Elektromagnetno sevanje

Image title

osnutek Nacionalnega programa varstva okolja 

Elektromagnetno sevanje         

Stanje in izzivi

Elektromagnetna sevanja (EMS) so prisotna povsod v človekovem naravnem in bivalnem okolju. čŒlovek je izpostavljen EMS iz naravnih in umetnih virov v frekvenčnem obsegu med 0 do 300 GHz. V primerjavi z naravnimi sevanji je intenziteta umetno ustvarjenih sevanj močno narasla, saj se znanstveno tehnološka revolucija nezadržno nadaljuje in se srečujemo z novimi viri, ki uporabljajo različne dele elektromagnetnega spektra.

Okoljski predpisi in predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu urejajo naslednje vire EMS:

 • daljnovodi, transformatorji, radijski in televizijski oddajniki, bazne postaje mobilne telefonije, radarji in podobne telekomunikacijske naprave, ki lahko predstavljajo stalen vir obremenjenosti prebivalstva, odvisno od oddaljenosti vira EMS in

 • industrijski transformatorji, indukcijske peči in varilne naprave, v elektrogospodarstvu pa generatorji v elektrarnah predstavljajo lokalno povečano obremenitev zaposlenih z EMS.

  Poleg virom iz zgornjega odstavka je človek izpostavljen tudi:

  • vsakodnevnim vplivom EMS, ki ga povzročijo gospodinjski aparati vključno z indukcijskimi kuhalnimi ploščami in mikrovalovnimi pečicami, televizijske sprejemnike, računalniške naprave, prenosne telefone, električno orodje in podobno elektronsko opremo za domačo rabo). Varnostne zahteve za te naprave urejajo področni standardi.

  • občasnim vplivom EMS pri uporabi medicinskih naprav, ki uporabljajo EMS izjemno nizkih frekvenc, na primer za stimulacijo rasti kosti, blaženje bolečin, zdravljenje in diagnostiko. čŒeprav so tu obremenitve z EMS velike, pa ima medicinsko nadzorovana uporaba teh virov EMS precej večji pozitiven kot negativen vpliv.

   Umeščanje novih virov EMS v bližino bivalnih objektov se zdi največji izziv, saj zbuja med prebivalstvom nelagodje in ogorčenje, kar izvira predvsem iz pomanjkljive informiranosti prebivalstva.

   Izziv predstavljajo tudi lokalne čezmerne obremenjenosti prebivalcev z EMS, ki sicer ne pomenijo kršitve predpisa, a niso skladno z osnovnim namenom varstva okolja: omogočiti okolje, ki bo prispevalo k dobremu počutju in zdravju ter kakovosti življenja.

Cilj Slovenije je izboljšati informiranost prebivalcev o obremenitvah z EMS in zagotoviti obravnavo EMS z upoštevanjem znanstvenih dognanj.

Ukrepi za doseganje cilja

Za doseganje cilja bo ministrstvo, pristojno za okolje:

 1. posodobilo zakonsko ureditev glede EMS v naravnem in življenjskem okolju, glede prvih meritev in obratovalnega monitoringa za vire EMS ter o pogojih za njegovo izvajanje. Predmet posodobitve bodo predvsem mejne vrednosti dopustne izpostavljenosti EMS ter ureditve za vzpostavitev podatkovnih baz obremenjenosti življenjskega okolja z viri EMS. Rok za izvedbo: 2018,

 2. v sodelovaju z MZIŠ-AKOS (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije) vzpostavilo register virov EMS, ki bo vseboval lokacije virov ter njihovo obremenjevanje okolja. Rok za izvedbo: 2019,

 3. na podlagi rezultatov obratovalnega monitoringa zagotovilo karte obremenjenosti z viri EMS na območju celotne države kot del Informacijskega sistema OKOLJE.