Seminar ponuja usposabljanje za vse generacije, kot odgovor na apel zemeljskih sprememb, uvaja sonaravne in ekološke vrednote, v ponovnem povezovanju z Zemljo. Spoduja odkrivanje in razvijanje ustvarjalnih talentov posameznika, za plasiranje v dobrobit skupnosti in narave. 31.03.2018

Cilj seminarja geomantija je holistični razvoj človeka v prostoru. Seminar je delavnica doživetij na terenu in doma z domačimi nalogami. V sklopu aktualnih izobraževanj je nadaljevanje delavnice Devin. Vedno več ljudi išče zdravilo v samopomoči - s starodavnimi znanji v prepletu z holizmom, z željo se eankovredno osebno spreminjati, poglabljati povezovanje z Zemljo in povečevati ustvarjalnost. 30.03.2018

Posodabljanje znanj prednikov o sobivanju z naravo in samozdravljenju apliciramo v projekte za razvoj podeželja in urbanih območij z inovativnimi programi spodbujanja ustvarjalnosti udeležencev v skupnosti. Znanja prednikov se pozabljajo, določene tematike so zastarele, večina njih je pa izredno aktualna za sedanji čas. Umetnost tovrstnih pristopov je, kako znanja prednikov ohraniti in jih praktično uporabiti v sedanjem času, ki je prežet s številnimi izzivi, ki terjajo inovativnost in sintezo številnih strok. 29.03.2018

Uvajanje zelenega in preobrazbe masovnega turizma so prioritete geomantijskih pristopov za turistične destinacije, ki stremijo k trajnostnemu razvoju varovanja okolja. Evropski prostor s svojim težiščem na področju Balkana in Grčije, ima pomemben segment prav v turističnih aktivnostih, tako v pozitivnem kot v negativnem. Obiskovalec bodočnosti je osveščen turist. 28.03.2018

Turistična občutljiva območja narave so potrebna varovanja pred pritiski množičnega turizma. Pritiski take vrste imajo določen prag vzdržnosti za prostor. Ko se okolje obremeni prekomerno, naravno energijsko polje oslabi. 27.03.2018

Geomantijska analiza ovrednoti plasti naravne, kulturne, sakralne dediščine okolja in pokaže pasti negativnih trendov. Negativni tokovi v pokrajini so pogosto posledica globalnih vplivov, katere območje vsrkava s svojim življenjskim slogom. S svetovanjem se v projektu dela na dolgoročni viziji razvoja pokrajine in sedanjemu spopadanju s problemi. 26.03.2018

Umestitev novih kreativnih sonaravnih elementov v prostor je odraz dobrih odnosov z lokacijo, lastniki in soustvarajalci projekta. Prostor pridobi z dodano vrednostjo karakterja za dobro skupnosti. 25.03.2018

Zaupanje je srčika duhovnih veščin. Z zaupanjem se povežeš z univerzalnimi silami življenja in presegaš ozke omejitve osebnosti, v zanašanju na notranji vir intuicije. 24.03.2018

Izobraževanja geomantije najprej odprejo obzorja razumevanja s predavanji. Potem sledijo praktične vaje na terenu. Duhovno znanje je pravzaprav skupek znanj kultur sveta, dediščine in metafizike o delovanju narave in človeka. Duhovnost je razumevanje zakonitosti življenjskih procesov. 23.03.2018

Planetarne spremembe čistijo staro matrico sveta. Mentalno vibracijske strukture starih predstav so v intenzivnem čiščenju po planetarni atmosferi. Veliko je potrebno delati na sebi, v sprejemanju nove realnosti in iskanju vizije za prihodnost. 22.03.2018

Rutinsko delo brez vizije in kreativnosti, v enostranskem delovanju, večinoma le do ekonomskih benefitov, slabša atmosfero razvoja in vzdušja kolektiva. Podjetja stare paradigme iščejo načine, kako še izkoristiti razpoložljive resurse ekonomije, brez da bi razmišljali o nastajanju posledic na drugih ravneh obstoja podjetja. 21.03.2018

Program za razvoj podeželja povezuje ljudi lokalne skupnosti, zgodbe dediščine in dejavnosti. Vzpostavljajo se ponovne povezave med preteklostjo in prihodnostjo, katere so bile pretrgane in se jih umešča v novo jedro skupnosti 20.03.2018

Za zaplete dogajanja se odkrije ozadje duhovnega vzroka. S tem se ozavesti vplivne dejavnike podzavesti, da se lahko aktivnosti ponovno nemoteno odvijajo naprej. Ljudje, dogodki in prostor so prepleteni v živi mreži silnic. 19.03.2018

Kozmogram za podjetje usklajuje pretoke ambienta, dejavnosti in okolja. Ob postavitvi kozmograma v prostor podjetja, se prične najprej zdravljenje starih poškodb in neravnovesij bioenergije. V drugi fazi se potem prostor prežame z novo energijsko dinamiko dajanja in sprejemanja do družbenega okolja. 18.03.2018

Vadba delavnice Devin spodbuja dojemljivost za zaznavo bivalnega ambienta. Z leti se ob vstopu v prostor že dobi relevantno zaznavo ali je prostor zdrav ali energijso poškodovan. Potrebno je vaditi. Delavnica omogoča mentorsko spremljanje. 17.03. 2018

Raziskovanje prostora razkriva osebne kvalitete. Ob proučevanju skrivnosti prostora, se venomer spontano odpirajo globine osebnih potencialov. Geomantični razvoj je širjenje zavesti v spoju z okoljem. 16.03.2018

Aktiviranje lokalnega prebivalstva za sonaravni razvoj in obnovo okolja je terapija do sodobne tujosti. Sindrom sodobnega načina življenja izolacije v medsosedskih odnosih skupnosti povzroča vakum praznine. Ljudje se posledično zapirajo in odtujujejo od dediščine in medsebojnega zbliževanja. Zeleni projekti, ki osvobajajo duha prostora in njegove vitalne vire, povzročajo pozitivne spremembe tudi na socialni ravni okolja. 15.03. 2018

Terapija je odpravljanje zdravstvenih simptomov in vzrokov bolezni. Z leti se negativni vzorec prej ali slej preslika in manifestira v ustrezen telesni organ. Telo zboli. Terapija pomeni obraten proces. Čiščenje telesa in duševnosti nazaj napram vzroku. 14.03.2018

Svetovanje za primere odvisnosti odkrije ozadje vzrokov, ki prožajo kompenzacijo. Hujše stopnje zasvojenosti pri človeku povzročijo motnje na možganskem področju, ki ima funkcijo samozavedanja. 13.03. 2018

Vaje delavnice Devin razvijajo stik z vitalnostjo in dušo prostora. Pride do medesbojne izmenjave. Človek usmerja pozornost v čutenje, zaznavanje in odkrivanje narave. Zemlja ga v danem kraju objame in prežame z blagodejnimi energijami in navdihi. 12.03.2018

Načrtovanje naselja upošteva naravne vzorce lokacije. Ti so vedno edinstveni, tako kot vsak človek. Naravne oblike arhitekturnega načrtovanja, ki sledijo iz diagnoze terena, kultivirajo in spodbujajo naravne pretoke lokacije- v svojem avtonomnem energijskem zaključenem sistemu. 11.03. 2018

Razvoj človeka se kaže v stopnji integritete, ki zaobjema vse njegova področja življenja. Običajno se razvoj slehernika uresničuje z dodajanjem življenjskih področij in nadgrajevanjem. Sčasoma jih mora poenotiti skozi srce. To se realizira tako, da doživlja enovito svoje notranje in zunanje življenje. 10.03. 2018

Čutenje s telesom so osnovne vaje senzibilizacije čutil na delavnici Devin. Telo ne laže. S svojim odzivom pokaže stanje tako kot je. Na ta način, skozi vajo, se udeleženec vadi zaupati zaznavi svojih čutil in jih primerno registrirati. 10.03. 2018

Energijski zapis člankov časopisa in interneta je prisoten v vsakem primeru kot informacijsko - energijska vibracija. Negativni članki interneta ali pozitivni članki - vse to se vidi in bere v prispevku in tudi zaznava v energijskem zapisu, ki štrli iz članka navzven. 09.03. 2018

Prostor oddaja svoje stanje zdravja tudi preko simbolnih sporočil v odnosih z ljudmi. Diagnoza stanja je neposredna in posredna. Razbira se jo v pomenu dogodkov, vezanih na obravnavan prostor. 08.03. 2018

Kozmogrami oživljajo tokove energij okolja. Vitalizacija energijskih polj in pretokov se prenese na učinek boljšega počutja prebivalcev in obiskovalcev. 07.03.2018

Podzavest pokrajine je obsežno področje zgodovinskih vzorcev prebivalcev. Zajeti in zavozali medegeneracijski zapleti, so pogost sindrom prizadetih krajinskih točk, ki določajo podzavest nekega kraja. 06.03. 2018

Odpornost odraža zaokrožena energijska koža. Kadar je preluknjana, človek nosi v sebi notranja protislovja in je ranljiv na zunanje motnje. 05.03.2018

Znanja organizma okolja in človeka, v telesnem, energijskem in duhovnem ustroju, so osnova vedenj o življenjski energiji, kot je geomantija in feng šuj. Vsak organ ima svoje čustvo in energijski naboj. 04.03. 2018

Delavnica Devin daje znanja in veščine senzibilizacije čutil in duhovne znanosti o človeku in Zemlji. Za začetnika je potrebno najprej osvojiti abecedo poznavanja ustroja človeka in Zemlje. To so znanja, ki se jih ne dobi v šolskem sistemu. Ko se jih osvoji, osvobajaš sebe iz rigidnih družbenih prepričanj izolacije. 02.03. 2018

Unikatni labirint kultivira mikro točko  in okoliško energijsko polje. Za zunanjo ureditev je dodana vrednost kreativnega izraza. Morebitne motnje okolja ne pogoltne vase kot običajen element prostora, temveč ustvari svojo kroglo odpornosti meditativnega polja. Dobro postavljen labirint je lahko neke vrste sveta točka območja s pomirjeno duhovno atmosfero in blagodejno podporo okolju v radiusu par sto metrov. 01.03.2018

Geomantijska študija mestnega urbanizma se najprej začne na terenu. Računalniška orodja načrtovanja ne smejo priti prehitro na vrsto. Kadar prehitevajo, načrtovalca zmotijo v zbranosti, posledično se prepogosto pozunanji in deloma izgubi stik s celovitostjo prostora oziroma delovne naloge. Vse velja umestiti ob svojem času, v pravem prostoru. 28.02. 2018

Branje značaja prostora iz oblik tolmači pomen oblik pokrajine in prostora bivanja. Telo prostora ima svojo govorico, karakter, zgodovino in odsev napram prebivalcem. 27.02. 2018

Cesta mesta ob stanovanju zaznamuje značaj prostora. Kadar je cesta pozitivno povezana s stavbo, določa karakter komunikacije. Kadar so primeri negativne interakcije ceste s stavbo, povzroča nervozo, nemir in motnje. 26.02. 2018

Akupunktura stavbe stabilizira počutje stanovalcev z zemljo.  Navpično hrbtenično os stavbe spaja z ozemljitvijo. Moderne zgradbe, še posebej v mestih, imajo zanimive kreativne yang karakteristike, toda primanjkuje yin stabilnosti in umirjenosti. Našpičenim oblikam nebotičnikov manjka protipol. Akupunktura litopunktura lahko yang polarizacijo stavbe ozemlji z yin izvirom terena. 25.02. 2018

Bivalni prostori hiše odražajo temeljne potrebe stanovalcev. To velja tako v prostorih stavbe ali stanovanja, kot na parceli zunanje ureditve. Vsaka bivalna enota ( dnevna soba, spalnica, vhod, kuhinja, delavnica...) praviloma predstavlja en organ organizma prostora in njemu ustrezno življenjsko področje. 24.02. 2018

Elektromagnetna valovanja okolja so merljiva z tehničnimi instrumenti in tudi s telesom. Tehnični instrumenti imajo svoj domet. Zadnje čase z napredkom znanosti, se ta domet povečuje, kar je pohvalno. Trening zaznavanja s telesom je osnova geomantijskega učenja, izuriti telo da postane uporaben instrument z naravno percepcijo svojih čutil. 24.02. 2018

Kozmogram za vodo je hologram informacijske in energijske strukture vode. Živa voda vsebuje vibracije, ki so istovetne z biopoljem narave. Ko človek spije tako vodo, se ustvari pozitivna resonanca v žlezah. 23.02. 2018

Geomantijski selfness je spreminjanje sebe v stiku z naravo. Vključuje razvoj dediščine izročila sobivanja človeka z naravo in starodavnega romanja na svete kraje v poglobljen turizem samozdravljenja v naravi. Obravnava vire naravne in kulturne dediščine človeštva, na določenih lokacijah izhajajoč iz obdobij tudi do več desettisoč let nazaj in jih dandanes prezentira z družabnimi komunikacijskimi orodji. Zgodovina človeštva in Zemlje z duhovno dediščino je v vsakem kraju in regiji venomer osredinjena v prezentnem svetem kraju ali gozdu oziroma centralni geomantijski točki na vrhu hriba. 22.02. 2018

Podzemni vodni tokovi pod hišo povzročajo vpliv na počutje stanovalcev, ki je bremenilen v primerih križanj s tektonskimi geološkimi prelomnicami terena. Na takih mestih se frekvenca zemljišča spremeni in je v interferenci do običajne frekvenece človeškega telesa. Prihaja do neusklajenosti med karakterjem lokacije in imunskim sistemom stanovalca. Potrebno je upoštevati specifična območja terena in poiskati primernejše mesto za spanje. 21.02.2018

Bio/energijska polja so pozitivna, ko so krožnih in homogenih oblik. Kadar so energijski pretoki pretrgani, se taka anomalija sčasoma pokaže na telesni ravni kot poslabšanje zdravja. Vzrok za telesne simptome je na subtilnih energijskih in duševnih ravneh. Vse plasti organizma, od duhovne do telesne so medsebojno prepletene in soodvisne. 20.02. 2018

Vhodna vrata hiše so obraz stanovalca in dejavnosti. Pomemben dejavnik je lega vhoda hiše napram stranem neba, horizontu sonca, dostopu vhodne poti na dvorišče in navezavi v stopnišče notranjih prostorov hiše. Vrata kot usta sprejemajo pretoke življenja v hišo in hkrati predstavljajo izraz individualnosti stanujočih. 19.02.2018

Univerzalne zakonitosti duhovne rasti so istovetne s tradicijo kultur sveta in sedanjim vedenjem geomantije ter doktrino duhovne znanosti. Dostop do teh znanj je možen preko knjig, učiteljev, mentorjev in seminarjev. Bistveno pa je, kako tovrstna znanja uporabiti v svoji praksi življenja, izobrazbi in poklicu. Takrat se te univerzalne zakonitosti zlijejo v individualni dar, ki ga vsak nosi v sebi. 18.02. 2018

Telesne in duhovne predispozicije so individualne. Iz njih se odkrije človekov talent in kreativne potenciale. Svoj talent se v povprečju premalo uporablja. Družba je premalo naravnana v spodbujanju človekove enkratnosti. Potrebna je pot iskanja sebe s podporo primernih ljudi in znanj. 17.02. 2018

Svetovanje ozavesti človekovo avtomatsko odzivanje. Večinoma je pri povprečnem klientu prisotno 50%. Tisti, ki se trudi delati na sebi z osebnim razvojem, torej stopati ven iz povprečja stereotipiv družbenih norm vedenja, ta odstotek avtomatizma pridno zmanjšuje. Avtomatsko obnašanje je posledica podvrženosti družbenih pritiskov na možgane, ko so konstantno prežeti s številnimi motnjami in premalo povezani z zavedanjem sebe in okolja ter duhovno povezavo smisla življenja v vsakodnevnih preprostih situacijah. 16.02. 2018

Partnerski dogovori se umestijo v medsebojno življenje partnerjev, ko se redno izvajajo pogovori enakovredno za svetlo in temno plat skupnega življenja. Partnersko življenje je osnovna šola življenja na ravni odnosov. Dogovori, ki so zastavjeni na časovnici, delujejo kot projekt, od začetka do konca, z merljivimi cilji. 16.02. 2018

Zunanje motnje v bivalnem prostoru delujejo do družinske atmosfere ambienta agresivno. Prihajajo iz masovnih družbenih tokov. Družine pritegnejo v svoj prostor take motnje takrat, ko niso dovolj osredinjeni v svojem življenjskem smotru. 15.02. 2018

Meja v prostoru je membrana. V organizmu okolja predstavlja organ kože, ki daje odpornost in se hkrati sporazumeva z okolico v dajanju in prejemanju. Meje so večkrat poškodovane. Preluknjane ali pa zamašene brez pravega pretoka. Vnetja na koži organizma prostora dežele ali pokrajine so pogosto povezana s simptomatiko identitete.  14.02.2018

Faze razvoja v partnerskih odnosihso skozi življenjska obdobja v odnosih prisotna z različnimi redosledi in dinamiko ter temu primernimi ciklusi. Razvojno najprej predelujejo primarno otroštvo vsakega posameznika. Skupno življenje je skupek številnih podosebnosti. Faze v partnerskih odnosih so kot veriga vkolikor je negativno. Ko je pozitivno, so kot tok. 14.02.2018

Energijsko čiščenje za poslovne prostore potrebujejo podjetja, ki imajo obremenjene prostore. Na poslovni uspeh vpliva tudi lokacija. To so temelji poslovne utemeljenosti, v koreninah prostora in ne samo na ekonomskih poslovnih načrtih. Vkolikor se prostor ne očisti, prihaja do zastojev ali izube energije. 13.02. 2018

Spori blokirajo srčno komunikacijo. To se zgodi takrat, ko se v konfliktnih situacijah sogovornika ne sporazumevata asertivno s sprejemanjem procesa. Spori, ki zapirajo srce, povzročajo zamere in ohladitev sodelovanja med deležniki vnete sporne situacije. Veliko pri tem pomaga odpuščanje in kreativen pristop pri reševanju zapletov, v preseganju dosedanjih zmožnosti in iskanju novih. 12.02. 2018

Vsaka hiša ima svoje konfiguracije življenjskih energij na podlagi danosti terena. Kljub temu da je del krajevnih energij pokrajine, vsak prostor vsebuje sebi lastne karakteristike - tako kot človek. Iz tega se razbere usodo oziroma življenjsko nalogo vsake hiše ter kakovst bivanja na trenutni situaciji postavitve hiše. 11.02. 2018

Energijska znamenja karakterizira obseg energijskega polja in funkcija. Izhajajo iz izročila svetih krajev prednikov, ko so tovrstna znamenja svete geometrije uporabljali za označevanje svetosti kraja, zdravljenje bolezni in usmerjanje bio/energije po pokrajini. 10.02. 2018

Nove intuitivne zaznave je potrebno memorizirati, utrjevati v zavesti in izvajanju v novih aktivnostih. Veliko intuicij lahko obtiči v vmesnem pasu med podzavestjo in zavestjo. 10.02.2018

Prizemljitev hiše je osnovno merilo za dobro počutje bivanja. Še posebej moderne gradnje odstopajo od energijske stabilnosti in ozemljenosti. Običajno se potem posledično nabira velika napetost v zgornjih prostorih blokov, stavb in hiš, kot kontraefekt. 09.02. 2018

Izobraževanje geomantije služi za pomoč pri povezovanju človeka z naravo in Zemljo ter pri poklicnem izpopolnjevanju. Sodobni poklici potrebujejo kreativno integracijo s celostnim odnosom do okolja. Veliko poklicev dandanes razpada, nastajajo novi, ki združujejo tradicijo in moderne pristope družbene odgovornosti. 08.02.2018

Raziskovanje skrivnosti Zemlje in kolektivne podzavesti je za energijske raziskovalce Zemlje tačas vznemirljivo in osupljivo. Razkrivajo se dostopi do enormne zakladnice nezavednega Zemlje in nizi nagrmadenih zgodovinskih plasti civilizacije. Udejstvovanja raziskovalcev planetarne sfere prinašajo odkritja onstran stališč tematiziranja splošne institucionalne stroke. Naslavljajo razlage za večplastno osvetiltev stanja globalne situacije. Kar je naposled že neizbežno očitno - vsaka hiša in vsak prostor je deležen planetarnih vplivov sprememb. To se lahko izmeri, občuti in doživi. 07.02.2018

Osebne vezanosti in odvisnosti povzročajo zadušeno kreativnost. Kreativnost je vedno preseganje mej in okvirjev, neprenehen proces razveze od status quo konforta in cone udobja. Patološke vezanosti z ljudmi in motečimi družbenimi sistemi blokirajo kreativnost in dostop do duhovnih virov rešitev. 06.02.2018

Sobivanje več generacij v hiši ima značilne zgoščene interakcije. Osebni razvoj v danem prostoru zaznamuje lahko inercija prejšnjih generacij, vkolikor nova generacija ne prevzema odgovornosti za naprej. 05.02.2018

Interpretacija dediščine ima izziv predstaviti duhovno ozadje korenin bivanja in praktičen navdih za današnje domovanje v lokalni skupnosti. Mlada generacija lahko z digitalizacijo uporabi sodobna orodja za razumevanje arhetipov sobivanja z naravo. 04.02. 2018

Človek je instrument zaznav zavesti in energije. Vkolikor se ne vadi senzibiliziranja čutil v vsakodnevnih okoliščinah, je dojemanje večinoma podzavestno. Toda kljub vsemu se prejema polje okoliških vibracij v svojo auro. Le da se ne prepoznava za kaj se gre. 03.02.2018

Kreativna definicija inovativnega terja zaris ideje in izvedbe od a do ž, kot zaris zaključene krožnice. Napor ki je potreben za razvoj novih kreativnih programov, je običajno dolgoleten, da pride do rezultatov v praksi. 02.02.2018

Diagnoza zdravstvenih simptomov je vidna takoj v bipolju. Energijsko polje se zaznava z vpogledom intuicije, ki prodre z analizo globlje kot merilni inštrumenti. 01.02.2018

Raziskovanje nevidnega in nezavednega je neizmerno obsežno. Ko si pripravljen, se odprejo novi prehodi v zakladnici zavesti Zemlje. Trening geomantije je širjenje zavesti. 30.01.2018

Kontakt s kraji se doseže tudi na daljavo. Inspiracija ali ocena stanja je na daljavo identična kot na terenu, ko si s prostorom dovolj srčno povezan in imaš za to pred sabo delovno nalogo. 29.01.2018

Osebnost je zunanja in notranja. Med njima obstaja meja, odpornost in prag vzdrževanja zasebnosti in javnega komuniciranja v zdravem razmerju. Poklici ki se ukvarjajo z ljudmi, imajo nalogo vzdrževati močno mejo med dajanjem drugim in zasebnostjo ter kreativnim in introspektivnim samorazvojem, v ogledalu zunanjih dogajanj. 29.01.2018

Vadba z energijskimi vajami krepi duševno in telesno povezanost in moč. V današnjem času je obvezna za tiste, ki se ukvarjamo poklicno z zdravljenjem. 28.01.2018

Izpiti življenja so ciklično prisotni, ob pojavljanju stanj iz primarne družine v aktualnih situacijah. Lik očeta in matere se prikaže v drugih osebah, partnerju ali kreativnih vsebinah. 27.01.2018

Geomantijska karta določa danosti, usodo, življenjsko nalogo in konstelacije prostora zemeljskih in kozmičnih vplivov. Je kot rojstna karta z razvojnimi potenciali, ki jih je treba živeti v danem prostru aktivno. 25.01.2018

Svetovanje ljudem je antiteza agresivnega moraliziranja. Kaže ogledalo klientu in dviga vzorce podzavesti toliko kot je človek zrel. 23.01.2018

Pričetek poglobljenega projekta terja duhovno izhodišče. S tem se definira naloge in zastavi zaščito pred morebitnimi samovoljnostmi splošnih tendenc biti boljši ali slabši kar je zgrešeno. Potrebno je biti to kar si v skladu z življenjsko nalogo fokusirano v projektu. 22.01. 2018

Labirint se izdeluje izvirno za izbrano lokacijo. Vsak kraj ima svoj karakter, z izvornim zapisom in točko naravnih energij. 21.01.2018

Energijska meritev barvnih frekvenc izmeri značilne kategorije za zdravje in senzibilnost po lestvici barv. To so univerzalne frekvence narave, človeka in rastlin ter živali, hrane, pijače, bivalnih prostorov, delovnih prostorov, predmetov in celo misli. 19.01.2018

Duhovnost se spravi na tla, ko se rojevajo vsakodnevna ustvarjalna dejanja. Duhovnost je prizemljena takrat, ko si v odnosu z drugim praktičen z rezultati za vse enako. 18.01.2018

Kozmogrami kot zdravilna znamenja delujejo za povezavo lokalne in regionalne krajine. Energijska izmenjava je dvosmerna. 13.01.2018

Geomantija tradicijaPojem geomantija označuje celovito zemljemerstvo, geobiologijo, načrtovanje in urejanje prostora, ki razbira bogastvo različnih plasti materialne, energetske in duhovne konfiguracije terena. Geomantija je vedenje, ki sistematično obravnava anatomijo aure Zemlje. Daje nam uvid v globlje značilnosti ekosistema vsakega kraja in vpogled v njegovo geodinamiko.

  • vpogled v naravne danosti lokacije,
  • analiza zemeljskega žarčenja zemljišča,
  • opredelitev navzočnosti izvirov energije,
  • prikaz psiholoških funkcij organizma prostora in njegove identitete,
  • določitev blagodejnih vplivov prostora na človeka,
  • raziskovanje vpliva geografskih in geomantičnih dejavnikov na razpoloženje ljudi.


Zemlja je živ organizem, prežet z univerzalno energijo, ki zajema celoten življenjski prostor, v katerem živimo. Prostor je zato večplasten in poleg geografskih oblik ter biološke sfere obsega tudi eterično tkivo prostora, sestavljeno iz energijskih polj, pretokov in žarišč. Tradicija geomantije je bila živa v zgodnjem srednjem veku, o čemer pričajo domišljene zasnove mest in natančno izbrana lega ter dovršene oblike katedral. Najbolj značilno je bilo natančno postavljanje cerkev in ostalih objektov na križišča energijskih linij, ki predstavljajo pomembna krajinska središča.

Zemlja, narava in prostor imajo svoje lastno bioenergijsko polje in svojo inteligenco, s katero je moč komunicirati in sodelovati. Geomantija je torej tudi vedenje o subtilnih razsežnostih Zemlje, narave, arhitekture in kulturne krajine. Znana je tudi kot celostna ekologija oz. evropski feng shui – umetnost ustvarjanja harmoničnega okolja. Med drugim nas uči, kako živeti v skladu z okoljem, kako graditi v skladu z vitalnimi počeli krajine ter kako razvijati občutljivost za Zemljo in naravo.


Tradicija geomantije in sodobni holistični pristop

Geomantija je vedenje o subtilnih razsežnostih Zemlje, narave, arhitekture in kulturne krajine. Poznana je tudi kot celostna ekologija oz. evropski feng shui - umetnost ustvarjanja harmoničnega okolja,kot veščina zdravljenja Zemlje in kreativnega načrtovanja. Tradicionalno in sodobno vedenje geomantije govori o Zemlji kot živem organizmu. Govorimo o univerzalni vitalni energiji, ki prežema celoten življenjski prostor, v katerem živimo.Prostor je zato večplasten. K tej celostnosti naravnega prostora štejemo poleg geografskih oblik in biološke sfere tudi eterično tkivo prostora. Sestavljeno je iz energijskih polj, pretokov in žarišč. Zemlja, narava in prostor imajo torej svoje lastno bioenergijsko polje in svojo inteligenco, s katero je moč komunicirati in sodelovati.

tradicija geomantije je bila še živa v zgodnjem srednjem veku. O tem pričajo stare zasnove mest in domišljena lega ter pretanjena oblika katedral.Najbolj značilno je bilo natančno postavljanje cerkev in ostalih objektov na križišča energijskih linij, ki predstavljajo pomembna krajinska središča. Danes pa se geomantija uporablja in označuje v celostnem pomenu zemljemerstva, geobiologije, načrtovanja in urejanja prostora, ki razbira bogastvo različnih plasti materialne, energetske in duhovne konfiguracije terena. Zanima nas sodobna interpretacija geomantije, ki med drugim uči kako živeti v skladu z okoljem, kako graditi v skladu z vitalnimi počeli krajine ter kako razvijati občutljivost za Zemljo in naravo.

Geomantija je dandanes znana kot vedenje, ki sistematično obravnava anatomijo aure Zemlje. Daje nam uvid v globlje značilnosti ekosistema vsakega kraja in njegovo geodinamiko : vpogled v naravne danosti lokacije, analiza zemeljskega žarčenja zemljišča, opredelitev navzočnosti izvirov energije, prikaz psiholoških funkcij organizma prostora in njegove identitete, določitev blagodejnih vplivov prostora na človeka, vpliv geografskih in geomantičnih dejavnikov na razpoloženje ljudi. V projektnem delu biogradnje se uporablja interdisciplinaren pristop z arhitekturo in krajinarstvom. Pri takem delu je ključnega pomena temeljito seznanjanje z lokacijo, z njenimi vidnimi in nevidnimi razsežnostmi. Poleg analiz konfiguracije terena, obstoječe grajene strukture, zelene strukture, enakovredno upoštevamo izvorno večdimenzionalno strukturo prostora. Skadnost lege in oblike vseh sestavnih delov arhitekture, zunanje in notranje ureditve, s tem zagotavlja prostorsko zdravje in izvirnost.

Značilnost holističnega načrtovanja s geomantijo je interdsciplinarnost sodelovanja v vseh fazah postopka temeljnemu vodilu : usklajenosti načrtovanih gradnikov prostora z izvirno istovetnostjo prostora ter razvojnimi nalogami in potenciali naročnika. Skozi take metode teamskega dela se skuša doseči čimvečje sinergijske učinke do prostora in naročnika in izvabiti najžlahtnejšo kreativnost. Pri harmonizaciji prostora se poslužujemo metode litopunkture.

Galerija slik geomantija tradicija