Geomantija podeželja

Vzorčni model celostnega razvoja podeželja

Projekt geomantija krres je zdaj v avgustu 2014 v zaključku. Ponuja ključ za vzorčni model celostnega razvoja podeželja. 
Pravkar oddajam v tisk brošuro projekta, ki bo natisnjena v 1000 izvodih. To je svetla plat tovrstnih projektov, da na koncu izide publikacija, ki promovira vložen trud celotne delovne ekipe – od nosilca projekta ( KS Šentjur – Rifnik ) do domačinov, ki zgodbo prezentirajo 

Odkrivanje globljih potencialov narave, oblikovanje krajinske znamke, razvoj poglobljenega turizma in kultiviranje prostora z menhirji, delo z domačini in izobraževanja – so aktivnosti projekta geomantija KRRES. Značilen je v celovitem pristopu do prostora in prebivalcev. Zajema dediščino in uvaja inovativen razvojni model za podeželje. Analitičnemu značaju geomantijske raziskave je združena sinteza intuicije. Prej nevidne kvalitete so postale vidne. Ozavešča korenine bivanja, tako kozmične kot zemeljske. Odpira raznolike prvinske podobe ( arhetipe ) sobivanja z naravo. 


Dobrobiti projekta GEOMANTIJA KRRES so večplastne. S svojo dodano vrednostjo duhovno energijskih razsežnosti presega ustaljene norme. Je svojevrsten atribut v odnosu do prostorskega in družbenega razvoja. Odgovor da je temu tako, se skriva v implementaciji intuitivnih znanj, ki so vtkana v delovno metodologijo projekta Z zaupanjem v bodočnost prinaša novo zeleno paradigmo, ki je prav zdaj aktualna planetarno. Imperativ globalnih sprememb nas nagovarja, da potrebujemo spremembo širše družbene in bivalne paradigme, ki temelji na vedenju o preživetju in zelenemu razvoju. Za pokrajino Kalobje – Rifnik – Resevna je to čas novega samospoznavanja. Odpirajo se nova obzorja v prepoznavanju identitete in vitalnosti obravnavane pokrajine in ljudi KRRES. Avtentično se predstavlja iz znotraj navzven. Taki zeleni projekti delujejo na dolgi rok. Učinki bodo merljivi v novih generacijah.

Holistično svetovanje za ekološke kmete

V okviru projekta geomantija krres, sem v 2013 / 2014 opravil za ekološke kmete holistično svetovanje. Z namenom spodbude k razvijanju njihove dejavnosti sonaravnih pridelovalnih praks. 
Temelji na aktivaciji in rabi lokalnih virov in potencialov posameznega območja. Pomembno vlogo imajo tako tradicionalne dejavnosti in znanje (npr. kmetijstvo, obrt, kulinarika, prehrana) kot tudi sodobnejše storitve oz. funkcije podeželja (npr. turizem, izobraževanje). 
Ekološke kmetije so koncentrat potenciala projekta in pokrajine KRRES. V sebi nosijo veliko razvojnih atributov za dejavnosti na področju zelenega turizma, pa tudi za mreženje s prebivalci in obiskovalci. Ekološke kmetije v tem holonu so rezultanta doseženega, ki je merljiva. Prognoza kaže zametke nastajanja pristnega ekološkega delovanja na podeželju, ki ne potrebuje umetnih dodatkov. 
Zeleni turizem lahko postane nosilec decentraliziranega razvoja. Prehranska samooskrba s poudarkom na ekološki pridelavi nam bo zagotovila dolgoročno oskrbo z varno, kakovostno in zdravo hrano. Omogočila bo revitalizacijo kmetijstva in podeželja ter dvig kakovosti življenja. 
Kot da ekološki kmetje oddajajo nezavedno sporočilo : “mi se imamo planetarno “, v smislu da so nosilci razvoja, v soglasju s smotrom planetarnih sprememb. 
Programi trajnostnega razvoja omogočajo dolgoročen izhod iz alienacije krize. Odzivajo se na strateške priložnosti ter izhajajo iz domačih človeških in naravnih virov. Njegovo bistvo je hkratno delovanje v dobro družbe z odkrivanjem in prepoznavanjem družbenih problemov in uporabo podjetniških načel, da bi dosegli pozitivne družbene spremembe. Krepi družbeno solidarnost. Cilj je aktivacija lokalnih virov in potencialov z namenom trajnostnega razvoja. Poleg družbene koristi zasledujejo okoljsko in gospodarsko trajnost. Uvajajo nove pristope k zadovoljevanju potreb lokalne skupnosti. Izkazujejo se v smislu storitev oz. izdelkov ter upravljanja in odnosov na podeželju. 
Ekološki kmeti holona KRRES so v fazi dozorevanja v prehodu v adaptirano ozemljevanje, v praktično komunikacijo z ljudmi. 
Holistično svetovanje je ekološkim kmetom predstavilo njihove potenciale duhovnega razvoja in naloge za prizemljitev njihovega delovanja v družbeno okolje. 
Ekološki kmet je vzor. Kot svetilnik kaže smer, kje je edina pot za preživetje. 
Drugih poti ni. To bo dokazala globalna transformacija.