Dvorec Štatenberg

Dvorec Štatenberg je na geomantijskem področju križišča zmajevih linij. Področje zmajevega križišča, ki je na prisojni strani dvorca, predstavlja markantno karakteristiko lokacije. Zmajeva linija iz zahodne bočne strani dvorca prihaja iz Boča. Boč je strma gora (978m) v Bočkem pogorju jugovzhodno nad Poljčanami – imenovana tudi Štajerski Triglav. Iz Boča je čudoviti razgled na Haloze, Slovenske gorice, Kozjansko, Dravsko polje in obronke Pohorja.

Lokacija je pravo odkritje zmajeve poti, nazorno prepoznavna v značilnem reliefu pokrajine – med vrhom Boča in dvorca Štatenberg. Zmajeva linija Boč – Štatenberg je široka 8 metrov. Obe liniji sta napajalni (bioenergija Zemlje) žili za organizem pokrajine.

Prostor dvorca Štatenberg – baročnega poslopje v bližini kraja Makole na obrobju Haloz, ki se dominantno dviga nad reko Dravinjo – je zaradi danosti ¨energijskega ožilja¨ komunikacijsko karakterističen in kvalitetno vpet v krajinsko omrežje. Ima pomembno geomantijsko in krajinsko vrednost. Njegova markantna pozicija odraža ¨zmajevo¨ vpetost do širšega prostora Štajerske in do širšega prostora.

Na podlagi ugodnih danosti lokacije in angažiranosti tukajšnjega turističnega društva, se razvija interdisciplinarni program eko turizma, z namenom mednarodnega delovanja in vpetosti. To vlogo v turističnem društvu Štatenberg opravlja idejni vodja za oživitev in ohranitev baročnega dvorca Štatenberg – gospod Franc Kociper. V tem primeru, je nosilec ideje in duhovnih kompetenc pri pripravi podlag društva za oblikovanje izhodišč soustvarjalnega projekta.

Platforma programske zasnove Štatenberg:
– Izoblikovanje platforme razvojnih izhodišč za dvorec Štatenberg kot povezovalno razvojno središče regije, ki izhaja iz geomantijske analize območje: celostne strokovne podlage prostorskega in projektnega načrtovanja
– platforma je celostna prostorska in programska zasnova za projekt, s ciljem razviti celostno in učinkovito strategijo razvoja območja, pridobivanja novih znanj in povečanja prepoznavnosti območja ter povečanja števila obiskovalcev in turistov.
– geomantijska analiza predstavlja osnovo projektne dinamike pri oblikovanju sonaravnih smernic razvoja in ekoturistične ponudbe. Vkjljučuje naravne danosti, geološko-morfološko strukturo, lociranje vitalno energijskih središč in arhetipskih danosti krajinskega prostora
– platforma se oblikuje na osnovi usmeritev trajnostnega razvoja ter unikatnih kazalnikov obravnavanega območja iz geomantijske analize -celostnim upoštevanjem danosti prostora in vključevanjem naravne in kulturne dediščine v inovativno turistično ponudbo:

* Koncept – Celostni razvoj podeželja z razvijanjem inovativnega ekoturizma, ki izhaja iz celostne obravnave prostora v pristopu nove holistične paradigme, ki obravnava prostor kot živ organizem.

Vsaka pokrajina ima specifičen značaj in identiteto. Razvoj območja izhaja iz same pokrajine, pokrajinskih potencialov in potencialov dejavnosti posameznikov.


Inovativna prednost pristopa in rezultatov projekta:
Za geomantično delo je temeljna holistična obravnava prostora in osebnih potencialov prebivalcev ter ustrezna obravnava rešitve. S poglobljeno raziskavo prostora, v kateri ob splošno zaznavnih komponentah, dodatno razberemo subtilne duhovno-energijske razsežnosti okolja, dobimo uvid tako v značilnost njegovih obstoječih vzorcev, kakor tudi izhodišča za najprimernejši razvoj.

reference – Geomantijsko po-svetovanje in soustvarjanje je popolna novost na tem področju, ki prostor obravnava kot živ, razvijajoč se organizem s svojimi energijsko-vitalnimi danostimi in potenciali. Poglavitni viri projektne rešitve izhajajo iz sinergije prostora (geinius loci) in ljudi. Tak inovativen pristop zagotavlja popolnoma nove eko-kreativne mehanizme za snovanje – z uporabo integralnih ekoloških vedenj, ki združujejo dediščino in sodobnost zelenega načrtovanja. Holistična metoda omogoča celosten pristop . Dosega visoko stopnjo razvojne usmerjenosti, vsestransko obravnavo, na inovativen način zasleduje cilje ter izkazuje visok strokovni potencial, ki temelji na uresničenju edinstvenosti in zdravja obravnavanega okolja. S tako zagotovljenimi metodami, postane učinek projekta avtentičen in trajnostno učinkovit. Posebno priznanje Gospodarske Zbornice Slovenije za inovacijo v letu 2010.

Novi urbanizem in urejanje okolja
Vsaka pokrajina ima specifičen značaj in identiteto. Zato je prav, da razvoj območja izhaja iz same pokrajine, iz globjih potencialov pokrajine, ki jih razberemo z geomantično analizo.

Geomantična analiza prostora
1. Geomantijska analiza kot osnova za oblikovanje razvojnih smernic območja, in posameznih mikro-lokacij in dejavnosti:
– večplasten prikaz zemljevida razpoložljivih naravnih danosti in identitete pokrajine,
– tematske karte karakterističnih duhovno –energijskih, socialnih, krajinskih, geografskih elementov prostora,
– prikaz arhetipskih pravzorcev pokrajine > duhovno jedro izhodišč razvojnih potencialov pokrajine, opredelitev vizije in strategije razvoja, identifikacija lokalnih posebnosti za razvoj avtentične turistične ponudbe
– tekstualni grafični prikaz identitete prostora kot temelj za izdelavo trajnostnega modela razvoja,
– sinteza tradicionalnih vrednot prostora,
– izhodišča za najprimernejši prostorski in socialni razvoj, utemeljenih v zdravem bivalnem in delovnem okolju,

Smernice razvoja – določitev vsebin, ki so skladne z energijskimi danostimi prostora

Strokovna geomantijsko-urbanistična podlaga, za umestitev vsebin v prostor
– Dodana vrednost k zemljevidu krajinskega parka

Litopunktura

Litopunktura prispeva odločilni delež k okoljski odgovornosti, vitalizira in prenovi domači regionalni duhovno energijski vir, označevalec krajinskega središča identitete prostora.

Označuje in povezovalno vitalizira centralno križišče zmajevih linij, ki ima komunikacijsko kvaliteto mednarodnega značaja


Postavitev labirintov

– Dopolnitev turistične ponudbe.
– Labirint – mesto notranjega uvida – meditativna pot
– Labirint – kraj povezovanja s pokrajino
– Natančno izbrane lokacije in
– za vsako lokacijo izrisana individualna risba labirinta, ki odraža identiteto kraja,
– da dosežemo zdravilnost labirinta in s tem zdravilnost hoje po labirintu.
– Risba labirinta kot prostorska ureditev harmonizira vitalne energije širšega prostora.

Eko turizem

Celostni razvoj podeželja z razvijanjem inovativnega ekoturizma, ki izhaja iz celostne obravnave prostora in prebivalcev v pristopu nove paradigme, ki obravnava prostor kot živ organizem.

Doživljajski turizem – vaje poglobljenega doživljanja pokrajine
Oblikovana turistična ponudba izletov in točk v pokrajini ter vaje.

Oblikovanje blagovne znamke ekoturizma Krajinskega parka Štatenberg

Blagovna znamka izhaja iz geomantične analize danosti prostora in s tem odraža globjo vsebino prostora in dejavnosti:
– pravilnik, zaščita,
– vsebinska obrazložitev,
– celostna grafična podoba,
– trženje in razvoj izdelkov in storitev.

Izobraževanja:

– Novi urbanizem

– Potenciali prostora – potenciali človeka

– Geomantija

– Učenje iz dediščine

– Vzpostavitev odprtega učnega okolja za izobraževanje mladih in odraslih, ki vključuje naravno in kulturno dediščino parka. Povezava in nadgradnja obstoječih potencialov in dejavnosti v parku.

Celota programa predstavlja vzorčni model zdravega življenja – predstavljiv v mednarodnem merilu.

Galerija slik – Dvorec Štatenberg

Eko turizem Štatenberg >>