C-I-S

Z veseljem predstavljamo nov podvig na področju trajnostnega turizma. To je projekt C-I- S : za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na Valvasorjevi poti in njeni okolici.  

C-I-S = Croatia Istria Slovenia

Image title

S projektom delujemo pri razvijanju vizije sledeči sodelavci : fakulteta za turizem Turistika Portorož, zavod Anima Mundi, javni zavod Natura Histrica Pula, javni zavod Bogenšperk, muzej mesta Pazin in srednja šola turizma Buje in pridružitveni partner Notranjski regijski park Cerknica. 

Image title

Vodilni partner projekta CIS je univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije – Turistica je visokošolska izobraževalna ustanova, katere osnovni namen je ustvarjanje, ohranjanje, zagotavljanje in posredovanje znanja,izkušenj ter informacij, potrebnih za kakovosten razvoj turizma in s turizmom povezanih dejavnosti. Poleg pedagoškega procesa razvija tudi vodilno znanstveno središče za proučevanje turizma. Njihove raziskovalno-razvojne kompetence so naslednje: raziskave in analize na področju delovanja turističnih podjetij in destinacij ter turističnega trga z namenom prepoznavanja novih trendov za načrtovanje novih turističnih proizvodov, raziskovanje in analiziranje na področju marketinga in upravljanja turističnih podjetij in destinacij. Vse to dokazuje strokovne sopodobnosti partnerja za doseganje projektnih ciljev. CIS instrument projektnega vodenja je Tadeja Jere Jakulin. Projekt prevzema izkušeno in inovativno.

Projektni partner zavod Anima Mundi daje projektu težišče z okoljsko trajnostjo. Z okoljsko orientiranostjo programa geomantije. S pristopom celostne ekologije v projektu nadgrajuje znanja v interdisciplinarnem delu, v sodelovanju z vpletenimi institucijami in drugimi partnerji v projektu. Z nadgradnjo obstoječih pristopov, v skupnih raziskavah in pridobivanju novih izkušenj v različnih medsosedsko povezujočih okoljih in v sodelovanju s partnerji. Posebej je izpostavljena  delovna naveza soustvarjalnosti s sorodnim partnerjem na področju naravne dediščine – javnim zavodom  Natura Histrica iz Pule, ki je je javni zavod za upravljanje zavarovanih naravnih območij napodročju občine Istre. Ustanovljena je bila na podlagi Zakona o varovanju narave.  Zavoda Anima Mundi in Natura Histrica skrbita za naravno dediščino, izobraževanje in nadzorujeta razvoj trajnostnih turističnih produktov

Natura Histrica je zrcalni projektni partner zavodu Anima Mundi. Je prvovrstna institucija s sedežem na Hrvaškem. Glavna dejavnost zavoda je varovanje, ohranjanje in spodbujanje zaščitenih območij in drugih zavarovanih naravnih vrednot na področju občine Istre znamenom varovanja in ohranjanja pristnost narave, zagotavljanje nemotenega odvijanja naravnih procesov in trajnostno rabo naravnih virov in spremljanje izvajanja pogojev in naravovarstvenih ukrepov na področju s katerim upravlja .Natura Histrica upravlja s področjem ekološke mreže (Natura 2000) na področju občine Istre. Da bi zagotovili racionalno in trajnostno rabo naravnih virov Natura Histrica spremlja načine delovanje dovoljenih gospodarskih dejavnosti na zavarovanih območjih.delom.

Uresničujemo vizijo povezani v zelenem programa sodelovanja Slovenija – Hrvaška. Namenjena razvoju trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih in kulturnih vrednot v korist ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo območje.” Vizija izpostavlja splošno usmeritev v trajnostni razvoj. Glavni poudarek bo dan izkoriščanju naravnih in kulturnih vrednot območja za ustvarjanje inovativnih, pametnih in učinkovitih rešitev, ki prispevajo k ohranjanju in izboljšanju kakovosti okolja in njegove raznolike identitete na eni ter aktiviranju socialno-ekonomskih potencialov na drugi strani. Zagotavljanje varnega in živahnega območja je bistvenega pomena za ljudi in bo vzpostavljeno s povečanjem zmogljivosti za institucionalno sodelovanje na vseh ravneh. S projektom CIS združujemo ekološke in energijske mreže.

Projektni partner javni zavod Bogenšperk deluje z namenom ohranjanja in prezentacije kulturnih vrednot gradu Bogenšperk, spomenika državnega pomena, kateremu je vrednost zapustil predvsem polihistor Janez Vajkard Valvasor (1641-1693). JZ Bogenšperk je osrednja institucija, ki danes skrbi za dediščino J. V. Valvasorja. Pri svojem delu sodeluje z nacionalnimi in drugimi evropskimi institucijami, ki preučujejo ali hranijo Valvasorjevo dediščino. Poleg varstva dediščine, vodenja investicijske obnove gradu in opravljanja muzejske ter izobraževalne dejavnosti je JZ Bogenšperk tudi povezovalec in promotor lokalne turistične ponudbe, soustvarjalec strategije razvoja občine Šmartno pri Litiji, organizator kulturnih, protokolarnih in poslovnih dogodkov, mednarodnih likovnih in festivalskih dogodkov. Pri svojem delu JZ Bogenšperk nenehno sodeluje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine RS.

Okoljska globalizacija je tudi za Slovenijo in Hrvaško v ospredje postavila načelo medgeneracijske okoljske odgovornosti. Za rešitev uvajamo trajnostni razvoj in trajnostni turizem, po preizkušenih referencah.

CIS uporablja sistemski – integriran pristop – po polihistorskem vzoru Janeza Vajkarda Valvasorja, izročilu prednikov in s sodobnim interdisciplinarnim delom.

Preteklost, sedanjost in prihodnost vpenja v Zemljo. Aktivno ohranja in inovira dediščino. Podedovane potenciale prostora revitaliziramo. V korelaciji s kulturno in naravno dediščino.

Projekt ponuja nov vzorčen model za EU projekte. S sistemskim pristopom v turizmu je integrativno povezujoč do vseh sodelujočih sektorjev v projektu. Projektna ideja je zasnovana iz duhovne zaznave predočene situacije na terenu. Na ta način se izognemo stereotipnim, šablonskim pristopom, ki ne peljejo nikamor. Hkrati smo zvesti etičnemu, ekološkemu in ustvarjalnemu slogu snovanja projekta. Prav v tem času ko je obmejno območje vnetljivo od begunske krize se spoprijemamo z razvojnim izzivom projekta. Več kot očitno je da je potrebno v program vključiti preobrazbene elemente v lokalni skupnosti ki premorejo trajnostne rešitve.

Image title

Projekt je utemeljen na rešitvi, ki je istovetna lokalno in globalno v novi razvojni paradigmi.  Ne moremo več v nedogled ponavljati postopke paradigme ki je zastarela. Predvidevati in dohajati velja spremembe ki so navzoče planetarno in lokalno, v očitnem imperativu klica k celostnemu in trajnostnemu. Trajnostni turizem je nova paradigma turistične politike. Turizem kot orodje svetovnega trajnostnega razvoja.

Projekt C-I-S je zasnovan na zgodovinskih pisnih viriih, delu Janeza Vajkarda Valvasorja Slava Vojvodine Kranjske, ozemlja, ki je v 17.stoletju, ko je delo nastalo obsegalo ne le današnje Slovenije ampak tudi Hrvaške in njenih županij

Image title

V projektu so zajete vse oblike naravnega in kulturnega turizma.

Novost in tradicija so programi novoromarskega in zelenega turizma s KREATIVNO-GEOMANTIčŒNIMI PROGRAMI.

Verodostojno Valvasorjevemu vedenju in večplastnemu trajnostnemu programu, je CIS turistični produkt zdravilo za masovni turizem.

Združujemo kulturne in energijske poti.

Za vitaliziranje in vzdržnost “Valvasorjev poti “v pokrajini geomantijsko povezujemo CIS centralni točki kulturne dediščine. In združujemo z energijskim omrežjem Zemlje. Rezultat je ponovna povezava kulturne poti v pokrajini. In njuno energijsko izboljšanje.

Projekt CIS uvaja nov standard in znak kakovosti CIS, ki bo klasificiral področje naravne in kulturne turistične ponudbe kot področje, kjer so usposobljeni prebivalci kot geomantijski vodniki ter turistični ponudniki generatorji razvoja okolja za trajnostni turizem, ki temelji na znanju prednikov, ohranjenem do danes, za prihodnje rodove.

Image title