Zdravje domovanja

Univerzalne zakonitosti o življenjski energiji Zemlje so istovetne v pokrajini in bivalnih prostorih hiš. Geomantijska raziskava prikaže obstoječe stanje prostora, kakovost grajenih in zelenih površin, predispozicije vitalno energijskih izvirov, antropogene vplive, razmere občutljivih okoljskih območij in smernice za prostorsko načrtovanje & aktivnosti v lokalni skupnosti.

Zdravje bivanja je temeljno vprašanje, ki se poraja bodisi preventivno ali kurativno. Kako upoštevamo svoje potrebe, počutje in potenciale po izpolnitvi poslanstva v domovanju.

Energijsko polje človeka ni ločeno od energijskega polja okolja in Zemlje. Če bi bilo pretrgano kdo bi nas oživljal ? Poleg kisika in vseh hranil okolja prejemamo življenjsko energijo. Ta oživlja biosfero. Prav tako smo obdani z vsem kar nosi okolje. So številne ravni in sloji ki se jih da razpoznat kot elemente narave. Vsaka ravan ima svojo značilno vibracijo. Vse skupaj tvori zdravje.

Zanimanje za povezanost z Zemljo je izrazito, zaradi potrebe po dobrem počutju, skrbi za zdravje, doživetju v naravnem okolju in iskanju notranjega zadovoljstva. Iz izkušenj geomantije -bioterapije holistične prakse, opažamo pogoste odklone ozemljitve, s stranskimi učinki izgorelosti in poslabšanega zdravja. Zdravje je potrebno razumeti celostno. Določa ga naš odnos do sebe in sveta, domovanja, okolja, družbe, narave in skupnosti. Zdravje našega počutja je soodvisno z zdravjem okolja kjer živimo.

Skrb za zdravje je danes vodilo. Zdravje je odraz opravljanja poslanstva, povezanosti z naravo, urejenega domovanja, odnosov in negovanja stika s sabo. Odnos do doma zrcali naše notranje stanje kako se spreminjati Zdravje domovanja določajo številni zunanji in notranji dejavniki.

Zdravje hiše za bivanje določa bioenergijsko stanje. Oblikuje ga oblika stavbe in postavitev na zemljišču, na osnovi temeljnih parametrov energijske danosti lokacije. Vključujoč z značilnostmi zunanje in notranje ureditve ter interakcije stavbe z okoljem, skupaj z življenjskim slogom stanovalcev.

Ali je bivalni prostor zdrav ali bolan ugotovimo podobno kot pri človeku. Pregled energijskega stanja pove ali so navzoča le dopustna nihanja in odkloni, ali pa je stanje pod pragom regeneracije in normalne vitalnosti. Odkriti velja na kakšni ravni so nastali zastoji in kako jih odpraviti. Kakšna je korelacija med notranjimi in zunanjimi motnjami. Kako se odziva odpornost do okoljskih obremenitev. Kaj prispeva problem načina življenja stanovalcev. Vse to odgovori prostor kot živ organizem s potrebo izboljšanja po dobrem počutju.

Diagnoza zdravja prostora podaja obravnavo bioenergijskega stanja hiše in stanovalcev. Ključen kriterij je kako so medsebojno povezane telesna, duševna in duhovna ravan organizma prostora. V teh parametrih se prepoznava stanje axis mundi hiše: kako je funkcionalna življenjska naloga stanovalcev, v integraciji z dobrim duhovnim in telesnim počutjem.

Pregledi stanovanj vključujejo obravnavo bioenergijskega zdravja bivanja. Določa ga stavba, zemljišče, umeščenost stanovanja v bloku, razporeditev prostorov, notranja ureditev in življenjski slog stanovalcev.

Zdravljenje prostora zagotovi ureditev energijskih pretokov bivanja. Prepreči da bi se blokada prostora, navzoča na bioenergijski ravni, širila v projekt kot zastoj. Kakšni so ključni razlogi za nastanek energijskih težav lokacije pričajo številni primeri projektov gradnje naselij, ko se obravnavano okolje percepira preveč površno. Upoštevanje energijskih danosti lokacije gre z roko v roki s pozornostjo do izvirne identitete prostora.

Obravnava stanja bivalnega prostora pokaže temeljno sliko odnosa do sebe, lastnih temeljev in odnosa do sveta. Vplivi energij okolja na bivanje so ena od gemantičnih analiz. Pomaga pri razumevanju kaj vse nas obkroža v prostoru bivanja, kako deluje na naše razpoloženje, zdravje in duhovni razvoj. Dokler se s tem ne soočimo, tlačimo del sebe v nezavednem. Dom je temelj soočanja s samim sabo.

Bioenergija bivalnega prostora določa prostorsko zdravje. Njeno kvaliteto in kvantiteto sooblikuje postavitev stavbe na zemljišču, danosti lokacije z geološkimi in geomantičnimi karakteristikami biopolja Zemlje, interakcije z okoljem in življenjski slog stanovalcev.

Skupni imenovalec izzivov po izboljšanju kvalitete bivanja je razumeti pomen postavitve sebe v prostoru. Postavljeni smo v točno tak prostor kot ga potrebujemo za svoj razvoj. Razen če smo ga prerasli in je smiselno se preseliti na boljše. Bivalni prostor je po tradiciji inkarnacija naše življenjske naloge v telesu domovanja.

Kakovost bivanja določa zemljišče, stavba, zunanja in notranja ureditev, materiali, geološka in energijska značilnost lokacije. Obdarjenost prostora z vitalno energijo določa struktura geomantičnih centrov: kako so razporejeni po zemljišču in medsebojno povezani.

Gradnja hiše je postavljanje sebe v posebej zate namenjene danosti zemljišča. Te se bodo umestile na svoje mesto v vse prostore stavbe po energijskih zakonitostih. Pogledati sebe v prostoru bivanja je temeljno ogledalo spoznavanja kdo smo. Vsaka hiša ima značilen karakter, v interakciji z značilnostmi lokacije in okolja.

Poskrbeti za zdravje domovanja pomeni vzpostaviti dobro počutje na več ravneh. Zdravje obravnavamo pri človeku in prostoru holistično. Hiša je v dobrem bioenergijskem stanju, ko je usklajena z zemljiščem lokacije in postavljena po geomantičnih zakonitostih. Te so poznane tudi kot feng shui znanja. Najbolj izrazit pomen teh zakonitosti je avtentičnost organizma prostora, s svojim značajem in zdravjem.

Po prostoru bivanja se pretakajo informacije in energija. Zapis življenjske naloge lokacije je berljiv iz energijske strukture prostora. Predstavlja natalno karto prostora. Geomantija je po tradiciji zemeljska astrologija. Razbira karakteristike usode in razvojnih potencialov krajine in prebivalcev.

Vsak kraj, pokrajina in hiša ima svojo značilnost pravzorca matere in očeta, ki je utelešen v oblikovanosti geomorfološke strukture prostora.

Vhod v hišo je po tradiciji obraz in usta prostora. V navezi s pomenom komunikacije, kazanja identitete in sporazumevanja s svetom, v interakciji energije z okoljem. Vhod je stik med zunanjim in notranjim. Njegovo moč določa postavitev v sklopu stavbe, skupaj do danosti terena, v odnosu do horizonta sonca in karakterja mikro okolice.

Oblika parcele ima po tradiciji svoj pomen. Enako hišna številka. Prav tako datum rojstva začetka bivanja na lokaciji. Toda ključno je prepoznati vse elemente in parametre skupaj. V subtilnem omrežju prostora predstavljajo značilno geometrijsko sliko karte karakterja domovanja.

Geološke prelomnice nastanejo tudi zaradi umetnih posegov naravno okolje, kot so miniranja zemljišča, spremembe rečnih korit, rudniki, sporne gradnje s plazovi. Posledično nastanejo premiki zemeljskih plasti in pasovi razpok v zemljišču z izrazitim geo magnetnim žarčenjem po pokrajini. Na teh pasovih ni ugodno postavljati hiše za bivanje. Frekvenca zemljišča se je po starem detektirala z bajalico. Sodobna geobiologija potrjuje temeljne geomantične značilnosti strukture lokacije na geološki in energijski ravni, kot kriterij podlage za zdravo bivanje.

Elektrosmog daljnovoda pri bivalni hiši preizkuša stanovalce v odpornosti. Tehnične motnje elektromagnetnega sevanja nedvomno prizadenejo imunski sistem prostora. Geomantično so tovrstni odkloni prostorskega zdravja šibke točke lokacije, katere se preuči kako so locirane v hologramu hiša-stanovalci.

Ukvarjanje z geopatskim stresom na sistemski ravni so novi izzivi urbanizma in geomantije.

Stres se povečuje tudi v prostoru. Stresni delovni prostori imajo naelektreno vzdušje, kot da si pod daljnovodom. Primerjava je posebej zanimiva pri vseh primerih geopatskega stresa. Te obravnavamo v različne kategorije. Prostor je lahko obremenjen zaradi tehničnih sevanj oziroma druge vrste geopatogenih vplivov. Enako izrazita motnja so nervozni, živčni in neozemljeni ambienti, ki so podvrženi stresu podjetja. Ta deluje tako da ne dovoljuje pomirjene frekvence. Poleg reševanja prostorskih bolezni je enako pomembno zdravljenje vzorca poslovnega okolja pri zaposlenih.

Poslovni prostori so danes podvrženi interakcijam zunanjega okolja- izrazito izpostavljeno kot novi izzivi časa in prostora. Kljubovalnost zunanjim pritiskom ni bistveno merilo. Podjetje je kot človek: organizem s svojimi potrebami za dobro počutje in identiteto.

Pogost pojav osebne motnje je negativni adrenalin. Sebe pritiskaš z zahtevami in povzročanjem stresa. Ko se zahteve ne izpolnijo, pritisk stopnjuješ. Stres se seli v telo. Vkolikor je prisoten še geopatski stres prostora bivanja, potem je energijski izkoristek obremenjen. Vedno je dinamika delovanja: enako privlači enako.

Zaščita prostora je koža hiše. Energijsko je široka 1 meter, v primeru zdravega bivalnega prostora. Praviloma je koža hiše eden največjih organov stavbe. Po celotni površini obrobja hiše zaobjema in varuje vse druge organe v organizmu hiše, z energijskim ščitom v obliki krogle. Služi za energijsko razmejitev hiše pred motečimi vplivi od okolice. V funkciji membrane je hkrati sredstvo sporazumevanja, v izmenjavi pretokov z okoljem.

Energijska diagnostika temelji na odkrivanju vzrokov za prisotna obolenja. Prav tako pri prepoznavanju nastajanja bolezni, ko še ni vidno na telesni ravni. Tako se z ozaveščanjem lahko odpravi bolezenska stanja, ko je le pravočasno spreminjanje. Negativni dejavniki so vedno zunanji in notranji, osebni in v okolju bivanja ter delovanja. Vse skupaj velja razumeti kot nalogo zdravljenja.

Moderne bolezni se delijo na dve kategoriji. Tiste ki so pomešane z okoljskimi motnjami in osebne. Večkrat se gre za kombinacijo obojega. Odstranjevati velja moteče faktorje enega za drugim, da prideš postopoma spet v ozemljitev. Takrat se počutiš da stojiš na svojih nogah in da zunanji pritiski ne dominirajo več nad tabo.

Poslovni prostori in bivalni prostori skupaj na isti lokaciji so potenciran značaj stavbe. Da so energije medsebojno usklajene, se prepoznava po kvaliteti sodelovanja posamičnih prostorov skupaj. Podobno kot v partnerstvu.

Naselje je skupek hiš. Iz družine se hologram razširi na družbeno okolje domačega kraja skupnosti. Vsaka hiša opravlja specifično vlogo v organizmu kraja. Vsaka hiša ima svoj energijski sistem, vpet v širši prostor. Kako je strukturiran, kaže odnos stanovalcev z okoljem. Temeljni zapis značaja hiše pa je prisoten v notranjih prostorih hiše. Po tradiciji mikro kozmos bivanja, ki ga določa danost lokacije in tipologija stavbe. Hiša je vedno svoja individualnost vpeta v skupno okolje. Razen ko se izolira v samosvoj individualizem. Odnos tradicije s sodobnim je splošno vprašanje na vsakem ovinku.

Kadar je bivalna hiša blizu cerkve, ni za posploševati glede karakterja kraja. Vpliv sakralnega območja je večkrat izrazit, lahko premočan ali pa prevladujoč v določeni funkciji. Bistveno se je vprašati o svoji nalogi v odnosu do okolja: kaj nosiš iz preteklosti in kaj imaš za dati v prihodnost. Duhovne karakteristike velja praktično razumeti za dobrobit bližnjih, sebe in ustvarjalnega daru.

Govorit o energijah okolja je bila od nekdaj vloga geomantije. Po starem je bila prerokovanje iz zemlje oziroma razbiranje tipa bivanja. Pomoč pri pravilni gradnji, urbanizmu, turizmu in umeščanju v prostor je osnova takega pristopa. Pomoč pri razbiranju energij ki vplivajo na zdravje se navezuje na način življenja. S tem energije okolja lahko kultiviraš ali slabiš oziroma povzročaš zmedo, ki se ti vrača nazaj.

Dom je eden od temeljnih kriterijev kako smo odporni pred motnjami sodobnega načina življenja. Praksa geomantijske diagnostike pregledov zdravja bivanja potrjuje: da se vse aktualno odvija v osnovi na poligonu lastnega doma. Tako tip dogajanja kot zdravje in počutje

Zgodovina je spravljena v prostoru bivanja tako kot v računalniku. Vse kar se je počelo je shranjeno v podzavesti hiše. Karmična diagnostika hiše pomeni prepoznati to zgodovino in razvojno nalogo stanovalcev. Tako se sprejme svoje temelje taki kot so s svojim značajem in izhodišča za izboljšanje načina življenja ter ustvarjanja doma.

Karma bivalne hiše je tako pomemben pojem, da ga velja obravnavat sistematično. Zajema zgodovino genskega zapisa predniških vzorcev, memorijo razvojnega potenciala iz preteklosti v prihodnost, ter sedanje stanje življenjske naloge v rodovni matrici holograma hiše.

Najtežje je sprejet svojo usodo, pravi veliko klientov bioterapevtu, geomantu. Še posebej pri primerih bolezni je streznitev v aktivaciji takrat, ko se srečaš z ogledalom doma bivanja. Odnos do doma je cel čas v evoluciji, na podlagi temeljnih parametrov lokacije, stavbe in krajine domovanja

Vsak kraj, hiša, družina in bivalni prostor ima svoj sezam karakteristik karakterja bivanja, dednega zapisa in življenjske naloge. V analizi se predoči, kaj imajo stanovalci v zavedanju pred očmi in kaj je še potisnjeno nezrelo v podzavesti.

Geomantijski pregled bivanja je osnovan na energijski diagnostiki stanja prostora hiše na dani lokaciji. Ko so stanovalci pripravljeni za ozaveščanje celostnega vpogleda v značaj in zdravje ambienta domovanja, potem se pokažejo memorije dediščine zapisa prednikov ter vitalni resursi za razvoj. Ko se podlaga zgodovine prostora prečisti, s pripravljenostjo za novo obdobje prostora in časa, je hiša v novi povezavi aksis mundi.

Kulturna in duhovna dediščina kraja temelji na geomantičnih značilnostih lokacije. Relief s svojo govorico prostora pove o karakterju pokrajine in ljudi. Odkrivanje skrivnosti naravne, kulturne in duhovne dediščine v raziskovalcu spontano vzbuja regres v skrite vsebine starodavnih stanj. Raziskovalec postane katalizator širše obče skupnostne zavesti.

Napredovanje ali nazadovanje v domovanju je merljivo s stopnjo sprememb v potrebah stanovalcev prostora in časa. Dom ima kot človek svoje potrebe po izpolnjenosti. Tega definirajo stanovalci. Ko se pogledaš v ogledalo doma vidiš ali odraža to kar si in kako odraža identiteto družine.

Trajnostni razvoj je pri nas pojem ki se uporablja kot pozitivni predznak za številne ideje. Da ne izpade zgolj teoretični pojem, je pomembno razumet soodvisnost med okoljem in našimi prepričanji, projekti in delovanji. Ko razumemo soodvisnost se poveča diapazon naše kreativnosti

Pred pomembnimi odločitvami se večkrat iznenada oglasi notranji glas. Pokaže nezavedno področje skritih lastnosti. Opominja in opozarja. Navdihuje in nagovarja. Pogosto se oglasi zate, zame in za skupnost. Je univerzalna zavest, v geomantijskem načrtovanju naselij znana kot genius loci.

Geomantijski urbanízem je dejavnost, ki se ukvarja s celostnim načrtovanjem naselij, za uravnotežen in trajnosten prostorski razvoj. Vključuje vse ravni okolja. Skrbi za uveljavitev smotrnih rešitev, v predvidenih okvirih zaznamujočih prostorskih načrtov. Geomantija vzpostavlja regulator za dosego dopustne idejne rešitve, ki ne bo ekološko, okoljsko in socialno sporna.

Arhitekturno projektiranje je umetnost kreacije stavbe v času in prostoru. Sedanji čas narekuje tisto preprostost, ki jo arhitektura tradicije in zelene kvalitete zna zasnovati. Tudi cena denarja je drugačna. Potrebe in izvedba se umesti v realni kontekst.

Stremimo k kultiviranju okolja in izboljševanju kvalitete bivanja. Ko so le dani pogoji za to. Kar pomeni v osnovi primerna lokacija, naročnik in ustrezna znanja ter sodelovanja.

Standard geomantijskega trajnostnega razvoja je osnovan na etičnem odnosu do okolja, spoštovanju izročila prednikov in upoštevanju prostora kot živ organizem. Etika in ekologija se navezujeta na energijo. Razvijamo novo kulturo do Zemlje.

Ustvarjalnost je spoj neba in zemlje, v iskanju poti vedno nekaj novega narediti za dobro okolja. Ustvarjalna sila ima zapis matrice, prav tako v nebu in zemlji. Ustvarjalno delo ta zapis aktivira.

Razvoj podeželja potrebuje prizemljene in praktične pristope razvoja do narave in kulture pokrajine. Z geomantijo se vključujemo sodelovalno s cilji: okrepitev lokalne identitete, izboljšanje kakovosti bivanja, povečanje inovativnosti in kreativnosti, preobrazba pri povezovanju domačinov in obiskovalcev z naravo in Zemljo..

Kadar so akutni problemi z zdravjem, je tudi v prostoru potrebno zdravljenje. Geomantijska analiza natančno opredeli stanje, od kod prihajajo moteči vplivi in kako so izraziti, ali je to vpliv zemljišča, stavbe, okolja, materialov, ureditve in načina življenja ljudi

Kadar so v prostoru bioenergijske blokade ali zastoji, je nemogoče vzdrževati dobro počutje pri stanovalcih ali v delovnem ambientu. Zdravljenje prostora pomeni odpraviti moteče vplive in ponovno odpreti vitalnost bivanja Za zdravljenje prostora, v primeru geopatogenih vplivov in energijskih motenj, je potrebno vključiti zdravilni načrt za stanovalce: kako spremeniti bivanje in način življenja.

Reševanje energijskih odstopanj prostora je poznano kot holistična medicina, celostna ekologija in duhovna znanost. Uravnotežanje in izboljševanje biopolja bivalnega prostora se izvaja s kreativno pomočjo kozmogramov. Ključen kriterij je podpora prostora k razvoju in preobrazbi stanovalcev, z novo prizemljitvijo

Geomantijska pomoč za prostor bivanja, domovanja in stika z naravo je litopunktura. Izboljša bioenergijsko stanje lokacije, parka, hiše ali pokrajine. V aktualnem času pomaga pri prizemljitvi prostora z Zemljo, krepitvi zaščite pred geopatskim stresom in uravnovešanju vitalnih energij mikro in makro okolja

Planetarne spremembe Zemlje zelo podpirajo procese čiščenja zastarelih energij bivanja in spodbujanja novih temeljev v skupnem planetarnem domu.

Parametri življenjske energije bodo postali ključni pri odpiranju vrat razvoja v bivalni kulturi, urbanizmu, turizmu, prehranski samooskrbi in zdravi gradnji. Trajnostni razvoj zato potrebuje holistično merilo kako se udejanja.