Holističen pristop geomantije

Holističen pristop geomantije
Robi Lavin
Zavod za celostni razvoj Anima Mundi
 
Področja delovanja:
·         v trajnostnem razvoju za lokalno skupnost
·         z geomantijskimi analizam celostne ekologije strokovnih podlag za občine, naselja, kmetije in poslovno okolje
·         pregledi kakovosti bivanja za bivalne in delovne prostore projektnih organizacij
·         prostorskem načrtovanju za zdravo življenjsko okolje v arhitekturi, urbanizmu in naravovarstvu
·         ekosistemskimi storitvami revitalizacije okolja
·         medsektorskem vodenju inovativnih projektov za razvoj podeželja
·         programi sonaravnega selfnesa v zelenem turizmu
·         izobraževanji poglobljenega odnosa naravne in kulturne dediščine
·         mentorskim vodenjem seminarjev usposabljanja za osebno učinkovitost, bivalno kulturo, zeleno podjetništvo in povezanost z Zemljo. 
 
Reference:
·         Priznanje GZS Gospodarske zbornice Slovenije l. 2010 za inovacijo geomantijsko poslovno svetovanje.
·         V Sloveniji uvedel inovativen pristop celostne obravnave okolja: geomantijski OPPN:
·         Uvedel prvi geomantijski OPPN v Sloveniji, z vključitvijo v občinske prostorske akte: za naselje Mačkovci. Naročnik: občina Domžale/ 2009
·         Soustvarjalec Integralne zelene Slovenije
·         Izvedba 3 LAS projektov za razvoj podeželja
·         Izobraževanja: Seminar poglobljeni odnos do narave Park Škocjanske jame, Delavnica Devin: predavanje in vodenje Rilkejeva pot, izobraževanje geomantijskega usposabljanja Volinjak Koroška, Spletni seminar Zdravje na delovnem mestu: mentorska pomoč za reševanje covid krize, Izobraževanje Rozeta: online predavanja in ustvarjanje za zdravje domovanja. Spletni seminar s coachingom: za krepitev zdravja, vseživljenjsko učenje in delovno učinkovitost.
·         Vključitev predlogov pametne integracije holističnega pristopa za razvoj lokalne skupnosti in regij v RRP Regionalne razvojne plane 2014 – 2020 v štirih regijah v Sloveniji.
·         Uvedel celostno obravnavo podjetij: integralni kulturno-ekološki in tehnološko-ekonomski pristop v razvoj podjetij (TA-BU nepremičnine d.o.o. Ljubljana, Cestno podjetje Koper CPP d.d, Inštitut za delničarstvo Ljubljana, Flaška d.d. Begunje, Vita center d.o.o. Naklo…)
·         Aktivna projektna soudeležbe v lokalnem razvoju (princip “od spodaj navzgor”), ki ga dopolnjuje zavzemanje za spremembe politik (princip “od zgoraj navzdol”).
·         Uvedel Model celostnega razvoja z upoštevanjem vitalno-energijskih počel pokrajine
·         Uvedel geomantijski zeleni turizem, v sodelovanju z STO / 2018
·         Integralno projektiranje geomantije: očesna klinika Vid Nova Gorica
·         Poslovno svetovanje za Endovital do.o. ekološke znamke Biodar, visoko kakovostnih naravnih pridekov slovenske ekološke pridelave in proizvodnje,.
·         PLATF ORM A za trajnostni turizem in celostni razvoj območja Kalobje-Rifnik-Resevna in mikro lokacij ekoloških kmetij.
 
Geomantijska analiza:
·         Identificira značilnosti lokacije kmetije: predispozicije, naravne danosti, potenciale, posebnosti in ranljivosti. Poda oceno stanja.
·         Ovrednoti razvojne kapacitete območja in organizacije.
·         Daje izhodišča za trajnostno načrtovanje za boljše stanje kmetije. S ciljem oživitve okolja in projektnih razvojnih vsebin, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja in poslovni uspešnosti. Skrb za zdravo okolje zagotavlja zdravje prebivalcev, pozitivno življenjsko naravnanost in
·         Odkrije markantna območja, ki izpričujejo identiteto, vitalnost in zdravje.
·         Odkrije prostoru prepoznavnost v geografskem okolju, z naravno in kulturno dediščino.
·         Diagnosticira živost zemljišča kmetije, danosti življenjske energije,
·         Prikaže obstoječe stanje prostora, kakovost grajenih in zelenih površin, navzočnost vitalno energijskih izvirov, antropogene vplive, razmere ranljivih območij in obnašanja organizacije.
·         Strokovna podlaga za načrtovanje občine OPPN ( Občinski podrobni prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se podrobneje načrtuje prostorske ureditve na območjih iz 5. odstavka 39.člena Zakona o prostorskem načrtovanju)
·         Metodologija, ki temelji na principu kmetija je živ organizem. Omogoča prepoznavanje vitalnih karakteristik kraja, internega potenciala lokacije in organizacije ter izhodišča za izboljšanje delovanja.
·         Omogoča identifikacijo razvojne faze v kateri se podjetje trenutno nahaja in omogoča sistematičen pristop k oblikovanju strategij za dolgoročno stabilno rast.
·         Podlaga rešitev in ukrepov za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave in kulturne dediščine.
·         Pomaga uvideti vzorce vedenja, ki izhajajo iz genetske zgodovine okolja, kolektivne zavesti in dejavnikov prostora, pomaga, da jih ozavestimo in spreminjamo. Spodbuja k inoviranju navad, iskanju celostnih rešitev.
·         Platforma – avtentična projektna podlaga iz parametrov prostora.
·         Iz diagnostike okolja kmetije se oblikuje ocena stanja za svetovanje in .avtentična zasnova za programe izobraževanja.
 
Holistično svetovanje:
·         Iz diagnostike poslovnega okolja kmetije se oblikujejo smernice za svetovanje in avtentična zasnova za programe izobraževanja.
·         Uporablja sistemsko razmišljanje. .
·         Osnovano je z obravnavo informacij iz matičnega okolja kmetije:
·         Poglobljeno prilagajanje potrebam vsake kmetije
·         Zagotavlja ozaveščeno poslovno okolje
·         Za optimalne odločitve se poslužuje mrežnega pristopa, v sintezi soodvisnih parametrov prostora in dejavnosti.
·         Upošteva izhodišča geomantijske analize: prostorski razvojni potenciali,  antropološke duhovne danosti krajine, energijski kapital lokacije, karakteristike organizacije- v operativnosti, strategiji, kompetencah, motivaciji, prepričanjih, vrednotah, vzorcih obnašanja, poslanstvu in identiteti. Spodbuja k inoviranju navad in iskanju celostnih rešitev
·         Hologramski model razvoja, ki pomeni so-žitje, so-bivanje, izražanje globljih potencialov posameznikov in pokrajine
·         Oblikovanje razvojnih strategij, strateško načrtovanje, oblikovanje akcijskih načrtov, coljno vodenje za dvig poslovne uspešnosti