Bazne postaje

Image title

Priča smo ekstenzivnemu tehnološkemu naraščanju elektromagnetnih polj baznih postaj. Planet se prepreda z gosto mrežo umetnih visokofrekvenčnih polj. Informacijska tehnologija človeštva emitira vedno več visokih frekvenčnih mrež, napram primarnemu ozemljitvenemu polju. Geomantijske raziskave postavitve baznih anten služijo varovanju okolja in človeka, pred izpostavljenostjo elektromagnetnim sevanjem.

Geomantijske meritve sevalnih obremenitev virov EMS v okolju podajo oceno dopustnih mejnih vrednosti in učinkovanjih v ekosistemu. Na posodobljen način analizira soodvisen sistem okolja, človeka, narave in planeta, s poznavanjem in razumevanje povezav med pritiski na okolje in njihovimi posledicami na stanju okolja, saj so trendi in vplivi, ki se nanašajo na okolje, vse bolj globalizirani in kompleksni. Geomantija si kot ekosistemska storitev prizadeva varovati, ohranjati in izboljševati naravni kapital Zemlje in varovati prebivalce pred tveganji, ki so povezani z okoljem.

Sporna sevalna obremenitev anten vpliva moteče na počutje prebivalcev. V okolju nimamo opravka samo s sevalnim inducirajočim električnim tokom in napetostjo, temveč tudi z vitalnim geotokom Zemlje. V primerih postavitev baznih anten na ranljiva vitalna počela narave, se težave kažejo v geomagnetni interferenci do krajinskega biopolja.

Image title

Bazne postaje in mobilni telefoni so oddajno-sprejemni sistemi. Njihova tehnična funkcija je prek svojih anten oddajati in sprejemati visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja (VF EMS) v območju mikrovalov, pri frekvencah od 400 do 2200 MHz. Ko človek enkrat absorbira VF EMS dovolj visokih jakosti, pa so učinki zaradi izpostavljenosti ne glede na vir sevanja enaki. Geofizikalna značilnost sevanj je, da se med seboj prepletajo in potencirajo. Kritična so posebej izpostavljena prostorska vozlišča, kjer se umetna in geološka sevalna polja med seboj multiplicirajo. Umeščanje novih virov EMS v bližino bivalnih objektov pogosto zbuja med prebivalstvom nelagodje. V negativnih primerih, sevanja motijo živčni sistem človeka in patogeno pojačajo možganske tokove.

Visokofrekvenčna polja marsikateremu ne sežejo v aurično polje. Toda to velja večinoma za ljudi z veliko odpornostjo. Tudi v teh primerih sevalnih vplivov velja pravilo, bolj kot je človek zdrav, bolj je imun na sevanja. In obratno.

Pomenljivo osebno izkušnjo o vplivu EMS imam iz vojske JLA. V letu 1988 ko sem bil v vojski na hribu Goleš nad Prištino kot radarist, v enoti ki je z velikimi radarji nadzirala celotno zračno področje Kosova in južne Jugoslavije. Radarji so imeli tako veliko sevalno moč, da smo morali v njihovi neposredni bližini nujno nositi na glavi posebne čelade in se tam zadrževati le omejen čas. čŒelade so ščitile občutljivo področje glave, da se zaradi velike sevalne napetosti radarja ne bi v možganih inducirali škodljivi vrtinčasti električni tokovi. ( ko govorimo o splošno nepoznanih znanjih geoznanosti o prilagoditvenih parametrih, je vojska marsikaj vedela tudi o paranormalnem, ne samo o tehničnem medicinskem ozadju ).

Vlada Republike Slovenije je leta 1996 sprejela Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS, 70/96), ki natančno določa največje dovoljene sevalne obremenitve za vse vire sevanja, tudi za bazne postaje. Za nove posege v prostor so z Uredbo z dodatnim preventivnim dejavnikom zaščitena najbolj občutljiva območja (I. območje povečanega varstva pred EMS, kamor se uvrščajo bivalno okolje, šole, vrtci, bolnišnice …).

Obstaja geomantijska zaščita pred sevalnimi obremenitvami. S kozmogramom je moč energijsko polje bivalnega prostora zaščititi. Kozmogram kot podporni ukrep energijske zaščite. V funkciji varovanja prebivalcev pred okoljskimi tveganji, prispevek k dobremu počutju in zdravju ter kakovosti bivanja.

Image title