Geomantija danes

GEOMANTIJSKA EKOSISTEMSKA STORITEV – CELOSTNE OBRAVNAVE OKOLJA BIVANJA: Geomantija je ekološka veščina celostne obravnave prostora. Izhaja iz ljudskega izročila znanj za domovanje skupnosti, vedenja o življenjski energiji Zemlje. Poznana kot celostna ekologija, geobiologija, zemljemerstvo,
integralna radiestezija, sodobni feng shui in holistična 
medicina okolja. Prostor obravnava kot živ organizem. Življenjsko okolje in prebivalce kot ekosistem. Uporablja se v pregledih zdravja bivanja, izdelavi geomantijskih študij – strokovnih podlag za urbanistično-arhitekturno projektiranje in idejne zasnove, raziskavah, posebnosti naravne in kulturne dediščine, ovrednotenju identitete in stanja okolja reševanju bivalnih bolezni, ekološkemu varovanju
okolja, zelenemu turizmu in 
trajnostnemu načrtovanju.

ANALIZA VITALNOSTI IN DANOSTI ENERGIJSKIH NARAVNIH VIROV: Geomantijska raziskava okolja je inovativna ekosistema storitev. Obravnava stanje ekosistema, geobiološke predispozicije naravnih vrednot prostora, poda presojo ogroženosti ranljivih območij, stopnjo okoljskega odtisa in identificira danosti energijskih naravnih virov, biokapacitete zemljišča. Celostno diagnosticira prostorsko vitalnost. Predstavlja strokovno podlago za ukrepe prostorskega načrtovanja.

ZDRAVJE BIVANJA: Litopunktura je metoda holistične medicine okolja za zdravje bivanja. Znana kot akupunktura prostora in celostna ekologija. Po
tradiciji in ljudskem izročilu zdravilni kamen poznan kot menhir, geometrijsko znamenje kot rozeta. Avtentično se izdela na podlagi opravljene geomantijske
analize. Je ekosistemska storitev za poživljanje biopolja Zemlje. Unikatno zdravilno znamenje kozmogram je označevalec identitete in vitalnosti prostora
.

GEOMANTIJSKA ANALIZA ovrednoti razvojne kapacitete projektnega območja, izdela podlago za prostorska načrtovanja občine, vitalno-energijski turistični zemljevid, projektne smernice n izhodišča za trajnostno načrtovanje infrastrukture za boljše stanje okolja. S ciljem oživitve okolja in razvojnih vsebin, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja. Skrb za zdravo okolje zagotavlja zdravje prebivalcev in pozitivno življenjsko naravnanost.

GEOMANTIJSKI ZELENI TURIZEM s programi poglobljenega doživljanja narave omogoča presežna doživetja. Pokrajino obravnava celostno. S podajanjem znanj mehko ozavešča obiskovalca o temeljnih duhovno- energijskih karakteristikah lokacije, znanjih dediščine in modrostih narave. Geomantijsko zeleno doživetje temelji na lokalni identiteti. Je zvesto naravi, kulturi in ljudem območja. Z zgodbo podpira identiteto turistične destinacije. Nudi pristno, originalno izkušnjo.

OPOLNOMOČENJE S POTENCIALOM OKOLJA LOKALNE SKUPNOSTI: Geomantijska raziskava pripomore da se ozavesti okolje celostno. Obravnava skrite zdravilne potenciale pokrajine, energijsko omrežje mesta in stanje mentalitete prebivalcev. Omogoča da se domačini opolnomočijo s potencialom svojega lokalnega jedra. Nove vizije v stiku s prostorskimi danostmi dobijo relevantne smeri razvoja. Osmišljene so v sintezi prostor-človek-ustvarjalnost.

MODRO ZELENA INFRASTRUKTURA: Zavedamo se, da  dandanes ni dovolj le uporabiti enosmernih metod reševanja okoljskih težav, ker s tem ne odpravimo izvora problema, ki je problem povzročil. Zato pristopamo celostno in inovativno. Naš model temelji na geomantijski analizi, ki pokaže potenciale na območju posamezne gozdne površine in kmetije, kjer je za zagotovitev vitalnosti okolja potrebno naravi pomagati z modro-zeleno infrastrukturo, ki zajema tako obnovo biocenoz kot pomoč prsti za hitrejšo revitalizacijo z ekoremediacijskimi metodami.   

BRANJE PROSTORA: Ko se posvečaš branju prostora poglobljeno, združuješ geografijo s sakralno geografijo. Upoštevaš univerzalne principe prostora, ki jih analizira feng šuj pristop. Vsi segmenti raziskave karakteristik kraja pa temeljijo na avtentičnemu odkrivanju organizma okolja. Tako prepoznamo značaj kraja, ki je istoveten z astrološko karto. Vsak element krajine, mesta, ureditve, infrastrukture, postavitve stavb, definira osi te prostorske karte.

ODKRIVANJE SKRIVNOSTI POKRAJINE je potovanje v globine subtilnih razsežnosti Zemlje. Ko se odpre prostor s svojo govorico, se razodene skrivnost temeljnih zakonitosti bivanja. Spoznaš sebe v zrcalu okolja domovanja.

SVETI KRAJI nam odprejo pozornost v dušo sobivanja z Zemljo. Prevzame nas čudenje in globoko dihamo s tokom nikrmane, kot so življenjski energiji rekli naši
predniki. Naša naloga je varovati in negovati globlji odnos sodelovanja. To je zagotovilo, da bomo nadaljevali skozi preizkušnje tega
časa, podprti s pomočjo
matere Gaje
Sveti kraji želijo z nami sodelovati. Potrebujemo znanja za razvijanje senzibilnosti in
čutenja narave. Stik s svetimi kraji se odpira s srčno funkcijo izmenjave informacij. To nas uglašuje na zavest skupnih vrednot, pri prepoznavanju vizije, ki nastaja kot glas duše pokrajine.

POSLOVNO SVETOVANJE geomantije se posveča povezavi s finančnim stanjem podjetja in energijskim stanjem ambienta, skupaj z vplivnimi dejavniki družbenih razmer zunanjega okolja. Hologram skupne analize poda ugotovitve kako se medsebojno podpirajo pozitivni in negativni dejavniki v nastali situaciji, ter kako ozdraviti moteče vire v organizmu prostora podjetja. 

KREPITEV ZDRAVJA Z ZEMLJO:  Na seminarjih geomantije se posebej posvečamo poglabljanju v osebne in ustvarjalne spremembe, kako uresničiti svoje cilje, kako odpravljati ovire in kako okrepiti zdravje in imunski sistem v tem času zahtevnih izzivov. Posebnost tovrstnega programa so unikatne meditacije, zasnovane prav za ta čas, ki pomagajo za osredotočenost, zbranost, ozemljitev, odprtost svojega kreativnega potenciala in za stik z Zemljo. 

SISTEMSKO MIŠLJENJE: Nam vsem skupne potrebe so povezovanje z znanjem, veščino in sodelovanjem. Potrebujemo celovite pristope za spremembe. To je sistemsko mišljenje, intuicija in sinteza. Končno velja logično mišljenje spojiti s intuicijo. Vizija ki ji sledimo je združevanje strok in različnih vpogledov pri reševanju skupnega izziva stanja okolja, družbe in nas samih. 

POVEZANOST Z ZEMLJO IN OSEBNA UČINKOVITOST: Učenje znanj o zdravilnosti narave, sodelovanje z inteligenco Zemlje s preprostimi holističnimi vajami senzibilizacije in poglabljanje osebnim spremembam- je smer seminarja geomantija. Vodi skozi proces preobrazbe, ko pridobimo veščino zavedanja in učinkovite prakse samozdravljenja. Cilj seminarja je povezanost z Zemljo in osebna učinkovitost

HOLOGRAM DELOVNE FUNKCIONALNOSTI: Kaj določa delovno funkcionalnost iz ozadja? To je osebni in družinski hologram. Povezan je s stanjem odnosov, v postavitvi družinskega holograma domovanja. Temeljni hologram določa navezavo s primarno družino in odprtostjo do osebnih sprememb.

PREGLED ZDRAVJA BIVANJA vključuje enako svetovanje stanovalcem. Odprejo se vpogledi v potenciale domovanja, načina življenja, odnosa do sprememb, ki so potrebne za zdravje. Razumevanje zdravja je prvi korak pri ozaveščanju, tudi v medsebojnih odnosih skupnih rešitev.

ZDRAVLJENJE: Bolj globoko kot se kaže simptom bolezni, globlje se odpira stara rana za zdravljenje. Bolj kot je simptom bolezenskega opozorila intenziven, globlje plasti se sproščajo v klicu po preobrazbi. Ta zakonitost velja za planetarno telo in za človeka

ZDRAVILNO ZNAMENJE KOZMOGRAM: spodbuja biopolje bivalnega prostora in generira zaščito. Današnji čas in prostor je izrazito ranljiv z obremenitvami okolja na več ravneh. Energijsko zdravljenje ambineta pomaga urediti temelje bivanja in sobivanja v skupnosti. Za delovne prostore je to osnova pri odprtosti dejavnosti do družbe s svojo samozavestjo. 

ZAŠČITA BIVALNEGA PROSTORA pred motečimi sevalnimi obremenitvami se doseže z okrepitvijo imunskega sistema lokacije. Potrebno je geomantično proučit obravnavani prostor, kje ima ranljivosti in vitalne vire bioenergijskih območij, ter kako vpliva na zdravje stanovalcev. Na tej oceni stanja se določi avtentičen načrt za energijsko izboljšanje in razrešitev sevalnih vplivov na zdravje. 

OZAVEŠČANJE o pomenu povezovanja z naravo, soustvarjanja z Zemljo in nove paradigme celostnega odnosa do okolja, bomo predstavili na Simpoziju geomantija Smo pred odločilno fazo uvajanja novih pristopov pomoči okolju, usposabljanju v različnih poklicih z geomantičnim znanjem za razvijanje intuitivne kreativnosti holističnega delovanja. 

HOLISTIČNO SVETOVANJE se posveča poglobljeni analizi stanja, ozaveščanja in iskanja načinov za spremembe. Te se začnejo s primernimi odločitvami in prizemljitvijo nove prakse. Kriterij učinkovitosti je medsebojna povezanost odnosa do sebe, doma, osebnega in delovnega področja ter družbe, narave in Zemlje. 

IZOBRAŽEVANJE GEOMANTIJE temelji na znanjih prednikov sobivanja z naravo. Učimo se spoznavati govorico prostora, čutiti vitalne energije Zemlje, se senzibilizirati za razvijati dovzetnost za globlja stanja zavesti sproščenosti, ustvarjalnosti in samozdravljenja. 

ENERGIJSKO POLJE ELEMENTOV OKOLJA: Vsak element krajine, naravnega in grajenega okolja ima svoje energijsko polje. Določa zdravje in značilnost v ekosistemu ter organizmu prostora. Energijsko polje parka, gozda ali infrastrukture in naselja neposredno vpliva na počutje človeka. Naše misli, čustva in telesno počutje je vedno prežeto s stanjem biopolja Zemlje. V naravnih okoljih blagodejnih kvalitet se povezujemo s posebnimi bio/ energijskimi izviri. Poživljajo samozdravljenje. 

ZNANJA IN VEŠČINE PREOBRAZBE: Izobraževanje za preboj v današnjem času se posveča aktualnim posebnostim, ki nam dajejo izzive kako se učinkovito soočiti s stanjem globalno in lokalno, osebno in na ravni skupnosti. Seminar Preboj je namenjen za pridobivanje znanja, veščin in nove prakse za ta čas. Temelj uspešnosti je osnovan na prizemljevanju z naravo in Zemljo. Ključ za napredovanje je holistično vključevanje intuicije v razreševanje težav in aktiviranje nove ustvarjalnosti. 

BIOSFERA IN BIONERGIJA: Biosfero naravnega okolja oživlja bioenergija. Vsi štirje elementi ekosistema: zemlja, voda, ogenj, zrak imajo svoj energijski duplikat, ki kaže stanje prostorskega zdravja. Pri obravnavi posebnosti naravnega okolja je temelj diagnostike odkritje izvirov življenjske energije, ovrednotenje blagodejnosti lokacije, ekološko ranljiva območja in karakter krajine. 

DOM IN STANOVALCI: Vsak bivalni prostor ima svojo energijsko strukturo, ki povezuje telesno počutje z duhovnim. Vkolikor je povezava med duhovnim in telesnim stanjem vzpostavljena skladno med stavbo in zemljiščem, potem je dom v podpori razvoju stanovalcev. To se odraža z notranjim zadovoljstvom bivanja, osmišljenostjo in ugodnim odnosom do okolja. 

INTUITIVNA USTVARJALNOST: Holistično izobraževanje povezuje dušo in telo, osebnost in okolje, duhovno in telesno. S preseganjem običajnih razumskih okvirjev obstoječega načina gledanja na težave in rešitve, se podajamo na pot spoznavanja sebe in sveta- ko privrejo na dan globlje zakonitosti in znanja, znana kot intuitivna ustvarjalnost. 

ENERGIJSKI PARKI so toliko živi kot je upoštevana in kultivirana lokacija, z novimi programi sodelovanja z geomantičnimi strukturami Zemlje. Poleg varovanja posebej občutljivih naravnih območij, je enako važno vzpostavljanje dialoga z inteligenco narave. Ta se doseže s spoštovanjem, radovednostjo, raziskovalnostjo in doživetjem duše prostora. Potem se dogaja energijski učinek vitaliziranja in samospoznavanja, v ogledalu duhovnih kvalitet krajine. 

BIVALNA HIŠA ODRAŽA NAŠE TEMELJE: Bivalne hiše so temeljni pokazatelj temeljev. Energijsko stanje bivalnega prostora je odraz načina življenja stanovalcev, zemljišča lokacije, stavbe in interakcij okoljem. Ko se spozna energijski vzorec bivanja in se ga izboljša, vpliva pozitivni rezultat na druga življenjska področja. 

GOVORICA PROSTORA BIVANJA: Ko si odpiramo vprašanja kako naprej, se na posebnih geomantičnih krajih Zemlje naše razmišljanje preliva z razmišljanjem duha kraja.  Ugotavljamo da smo del univerzalne govorice prostora bivanja. To govorimo tudi na konferenci Preobrazba Zemlje in človeka, z namenom mreženja, medsebojne pomoči na skupni poti preobrazbe in razvijanja novih tipov sodelovanja. 

ENERGIJSKI IZKORISTEK AMBIENTA: Ko prostor bivanja in dela potrebuje zdravljenje, je podobno kot pri človeku. Počutje v ambientu je pri stanovalcih in zaposlenih v energijskem minusu. Posledično se kažejo težave na drugih življenjskih področjih. Zdravljenje prostora omogoči da postane bivanje in dejavnost funkcionalno, brez odtekanja energije, z dobrim izkoristkom v odnosu človek –prostor- okolje – družba. 

ZDRAVJE BIVANJA: Bivalni prostor vpliva na zdravje in duševno počutje. Sestavlja ga fizična in energijska struktura hiše. Je živ organizem s svojim značajem in vitalnostjo, fizičnim telesom stavbe in duševnostjo. Interakcija z notranjimi prostori bivanja je prežeta z zunanjim okoljem, na osnovi postavitve hiše, ureditve in tipologije kraja. 

OKOLJSKA ODGOVORNOST: Ozaveščanje je sestavni del okoljske odgovornosti. Ko pridobimo dovolj znanja, iz strokovnih spoznanj in virov, se lažje in bolj prepričljivo ukvarjamo z vsakodnevnimi izzivi. Bistveno je globalno situacijo ponotranjit z univerzalnimi znanji, ki dajejo vpogled do več ravni bivanja in skupne eksistence. 

TERAPIJA TURIZMA: Turizem skriva v sebi terapevtsko sposobnost, ko se programi v stiku z naravo izvajajo poglobljeno z vitalno energijskimi potenciali Zemlje. Samozdravljenje v naravi, ki so ga poznali naši predniki, se s sodobnimi holističnimi programi, kot je sonaravni selfnes, uporabljajo za sproščanje in zavedanje kako boljše delovat v okolju.  

POSLOVNO OKOLJE: Potreba po novih podvigih v poslovnem okolju gre z roko v roki s spremembo miselnosti. Novi načini razmišljanja v razreševanju delovnih izzivov so dandanes povezani z razvijanjem intuitivnega mišljenja. Za podjetje je ključno razumevanje vpliva delovnega ambienta, v interakciii z okoljem. Ko se pridobi dovolj znanja o novi realnosti, se prizemlji svoje delovanje. Današnji čas je tako dinamičen, kot dopuščamo s spremembo pri sebi. 

ZDRAVLJENJE PROSTORA:  pomeni najprej odkriti njegovo zdravstveno stanje. Z diagnozo se analizira na kakšni ravni so nastali energijski zastoji in neravnotežja, ter kako pomagat. Potrebno je odkriti ali so moteči vplivi s postavitvijo stavbe ali načina življenja stanovalcev. Prvi korak pri zdravljenju je sprostitev bioenergijskih pretokov, ki so neposredno povezani z počutjem ljudi. 

SVET SE SPREMINJA:  Veliko panog in dejavnosti je v popolnoma drugačnih razmerah za svoje delovanje in preživetje. Da se razume kakšne spremembe se še obetajo in kako se prilagoditi novemu obdobju: v odnosu do zdravja, kreativnosti in komuniciranja ponuja seminar geomantija. Spraševanje terja odgovore in odgovorno ravnanje do sebe in drugih. Ključen je pravočasen pristop izvajanja ukrepov preobrazbe, v povezavi z Zemljo. 

NOTRANJI IN ZUNANJI DEJAVNIKI: Pri pregledih bivalnih prostorov hiš se v aktualnih razmerah kaže očiten indikator občutljivosti v odnosu do sprememb. Poleg obravnave zdravja bivanja in načina življenja, se vključuje še zunanji faktor zunanjega okolja. Prav združevanje vsega v analizo daje prave rezultate. Notranje in zunanje interakcije so pri vsakem v specifičnem razmerju. Iz analize se podajo smernice za rešitve in pomoč pri bioenergijskem stanju bivalnega prostora. 

OSEBNA PREOBRAZBA: Aktualni čas dviga veliko vsebin iz podzavesti družbe, ljudi in civlizacije. To dviganje je intenzivno in se stopnjuje. Zato velja navzoče dogajanje vzeti za dejstvo in se temu primerno prilagajati z osebno preobrazbo,v povezavi z Zemljo. 

DELO NA SPREMEMBAH je postalo prednostno. Korona obdobje odpira kardinalna vprašanja kaj je končano – da se lahko začne novo. Na podlagi spremljanja biopolja Zemlje se seminar geomantija vodi v smeri preobrazbe, ki univerzalno velja za vse. Program je zasnovan za aktualne razmere. S poudarkom na spremembi samega sebe v samih temeljih: odnosa do narave, Zemlje in sveta. 

BIOPOLJE ZEMLJE: Geomantija obravnava energijsko stanje bivalnega prostora, naselja, mesta, pokrajine in biopolja Zemlje aktualnih planetarnih. Večje kot je merilo več dejavnikov je vključenih v proces in bolj je potrebno biti potrpežljiv pri spremljanju sprememb. Osnovna enota je človek. Potem se razširi na dom, družino in družbo v lokalni skupnosti, državo in širšo pokrajino. Zaznavanje biopolja Zemlje je pa univerzalna karakteristika. Prisotna v majhnem prostoru in celotnem okolju bivanja. 

VEČ RAVNI ZEMLJE: Aktualni procesi preobrazbe po svetu so sredi večplastnega toka sprememb. Zgodba je večplastna. Zaznavanje v biopolju Zemlje pripomore pri prepoznavanju razsežnosti procesov v prostoru in času. Ter vpogleda kako se tok sprememb odvija medsebojno med biološko, geološko, energijsko in duhovno ravnijo okolja. 

NOTRANJI IN ZUNAJI SVET: Izobraževati se o naravi, naravnih zakonitostih, ozadju aktualnih korona razmer, zdravju in Zemlji postaja prednostna potreba tega časa. Sodoben tempo potrebuje poleg sproščanja tudi dovolj znanja kaj se pravzaprav dogaja okrog nas. Prav tako znotraj nas. Notranji in zunanji svet sta vedno prežeta. 

RADIESTEZIJSKI INSTRUMENTI so eden do pristopov pregleda stanja. Preostali pristop je v intuiciji in neposrednemu telesnemu zaznavanju. Senzibilnost čutenja bioenergije se trenira in vadi. Sčasoma se razvije kombiniran pristop z več čutili, ki daje sintezo. 

DUHOVNO RAZVOJ V DANAŠNJEM ČASU se kaže kot sposobnost it s tokom naprej. To je možno takrat ko se spopadamo z izzivi tekoče in učinkovito. Zastoj toka razvoja pomeni zastoj energije na določenem področju življenja in v svojem organizmu. Reševanje zapletov je najboljše sproti, odkrito in vsestransko. 

DIAGNOZA ZDRAVJA: V primerih zdravstvenih težav je ključna diagnoza, pri opredelitvi vzrokov na celosten način. Z obravnavo vplivov načina življenja, prehrane, doma in dela z delovnim prostorom. Vzroke velja odpravljati skupaj. Na tak način je učinek najboljši. 

ZAKONITOSTI SOBIVANJA Z NARAVO znanj naših prednikov postajajo pozaba ali ponovno prebujanje. V kriznih časih prihaja do prelomnic. Velja jih izkoristiti tako da negativno preobrazimo v pozitivno. In ne obratno. Spremembe so potrebne tako na ravni sistema kot tudi praktičnega načina življenja posameznika. Učiti se iz narave, to kar so znali naši predniki, naj bo temelj. Znanja iščejo sinergije na različnih področjih, od ekologije, biologije, arhitekture, humanistike, antropologije, pishologije in medicine.

KRIZA IN PRILOŽNOST V PODJETJIH: Delovanje v podjetjjh je v krizi izostreno tudi s kolektivnimi vplivi. Poleg lastnih izzivov se podjetja srečujejo z zunanjimi vplivi pritiskov. Razreševanje težav, spopadanje s krizo in iskanje novih rešitev je potrebno početi sproti, da se lahko sledi toku sprememb. Biti s tokom dogajanja pomeni tudi biti zmožen prepoznavati nove priložnosti. 

PLANETARNE SPREMEMBE ZEMLJE aktualne v preobrazbah ekosistema in posledicah korona obdobja zaradi negativnih odklonov človeške civilizacije- ima svoje evidentne kazalnike stanja po celem svetu. Marsikateri sistemi delovanja razpadajo. Nastaja prostor za novo. Temu toku sprememb se ni za upirati. Pogledati velja na lastnem pragu kako se ta izziv zrcali v našem življenju. S tem tudi sami prispevamo k premikom navzven. 

ODKRIVANJE GEOMANTIJSKIH TOČK na območjih naravne, kulturne in duhovne dediščine pomaga pri prepoznavanju značaja kraja. Na takih lokacijah so izviri vitalne energije in križišča energijskega omrežja pokrajine. Z obski na takih krajih je dano duhovno napredovati, tako da se spoznava sporočilo kraja. 

NARAVNE ZAKONITOSTI: Spremembe ki nas čakajo v obdobju aktualne preobrazbe so povezane prvenstveno do naravnih zakonitosti. Ker plačujemo ceno za posledice na ravni civilizacije, velja proces preusmeriti v osnovi v spreminjanje samega sebe. Kako biti na nov način usklajen z naravnimi zakonitostmi v svojem življenju. Narava ima svoj red in čudežnost združevanja različnosti, v neprenehnem toku dogajanja skozi cikle. Učiti se velja kako naravo ponotranjiti v sebi in uporabljati v svojem delu, odnosih in vedenju. 

ŠIRJENJE ZAVESTI V NARAVI: Na izobraževanjih geomantije se posvečamo širjenju zavesti v naravi. To pripomore k doživljanju sebe v vključenosti z Zemljo in okoljem. Sčasoma se z vadbo vrača vitalnost in zavestno delovanje do izzivov življenja. To krepimo s holističnim razreševanjem, pri sestavljanju slike življenja skupaj. 

POGLOBLJENO RAZISKOVANJE PROSTORA IN ZEMLJE nas uči spoštovati zakonitosti prostora in časa, posledic in vzrokov, ki jih bivalni prostor in naš planetarni dom odraža vsakodnevno pred našimi očmi. Poleg tega se pri raziskovanju memorije krajev spoznava korenine bivanja. Vpogledi kako se naša civilizacija usmerja naprej so povezani s subtilnimi ravnmi biopolja okolja. 

DINAMIKA SODOBNEGA NAČINA ŽIVLJENJA je polna novih izzivov kako vzdrževati učinkovitost v delu, obenem pa ohranjati zdravje in preprečevati stres. S pojavom korona obdobja smo obdani z zahtevnimi vsakodnevnimi izzivi, ki so kompleksni še bolj kot prej. Za biti kos razmeram pomaga stik z naravo in Zemljo kot bazični pristop skrbi zase za prizemljitev. Enako pomembno je redno delo na sebi. Za redno nego preobrazbe. 

NOVA REALNOST: Večplastnost covid izkušnje govori kako se drugače naravnati na dogajanje na dolgi rok. To je izziv ki lahko marsikomu spremeni načrte, ki kot kaže ne odgovarjajo več realnosti. Načrti novega obdobja naj bodo boljši in bolj prosti vezanosti na staro matrico družbenih negativnosti, ki je pod preobrazbo. 

EKONOMIJA IN ENERGIJA: Ekonomija pobira ogromno energije vase, ker je to bazična energija materialnega stanja. Toda ko se izgubi etika in odnos, potem so značilni znaki dominacije in podrejenosti. Ekonomija kot kolosalna pošast sodobnega sveta, ki iz blagostanja življenjskega prostora preobrača naravne energije v izkoriščanja in izčrpavanja. Postane potrošnik resursov ki so za vse. Izhod iz teh odklonov je viden tudi skozi krizo. 

KRITIČNA MASA: Današnje razmere so v družbi izpostavljene razslojevanju. Socialno se kaže pritisk, ki zadeva družbeni sistem. Je kot igranje pokra. Da ne bi večino dobrin pobiral znani zmagovalec pokra, je izziv kako terjati nova pravila igre. Preboji kritične mase so po svetu zgovorni. 

ENERGIJSKI DUPLIKAT STANJA OKOLJA: Stanje v okolju okrog nas z vsemi simptomi v ekosistemu, razpoloženju ljudi in značaju bivanja ima svoj energijski duplikat. Tisti ki se ukvarjamo z energijsko diagnostiko prostora temu pravimo biopolje Zemlje. Vse kar se odvija na telesni ravni ima svoj energijski zapis. Aktualno dogajanje ki smo mu priča se razbira kot dolgotrajen proces preobrazbe matrice civilizacije. S prisotnimi akutnimi vnetji, opozorili in blagoslovi. 

LASTNO ZAZNAVANJE: Covid je globalni pojav ki uči razmišljati s svojo glavo in se zanašati na svoje zaznave. Pritisk je tako velik v nadzoru nad negativnimi informacijami -da vsakega sili v odločitev ali se bo vpletal v ta začaran krog, ki nosi v sebi zahrbtne vplive zavajanja. Konfrontacija do korona zavajanja se odvija s prebujanjem kritične mase. Argumentacije z realnimi dejstvi bodo v bodoče tisti ključen preizkus prepričljivosti. 

SINERGIJSKI UČINKI: Ko se poveže za dobro Zemlje 10, 100, 1000 ljudi skupaj z duhovnim delom meditacije, molitve ali afirmacije srca, se zgodi sinergijski učinek prenosa med dimenzijami. Takrat fizikalni zakoni odpovejo po svoji utečeni logiki in pride v prakso metafizični efekt. Značilen po sproščanju zavesti. 

PLANETARNA KRIZA: Kaj uči kriza na planetarni ravni ? Vsekakor se dogaja trenje na več ravneh kot izgleda navzven. Sistem je v krizi. Krhajo se iz dominacije stare matrice številne energije pritiska na naravne zakonitosti. Kontraefekti so del teh povratnih energijskih polj. Iz opozoril se velja učiti in pri sebi prevrednotiti kaj hočemo in kaj nočemo več. Odpuščanje iz stare matrice je predpogoj. 

ZASTOJI ZARADI NOTRANJE PASIVNOSTI: Nahajamo se v konstelaciji, ki je neugodna, če se čaka z notranjo spremembo. Take primere potem razmere iztirijo iz toka ponujenih preobrazb in postavijo v konstelacijo pasivnih energijskih koordinat. Kar pomeni da je dogajanje navzven vidno kot zastoj. Da se slehernik izogne retrogradnim energijam, velja čimprej stopiti v notranjo akcijo. 

AKTUALNI GLOBALNI VPLIVI povzročajo potenciranje razpršenosti v številne motnje. Te energijske motnje so konstantno po prostoru s svojo dinamiko družbenega stanja. Korona pojav je odraz bolezenske motnje civlizacije. Kdor želi naredi nekaj zase na nov način, ven iz okvirjev kontrole sistema strahu in zmede, potrebuje učinkovit pristop, prizemljen za aktualne razmere. Ta je takrat ko razume dejansko stanje, odstranjuje iluzije in uresničuje vizije za spremembe. Holistični programi dela na sebi in stika z Zemljo zagotavljajo uglašenost s tokom sprememb. Razvijajo se upoštevajoč sporočila Zemlje. 

VZROČNO POSLEDIČNA SLIKA: Da so se razmere Zemlje spremenile je merljivo s številnimi instrumenti spremljanja frekvence planetarnih vibracij. Toda za razum v stiski to ni dovolj, dokler ne poči navznoter. Tisti moment notranjega šoka in razbitja iluzije je kot nujen preobrat pri dojemanju realnosti. Ko razum sprejme svoje omejitve in se prepusti globljemu čutenju stanja okolja, se odkrije vzročno posledična slika. V njej smo vsi na svojem mestu, tam kjer moramo biti, da se učimo naravnih zakonitosti soodvisnih sil ekosistema Zemlje. 

CIKLUSI PREOBRAZBE: Aktualna preobrazba ima svoje cikluse. Šele ko se vsi med seboj povežejo in sestavijo v celoto naloge v času in prostoru, z opravljeno lekcijo, lahko govorimo o uspešnem prehodu. Takrat se odprejo vrata v darilo sprememb. 

NASTAJANJE NOVEGA OBDOBJA: Kako nastaja novo obdobje je za opreti oči in srce. Žalovanje za staro zgodbo, ki jo na vse pretege ruši korona je potrata časa. Izkoristiti je potrebno razpoložljiv čas da se razgali korona pojav kot osebna preobrazba začenjanja nečesa novega. Vse ostalo siljenje nazaj je nespametno. Zato pamet v roke, govorijo opozorila preobrazbe okrog nas. 

DUHOVNO ZNANJE IN SRČNO DELOVANJE: Brez duhovnega znanja in srčnega delovanja se bo človeštvo izgubilo v dekadenci. To dogajanje je bilo značilno že v zgodovini, ko je bila kuga. Notranja higiena na lastnem pragu naj bo vodilo: da se inercijo sedanjega časa očisti duhovno v sebi. 

NOVA EKOLOGIJA: Splošna obsedenost s krizo pomeni da manjka protipol. To pa je sprememba k tistemu kar si želimo. Zato velja pozdravljati vse programe, protagoniste in organizacije ki vnašajo vrednote in aktivnosti za zdrav način življenja, novo ekologijo, povezovanje z naravo in sodelovanje z Zemljo. Povsod po svetu se ta številka veča iz dneva v dan. 

Reševanje krize – Timbildingi za podjetja se z geomantijo posvečajo reševanju krize korona obdobja. Program je zasnovan holistično, z delom na sebi, stikom sproščanja v naravi in skupinsko dinamiko soočanja, ozaveščanja in iskanja novih usmeritev ter odločitev. 

Analiza stanja iz etra Zemlje – Proučevanje vzrokov za pojav koronavirusa je ključno pri reševanju zdravstvene krize. Korelacije med vzroki in posledicami velja analizirati interdisciplinarno. Verižna reakcija ki je nastala, prežema številne sektorje družbe in okolja. Bistven premik se zgodi pri osebni spremembi posameznika, v razumevanju lastne interakcije z družbo pri prispevanju k kritični masi. Ozaveščanje geomantije vključuje geoantropološke, geobiološke in geofizikalne ugotovitve, v povezavi z znanji duhovne znanosti pri obravnavi subtilnih eterskih polj okolja.

Nova znanja za razumevanje planetarnih sprememb in reševanja okoljske krize so tista, ki delujejo iz druge paradigme kot obstoječa v problemu. Sicer je stroka ujeta v začaran krog. Zato je pot ven iz blokade na novi ravni: z vedenjem duhovne znanosti Zemlje in bivanja. Svetlobni eter je področje raziskovanja geomantije do aktualnih razmer prostora in časa. 

Verižne reakcije preobrazbe – Planetarne preobrazbe so izrazite v raznovrstnem preoblikovanju ekosistema okolja in transformaciji zavesti Zemlje. Družbena trenja in napetosti po svetu pričajo kako pomembna je kritična masa ljudi pri prebujanju preobrazbe do večplastne krize. Verižne reakcije so navzoče tudi pri nastajanju pozitivnih sprememb, tako kot pri nastajanju problemov in bolezni. Zasuk v pozitivno potrebuje celo vrsto dejavnikov v seštevek, da se prične preobrazba. 

Percepcija dojemanja sveta – Zanimanje za vračanje nazaj k naravi je v porastu. Veliko primerov zaradi bolezni in krize korona šoka. Pravzaprav je sedanji čas prav toliko pozitiven kot negativen, kadar se ga prepoznava na primeren način, ven iz drame, pesimizma in kolektivnega straha. V programih krepitve zdravja v naravi se percepcija dojemanja sveta izboljšuje presenetljivo učinkovito. 

Pripravljen program za aktualne razmere: Nastala situacija koronakrize je pritisk na duševnost. Kako reagirati da bo pristop učinkovit: ponuja program seminarja geomantija. Po preizkušenem modelu izvajanja izobraževanj, je tovrstni seminar pripravljen prav za te razmere koronapreobrazbe, kjer se poleg obravnave razmer dela s praktičnimi rešitvami za ta čas in prostor.

Potencial skrbi zase z Zemljo: Izobraževanje spletnega seminarja geomantija uči- kombinacijo dela na sebi z reševanjem splošne stiske koronakrize in skrbjo zase z geo vajami v naravi. Posluževati se velja potenciala energijske skrbi zase z Zemljo, ki je na voljo vsakomur, v stiku z naravo. Potrebna so samo ustrezna znanja, katera se na seminarju poučujejo s teorijo in domačimi nalogami svetovanja individualno. 

Preobrazba kot priložnost- čŒas koronakrize je pravzaprav priložnost za končno preobrazbo preživete paradigme razumske dominacije. Negativni pol preveč prevladuje s svojo dramo, saj se lahko iztiri svetovno dogajanje v recesijo za dalj časa. Zato velja povdarjati pozitivno plat reševanja zapletov, v tistih resursih ki imajo sedaj priložnost odigrati svojo vlogo sprememb. 

Spletni seminar geomantija se posveča razumevanju zakonitosti narave in Zemlje ter samozdravljenju človeka v v stiku z življenjsko energijo narave. Razumevanje procesov sprememb in razvijanje skrbi zase omogoča utrjevanje sigurnosti do zahtevnih izzivov v delu in vsakodnevnih obveznostih. 

Nove spretnosti prilagajanja- Stanje sedanje negotovosti koronakrize je kot slepa ulica. Izhod iz te stiske slepe ulice išče na miljone ljudi po vsem svetu. Luknje v razmišljanju so očitne z neznankami kje so nove rešitve. Opreti se velja na nove spretnosti prilagajanja in duhovnih uvidov, ki presegajo pesimizem in dajejo upanje. 

Duhovno ozadje razmer- Premagovanje posledic koronavirusa je kompleksen proces, ki je povezan tudi z izzivi podnebnih sprememb in onesnaženja okolja. Pandemija onesnaženja traja pravzaprav že dolgo časa. Komplicira se v več elementih narave in okolja. Razumevanje duhovnega ozadja je ključen del pri premikih na novo ravan preobrazbe.

Reševanje težav in zdravljenje- Današnji čas je zaznamovan z zahtevnimi dilemami za delo in preživetje. Potrebna je zbranost pri novih odločitvah in iskrenost do sebe, da niso prisotne pasti kot npr. odvisnosti od okolja. V šibki osebni kondiciji, tako duševno kot telesno, je podvrženost k odvisnostim splošen pojav družbe- potreben posebnega poudarka pri reševanju težav in zdravljenju. 

Poslovno svetovanje: Kriza koronavirusa povzroča veliko negotovosti v podjetjih kako se spoapadati z nastalimi težavami, reševati poslovanje in iskati odgovore za nove izzive. S svetovanjem se v kratkem času razkrije skrito ozadje energijskih zapletov, povezanih s poslovanjem, da se lahko pravočasno ukrepa pri potrebnih poslovnih spremembah. 

Odzivi do aktualnih razmer okolja – Ekonomska situacija v času krize koronavirusa je značilna s tendenco prekinitve tokokroga aktivnosti. Zastoj toka aktivnosti povzroča številne anomalije vrenja in zapletov. Prerazporejanje prioritet in energijskih polj povzroča nastajanje nove klime. Vaditi se velja v senzibilnosti do razmer okolja in kvalificirati procese na racionalne in iracionalne, zavedne in nezavedne ter tako redno oblikovati trezno presojo dogodkov – za definiranje potrebnih odločitev. 

Samozdravljenje z Zemljo: Spletni seminar geomantija vsebuje program povezovanja z Zemljo, za reševanje aktualnih izzivov sedanjega časa. Zdravljenje sebe je zasnovano na samozdravljenju: v stiku z markantnimi lokacijami narave, s prevzemanjem odgovornosti za nastale razmere v osebni ekologii. 

Ocena biopolja stanja okolja: Nastale razmere se geomantijsko spremlja z diagnostio obravnave biopolja okolja. Vsebuje več ravni, ki so medsebojno soodvisne. Motnje ki so prisotne s koronavirusom imajo svojo variabilnost in rok trajanja. Ostale vitalne ravni prostora so v veliko prostorih in podjetjih v krču. Potrebno je ovrednotiti potenciale, ki imajo realno možnost tranformacije in zdravljenja. 

Zemljenje je temelj geomantijske vadbe na seminarju geomantija. Stik z Zemljo je osnovna energijska hrana za dobro počutje in ozemljen stik z realnostjo. Vadba zemljenja se izvaja doma v svojem domu, v kombinaciji z obiskom markantnih lokacij v naravi. 

Energijska diagnostika motenj : Energijske motnje v prostoru in pri človeku se geomantijsko odkrije z diagnostiko negativnega energijskega polja. Velja enako tudi pri odkrivanju prisotnosti motenj koronavirusa. Pojav se zaznava kot motnja na energijski in biološki ravni, na enak način v prostoru in človeku. 

Prioritete: Spletni seminar geomantija uvaja učenje veščin kako se spreminjati, uglaševati z naravo, reflektirati aktualne planetarne preobrazbe v osebno ekologijo in poskrbeti zase v povezanosti z Zemljo. Prioriteta sedanjega obdobja so vsekakor spremembe in nove priložnosti, pod pogojem da se slehernik spopade z ovirami nastale krize na individualen način. 

Ekonomske razmere in ukrepi: Nastale razmere z ekonomskim krčem učijo številne podjetnike in udeležence projektov kako biti vključen v tokokrog. Boleča rezanja odnosov in sodelovanja zaradi posledic krize v nastajanju se lahko razbohotijo, vkolikor se ne ustrezno pripravlja na nujno potrebne spremembe. Pogledati velja temeljito navznoter in enako navzven: kako so postavljene nove koordinate v ekonomiji, socialnem življenju in ustvarjanju novih oblik delovanja za potrebe časa v katerem živimo na skupnem imenovalcu. 

Mentorsko spletno svetovanje: Ustvarjanje z intuicijo, razvijanje povezanosti z naravo, skrb za zdravje, holistični trening dela na sebi so vsebine spletnega seminarja geomantija. Predeluje ovire in negotovosti ki so nastale z kolektivnim šokom krize koronavirusa. In vodi k spremembam z preizkušenim mentorskim pristopom spodbujanja individualnih potencialov posameznika. 

Razvojni izzivi sedanjega časa: Javno ozaveščanje o ekoloških izzivih, stiku z naravo, skrbjo za zdravje na naraven način, sodelovanju v skupnosti in novih oblikah sonaravne ustvarjalnosti so naloga vseh, ki opravljamo vlogo okoljske in družbene odgovornosti. Sedanji čas s komponentno čiščenja negativnosti okolja družbe potrebuje dopolnilno komponento vnašanja razvoja. 

Poslovne odločitve: Finančna stiska podjetij, ki je nastala s krizo koronavirusa terja veliko iznajdljivosti pri soočanju z razmerami in reševanju zapletov. V veliko situacijah se krogotok energije, financ in odnosov krha. Najslabše je pretrgati krogotok delovanja zaradi obrambnih mehanizmov strahu. Holistično svetovanje pomaga pri odločitvah, v skladu z etiko in pametnimi potezami za prihodnost. 

Izobraževanje geomantije uči kako prepoznavati prostor, se v njemu učiti ter povezovati z naravo. Učenje v naravi in okolju omogoča sodelovalen odnos z Zemljo. To pomaga pri vajah krepitve zdravja, vitaliziranju in samospoznavanju. Ukvarjanje z osebno rastjo, reševanjem stiske obdobja koronavirusa in uvajanje sprememb do dela in načina življenja terja znanja in veščine. Z mentorsko podporo v izobraževanju geomantije se izvaja program za zastavljeno obdobje po ciklusih

Reševanje pandemije se odvija tudi psihološko. Zaradi povečanega stresa in posledično negativnih prepričanj je potrebno pomagati pri primerih ki zapadejo v krizo. Program reševanja krize s holističnim svetovanjem omogoča odpravljanje notranjih stisk in krepitvi pozitivnih virov v človeku in podjetju. 

Geomantijsko spletno izobraževanje se posveča razumevanju nastale situacije v obravnavi širše slike planetarnih sprememb in urjenju zaznavanja. To pomaga pri krepitvi zavedanja. Redno velja trenirati kreativno opazovanje razmer okolja. S pravo distanco in čuječim spremljanjem dogajanja. Pod pogojem da je zaznavanje utemeljeno na stiku z vitalnimi tokovi narave in Zemlje. To omogoča ozemljeni odnos do realnosti. 

Holistični trening, geo vaje za povezovanje z Zemljo in ozaveščanje planetranih sprememb so program seminarja geomantija. Pomaga pri reševanju nastale situacije na osebni ravni vsakemu udeležencu individualno doma. Spletno izobraževanje se posveča pereči tematiki osebnih sprememb, v odnosu do globalnih. Delo na sebi in vzdrževanje skrbi zase je temelj programa. 

Stik z naravo postaja še bolj pomemben za zdravje, kot je bilo še do nedavnega. Potrjuje se, kako odločilno je vključiti obravnavo energijskih danosti zemljišča pri programih za zdravje v turizmu in izobraževanjih sonaravnega selfnesa. Sedanji čas samoizolacije reflektira kako potrebujemo stik s sabo in naravo. Stanje v zaprtem prostoru je specifično. Brez stika z naravo čutila oslabijo. Programi krepitve zdravja v naravi z geomantijo bazirajo na bioenergijskem izboljšanju počutja. 

Energijska diagnostika: delo na energijski ravni za zdravje je tačas vedno bolj v ospredju. Seveda se bo tudi zdaj selektiralo primere na preventivne in primere potrebne zdravljenja. Glede tega ni nobene razlike kot pred pojavom covida, le da se je stanje spotenciralo. 

Nove razmere odpirajo številna vprašanja v različnih sektorjih kako delovati naprej. Področje turizma se spopada s trenutno krizo, tako kot gospodarstvo. Turizem potrebuje vizijo in strategijo spopadanja s preobrazbo ter iskanja perspektivnih programov za pomagat ljudem v stiku z naravo. Velik atribut povezovanja z naravo in krepitve zdravja z Zemljo bo v bodoče še bolj izražen.

Vadba notranje stabilnosti do zunanjega stresa je aktualna vsebina spletnega seminarja geomantija. Pomaga pridobiti nove veščine vzdrževanja notranje stabilnosti, dela na sebi in stika z naravo. Odpornost je potrebno vzdrževati redno s preprostimi vajami in bioritmom primernim za razmere samoizolacije. 

Pomoč pri kriznih situacijah podjetij in posameznikov je postala tematika v ospredju. Sedanji čas je izrazito transformativen. Brišejo se stari vzorci delovanja, ukinjajo se številne aktivnosti in nastaja novi prostor za spremembe. Ključno je izpolnjevati nastali vakum z novimi odločitvami in ukrepi za spremembe. Konstantno velja vzdrževati zavest na preobražanju. Holistično svetovanje pomaga pri usmerjanju procesov, spopadanju s težavami in vzpostavljanju novih temeljev delovanja. 

Geomantijska analiza narave in okolja predoči zdravje prostora in interakcije z zunanjim okoljem. Notranje je vedno povezano z zunanjim. Vpogled v energijske zakonitosti povezave doma z okoljem pomaga razumeti dinamiko življenjskega prostora ter projektov. Soočanje z gospodarsko krizo se enači s soočanjem z ekološko krizo. Posledice so težave z zdravjem, kadar se podjetje in posameznik ne prilagodi novim razmeram in ubere pravo pot sprememb. 

Geomantija zdravi motnje v prostoru, svetuje pri spremembah in razvija nove oblike sonaravne ustvarjalnosti, bazirane na delu z življenjsko energijo Zemlje. 14.03. 

Geomantija se posveča na seminarjih geomantije pozitivni plati planetarnih sprememb samozdravilnih procesov Zemlje in človeka. Z notranjim delom na sebi, stikom z naravo, redno vadbo senzibilizacije z življenjsko energijo Zemlje in krepitvijo ustvarjalnosti: se veča odpornost in dovzetnost za pozitivne spremembe. 

Izzivi sprememb za podjetja, v času koronavirusa in planetarnih ekoloških sprememb okolja so v ospredju. 3 ključne smernice za spremembe: 1. Slediti svojemu poslanstvu, 2. Spreminjati se holistično navznoter in navzven, 3. Mrežiti se s sodelovanjem, ki temelji na novih vrednotah sonaravnega in povezovalnega principa etike ter prizemljenosti z realnostjo novih razmer časa in prostora. 

Seminar geomantija ponuja podporo pri aktualni situaciji koronavirusa. Posamezniku daje mentorsko svetovanje z znanji za krepitev zdravja v naravi, senzibilizacijo z Zemljo in razvoj intuitivne ustvarjalnosti za izboljšanje načina življenja v domu. Jačanje pozitivnih potencialov na področju zdravja in vrednot, s preventivnim preizkušenim pristopom seminarjev pomaga, da je udeleženec dobro orientiran do zahtevnih časov in notranje odporen. 

Kozmogrami delujejo kot zaščita pred zunajimi motnjami. Prostoru ojačajo energijsko odpornost in ozemljitev. Postavljeni so na ključnih energijskih izvirih hiše, podjetja, naselja. To so ključne energijske točke za samozdravljenje prostora in duhovno stabilnost. 

Preverjanje podvrženosti boleznim in padcu imunskega sistema, je aktualna geomantijska diagnostika tudi v primeru koronavirusa. Napačno je interpretiranje simptoma enoznačno, saj tak način ne daje zadostne učinkovitosti pri zaščiti ozirima odpravljanju težav. Tudi na pojav koronavirusa velja pogledati iz različnih zornih kotov, kaj dejansko pripomore k bolezni oziroma zdravju. Geomantijska diagnoza vključuje obravnavo človeka, delovnega okolja, doma in interakcij z širšim okoljem. 

Bioenergijsko izboljšanje prostora z litopunkturo ima funkcionalno in vizualno vrednost, pri ureditvi bivalnih, poslovnih ali turističnih objektov. Zdravilno znamenje kozmogram je hkrati avtentični označevalec posebnosti lokacije v duhovni in energijski značilnosti. Za izris znamenja je potreben predhodni pregled prostora. Trajnostni učinki so povsod rezultat avtentične obravnave, varovanja okolja in njegovega oživljanja. 

Bioenergija hotelov in turističnih prostorov je nosilna karakteristika kvalitete. Merilo zdravja bioenergije določa umeščenost stavbe v pokrajini, elementi ureditve, živost geomantičnih točk prostora in dinamika delovanja podjetja ter turistične interakcije med poslovnim in duhovnim stanjem okolja. 

Analiza zdravja prostora prikaže energijsko stanje, vzroke in predloge za izboljšanje. To velja za bivalne hiše, naselja in projektna območja. Dinamika sprememb je v vsakem primeru specifična. Vsi primeri pa imajo skupen imenovalec v upoštevanju vseh vključenih dejavnikov za nastale težave in bolezni, v razčiščevanju energijske matrice v prostoru in ljudeh. 

Tako kot bioresonanca meri zdravje telesa, georesonanca ugotavlja povezavo energij okolja z zdravstvenim stanjem človeka.

Geomantične analize zdravja bivalnih hiš temeljijo na enakem principu kot aktualne analize biopolja Zemlje, v spremljanju planetarnih podnebnih sprememb. Mikro okolje je odraz makro okolja. In obratno. Planet Zemlja je naš dom v makro merilu. Diagnoze stanja bivalnih hiš potrjujejo, kako bazična je človekova življenjska energija v domu. Določa osnovno karakteristiko odnosa do sebe in sveta. 

Ustvarjalnost geomantije prepleta zaznave Zemlje in porajanja novih oblik sodelovanja med človekom in naravo. V vsaki ustvarjalnosti se odvija proces zorenja razviti nekaj novega. Geomantična ustvarjalnost prevaja sporočila Zemlje in pokrajine kako slediti evoluciji narave v skladu z naravnimi zakonitostmi. V sobivanju z večdimenzijami Zemlje. Praktična uporabnost se potem pokaže v urbanizmu, turizmu, ekologiji in razumevanju zdravja

Ustvarjanje z intuicijo je srčika izobraževanj geomantije. Posveča se poučevanju v turizmu, urbanizmu in praktičnih področjih vsakodnevnega udejstvovanja vseživljenjskega učenja, v stiku z naravo in Zemljo. Intuicija se razvija z vajo. Smisel izobraževanj je razviti intuicijo v življenjsko prakso. 

Raziskovanje skrivnosti dediščine pokrajine in naravnih zdravilnih fenomenov Zemlje je ustvarjalen proces zaznavanja večdimenzij prostora. Tako obsežno raziskovanje potrebuje najprej dobre temelje pri definiranju projekta- v sodelovanju z domačini, naročnikom in inteligenco pokrajine Zemlje, ki skrbi za prenos informacij iz nevidnega energijskega polja do kreativnega uma skupine projekta. 

Pojem zdravja je dandanes zelo izpostavljen: kako ohraniti zdravje in reševati bolezni. Zdravje človeka in zdravje bivalnega prostora sta ključni prioriteti, ko pride do nujnih sprememb, kadar je življenje prežeto s preobrazbo na zdravstevni ravni. Kadar dom ni energijsko zdrav, se človek ne more primerno regenerirati. Prostor ima kot človek svojo odpornost in vitalnost. 

Obravnava pokrajine in bivalnega okolja vključuje polarnost plus in minus področij krajine, hiše, človeka in prebivalcev. Medsebojno razmerje plus in minus območij daje bivalnemu prostoru dinamiko. Analiza pokaže kako je prostor uravnovešen in stabilen.

Geomantijska študija za projekte pripomore da se ozavesti okolje celostno. Obravnava skrite zdravilne potenciale pokrajine, energijsko omrežje mesta in splošno stanje mentalitete prebivalcev. Omogoča da se domačini opolnomočijo s potencialom svojega lokalnega jedra. Nove vizije v stiku s prostorskimi danostmi dobijo relevantne smeri razvoja. Osmišljene so v sintezi prostor-človek-ustvarjalnost. 

Timbilding geomanije rešuje človekovo stisko preživetja in zaostalosti razvoja- napram novim razmeram časa in prostora. Skupine, podjetja in posamezniki potrebujejo nove načine razmišljanja in ustvarjalnosti, da so kos novim izzivom in zahtevam sodobnega delovanja v podjetništvu in trajnostnem razvoju. Priključiti se je potrebno na Zemljo. To je temelj. Potem so poslovne kalkulacije drugače rešljive. Osebni razvoj velja uskladiti do kolektiva in družbenih razmer veliko širše, kot se je to počelo še do nedavnega. čŒasi ki prihajajo so posvečeni sinergijam in mreženju. 

Spremembe v okolju so uresničljive pod pogojem ustrezne kritične mase ljudi, znanja, volje in prostorskih resursov. Analiza prostora z razpoložljivmi energijskimi danostmi je v projektih osnova, iz katere izhaja matrica za definiranje sprememb, v sodelovanju s skupnostjo. 

Parametri življenjske energije so ključni pri verodostojnosti turističnih in urbanističnih projektov. Opredeljujejo stanje zdravja in razvoja za način življenja prebivalcev in obiskovalcev. Za področja zdravega bivanja, zdrave gradnje, prehranske samooskrbe je temeljno merilo bioenergijsko stanje prostora. 

Osebno svetovanje se v holistični obravnavi opravlja s predočenjem osebnih vzrokov za težave, ki so povezani s karakteristikami bivalnega prostora, stanja v delu in družini. Analiza vzrokov je začetek. Sledi obravnava rešitev, ki so holistično podane v skupni sliki človek-bivalni prostor-predniki-delovno okolje-družina-odnos do Zemlje. 

Procesi sprememb v mestu s projekti za izboljšanje kvalitete bivanja so vedno prežeti s preobrazbo na energijski ravni okolja in ustrezno stanju zavesti prebivalcev tudi na duševni ravni mentalitete mesta. Prostor je živ organizem s svojim stanjem osebnosti in telesa. Tako kot človek. Spremembe se geomantijsko zaznavajo na določenih prezentnih energijskih točkah mesta.

Pregledi zdravja hiš in naselij obravnavajo sedanje stanje stanovalcev, zgodovinske vplive preteklosti in potenciale za razvoj. Podzavest prostora z vsemi dogodki iz preteklosti zaznamuje značaj prostora. Podzavest prostora deluje v bivalnem prostoru hiše in naselja enako kot pri človeku. Vpliva na zdravje in duševno razpoloženje. Prvi korak je diagnoza stanja in ugotovitev smernic za spremembe. 

Geomantična analiza projektom za razvoj podeželja služi kot podlaga pri obravnavi ovrednotenja okolja in oblikovanju izhodišč za razvoj programov za zdravje in izboljšanje kvalitete bivanja v skupnosti. Vitalnoenergijske značilnosti obravnavanega prostora prikažejo projektom specifike za delo, v posebnostih pokrajine naravne in kulturne dediščine in izvirnih kvalitet identitete prostora. 

Pregledi bivalnih hiš predstavijo geomantijsko analizo prostora in stanja stanovalcev v življenjskem slogu bivanja hiše, z oceno prostorskega zdravja in danosti hiše za osebni razvoj. Predočijo se temeljne karakteristike bivanja, izhajajoč iz značilnosti lokacije, arhitekture hiše in okolice, notranje ureditve in energijskih potencialov prostora. Zaupanje v svoj razvoj v bivalnem prostoru se odraža s stopnjo ozaveščanja o sebi in svojih bivalnih razmerah doma. 

Obravnava energijskih karakteristik okolja, delo z domačini pri izboljšanju kakovosti življenja in razvoj holističnih programovza zdravje ljudi in prostora, so v LAS projektih za razvoj podeželja temeljna aktivnost, ki povezuje sektorje, od občin do organizacij lokalne skupnosti. Mreženja vsebin po prostoru, preplet strokovnih znanj, sustvarjanja domačinov lokalne akcijske skupine in projektnih ustvarjalcev daje sinergičen rezultat, v skladu z merili učinkov za trajnostni razvoj. 

Temeljno vedenje geomantije kot celostne ekologije in duhovne znanosti je obravnava prostora kot živ organizem, s svojimi vitalno-energijskimi danostmi, bodisi v ekosistemu narave ali v bivalnem prostoru hiše. Večdimenzionalni pogled na življenjski prostor vključuje enakovredno duhovno, duševno, energijsko in fizično biološko ravan bivanja. Konference kjer obravnavamo tovrstna znanja, nudijo preplet in sintezo znanj ekologije, psihologije, arheologije, sociologije, medicine, arhitekture, anptropologije in biologije. 

Bioenergijsko izboljšanje okolja mesta z litopunkturo je rezultat sodelovanja s stroko in odločevalci, na podlagi izhodišč, ki jih definira narava in prostor. Upoštevanje sporočil Zemlje je izhodišče, kot temelj za upoštevanje okoliščin ekosistema okolja, s svojo inteligenco in življenjsko energijo. 

Geomantija v projektih za razvoj podeželja LAS( lokalna akcijska skupina ) se posveča razvoju inovativnih pristopov za ohranjanje in izboljšanje stanja narave & okolja ter razvoju programov za dvig kakovosti življenjaV združevanju sektorjev in strok se ustvarja celosten pristop pomoči okolju in ljudem. Vključuje vitalno energijske potenciale pokrajine. Pomaga ljudem aktivirati mreženja v skupnosti.  

Litopunktura označevalec identitete in krajevne posebosti. S kozmogramom geometrijskim znamenjem se označuje edinstveno karakteristiko duhovnih počel pokrajine in vitalizira biopolje okolja bivanja. Krajevna skupnost s postavitvijo litopunkture pridobi v prepoznavnosti kraja in oživljanju energijskih potencialov za dobro počutje prebivalcev. 

Proučevanje energijskega stanja mesta z geomantijo obravnava danosti življenjske energije mesta, grajeno in zeleno strukturo, mentaliteto mesta prebivalcev in splošno družbeno dogajanje lokalne skupnosti, ki ima svoje zgodovinske in kulturne značilnosti. Spreminjanje prostorskih območij v bolj kakovostne lokacije za naravo, okolje in ljudi je proces, ki prežema vse segmente bivalnega okolja.

Holistično svetovanje se posveča pregledu stanja podjetja in zaposlenih. Z oceno duševne kondicije človeka, energijskimi obremenitvami in potenciali, ki so v prostoru, na trgu, v okolju in v človeku – prepleteni v skupno bioenergijsko polje. 

Posegi v pokrajini kot so kamnolomi, umetne urbanistične trase in predimenzionirane gradnje povzročajo energijske motnje v prostoru. Kakovost bivanja prebivalcev se poslabša. Potrebno je poiskati vzroke in rešitve za izboljšanje stanja, kadar je lokalna skupnost pripravljena z voljo pomagati domačinom in obiskovalcem kraja v turizmu, za boljši jutri. 

Izobraževanje geomantije odpira vprašanja in odgovore kako poskrbeti zase, v poenotenju dela, osebnega življenja in stika z Zemljo & naravo. Sodobni tempo narekuje fleksibilnost in dobro duševno kondicijo. Potrebna so ustrezna znanja za spremembe- kako integrirati vse potenciale bivanja. 

Raziskovanje energijskih zakonitosti bivanja v sakralni, kulturni in naravni dediščini odpira spoznanja in izhodišča za razumevanje temeljev tradicije ter razmislekov za nove projekte razvoja dediščine in celostne ekologije. Poglobljeni turizem lahko veliko naredi z osveščanjem potencialov pokrajine in obujanjem njihovih duhovnih počel v novo živost. 

Geomantijska študija za občine ovrednoti energijske potenciale pokrajine, mesta in krajev v skupno analizo mikro in makro prostorskih območij- s pozitivnimi in negativnimi parametri stanja okolja. Locirajo se energijska križišča in izviri življenjske energije, karakter kraja, zgodovinski vplivi na značaj in življenje prebivalcev in interakcije s širšim okoljem na ravni socialnih, poslovnih in turističnih elementov energijskih pretokov prostora. 

Soočanje s političnim stanjem, gospodarskim, kulturnim in ekološkim je izziv za vse organizacije, ki se ukvarjajo z družbeno- okoljsko odgovorno dejavnostjo. Osveščanje je večkrat odločilno, kako množici posredovati sporočila iz strani vizionarjev, stroke, raziskovalcev javnega mnenja-socialnega in energijskega stanja družbe. Politične spremembe so geo-antropološko prežete z energijskimi vzorci družbe in države. 28.01.2020

Geomantijska analiza za občine in projekte za razvoj podeželja vključuje obravnavo energijskega omrežja pokrajine-v naravni in kulturni dediščini, mestni strukturi arhitekture, tipologiji okolja, bioenergijskih izvirih prostora, značaja kraja, sevalnih obremenitev in interakcij s širšim okoljem. Analiza upošteva celoten spekter življenjske energije Zemlje v odnosu na zdravje prebivalcev in obiskovalcev

Učenje geomantije na izobraževanju je spoznavanje znanj tradicije o energijskih zakonitostih zdravja človeka in bivanja & sodobnih znanj psihologije bivanja in energijske medicine. Potrebno je razumevanjev vzrokov in posledic pri obravnavi bolezni in reševanju bivalnih težav. Enako pomembno je razumevanje globalne situacije planetarnih sprememb, ki nas učijo videti sebe v globalnih razmerah. Praktični del seminarja geomantije so geo vaje povezovanja z Zemljo, v pomoč za poskrbeti zase v sodobnem tempu življenja. Skrivnosti geomantijskih znanj tradicije prostorskih fenomenov se dopolnjujejo s podajanjem uvidov v pojave planetarnih sprememb, ki odpirajo eksistencialna vprašanja za spremembe.

Holistična obravnava poslovnega okolja vsebuje analizo delovnega ambienta lokacije, arhitekturnega značaja, notranje in zunanje ureditve, poslovnih energij delovanja znotraj podjetja v kolektivu in zunaj v interaciji s trgom. Svetovanje se posveča analizi stanja in napotkom za spremembe poslovno, kreativno in v prostoru. 

Pregled idejne zasnove načrta za gradnjo je velika priložnost za soočenje s stanjem, tako v prostoru s svojimi danostmi in omejitvami ter z načrtom v svoji skladnosti z lokacijo. Z vključevanjem geomantije pri pregledu idejne zasnove se dobi širšo sliko razumevanja- od pričakovanih okvirjev obstoječega arhitekturnega pristopa. Ta širša slika je celosten odnos do obravnavane lokacije in vpliva načrta na zemljišče, naravo, stanovalce in širše okolje- po merilih energijskih zakonitosti, etike do Zemlje in večplastne preverbe skladnosti z subtilnimi razsežnostmi prostora bivanja. Preverba idejne zasnove z geomantijo je sodoben feng shui, z avtentičnimi znanji in ugotovitvami, primernimi za razmere sedanjega časa in prostora. 

Ozaveščanje v lokalni skunosti za boljšo kvaliteto življenja, stik z naravo in razvoj podeželja terja veliko potrpežljivosti in duhovne širine v razumevanju razmer. S sprejemanjem stanja se začnejo spremembe. Bodisi osebno ali kolektivno. 

Holistično svetovanje diagnosticira pretekle vzorce vedenja, sedanje stanje in razvojne potenciale, tako pri človeku kot v prostoru bivanja oziroma v poslovnem okolju. V naslednji fazi svetovanja se opredeli vplive okolja, trende, kolektivne interakcije in globalne razmere, ki veljajo za vse univerzalno. 

Zeleni turizem ima pomembno vlogo v postavljanju mej pred pritiski masovnega turizma in odpiranju novih aktivnosti sonaravnih doživetij krajine. Okoljska odgovornost je na prvem mestu. Vzgajanje turista poslanstvo vredno truda in neprenehnega učenja, v interakciji z novimi trendi- globalno in lokalno.

Projekti za razvoj podeželja z geomantijo so novost v Slovenskem prostoru. Z obravnavo dediščine, tradicije, narave in duhovno energijskih danosti okolja se izdela analiza s temelji za projekt. Analiza pomaga pri načrtovanju občine in vseh sodelujočih partnerjev pri orientaciji do obravnavanega prostora in kreativnosti projekta, ki izhaja izposebnosti krajine. Tok ustvarjalnosti projekta se sinergično prepleta med izvirnimi kvalitetami duhovnih počel pokrajine in programi izobraževanj in soustvarjanj novih produktov za dobro okolja skupnosti. 

Učenje na vsakem področju potrebuje mentorsko vodilo. Mentor je odločilen. Še posebej v začetni fazi, ko je učenje polno preizkušenj za vzpostavitev primarne samostojne zverziranosti za določeno znanje, poklic ali veščino za življenje. Mentor pomaga kazati ogledalo, informirati z lastnimi izkušnjami in nasveti o unverzalnih zakonitostih delovanja. 

Priročnik geomantijskega zelenega turizma vključuje analizo okolja, znanja geo zelenega turizma, avtentične vaje za turistične vodnike na obravnavanih lokacijah in smernice za varovanje okolja, osveščanje domačinov & obiskovalcev in promocijo duhovno energijskih danosti pokrajine. 

Geomantija kot holistična medicina obravnava zdravje bivalnih, delovnih in poslovnih prostorov, v skupni analizi okolja, kjer dejavnost deluje. Enako velja za turistične organizacije. Diagnosticira se zdravje prostora in pokrajine, ki prežema turistično lokacijo. Zdravje je skupek številnih dejavnikov, ki so medsebojno prežeti v ekosistemu narave in energijskem polju stavbe. Ozaveščanje o zdravju vključuje pomen prostora bivanja in odnosa do narave in Zemlje. 

Izobraževanja geomantije za podjetja, timbildingi in osveščanje za zeleni turizem za lokalno skupnost vključuje znanja ekologije, psihologije, geografije, dediščine, ljudskega izročila in energijske medicine. Sodobni trendi trajnostnega razvoja potrebujejo sinergijo znanj. 

Podjetja se srečujejo z izzivi prenosa znanja med kadri in generacijami. Prenos ki je potreben vključuje vrednote, kreativni kapital, know how in veščine negovanja odnosov. Vse te komponente so odločilne pri prehodih v nova obdobja. Prostor podjetja vse te segmente delovanja v sebi hrani kot specifično energijsko polje poslovnega sloga ambienta

Turistične organizacije potrebujejo varovanje okolja in ustrezne programe za osveščanje turistov o zdravju, naravi in potencialih pokrajine, ki so blagodejni in zdravilni. Veliko rezerve je prisotne v splošnih pristopih. Poglobljeni turizem odpira vrata v skrivnostni svet duhovnih danosti ekosistema narave. 

Geomantija kot posodobljen feng shui proučuje karakter prostora, oblike hiše in ureditve, barve in krajinske karakteristike bivanja.Vsak prostor ima določeno posebnost, potencial, svetlo in senčno plat bivalnih razmer. Z analizo se predoči stanje in ugotovi kako sinhronizirati ideje arhitekturne zasnove in doseči ravnovesje plus in minus pretokov prostora zunaj in znotraj hiše. 

Kaj je skupnega in različnega med geomantijo in feng shujem? Po tradiciji sta iz istega izvora. Dandanes se pa branje prostora ugotavlja na povsem drugačen način. Evolucija Zemlje terja slediti večdimezionalnemu razumevanju domovanja. Geološke, biološke, krajinske, arhitekturne, ekološke, energijske,duševne in duhovne komponente okolja delujejo v skupnem organizmu. Ima svoje zdravstveno stanje, značaj in identiteto- v avtentičnem kraju bivanja.

Hiše in naselja izpostavljena elektromagnetnemu sevanju potrebujejo realno analizo parametrov vpliva na zdravje. Upoštevati velja uredbo Vlade Republike Slovenije o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96). Določa največje dovoljene ravni EMS. Potreben je učinkovit sistem informiranja o vplivih EMS in geopatskega stresa do stanovalcev, med stroko, vladnimi službam in javnostjo. Najslabše je priktrivanje dejstvev. Geomantijske meritve sevanj enakovredno obravnavajo življenjske razmere stanovalcev s svetovanjem.

Geomantijski turistični zemljevid  v projektih za trajnostni razvoj- prikaže potenciale pokrajine, ki določajo identiteto in vitalnost okolja- v energijskem omrežju obravnavanega projektnega območja. Okoljsko ozaveščanje, varovanje okolja in razvoj podeželja z mestnim geomantijskim urbanizmom so temeljne dobrobiti tovrstnega dela. 

Pregledi zemljišč pred gradnjo z geomantijo- vključujejo analizo prostora, svetovanje za načrtovanje in napotke za način življenja v skladu z novimi bivalnimi razmerami. Vsak prostor ima svoje razvojne potenciale, ki jih analiza predoči, poleg obravnave geoloških in sevalnih parametrov ter bio/enegijskega stanja lokacije. 

Seminar geomantija se odziva z odgovori na vprašanja in potrebe izobraževanj po mentorski podpori. Za osebno rast, vseživljenjsko učenje, razvijanje intuicije in ustvarjalnosti- v stiku znaravo. Dokazano je, da se splošna izobraževanja izjalovijo z učinki za uspeh udeleženca, vkolikor ni ustrezne mentorske pomoči posamezniku. Posledično je učenje bolj dolgotrajno, kadar udeleženec v začetni fazi nima osebne podpore z individualnimi napotki: kako in na kakšen način zoreti naprej. Seminar geomantija ponuja podporo pri prehodu v novo obodbje.

Podjetje je organizem. Delovni procesi podjetja so v soodvisnosti med ambientom in ljudmi. V poslovnih sistemih prav tako veljajo naravni zakoni, ne glede na stopnjo avtomatizacije in informatizacije. Z geomantijsko analizo odkrijemo bioenergijo podjetja in poslovni energijski sistem. Za spreminjanje in izboljševanje stanja se holistično obravnava procese v podjetju in poslovno okolje, v katerem podjetje deluje. Merilo razvitosti podjetja je tudi stopnja spreminjanja

Geomantija odpira zavedanje duhovnih kvalitet življenja, domovanja in sobivanja z naravo & Zemljo. Ozaveščanje je odločilen proces. Tako v projektih za trajnostni razvoj in turizem, kot tudi v analizi bivalnih hiš in naselij. 

Zdravljenje prostora in bio/energijsko izboljšanje prostora z litopunkturo vključuje tudi holistično svetovanje za spremembe načina življenja. Premiki v prostoru so povezani z osebnimi premiki. Napredovanje se realizira takrat, ko pride do sinergij med življenjskimi področji. 

Geomantična gradnja upošteva energijske danosti zemljišča in arhitekturne karakteristike. Stremi k standardu energijske kakovosti bivalnega prostora. Upoštevajoč bio/energijsko zdravje. 

Izobraževanja geomantije vključujejo vadbo senzibilizacije z naravo in osebno rast. Potrebna je sprememba mišljenja, zaznavanja in vedenja – do sebe in sveta. Rezultati so prizemljevanje z Zemljo & domovanjem, razvijanje intuicije in ustvarjalnosti. Geomantija kot posodobljen fen shui, dela na obravnavi prostora in človekovih ednistvenih potencialov. 

Zemljišča izpostavljena sevanjem, so potrebna preverbe kakšna stopnja geopatskega stresa je prisotna – vplivanja na zdravje stanovalcev. Sevalne vplive se energijsko ozdravi. Velja raziskati prostor, na kakšnih mestih se postavi litopunkturo. 

Geomantična analiza doma družini in stanovalcem predoči zgodovino zemljišča stavbe, vpliv prednikov in enako sistematično razvojne potenciale prostora za ureditev, gradnjo in način življenja. 

čŒasi ki prihajajo, nosijo v sebi potencial sinergij, združevanja sektorev, strok in dimenzij bivanja. Stari vzorci ločevanja in polarizacije niso več uporabni za izzive bodočnosti in sedanjosti. Povezanost duhovnega in zemeljskega, v novi obliki ustvarjalnosti, partnerstva z Zemljo in naravo- je karakteristika novih razvojnih modelov

Zdravljenje prostora z litopunkturo upošteva predhodno diagnozo stanja bivalnega prostora. Pristop je individualno zasnovan. Litopunktura kot akupunktura, aktivira samozdravilne procese prostora in uravnoteži bio/energijska pretoke stavbe, zemljišča in stanovanja. 

Pravi razvojni premiki podjetij, ki so kos izzivom sedanjega časa, preobražajo silnice socialnega okolja, poslovnega okolja na lastnem pragu in interakcij globalnih trendov – kateri so prisotni tudi v vsakem lokalnem okolju. 28.12.2019

Dom je skupek energij zemljišča, stavbe, prebivalcev prostora in interakcij z zunanjim okoljem. Določene energije so statične, vezane na arhitekturo in ureditev. Druge so dinamične, vezane na stanje zavesti ljudi. Te se spreminjajo v skladu z načinom življenja. Vse skupaj izgleda kot pulziranje organizma, s svojim telesnim in duševnim stanjem. 27.12.2019

Podjetja se soočajo z izzivi kako nadgraditi dejavnost svoje blagovme znamke, da bodo kos izzivom sedanjega časa za prihodnost. Bistveno je prepoznavanje pravih priložnosti, intuitivno reagiranje s pravimi odločitvami in novimi aktivnostmi. 26.12.2019

Prenova stavb za nove dejavnosti, je izziv za načrtovanje kako upoštevati karakter obstoječega prostora in vlogo nove dejavnkosti, ki naj bi delovala na lokaciji. Vsak prostor se razvija in ima svojo evolucijo. Arhitektura, zunanja in notranja ureditev pokažeta kako se prenova učinkovito utelesi in skonkretizira. Življenjski slog bivanja oziroma poslovanja se v prostoru kaže kot temeljna karakteristika. 24.12.2019

Holistični team buildingi, s krepitvijo zdravja v naravi, dajejo učinke za posameznika in skupine na treh ravneh : 1. Ozaveščanje procesov kreativno in poslovno, 2. Soočanje in razrešitev delovnih izzivov, v razmerju preteklo-sedanje-prihodnje, 3. Ponovna povezava s svojim poslanstvom delovnih nalog in okrepitev povezave z Zemljo in okoljem skupnosti ter delovnim kolektivom. 23.12.2019

Geomantija je znana tudi kot feng shui. Veliko pozitivnih sprememb se s pomočjo tovrstnega znanja izvede v podjetjih in projektih, vkolikor naročnik odkrito sodeluje z geomantom. Potreben je vpogled v skupni sliki stanja prostora in poslovanja. Prostor ima zaznamujoč vpliv na poslovanje. Določa temelje energijske matrice na karakter in živost poslovne učinkovitosti. 22.12.2019

Projekti za razvoj podeželja spodbujajo delo z domačini in potenciali pokrajine. Ob upoštevanju vitalno energijskih danosti in z holističnim svetovanjem akterjem programov, se oblikuje prodkukt celostnega pristopa, na osnovi tradicije.

Geomantija proučuje prostor in čas, ter procese ki se odvijajo na več ravneh : energijski, duševni, duhovni in posledično materialni. Vse ravni so medsebojno povezane. Tokratni zimski solsticij ima potencirano moč notranjega sonca. Ozreti se vase navznoter. Pogledati onkraj, globlje vase. Soočiti se z globoko temo, v kateri je notranje sonce novih začetkov. Tudi če je težko, je prav da se take vrste ritual ali notranje zrenje izvede dosledno kot potovanje v globoko jamo in potem na vrh, za doseganje vpogleda do nove perspektive. 21.12.2019

Vse temelji na vibraciji in energijskih zakonitostih. Zdravje življenjskih dobrin, hrane, vode, bivalnega prostora in tudi logotipov projektov se predhodno kreira iz energijske matrice. Stanje na materialni ravni je rezultat procesov na energijski. Vibracije energijske ravni se geomantično diagnosticira – s kakšno stopnjo učinovitosti manifestirajo zdravje in dobro počutje.

Geomantične analize za občine zagotovijo okoljsko usidranost, z vedenjem o energijskem omrežju občinskega prostora. Po potrebi se odločilna energijska križišča pokrajine usidra in ozemlji z litopunkturo. 20.12.2019

Uvajanje sonaravnih vsebin v mestu, kot so geomantijski parki, spremeni kakovost bio/energijskega stanja mesta. Trde grajene strukture pozidanih območij, dobijo drugačno razmerje z zelenimi in energijsko kultiviranimi območji, ki mestu dajejo vitalnost, stik z naravo in širšo pokrajino. 19.12.2019

Državne meje so geomantično membrana, ki vzdržuje kožo odpornosti in hkrati komunicira s svetom. Meja je energijsko pomembna za zaščito in varovanje. Enako pomembna je za stik sporazumevanja s svetom. Državna meja Slovenije, v navezi z aktualnim procesom arbitraže, evidentno potrebuje še svoje energijsko polje ozemljiti in utrditi. 18.12.2019

Kozmogrami so geometrijska znamenja univerzalne govorice narave in Zemlje. Odražajo pravzorce vseprežemajoče povezanosti Neba in Zemlje, človeka in stvarstva bivanja.

Razvojni premiki v okolju, z novimi projekti, terjajo soočenje s stanjem in izvajanjem vizije. Karakter prostora se kultivira z novimi programi. Tako kot človek, se tudi prostor osebno razvija in dobiva novo podobo. Energije prostora se ciklično spreminjajo, kar je zaželjeno in pozitiven znak napredka. 17.12.2019

Geomantijska obravnava kraja opredeli stanje naravne in kulturne dediščine, arhitekturne ureditve novih naselij, ohranjenost starega dela kraja, energijska območja pomembna za identiteto in stanje zavesti prebivalcev. Za nove premike v lokalni skupnosti je potrebna volja domačinov, nujen koncept vizije odločevalcev in tehtni argumenti stroke za izboljšanje življenjskega okolja. 16.12.2019

Holistični projekti, ki se ukvarjajo s prostorom – za razvoj okolja in skupnosti, potrebujejo predhodno analizo stanja. Prostor je organizem. Prvi korak je diagnoza organizma okolja, na zdravstveni ravni in značaju delovanja. Potem sledijo rešitve. 15.12.2019

Geomantijska raziskava za turistične destinacije vključuje identificiranje energijskih območij, ki so primerni za programe krepitve zdravja v naravi. Pri tem je potrebno usposobiti zaposlene pri prepoznavanju danosti prostora, čutenju in vadbi za lastno prakso. Turisti potrebujejo vodiča, da jih vodi na poglobljen in terapevstki način, za doseganje sprostitve in regeneracije z naravo in Zemljo. 14.12.2019

Sevalne obremenitve elektromagnetnega sevanja daljnovoda na stanovalce, so evidentne z motnjo, ki vpliva na poslabšanje zdravja in določenih vitalnih kvalitet krajine na vplivnem območju trase daljnovoda. Na turističnih območjih so taki pojavi izrazit deficit pri privlačnosti lokacije. Ne samo vizualno, temveč energijsko. Sevalne obremenitve velja odpravljati pravočasno. 13.12.2019

Podnebne planetarne spremembe, z izrazitimi preobrazbami v vseh 4 elementih – vode, zemlje, ognja in zraka, nas učijo da se spreminja temeljna matrica bivanja. 3 napotki za uglasitev: 1. Opazuj kaj je staro in kaj novo 2. Stara prepričanja in vzorce opuščaj, bodisi osebne ali kolektivne 3. Novo vizijo in uvide umeščaj z vsem srcem med ljudi in skupnost in svoje bližnje in v delo, ki ga počneš. Tako se doseže uglašenost z novo zavestjo  Zemlje.

Ekonomska situacija v svetu in pri nas v Sloveniji je z napovedmi za novo gospodarsko krizo, prežeta s številnimi dejavniki preobrazbe, preobrati ciklov in prehodov. Ima vsekakor očitne indikatorje ki so že sedaj vidni. To je, kako se zaznamujoči tokovi umeščajo na negativen način in pozitiven- v okolje med ljudi, v podjetja in družine. Od nas je odvisno kako se naravnamo s svojimi prepričanji, odločitvami in ravnijo zavesti. 12.11.2019

Poslovanje podjetij in časi ki prihajajo, se spreminja. Potrebne so očitne spremembe, tako na ravni dojemanja novega obdobja časa in prostora, novih družbenih in duhovnih razmer in posledično poslovnih tokov sveta globalno in lokalno. Geomantija proučuje prehode in preobrazbe, ki se jih zaznava na socialni ravni okolja in v mikro okolju posamičnega podjetja. 10.11.2019

Družinska energija v stanovanjski hiši je povezana z lokacijo zemljišča in prostori hiše v skupnem polju, ki prežema vse stanovalce. Deloma gravitira na genski zapis prednikov v podzavesti prostora hiše. V glavnini pa vsakodnevno kreirajo vzdušje stanovalci. Skupni imenovalec družinske energije so čustveni vzorci. PovezanI so medgeneracijsko.

Na seminarjih geomantije se kaže vedno večja potreba udeležencev za povezovanje z Zemljo. Opazen je civilizacijski simptom odtrganosti od Zemlje.To se kaže pravzaprav na vseh področjih. V domovanju, gradnji hiš in naselij modernih anomalij pomanjkanja ozemljitve in načina življenja. Potreben je nujen preobrat k rednemu stiku z Zemljo holistično. Uvajanje nove paradigme holističnega razvoja v stiku z Zemljo je potrebno delo na sistemski ravni in osebno mentorsko s posamezniki. 09.12.2019

Geomantijska analiza mesta, kraja in pokrajine razkrije karakter bivanja stanovalcev in lokalne skupnosti. Določeni vzorci podzavesti se ozavestijo, povezani z zgodovino kraja, značilnostmi kulturne dediščine in zgodb prednikov. Duhovna ravan analize deluje v razkrivanju življenjske naloge in usode ter poslanstva pokrajine. 08.12.2019

Globalni negativni trendi, ki vstopajo v okolje Slovenije, se zaznavajo kot energijske verige, ki testirajo našo vest do ustvarjanja pravih odgovorov za spremembe sedanjega časa. Vsaka pokrajina in mesto ima svoje specifične interakcije z globalnimi trendi. Obstaja pa skupni imenovalec značaja energijskih vplivov iz zunanjega okolja na nacionalni in lokalni ravni. 07.12.2019

Programi geomantijskega zelenega turizma imajo dvojni pomen. Krepijo zdravje z različnimi vajami povezovanja z naravnimi viri pokrajine in uglašujejo obiskovalca z identiteto kraja in sebe. 06.12.2019

Karakter kraja določa arhitekturna zasnova, krajina, naravna in kulturna dediščina, posebni elementi v prostoru ki žarčijo pomen na več dimenzijah, morfologija kraja in tip gradnje. Osebnost kraja, je kot pri človeku sestavljena iz številnih podosebnosti, ki so locirane na posamičnih mikro lokacijah. 04.12.2019

Podjetja so prežeta s številnimi tokovi. Ekonomskimi iz okolja. Prav tako energijskimi. Okolje je skupek notranjega in zunanjega, v interaktivni dinamiki. Poslovno okolje je funkcionalno ko so tokovi medsebojno usklajeni, v krogotoku, brez prekinitev, potrošnje ali kratkih stikov. Funkcionalnost je rezultat trdega dela in mehkih veščin notranje zrelosti spopadanja s procesi. Geomantijska diagnostika podjetja analizira stanje v prostoru in poslovnem delovanju, poda analizo zdravja in smernice za izboljšanje. 03.12.2019

Nova paradigma holističnega soustvarjanja v urbanizmu pomeni upoštevati duhovno energijske zakonitosti v procesu načrtovanja, na podlagi prvotne analize vseh dimenzij okolja. Na ta način se prostor, tako kot človek, obravnava celostno. Izognemo se enostranskemu pristopu in prerasemo zastarele okvirje dojemanja sveta, okolja in življenja- v nov način ustvarjanja. 02.12.2019

Geomantija se ne ukvarja samo z analizami zdravja prostora, temveč s spremljanjem procesa sprememb. Spremembe so bistveno merilo pri uresničevanju. Bodisi projekta, podjetja, posameznika, družinske situacije, organizacije ali občinskih postopkov načrtovanja, itd. Enaki principi veljajo osebno ali za skupino in kolektivno mrežo razvoja. > 3 napotki za uspešno izvajanje sprememb :1.Poveži vzrok in posledico v novo rešitev. Ta naj vključuje tvoja miselna prepričanja, čustvene vzorce vedenja, navade, kreativne prijeme, urnik in ritem aktivnosti. 2.Spremembo izvajaj dosledno. Redno spremljaj potek dogajanja, kot z dihanjem- ozaveščeno. 3.Proces preobrazbe izvajaj tako, da postaneš novi človek. V enosti z resničnostjo sebe to kar si in resničnosti Zemlje, narave in skupne kvalitete človeštva univerzalne ljubezni. 01.12.2019

Energijsko omrežje mesta in pokrajine določa temeljne parametre o zdravju in značaju okolja. 30.11.2019

Pravi premiki v lokalni skupnosti se zgodijo ob seštevanju sektorjev in ravni bivanja, v prežetosti prebivalcev, odločevalcev, stroke in stanja zavesti okolja. 27.11.2019

Delo z naročnikom, prostorom, potencialnimi uoorabniki in lokalno skupnostjo je geomantijska posebnost poslanstva sinteze. Procesi sprememb se prelivajo medsektorsko, v specifičnem redosledu proti cilju izboljšanja stanja okolja in zavesti prebivalcev in obiskovalcev. 24.11.2019

Projekti za razvoj podeželja z geomantijo oživljajo prostor na energijski ravni, na izbranih projektnih lokacijah. Tovrsten proces se preliva interaktivno s prostorom in ljudmi. 23.11. 2019

Obravnava stanja bivalnega prostora pokaže temeljno sliko odnosa do sebe, lastnih temeljev in odnosa do sveta. 22.11. 2019

Projekti za razvoj podeželja pripomorejo po principu od spodaj navzgor, z oživljanjem lokalne skupnosti. Spreminjanje sistema od vrha navzdol na inšititucionalni ravni, v projektih, ki uvajajo nove družbene modele, je sistemsko delovanje, katero nujno potrebuje duhovno razumevanje vzroka in posledice – v videnju za naprej. 21.11.2019

Življenjska energija Zemlje je temeljna hrana bivalnega okolja in ekosistema narave v biosferi. Geomantijska diagnostika življ.energije velja enako za gozd, park, hišo, mesto, pokrajino in širše okolje. 20.11. 2019

Napovedi za novo gospodarsko krizo govorijo o ekonomskih turbolencah. Res je. Toda prežete so s potrebo po novi ekologiji vrednot, ciljev, motiviranosti in smisla – produktivnosti podjetij, poslovanj in družbenega stanja. Veriga sektorjev je soodvisna. Kot kača ki si sama sebi grize rep. Ali pa kroži kot takoimenovano krožno gospodarstvo v resničnem pomenu besede krogotoka. 19.11.2019

Kadar imajo kraji ranjeno duhovno dimenzijo bivanja, dominira neperspektivna klima, osiromašenega smisla : zakaj, čemu, s kom ali s čim, s povdarkom zato ker ne. 17.11. 2019

Obravnava duhovno energijski potencialov pokrajine je splošnemu urbanizmu pravzaprav nosilni steber. V prepoznavanju izvirov identitete in svetih krajev. Odkritje ozadja energijskih karakteristik kraja načrtovanju daje diagnozo stanja organizma okolja. 15.11.2019

Umeščanje mehkih sonaravni vsebin v lokalno okolje je kot homeopatski pripravek. Potrebno ga je samo redno jemati in z zaupanjem. 14.11.2019

Naselje je skupek hiš. Iz družine se hologram razširi na družbeno okolje domačega kraja skupnosti. Vsaka hiša opravlja specifično vlogo v organizmu kraja. 08.11. 2019

Geomantijska diagnostika mesta vključuje pregled življenjske energije Zemlje :  kako se pretaka v grajenem in naravnem okolju, stanje mentalitete prebivalcev, ekološke razmere, vplive sevanj daljnovodov in kvaliteto ohranjenosti naravne in kulturne dediščine. 15.08.2019

Geomantijska analiza obravnava odnos mikro lokacije z makro prostorom pokrajine : kje so stične točke in skupni imenovalec karakteristik. 11.08. 2019

Geomantijski pregled odkrije karakter prostora, zdravje in karaktersitike v odnosu do okolja. Na tej podlagi se potem načrtuje, upoštevajoč izvirne lastnosti lokacije. 11.07.2019

Analize vpliva sevalnih obremenitev na zdravje pokažejo zdravstveno stanje prostora in ljudi, faktor vpliva sevanja in življenjskega sloga stanovalcev za povzročitev bolezni. 09.07.2019

Geomantijsko kultiviranje ambienta pomaga pri bioenergijski efektivnosti, v standardu zdravja in funkcionalnosti prostora za dejavnost. 03.07.2019

Zdravljenje prostora vključuje reševanje zgodovinskih težav kraja, oživljanje programov v lokalni skupnosti in delo z ljudmi pri podpori za kreativno delo. 12.06.2019

Težave z zdravjem in poslovnim razpoloženjem imajo vzrok tudi v temeljih bivalne energije doma in poslovnega prostora. V geomantijski raziskavi se diagnoza usmeri v določietv vpliva ambienta in načina življenja ter smernice za reševanje. Zdravilna znamenja kozmogrami harmonizirajo bioenergijske anomalije arhitekture ali terena. 24.04.2019

Preverba vplivov posegov cest v okolje pokaže ali se cestni koridorji umeščajo negativno ali pozitivno in kakšne posledice na zdravje prebivalcev rezultira. Drugi sloj je preverba učinkovanosti na odpornost oziroma ranljivost življenjskega okolja. 07.04.2019

Uvajanje programov krepitve zdravja na energijskih točkah vključuje predhodno analizo terena in ljudi v lokalni skupnosti, da se lahko razvije učinkovit program izvedbe. Vsak kraj ima specifično danost energijskih kvalitet in značilnosti okolja ter stopnje zavesti prebivalcev in potencialnih izvajalcev programa. Za ponudbo naravnih terapij na energijskih točkah so najprej potrebne notranje spremembe pri bodočih izvajalcih. 18.03.2019

Ozemljevanje, povezovanje z Zemljo, naravo, prostorom in življenjskim okoljem je neprenehen proces pri geomantijskih projektih. Zajemajo soočenje z utečenimi vzorci družbe, posameznika in projekta ter sistematično, brez naivnosti, preobražanje zavesti okolja napram Zemlji. 15.03.2019

Geomantijski pregledi naselij vključujejo analizo zmogljivosti okolja za investitorje, načrtovalce in projektante. Vsako okolje ima svojo zmogljivost za gradnje, pozidave in posege s cestami, v skladu z naravnimi zakonitostmi ravnotežja. 13.03.2019

Izviri vode v pokrajini so pomembni vitalni in energijski potencial okolja. Predstavljajo izvire življenjske energije, s spominom informacij v univerzalnem informacijskem polju Zemlje o elementu vode. 10.03.2019

Energijski pregledi bivalnih prostorov in krajine se v geomantiji izvajajo na 7 ravneh. Organizem prostora je večplasten tako kot človek. 08.03.2019

Vsako sevanje in bioenergijska anomalija bivalnega prostora odraža določen sloj vzorcev stanovalca. 07.03.2019

Moderne prostorske bolezni bivalnega in delovnega prostora so vedno v interakcii s človekovim zdravjem. Določitev vpliva prostora na zdravje stanovalca je osnova geomantijske diagnostike, v holistični analizi obravnave vzrokov načina življenja in ustreznih ukrepov sprememb. 06.03.2019

Sveti prostori pokrajine so energijsko na poseben način strukturirani, kot templji, z mogočnim energijskim plaščem. 05.03.2019

Turistični programi krepitve zdravja na energijskih točkah obravnavajo naravno in kulturno dediščino v podlagi geomantijske študije zdravilnih virov življenjske energije. Obiskovalec ima raznolike možnosti doživljanja narave in kulture lokalnega okolja. 04.03.2019

Duhovno delovanje v družbi je predvsem ozaveščanje drugačnega odnosa do sočloveka, narave in sveta, napram krizi apatije, dezorientiranosti in izgube smisla v življenjske spremembe. Duhovnost sedanjega časa zdravi konfliktnosti v združevanje nasprotij. 02.03.2019

Izdelava logotipov za podjetja, posameznike in projekte poteka avtentično za prostor dejavnosti bivanja in logotipsko funkcijo. Logotip ki nima energijske vibracije identitete naročnika in prostora ni energijski logotip, temveč splošno znamenje. 25.02.2019

Svetovanje klientu pri procesih sprememb poteka v soočanju z ovirami in neizkoriščenimi potenciali rešitev. Bistvenega pomena je ozaveščanje svojih osebnih vzorcev vedenja do sebe, soljudi in okolja ter kakšen odnos se vzpostavlja s svetovalcem, ki vodi proces od začetka do konca svetovalne terapije. 24.02.2019

Duhovni razvoj človeštva, civilzacije in kulture sedanjega časa je v fazi intenzivnih sprememb, v skladu z evolucijo Zemlje. Zaznati je odstranjevanje starih principov dualizma ločevanja na duha in materijo in porajanje  nove sfere zavesti Zemlje v poenotenju duhovne in zemeljske dimenzije bivanja. 23.02.2019

Ozdravitev bivalnega prostora hiš in naseij pred spornimi sevalnimi vplivi daljnovoda se izvede z litopunkturo na ustreznem enegijskem mestu. Bivalni prostor se okrepi z bioenergijo. Izboljša se odpornost bivalnega prostora pred sevalnimi vplivi. Odpravi se geopatski stres na počutje stanovalcev. 20.02.2019

Razvoj turizma v lokalni skupnosti temelji na uvajanju krepitve potencialov prebivalcev in pokrajine, od idej k praktičnim rešitvam kako prepoznati svojo vrednost v ponudbi, na osnovi avtentičnih danosti okolja. 18.02.2019

Geomantijska raziskava mesta odkrije številne vzorce prepričanj prebivalcev, ki so odraz dolgoletnega načina življenja množice ljudi. Določajo mentaliteto in stanje zavesti kraja. 15.02.2019

Vplivi v prostoru, ki posegajo v naravno krajino agresivno in moteče, posledično povzročajo motnje v zdravju narave in prebivalcev. Stopnja spornega posega se v analizi diagnosticira. 13.02.2019

Geomantijsko načrtovanje bivalnih prostorov hiš in stanovanj temelji na predhodni raziskavi terena – odkritju energijskega stanja in primerni arhitekturni zasnovi. Stavba s svojo lego in obliko se uskladi z naravnimi danostmi okolja. 12.02.2019

Vsaka hiša ima značilen karakter, značajske lastnosti potencialov in šibkih točk, ki so v interakciji z značilnostmi lokacije, terena in okolja. V geomantijski analizi se poda celosten vpogled na duševne, arhitekturne, sevalne, bioenergijske in zdravstvene lastnosti stanovalcev in stanovanja. 07.02.2019

Karakterisitka hiše se poveže z značajem naselja v kraju. Diagnostika pove, v kakšni meri so navezave pozitivne ali negativne. 05.02.2019

Ko prostor potrebuje zdravljenje, se z umestitvijo kozmograma v prostor omogoči preobrazba na ravni identitete in zdravstvenega stanja prebivalcev. 04.02.2019

Pregledi vpliva elektromagnetnih in tehničnih sevanj vključujejo analizo sevalne obremenitve na zdravje prebivalcev in kakovosti stopnje življenjske energije okolja. 27.01.2019

Holistično svetovanje razkrije psihosomatske vzroke za zdravstvene težave klineta, ki tičijo v načinu življenja in domovanja. Odpravljanje vzrokov in posledic velja zastaviti sistematično z zdravilnim načrtom. 25.01.2019

Zavest prebivalcev kraja se izboljšuje s predavanji, izobraževanji, mentorsko podporo pri aktivnostih v lokalni skupnostiin neposredni pomoči za spremembe do njihovih osebnih potreb, ki so del skupnih potreb kraja. 24.01.2019

Geomantijsko delo z lokalno skupnostjo v projektih za trajnostni turizem terja veliko mero ozaveščanja in umeščanja zavesti prebivalcev domačinov o potencialih lastnega kraja23.01.2019

Duhovno raziskovanje prostora presega racionalne koncepte. Odpira se slika večdimenzionalnega prostora, ki raziskovalca vedno preseneča, navdihuje in presega okvirje možnega za razum. 22.01.2019

Veliko podjetij potrebuje energijsko izboljšanje delovnih prostorov. To prispeva, da so zaposleni bolj učinkoviti, manj na bolniški in ustrezno pripadni kolektivu in ambientu skupnega dela. 17.01.2019

Geomantijska raziskava mesta je dodana vrednost splošnim prostorskim študijam. Z obravnavo duhovnih in energijskih značilnosti mesta, v celotnem razponu kvalitet naravne, kulturne in duhovne dediščine. 17.01.2019

Holistično svetovanje kot vsako svetovanje pomaga klientu, da se sooči s svojimi vzroki in prevzame odgovornost za razreševanje, vedno bolj samostojno, zanašajoč se na odkrivanje svojih intuitivnih uvidov, katere svetovalec spodbuja pri samorefleksiji človeka. 16.01.2019

Spremembe v okolju se dogajajo v interakciji med socialnim, kulturnim in družbenim slojem  prostora : Ko se energijska polja pokrajine, regije ali mesta pričnejo medsebojno seštevati. 11.01.2019

Geomantijski projekti v lokalni skupnosti združujejo razvoj prostora in družbenih aktivnosti domačinov. Pri obravnavi identitete, kulturne krajine in dediščine, se ustvarja zasnova za dejavnosti za zdravje, socialno povezanost in turizem. 10.01.2019

Geomantijska raziskava mestnega prostora se kombinira z delom na terenu in zemljevidom. Na terenu je potrebno neposredno pregledati območja in jih sintetizirati v celoto zaokroženega organizma mestnega prostora. 08.01.2019

Svetovanje za reševanje osebne stiske, bodisi družine ali posameznika, obravnava tipične individualne zaplete, v interakciji z socialnim in bivalnim okoljem. 07.01.2019

Proučevanje planetarnih sprememb je daljnosežen proces geomantične naloge za spremljanje duhovnega ekosistema, v učinkovanosti na razpoloženje ljudi, skupnosti, družbe in narave. 06.01.2019

Sodni postopki v zvezi z dedovanjem hiše oziroma mediacija, so pogosta vprašanja pri klinetih na geomantijski obravnavi zatečenega primera bivalnega prostora, družine in posameznika. Z holističnim svetovanjem se oceni razmere na energijski ravni. 04.12.2019

Preobrati konstelacij na zimski solsticij in vstop v novo leto so intenzivni v nezavednem polju Zemlje. Nekateri te preobrate tlačijo v podzavesti, drugi ozaveščeno delajo na sebi. Poklici ki se ukvarjajo z družbeno in okoljsko odgovornim poslanstvom so katalizator kolektivnih interakcij. 02.01.2019

Energijski pregled vode, tekočin in hrane temelji na diagnozi slojev živosti bioenergije, spektra energijske kakovosti in zapisa informacij. 30.12.2018

Programi krepitve zdravja na energijskih točkah v naravi terjajo strokovno vodenje in usposabljanje do izvajalcev. Tako se omogoči obiskovalcem, da se primerno povežejo in uskladijo z energijskimi danostmi prostora. 29.12.2018

Zdravljenje prostora z litopunkturo vključuje odpravo anomalij v prostoru in posvečanje osebnim spremembam stanovalcev. Vsak prostor stanovalce uči kako izboljševati življenjski slog bivanja z ureditvijo, načinom življenja in potrebnimi spremembami odnosa do sveta in doma. 27.12.2018

Zdravljenje prostora poteka na energijski in duševni ravni. Odstranjuje blokade, ki nastanejo z negativnimi prepričanji, čustvovanji, ravnanji in navadami stanovalcev. 22.12.2018

Arhitekturno načrtovanje je lahko omejeno, vkolikor ne dopušča obravnave globljih plasti prostora, ki določajo energijske temelje. 21.12.2018

Pomoč podjetjem vključuje analizo delovnega prostora in delovnega stanja razpoloženja zaposlenih. Pri iskanju vzrokov za nastale težave so bistveni dejavniki natančno diagnosticirani. 20.12.2018

Geomantijski turizem krepitve zdravja v naravi temelji na raziskavi blagodejnih naravnih virov obravnavanega prostora, kultiviranju lokacij, usposabljanju turističnih akterjev, povezovanju s skupnostjo, domačini in obiskovalci. Pri tem se proces nadaljuje s spremljanjem rezultatov. 19.12.2018

Svetovanje do projektnih naročnikov vključuje analizo okolice, v interakciji s projektnimi smernicami in timom, ki sodeluje v projektu s specifičnimi delovnimi nalogami. Cilj svetovanja je razkriti globlje plasti vzorcev na kreativni, osebni in poslovni ravni in potenciale ustreznih rešitev. 18.12.2018

Poslovno svetovanje vključuje v geomantiji analizo delovnih prostorov, napotke za ambient in poslovanje, medsebojne odnose in kreativno kvaliteto poslanstva podjetja. 17.12.2018

Geomantijski turizem bazira na celostnem pristopu. Začenši z raziskavo energijskih danosti in analizo identitete karakteristik okolja. V analizi se opredeli potenciale in slabosti okolja ter mentalitete prebivalcev. Za standard energijske kakovosti obiskovanih krajev, je večkrat potrebno prostor predhodno ozdraviti. 15.12.2018

Holistično reševanje medsebojnih sporov podjetij, družin in odnosov je osredotočeno na dinamiko individualne in skupne naloge. Rešitev se vzpostavi, ko se vsak, ki je vključen v spor, ponovno počuti izpolnjen, brez da bi ogrožal drugega. 12.12. 2018

Načrtovanje kompleksnih projektov, ki vključujejo celostno paradigmo življenja, zaobjema vse elemente procesa v celostno sliko. Združuje intuicijo in analitično razmišljanje. 11.12. 2018

Težave sevalnih obremenitev stanovanja in hiše se geomantično rešuje z litopunkturo zdravljenja bivalnega prostora. Prostor tako pridobi odpornost in vitalnost. 05.12. 2018

Podzavest prostora se enači s podzavestjo človeka, družine, stanovalcev sedaj in prej. V skladu z razvojem okoliščin se podzavest hiše oziroma prostora bivanja primeno čisti in osvobaja. Vse te vplive se v geomantiji natančno diagnosticira. 01.12. 2018

Geomantijska raziskava ovrednoti nazvočnost izvirov energij in posebnih naravnih fenomenov duhovnih razsežnosti Zemlje. 30.11.2018

Razvijanje vsebin v lokalni skupnosti za zdravje prostora, trajnostni razvoj in trajnostni turizem terja prebujanje zavesti o identiteti prostora domovanja, dediščini, skupnih koreninah in viziji razvoja, v mozaiku več sektorjev. 26.11.2018

Vsesplošni problem komunikacij v reševanju sporov na poslovni, osebni, družinski ravni je specifično znanje, kot predpogoj da se stranke naučijo učinkovito sporazumevati. 25.11.2018

Preverba idejne zasnove hiše na lokaciji prepreči morebitne odklone postavitve hiše z energijskimi tokovi zemljišča in omogoči skladnost načrta z zemljo. 23.11.2018

Geomantijska raziskava za mesta in naselja služi za ugotovitev ocene stanja, odkritje energijskih potencialov okolja in izvirov identitete. 21.11.2018

Holistično svetovanje obravnava vpetost človeka v dom, okolje in širšo skupnost. Razišče vzroke za težave iz aktualnih sitacij in iz zgodovinskih vplivov preteklosti, za oblikovanje novih odločitev. 20.11.2018

Geomantijski projekti za občine in lokalne skupnosti delajo enakovredno s prostorsko obravnavo in vključevanjem domačinov v programe trajnostnega razvoja. Proces se odvija okoljsko, socialno, kreativno prepleteno. 19.11.2018

Turistični programi v naravi so prihodnost, pod pogojem da varujejo okolje in vzgajajo obiskovalca. 15.11.2018

Geomantijski turizem je rezultanta sodelovanja občine, turističnih organizacij, okolja narave in ljudi, z oživljanjem vitalnih energijskih pretokov v večanju življenjske energije okolja. 13.11.2018

Zunanja strokovna pomoč geomantije do snovalcev in izvajalcev turističnih in urbanističnih programov pomaga pri odločilnih korakih kako poskrbeti da bo projekt holistično učinkovit, z nepretrgano povezavo z viri energije v prostoru. 11.11. 2018

Trajnostni razvoj širšega območja, ki združuje turizem, urbanizem in ekologijo je kompleksen proces preoblikovanja mentalitete lokalne skupnosti. 10.11.2018

Elektrosmog sevalne obremenitve bližnjega daljnovoda ob hiši ruši imunski sistem stanovalcev. Tovrstno vedenje velja veliko bolj uveljavljati na javnih razgrnitvah prostorskih načrtov naselij. 09.11.2018

Samozdravljenje v naravi pri turističnih programih terja najprej primerne blagodejne danosti terena, kjer se program izvaja. 03.11. 2018 

Bioenergija prostora je temeljni pogoj za ureničenje zelenih projektov naravnih terapij. Predstavlja matrico okolju projekta in ljudem. 31.10.2018

Turizem se po vsem svetu spreminja. Vrednote doživljanja narave in globljega zadovoljstva obiskovalca je aktualni razvojni trend. 29.10.2018

Razvoj v lokalni skupnosti je neprenehno v prepletu med prostorom in ljudmi. Mentoriranje pomaga za medsebojno usklajenost v toku prostora in časa projekta. 23.10.2018

Energijske točke so za turizem edinstven fenomen. Ponudnika in obiskovalca je potrebno primerno podučiti za uporabo, na podlagi predhodno ovrednotene in potrjene lokacije izvajanja programov. 16.10.2018

Sevalne obremenitve so za stanovalce v hiši pritiski na imunski sistem. V analizi se jih diagnosticira kakšne preplet imajo s karakterjem hiše in kako jih odpraviti. 15.10.2018

Znanja o univerzalnih zakonitostih Zemlje, pokrajine, narave in bivalnih prostorov se z geomantijskimi projekti za razvoj lokalne skupnosti ponovno obujajo in odpirajo iz kolektivne podzavesti. 10.10.2018

Diagnostika družinskih vzorcev v hiši prikaže vzroke ozadja medegeneracijskih zapletov. Razkrije se povezava z bivalnim prostorom, okoljem in posameznikom. 09.10.2018

Univerzalne zakonitosti o življenjski energiji Zemlje so istovetne v malih bivalnih prostorih in pokrajinah. Vsak manjši objekt je povezan s širšim prostorom in obratno. Soodvisnosti mikro in makro prostora zapovedujejo za okoljsko odgovornost. 08.10.2018

Zdravljenje energijskih poškodb v pokrajini preobraža negativne okoljske vibracije v pozitivne, v seštevku duhovne, duševne in eterske ravni bivanja. 05.10.2018

Geomantijska analiza razkrije razvojne smernice za mesto. V urbanih področjih se v analizi določi hologram karakteristik mestnega prostora in prebivalcev. 03.10.2018

Psihosomatske težave izhajajo iz negativnih prepričanj & negativnih čustev, v interakciji z negativnostmi okolja, ki prožajo bolezenske simptome. Holistične smeri ozaveščanja preprečujejo stopnjevanje v bolezni. 02.10.2018

Diagnoza kolektivnih energij v prostoru pokaže stanje zavesti lokalne skupnosti, stopnjo zastojev iz preteklosti in razvojne usmeritve za prihodnost. 01.10.2018

Zeleni projekti imajo povdarjeno interakcijo z naravo – v standardih doseganja sonaravno učinkovitih programov in interpretacij naravnih fenomenov. 30.09.2018

Pri družinskih in partnerskih težavah se obravnava hologram posameznika z domom, družino, delom in družbo in razišče kje nastajajo zapleti. 28.09.2018

Geomantijska študija ovrednoti duhovne in energijske potenciale pokrajine in daje uvid v karakteristike stanja okolja,vplivov pretekosti in razvojnih tendenc za prihodnost27.09.2018

Geoterapija vključuje zdravljenje bivalnega prostora in osebne spremembe stanovalcev. S holističnim svetovanjem se odpira ozaveščanje potlačenih vsebin vzorcev iz otroštva in iz vsakdanjega življenja. 26.09.2018

Zdravljenje energijskih poškodb pokrajine deluje po enakih zakonitostih kot pri človeku. Z odpravo negativnosti na energijski ravni, se izboljša razpoloženje in počutje prebivalcev. 25.09.2018

Geomantijska študija omogoča zelenim trajnostnim projektom razumevanje večdimenzionalnosti projektnega prostora – da je pristop in dinamika vsebin čimbolj poglobljen in interaktiven med prebivalci domačini, akterji projekta in obiskovalci. 24.09.2018

Krajinski in projektni dejavniki se medsebojno prepletajo. Projektu se z geomantijsko študijo omogoči vpogled v ozadje nevidnih razsežnosti, ki igrajo kot energijski val na strune instrumenta projekta. 23.09.2018

Šolanje za geomantijske turistične vodiče vključuje učenje naravnih terapij za telo in duševnost. Geomantijski vodič ne more postati vsak. Na začetku se izvede preverba posameznikov in skupine v svetovanju do naročnika dejavnosti. 18.09.2018

Medsektorsko uvajanje holističnih znanj daje sinergične učinke. čŒas ločevanja je mimo. 17.09.2018

Geomantijsko svetovanje se posveča osebni rasti v bivalnem, delovnem in projektnem prostoru udeležencev. Interakcija med človekom in prostorom se neprenehno dvosmerno odvija. 12.09.2018

Urbanistične in arhitekturne posege v prostor se razbere na terenu in zemljevidu. Določena območja so vozlišča krajevnih energij in zaradi tega posebej pomembna za značaj in zdravje okolice11.09.2018

Zdravilna znamenja kozmogrami se umeščajo na zemljišče in v stavbo, za izboljšanje bioenergije bivalnega in poslovnega prostora. Bioenergija se tako vzpostavi na primerno ravan za zdravje in dobro počutje stanovalcev. 10.09.2018

Geomantijska raziskava obravnava bioenergijsko stanje in informacijsko polje okolja. Vse skupaj tvori kompleksno aurično polje z določenim zdravstvenim stanjem prostora in ljudi. 07.09.2018

V primerih bolezni velja videti vzrok v diagnozi duševnih in bioenergijskih dejavnikov. Kadar se ne sooči z vzrokom klinet sam do sebe, na podlagi predstavljene diagnoze, si prikriva pot do rešite. 06.09.2018

Rutina je ovira pri potrebnih spremembah v zdravljenju. Ozko razmišljanje v znanih okvirih, ki ne dopuščajo preseganje samega sebe in s tem preraščanje bolezenskih vzrokov, je potrebno nujno odpraviti, vkolikor želi kilient napredovati. 13.07.2018

Usposabljanje turističnih akterjev za geomantijske vodiče spaja organizatorje in obiskovalce z naravo. Tako je program zaščiten pred splošnimi masovnimi turističnimi pristopi, katere geomantijski standardi preobražajo. 12.07.2018

Gibalne meditacije uporabljamo v geo-selfnesu v naravi in v pomoči podjetnikom skrbi za zdravje. Vaje so iz taoistične tradicije geomantije, dandanes unikatno izdelane za naročnika. Trening geomantije je enakovredno pomemben v čutenju okolja in sebe. 03.07.2018

Uvajanje znanj o življenjski energiji Zemlje in človeka terja zmagovit pristop napram materialistični paradigmi. Potlačena znanja prednikov, ki jih je tehnološki razvoj industrijske dobe povozil, se veljajo ponovno obuditi za dobro skupnosti, narave in družbe. 30.06.2018

Svetovanje klientu kaže koriščene in neizkoričene potenciale delovnih nalog, ter kako uporabiti notranje rezerve. 28.06.2018

Svetovanje v poslovnem okolju pomaga potlačene konfliktne interakcije poslov ozavestiti in odpraviti. Poslovni svet je poln kombinatorike ekonomije, zaželjenih interesov in dotičnih prostorskih vozlišč poslovnih priložnosti26.06.2018

Analiza kakovosti bivanja okolja obravnava mikro in makro karakteristike prostora, pokrajine, zemljišča in oblikovanosti terena. Medsebojne interakcije se lahko podpirajo, nevtralizirajo ali izničujejo. 25.06.2018

Geomantijski selfnes sintetizira naravo in človeka, za duhovno in vitalno doživljanje medsebojne povezanosti. Sodobni človek obremenjen z umskimi funkcijami, v tendencah odtujenosti od narave, izgublja veliko energije v glavi. Potreba po prizemljitvi se masovno povečuje. 24.06.2018

Projektni preboj inovativnih vsebin podjetja nastane ob navzoči kritični masi zaposlenih. Stanje zaposlenih, podjetja in lokacije se prvenstveno diagnosticira z geomantijsko analizo, ki poda smernice o pogojih za spremembe. 14.06.2018

Geometrija simbola kozmograma razkriva zakonitosti svete geometrije in dediščinskih vrednosti Zemlje, okolja in narave. Spirale predstavljajo univerzalno obliko gibanja energije. 10.06.2018

Holistično svetovanje pomaga v fazi življenjskih odločitev. Razkrije, ozavesti inn prikaže trenutno stanje človeka, stanje podzavesti, neizkoriščene potenciale in življenjsko nalogo, poenoteno s stanjem prostora. 07.06.2018

Turistični projekti geomantije obravnavajo izvorno identiteto okolja in razvoj turističnega programa prebivalcev, v odnosu do korenin naravne, kulturne in duhovne dediščine. Soočamo se z globalnimi izzivi globalizacije. Potrebno je ovrednotiti pozitivne plati globalizacije, postaviti meje pred negativnimi in jih primerno vključiti v tradicijo okolja. 02.06.2018

Zdravilna znamenja kozmogrami izboljšajo povezavo bioenergijske ravni v biosfero okolja. Proces zdravljenja najprej na začetku čisti številne motnje, ki so preprečevale povezanost. Potem sledi faza regeneracije. 01.06.2018

Označevanje postavljene litopunkture v pokrajini pokaže karakteristike organizma okolja. Obiskovalec tako ozavesti skrite lastnosti narave za razum. Potem razume funkcijo in delovanje naravnih pretokov kot fiziko ali medicino. 31.05.2018

Sonaravni poglobljeni projekti se pričnejo z duhovnim dovoljenjem Zemlje, na osnovi etičnih, povezovalnih in skupnostih vrednot. Kritična masa navedenih kvalitet je ključno merilo za preboj. 29.05.2018

V primerih zdravstvenih težav klienta, se s svetovanjem določi primeren ukrep zdravljenja. Kadar so težave kronične, je potrebno ponovno odvreti film podzavesti podoživljanja frustracije v zavest, da se omogoči razumevanje vzroka in posledice, za pot zdravljenja. 28.05.2018

Geomantijski projekti samozdravljenja v naravi resno upoštevajo standarde zdravja in zdravilnosti ambienta ter odnosa obiskovalcev in organizatorjev. Ko se doseže efekt, prostor postane trajnostno energijsko vzpostavljen, kar pa pomeni da je v dinamičnem ravnovesju, ki se ga vzdržuje kontinualno. 24.05.2018

Seminar geomantija se posveča raziskovanju bivalnega doma udeležencev in ustvarjalnemu izražanju. Prepoznavanje karakteristik svojega doma postaja prioriteta za osebno skrb in skrb za družino. 22.05.2018

Skupni imenovalec geomantijskih projektov je prizemljevanje programov projekta do Zemlje in narave, v odnosu vključenosti z ljudmi. Poslanstvo geomantije bazira prvenstveno na vzpostavljanju spoja ljudi, projektnih aktivnosti načrtovanj in izvedbe z Zemljo, v vseh fazah : od ideje, planiranja, realizacije in kasnejših potrjevanj rezultatov, z novimi povratnimi analizami kako je učinek vzpostaljen. 21.05.2018

Branje oblik bivalnega prostora v raziskavi je tradicionalna šola izročila geomantije. Vključuje obravnavo vpliva oblik zunanje in notranje ureditve, pokrajine in hiše. 18.05.2018

Diagnostika zdravja bivanja obravnava pozitivne in negativne vidike stanja v ambinetu in stanovalcih. Korelacija med zdravstvenim stanjem doma in stanovalcev se v zdravljenju obojestransko izboljšuje. 17.05.2018

Akupunktura hiše izboljša energijsko polje z umeščenim akupunkturnim kamnom, zdravilno znamenje pa zdravi informacijsko polje zavesti hiše. Kozmogram vnaša zdravilno informacijo na osnovi umeščenega kamna akupunkturnega efekta. 16.05.2018

Zdravljenje stanovanja hiše upošteva tisti sloj prostora, ki je bolan. Najprej je potrebno odkriti vzročno – posledično povezavo. 15.05.2018

Holistična pomoč podjetjem združuje zdravljenje prostora in poslovno svetovanje. Odločevalci in vodstvo podjetja dobijo najprej predočeno geomantično karto karakteristik podjetja, z izhodiči za spremembe z vsemi zaposlenimi. 14.05.2018

Vsak zdravilni znak kozmogram ima svojo bioenergijsko funkcijo, ki jo odraža geometrija znamenja, iz matrice informacijskega zapisa. Izvira iz krajevne posebnosti, kjer je postavljen. Izvira tako risba z zapisom, kot energijsko delovanje. 13.05.2018

Pregled zdravja in zdravilnosti za ambiente terapevtskih in turističnih dejavnosti- pokaže analizo s svetovanjem zaposlenim. Dejavnost ima lahko energijski nivo nekompatibilen z energijskim stanjem ambienta. Navzoči kontrast med dejavnostjo in ambientom se odraža kot pomanjkljivost potrebna razrešitve. 12.05.2018

Jame so geomorfološki potenciali podzavesti pokrajine. Kraške jame akumulirajo arhetipske energije elementa vode in zemlje. 11.05.2018

Preverba prisotnosti energijskih polj se v projektih uporablja tudi v Google Earth portalu. Ko se lokacija razišče neposredno na terenu, spreten in izkušen raziskovalec energij lahko zaznava določena energijska stanja prostora tudi preko elektronskega zemljevida. 10.05.2018

Polarnost kraja odraža razmerje med prednjo in zadnjo stranjo oblikovanosti okolja. Hrbtni del in sprednji del predstavljata glavno plus in minus karakteristiko konfiguracije terena, mesta in hiš. 09.05.2018

Geomantijska raziskava integrira geološke in geografske karakteristike krajine. Različne ravni prostora dobijo skupen imenovalec. Celosten vpogled združi vidno in nevidno. 08.05.2018

Paranormalni fenomeni se reflektirajo v duševne in tudi tehnične zaplete. Uradna znanost za to večinoma nima odgovora. V igri so sile, ki se jih tehnično ne da izmeriti. Paranormalni fenomeni so povezani z bitji prostora. 07.05.2018

V začetni fazi sprememb, se odpravlja odpore pred zdravljenjem. Strah pred spremembo, odpori in zavračanje zdravniške oziroma holistične diagnoze – je pri klinetu lahko tako izrazito, da preusmeri svoje aktivnosti kot kompenzacijo. Obrambni mehanizem je lahko tako prisoten, da klinet resetira dejstva diagnoze iz svoje zavesti. 06.05.2018

Kakovost bioenergijskega stanja postelje v spalnici določa arhitektura stavbe, sevanja, notranja ureditev in smer postavitve postelje. Veliko postelj je napačno postavljenih v spalnici, ko se statistično obravnava številne primere bivalnih prostorov hiš. K temu pripomore veliko dejavnikov, da je posledično kakovost spanja poslabšana in otežena. Najbolj izraziz vzrok je neznanje o energijah bivanja. 05.05.2018

Vaje samozdravljenja v naravi sočasno percepirajo prostor in telo.  Fizično telo je v stanju stresa odklopljeno od duševnih in bioenergijskih virov človeka in okolja. Posledično se izčrpava. Preveč energije pa porablja frustracija, skrbi in stiske, ki tarejo človeka. Samozdravljenje je usklajevanje življenjskih energij, sproščanje in prizemljevanje duhovne moči v telo. 04.05.2018

Univerzalni vzorci življenjskih procesov so vibracijsko identič‡no prisotni v prostoru in knjigah. Marsikatera knjiga vsebuje vibracije kolektivnega nezavednega. 03.05.2018

Simbolika oblik okolja, narave in zdravilnih znamenj, je tradicionalno izročilo svete geometrije. Osnovna geometrija je krog, kvadrat in spirala. Te pravzorce se bere v tradicionalnih naseljih, ki so referenčni poligoni za učenje kako je skupnost živela. 02.05.2018

Karakter hiše se diagnosticira v barvi energijskega polja prostora. Večji kot je spekter barvnih kvalitet, večjo integriteto ima hiša. 01.05.2018

Ustvarjanje in umestitev litopunkturnega zdravljenja okolja se skupnostno uresničuje. Ko se zdravi prostor, s postavljeno litopunkturo na primernem akupunkturnem območju kraja in pokrajine, se venomer vzpostavljajo spremembe iz starega v novo delovanje- na ravni zavesti skupnosti domačinov. Proces preobrazbe med duhovno energijsko ravnijo in socialno je soodvisen. 30.04.2018

Geomantijska znamenja kozmogrami označujejo identiteto okolja in vzdržujejo vrednost energijskega zdravja. Prostor postane kultiviran, ko se duhovni impulzi vključijo v etrsko tkivo pokrajine. 29.04.2018

Vadba čutenja narave ponovno vzpostavlja energijske povezave človeka z okoljem. Energijske silnice povezanosti so prisotne v vseh organih. 28.04.2018

Raziskovanje starih civiizacij je regresija spominov otroštva. Duhovno raziskovanje je potovanje vase. Z odkrivajem starodavnih kultur, se nezavedno aktivirajo spomini na otroštvo, da iz distance in duhovno bolj zrelo- razumeš na nov način svojo usodo. 27.04.2018

Megaliti in menhirji Krasa, staroverskih krajev po Sloveniji in starodavnih kultur sveta se kažejo kot kosti organizma okolja, z funkcijo nosilne strukture telesa Zemlje. Njihova učinkovanost deluje v prevajanju planetarnih silnic med nebom in zemljo. So natančno postavljene antene energijskih valovanj. 26.04.2018

Geomantična karta izpopolne geodetski posnetek z energijskim omrežjem okolja. Tako dobi geografska značilnost večslojno karakterističnost. Pozicije energijskih točk postanejo referenčne osi geodetskemu posnetku za načrtovanje dejavnosti in infrastrukture na lokaciji. 25.04.2018

Globalne pojave je moč zaznati na zemljevidu tako kot lokalne. Proučevanje planetarnih sprememb dojema planetarni prostor kot skupen planetarni dom. 24.04.2018

Ugotovitve vzrokov pri resnih boleznih kažejo stanja bolnikove psihe v patološkem pesimizmu. Obup in vdaja človeka nastane tudi zato, ker podporno zdravstveno okolje ni dovolj optimistično. 23.04.2018

Proučevanje globalnih planetarnih sprememb razkriva kolektivno podzavest. Postopek opazovanja in interpretiranja potrebuje globlje uvide od enostranskih dramatičnih apokaliptičnih predstav. Pesimističen proučevalec zlahka tako nasede na past, da vidi le negativno. Najprej je potrebna nevtralna drža, etičen pristop in osvobajanje od odvisnosti pri prejemanju informacij od medijev. 22.04.2018

Sakralna – energijska mesta obiskovalcu usklajujejo duhovna in osebna stanja, vkolikor se zavestno poveže s poglobljeno komunikacijo do duha prostora. Veliko ljudi, ki obiščejo sveta mesta, spregledajo pomen poglobljene komunikacije in naivno pičakujejo da se bo efekt molitve zgodil samoumevno. 21.04.2018

Komunikacijski zapleti v projektih terjajo posluh za preseganje manjvrednostnih ali večvrednostnih odnosov. Projekti, ki vključujejo številna partnerstva, v delu s prostorom, mutiplicirajo kreativne energije posameznikov, potenciale lokacij in tudi osebne nezavedne vsebine, ki se lahko pojavijo moteče do projektnega dela, kadar vzorec posameznika dominira nad skupno nalogo skupine. 20.04.2018

Geomantijska diagnostika analizira ambient in psihologijo stanovalcev. Psihološki vzorci bivanja so vedno prepleteni med osebnimi stanji in stanji stavbe. Izurjen diagnostik odkrije medsebojno povezanost tako, da se ozavesti vzročno posledično verigo nezavednih nabojev energij, ki povzorčajo bolezni, bodisi duševne ali telesne. Geomantijska diagnoza vedno poenoti karakter prostora bivanja in karakter stanovalcev. 19.04.2018

Vključevanje vitalno energijskih razsežnosti okolja v prostorsko načrtovanje, trajnostni razvoj in trajnostni turizem ima zagotovila v večsektorskem prizadevanju, v sodelovanju z občinami, razvojnimi agencijami in ministrstvom za okolje in prostor. Dokler bo zakonodaja izključevala energijske zakonitosti okolja, družbe, narave in skupnosti, se bodo kopičile posledice v slabšanju okoljske varnosti. 18.04.2018

Ponudba energijskih točk turistične destinacije za obiskovalce je z geomantičnim pristopom predhodno ovrednotena o značaju lokacije v skrbi za dobro počutje obiskovalcev in avtentično zasnovana – kako delovati v dobro krogotoka narave, upravljalca prostora in gostov. Energijske točke je potrebno vitalizirati, označiti, medsebojno uglasiti in kultivirati za dejavnost zelenega in zdravstvenega sonaranega turizma. Bioenergijsko prostor postane posrednik. 17.04.2018

Izobraževanja geomantije na Krasu izvajamo v krajinsko referenčnih krajih, Štanjelu in Škocjanu. Štanjel kot zgornji pol, Škocjan kot spodnji pol pokrajine Krasa. Udeleženec tako širi obzorje zavedanja z izkušnjo obiska in občutenja potencialov prostora. 16.04.2018

Seminar geomantija udeležencem pomaga razreševati obremenitve sodobnega načina življenja. Posledice stresnega tempa življenja, v odtujenosti od narave in tujosti na ravni odnosov z leti privede do slabljenja čutil zaznavanja sebe in okolja in ljudi. Moderni človek potrebuje korenito preobrazbo, kadar osebna kriza trči s kolektivno. 15.04.2018

Raziskava prostora, ki ima spekter večplastne analize, upošteva zeleno in grajeno strukturo – v navezi z vzročnimi plastmi  bivanja. Vidno in nevidno sta dva pola, medebojno komplementarna in neprenehno interaktivna. 14.04.2018

Diagnostična učinkovitost je merodajna z ustreznim dometom zaznave, za diagnozo telesnega, bioenergijskega in duševnega stanja prostora in človeka. Ko se odkrije stanje vseh prisotnih ravni, sledi sinteza za določitev končne ocene zdravja prostora in človeka. 13.04.2018

Odnos med svetovalcem in klientom velja vzpostaviti v odkritem in zaupljivem transferju medsebojne povezanosti. Obrambni mehanizmi klienta se med procesom svetovanja odpravljajo tako, da se z svetovalcem počuti varno, razumljeno in zrcaljeno do njegovega vedenja, ki je ranljivo. Svetovalec vedno vodi proces. 12.04.2018

Blokada svetega kraja v naravi nastane zaradi povzročitve negativnih odtisov iz konliktov med ljudmi. Negativni pečat se razširi nad sveto točko kot goba. Takih blokad je veliko na področjih kjer so bile vojne ali verske zlorabe. Varovanje svetih krajev v naravi daje deželi duhovno zaščito. 11.04.2018

Planetarne spremembe soočajo k zavedanju skupne okoljske situacije. Planetarni pojavi so skupen vzrok in posledica, ki se dogajaja vedno bolj intenzivno po vsem svetu. 10.04.2018

Postavitev hiše v okolici, oblika stavbe, razporejenost zunanjih in notranjih prostrov določa karakter bivanja. To so fiksni statični dejavniki, ki jih določa zemljišče in arhitektura. Dinamični dejavniki so način življenja stanovalcev. 09.04.2018

Energijske oblike krogov po pokrajini in naseljih odražajo kvaliteto zaokrožne povezanosti s potenciali Zemlje in skupnosti. Tovrstne oblike energijskih mrež so ohranjene v tradicionalnih naseljih, krajinskih svetiščih ali ostankih starodavnih ritualnih območij. 08.04.2018

Akupunktura prostora – litopunktura krepi bio/energijo in odpornost okolja pred sevalnimi obremenitvami in označuje identiteto kraja. Sevalni pritiski v bivalnem prostoru so z akupunkturo prostora odpravljeni tako, da se motnje viskokih frekvenc nevtralizirajo in prizemljijo v zemljišče na ustreznih mestih, ki služijo v energijskem sistemu zemljišča kot strelovod. 07.04.2018

Spoznavanje dreves je osnova v medgeneracijskih programih odprtega učnega okolja. Drevesa predstavljajo temelje pri prostorski zasnovi okolice. So bazični orientir narave. 06.04.2018

Preliminarni pregled danosti lokacij za aktivnosti odprtega učnega okolja- daje garancijo za pravilno prostorsko in programsko postavitev. Določene lokacije ne odgovarjajo za razvoj mehkih vsebin z inovativnimi prijemi, ker so preobremenjene z negativnimi okoljskimi dejavniki. Najprimernejši so prostori, kjer je duh kraja oziroma inteligenca prostora zdravo funkcionalna. 05.04.2018

Geomantijska delavnica postavljanja litopunkture v pokrajini turističnega območja – vitalizira prostor in varuje okolje. Energijski pretoki okolja se izboljšajo, identiteta se okrepi, samopodoba kraja se prezrcali na prebivalce in obiskovalce04.04.2018

Energijsko čiščenje prostorov venomer preobrazi tudi ustrezna osebna stanja stanovalcev. Tako je tokokrog zaključen. 03.04.2018

Na ekološko stanje prostora parkov, mest in pokrajin vpliva kakovost zemljišča, okoljsko onesnaženje in aktualne nove energije planetarnih sprememb. Ti novi pojavi se zaznavajo na subtilnih ravneh kot vzorčne plasti 4 elementov. 02.04.2018

Zdravljenje čustvenih odpadkov preteklosti starih hiš, stanovalcem odpravi negativno energijsko breme. Pri starih hišah so zapisani spomini in izkušnje preteklosti prejšnjih generacij v obliki gostih energijskih kep, veličine več metrov. 01.04.2018

Zakaj bi nekdo postal geomant, poslanstvo geomantije in pomen planetarnih sprememb so vsebine seminarja geomantija 2018. Seminar ponuja usposabljanje za vse generacije, kot odgovor na apel zemeljskih sprememb, uvaja sonaravne in ekološke vrednote, v ponovnem povezovanju z Zemljo. Spoduja odkrivanje in razvijanje ustvarjalnih talentov posameznika, za plasiranje v dobrobit skupnosti in narave. 31.03.2018

Cilj seminarja geomantija je holistični razvoj človeka v prostoru. Seminar je delavnica doživetij na terenu in doma z domačimi nalogami. V sklopu aktualnih izobraževanj je nadaljevanje delavnice Devin. Vedno več ljudi išče zdravilo v samopomoči – s starodavnimi znanji v prepletu z holizmom, z željo se enakovredno osebno spreminjati, poglabljati povezovanje z Zemljo in povečevati ustvarjalnost. 30.03.2018

Posodabljanje znanj prednikov o sobivanju z naravo in samozdravljenju apliciramo v projekte za razvoj podeželja in urbanih območij z inovativnimi programi spodbujanja ustvarjalnosti udeležencev v skupnosti. Znanja prednikov se pozabljajo, določene tematike so zastarele, večina njih je pa izredno aktualna za sedanji čas. Umetnost tovrstnih pristopov je, kako znanja prednikov ohraniti in jih praktično uporabiti v sedanjem času, ki je prežet s številnimi izzivi, ki terjajo inovativnost in sintezo številnih strok. 29.03.2018

Uvajanje zelenega in preobrazbe masovnega turizma so prioritete geomantijskih pristopov za turistične destinacije, ki stremijo k trajnostnemu razvoju varovanja okolja. Evropski prostor s svojim težiščem na področju Balkana in Grčije, ima pomemben segment prav v turističnih aktivnostih, tako v pozitivnem kot v negativnem. Obiskovalec bodočnosti je osveščen turist. 28.03.2018

Turistična občutljiva območja narave so potrebna varovanja pred pritiski množičnega turizma. Pritiski take vrste imajo določen prag vzdržnosti za prostor. Ko se okolje obremeni prekomerno, naravno energijsko polje oslabi. 27.03.2018

Geomantijska analiza ovrednoti plasti naravne, kulturne, sakralne dediščine okolja in pokaže pasti negativnih trendov. Negativni tokovi v pokrajini so pogosto posledica globalnih vplivov, katere območje vsrkava s svojim življenjskim slogom. S svetovanjem se v projektu dela na dolgoročni viziji razvoja pokrajine in sedanjemu spopadanju s problemi. 26.03.2018

Umestitev novih kreativnih sonaravnih elementov v prostor je odraz dobrih odnosov z lokacijo, lastniki in soustvarajalci projekta. Prostor pridobi z dodano vrednostjo karakterja za dobro skupnosti. 25.03.2018

Zaupanje je srčika duhovnih veščin. Z zaupanjem se povežeš z univerzalnimi silami življenja in presegaš ozke omejitve osebnosti, v zanašanju na notranji vir intuicije. 24.03.2018

Izobraževanja geomantije najprej odprejo obzorja razumevanja s predavanji. Potem sledijo praktične vaje na terenu. Duhovno znanje je pravzaprav skupek znanj kultur sveta, dediščine in metafizike o delovanju narave in človeka. Duhovnost je razumevanje zakonitosti življenjskih procesov. 23.03.2018

Planetarne spremembe čistijo staro matrico sveta. Mentalno vibracijske strukture starih predstav so v intenzivnem čiščenju po planetarni atmosferi. Veliko je potrebno delati na sebi, v sprejemanju nove realnosti in iskanju vizije za prihodnost. 22.03.2018

Rutinsko delo brez vizije in kreativnosti, v enostranskem delovanju, večinoma le do ekonomskih benefitov, slabša atmosfero razvoja in vzdušja kolektiva. Podjetja stare paradigme iščejo načine, kako še izkoristiti razpoložljive resurse ekonomije, brez da bi razmišljali o nastajanju posledic na drugih ravneh obstoja podjetja. 21.03.2018

Program za razvoj podeželja povezuje ljudi lokalne skupnosti, zgodbe dediščine in dejavnosti. Vzpostavljajo se ponovne povezave med preteklostjo in prihodnostjo, katere so bile pretrgane in se jih umešča v novo jedro skupnosti 20.03.2018

Za zaplete dogajanja se odkrije ozadje duhovnega vzroka. S tem se ozavesti vplivne dejavnike podzavesti, da se lahko aktivnosti ponovno nemoteno odvijajo naprej. Ljudje, dogodki in prostor so prepleteni v živi mreži silnic. 19.03.2018

Kozmogram za podjetje usklajuje pretoke ambienta, dejavnosti in okolja. Ob postavitvi kozmograma v prostor podjetja, se prične najprej zdravljenje starih poškodb in neravnovesij bioenergije. V drugi fazi se potem prostor prežame z novo energijsko dinamiko dajanja in sprejemanja do družbenega okolja. 18.03.2018

Vadba delavnice Devin spodbuja dojemljivost za zaznavo bivalnega ambienta. Z leti se ob vstopu v prostor že dobi relevantno zaznavo ali je prostor zdrav ali energijsko poškodovan. Potrebno je vaditi. Delavnica omogoča mentorsko spremljanje. 17.03. 2018

Raziskovanje prostora razkriva osebne kvalitete. Ob proučevanju skrivnosti prostora, se venomer spontano odpirajo globine osebnih potencialov. Geomantični razvoj je širjenje zavesti v spoju z okoljem. 16.03.2018

Aktiviranje lokalnega prebivalstva za sonaravni razvoj in obnovo okolja je terapija do sodobne tujosti. Sindrom sodobnega načina življenja izolacije v medsosedskih odnosih skupnosti povzroča vakum praznine. Ljudje se posledično zapirajo in odtujujejo od dediščine in medsebojnega zbliževanja. Zeleni projekti, ki osvobajajo duha prostora in njegove vitalne vire, povzročajo pozitivne spremembe tudi na socialni ravni okolja. 15.03. 2018

Terapija je odpravljanje zdravstvenih simptomov in vzrokov bolezni. Z leti se negativni vzorec prej ali slej preslika in manifestira v ustrezen telesni organ. Telo zboli. Terapija pomeni obraten proces. Čiščenje telesa in duševnosti nazaj napram vzroku. 14.03.2018

Svetovanje za primere odvisnosti odkrije ozadje vzrokov, ki prožajo kompenzacijo. Hujše stopnje zasvojenosti pri človeku povzročijo motnje na možganskem področju, ki ima funkcijo samozavedanja. 13.03. 2018

Vaje delavnice Devin razvijajo stik z vitalnostjo in dušo prostora. Pride do medsebojne izmenjave. Človek usmerja pozornost v čutenje, zaznavanje in odkrivanje narave. Zemlja ga v danem kraju objame in prežame z blagodejnimi energijami in navdihi. 12.03.2018

Načrtovanje naselja upošteva naravne vzorce lokacije. Ti so vedno edinstveni, tako kot vsak človek. Naravne oblike arhitekturnega načrtovanja, ki sledijo iz diagnoze terena, kultivirajo in spodbujajo naravne pretoke lokacije- v svojem avtonomnem energijskem zaključenem sistemu. 11.03. 2018

Razvoj človeka se kaže v stopnji integritete, ki zaobjema vse njegova področja življenja. Običajno se razvoj slehernika uresničuje z dodajanjem življenjskih področij in nadgrajevanjem. Sčasoma jih mora poenotiti skozi srce. To se realizira tako, da doživlja enovito svoje notranje in zunanje življenje. 10.03. 2018

Čutenje s telesom so osnovne vaje senzibilizacije čutil na delavnici Devin. Telo ne laže. S svojim odzivom pokaže stanje tako kot je. Na ta način, skozi vajo, se udeleženec vadi zaupati zaznavi svojih čutil in jih primerno registrirati. 10.03. 2018

Energijski zapis člankov časopisa in interneta je prisoten v vsakem primeru kot informacijsko – energijska vibracija. Negativni članki interneta ali pozitivni članki – vse to se vidi in bere v prispevku in tudi zaznava v energijskem zapisu, ki štrli iz članka navzven. 09.03. 2018

Prostor oddaja svoje stanje zdravja tudi preko simbolnih sporočil v odnosih z ljudmi. Diagnoza stanja je neposredna in posredna. Razbira se jo v pomenu dogodkov, vezanih na obravnavan prostor. 08.03. 2018

Kozmogrami oživljajo tokove energij okolja. Vitalizacija energijskih polj in pretokov se prenese na učinek boljšega počutja prebivalcev in obiskovalcev. 07.03.2018

Podzavest pokrajine je obsežno področje zgodovinskih vzorcev prebivalcev. Zajeti in zavozali medegeneracijski zapleti, so pogost sindrom prizadetih krajinskih točk, ki določajo podzavest nekega kraja. 06.03. 2018

Odpornost odraža zaokrožena energijska koža. Kadar je preluknjana, človek nosi v sebi notranja protislovja in je ranljiv na zunanje motnje. 05.03.2018

Znanja organizma okolja in človeka, v telesnem, energijskem in duhovnem ustroju, so osnova vedenj o življenjski energiji, kot je geomantija in feng šuj. Vsak organ ima svoje čustvo in energijski naboj. 04.03. 2018

Delavnica Devin daje znanja in veščine senzibilizacije čutil in duhovne znanosti o človeku in Zemlji. Za začetnika je potrebno najprej osvojiti abecedo poznavanja ustroja človeka in Zemlje. To so znanja, ki se jih ne dobi v šolskem sistemu. Ko se jih osvoji, osvobajaš sebe iz rigidnih družbenih prepričanj izolacije. 02.03. 2018

Unikatni labirint kultivira mikro točko  in okoliško energijsko polje. Za zunanjo ureditev je dodana vrednost kreativnega izraza. Morebitne motnje okolja ne pogoltne vase kot običajen element prostora, temveč ustvari svojo kroglo odpornosti meditativnega polja. Dobro postavljen labirint je lahko neke vrste sveta točka območja s pomirjeno duhovno atmosfero in blagodejno podporo okolju v radiusu par sto metrov. 01.03.2018

Geomantijska študija mestnega urbanizma se najprej začne na terenu. Računalniška orodja načrtovanja ne smejo priti prehitro na vrsto. Kadar prehitevajo, načrtovalca zmotijo v zbranosti, posledično se prepogosto pozunanji in deloma izgubi stik s celovitostjo prostora oziroma delovne naloge. Vse velja umestiti ob svojem času, v pravem prostoru. 28.02. 2018

Branje značaja prostora iz oblik tolmači pomen oblik pokrajine in prostora bivanja. Telo prostora ima svojo govorico, karakter, zgodovino in odsev napram prebivalcem. 27.02. 2018

Cesta mesta ob stanovanju zaznamuje značaj prostora. Kadar je cesta pozitivno povezana s stavbo, določa karakter komunikacije. Kadar so primeri negativne interakcije ceste s stavbo, povzroča nervozo, nemir in motnje. 26.02. 2018

Akupunktura stavbe stabilizira počutje stanovalcev z zemljo.  Navpično hrbtenično os stavbe spaja z ozemljitvijo. Moderne zgradbe, še posebej v mestih, imajo zanimive kreativne yang karakteristike, toda primanjkuje yin stabilnosti in umirjenosti. Našpičenim oblikam nebotičnikov manjka protipol. Akupunktura litopunktura lahko yang polarizacijo stavbe ozemlji z yin izvirom terena. 25.02. 2018

Bivalni prostori hiše odražajo temeljne potrebe stanovalcev. To velja tako v prostorih stavbe ali stanovanja, kot na parceli zunanje ureditve. Vsaka bivalna enota ( dnevna soba, spalnica, vhod, kuhinja, delavnica…) praviloma predstavlja en organ organizma prostora in njemu ustrezno življenjsko področje. 24.02. 2018

Elektromagnetna valovanja okolja so merljiva z tehničnimi instrumenti in tudi s telesom. Tehnični instrumenti imajo svoj domet. Zadnje čase z napredkom znanosti, se ta domet povečuje, kar je pohvalno. Trening zaznavanja s telesom je osnova geomantijskega učenja, izuriti telo da postane uporaben instrument z naravno percepcijo svojih čutil. 24.02. 2018

Kozmogram za vodo je hologram informacijske in energijske strukture vode. Živa voda vsebuje vibracije, ki so istovetne z biopoljem narave. Ko človek spije tako vodo, se ustvari pozitivna resonanca v žlezah. 23.02. 2018

Geomantijski selfness je spreminjanje sebe v stiku z naravo. Vključuje razvoj dediščine izročila sobivanja človeka z naravo in starodavnega romanja na svete kraje v poglobljen turizem samozdravljenja v naravi. Obravnava vire naravne in kulturne dediščine človeštva, na določenih lokacijah izhajajoč iz obdobij tudi do več desettisoč let nazaj in jih dandanes prezentira z družabnimi komunikacijskimi orodji. Zgodovina človeštva in Zemlje z duhovno dediščino je v vsakem kraju in regiji venomer osredinjena v prezentnem svetem kraju ali gozdu oziroma centralni geomantijski točki na vrhu hriba. 22.02. 2018

Podzemni vodni tokovi pod hišo povzročajo vpliv na počutje stanovalcev, ki je bremenilen v primerih križanj s tektonskimi geološkimi prelomnicami terena. Na takih mestih se frekvenca zemljišča spremeni in je v interferenci do običajne frekvenece človeškega telesa. Prihaja do neusklajenosti med karakterjem lokacije in imunskim sistemom stanovalca. Potrebno je upoštevati specifična območja terena in poiskati primernejše mesto za spanje. 21.02.2018

Bio/energijska polja so pozitivna, ko so krožnih in homogenih oblik. Kadar so energijski pretoki pretrgani, se taka anomalija sčasoma pokaže na telesni ravni kot poslabšanje zdravja. Vzrok za telesne simptome je na subtilnih energijskih in duševnih ravneh. Vse plasti organizma, od duhovne do telesne so medsebojno prepletene in soodvisne. 20.02. 2018

Vhodna vrata hiše so obraz stanovalca in dejavnosti. Pomemben dejavnik je lega vhoda hiše napram stranem neba, horizontu sonca, dostopu vhodne poti na dvorišče in navezavi v stopnišče notranjih prostorov hiše. Vrata kot usta sprejemajo pretoke življenja v hišo in hkrati predstavljajo izraz individualnosti stanujočih. 19.02.2018

Univerzalne zakonitosti duhovne rasti so istovetne s tradicijo kultur sveta in sedanjim vedenjem geomantije ter doktrino duhovne znanosti. Dostop do teh znanj je možen preko knjig, učiteljev, mentorjev in seminarjev. Bistveno pa je, kako tovrstna znanja uporabiti v svoji praksi življenja, izobrazbi in poklicu. Takrat se te univerzalne zakonitosti zlijejo v individualni dar, ki ga vsak nosi v sebi. 18.02. 2018

Telesne in duhovne predispozicije so individualne. Iz njih se odkrije človekov talent in kreativne potenciale. Svoj talent se v povprečju premalo uporablja. Družba je premalo naravnana v spodbujanju človekove enkratnosti. Potrebna je pot iskanja sebe s podporo primernih ljudi in znanj. 17.02. 2018

Svetovanje ozavesti človekovo avtomatsko odzivanje. Večinoma je pri povprečnem klientu prisotno 50%. Tisti, ki se trudi delati na sebi z osebnim razvojem, torej stopati ven iz povprečja stereotipiv družbenih norm vedenja, ta odstotek avtomatizma pridno zmanjšuje. Avtomatsko obnašanje je posledica podvrženosti družbenih pritiskov na možgane, ko so konstantno prežeti s številnimi motnjami in premalo povezani z zavedanjem sebe in okolja ter duhovno povezavo smisla življenja v vsakodnevnih preprostih situacijah. 16.02. 2018

Partnerski dogovori se umestijo v medsebojno življenje partnerjev, ko se redno izvajajo pogovori enakovredno za svetlo in temno plat skupnega življenja. Partnersko življenje je osnovna šola življenja na ravni odnosov. Dogovori, ki so zastavjeni na časovnici, delujejo kot projekt, od začetka do konca, z merljivimi cilji. 16.02. 2018

Zunanje motnje v bivalnem prostoru delujejo do družinske atmosfere ambienta agresivno. Prihajajo iz masovnih družbenih tokov. Družine pritegnejo v svoj prostor take motnje takrat, ko niso dovolj osredinjeni v svojem življenjskem smotru. 15.02. 2018

Meja v prostoru je membrana. V organizmu okolja predstavlja organ kože, ki daje odpornost in se hkrati sporazumeva z okolico v dajanju in prejemanju. Meje so večkrat poškodovane. Preluknjane ali pa zamašene brez pravega pretoka. Vnetja na koži organizma prostora dežele ali pokrajine so pogosto povezana s simptomatiko identitete.  14.02.2018

Faze razvoja v partnerskih odnosihso skozi življenjska obdobja v odnosih prisotna z različnimi redosledi in dinamiko ter temu primernimi ciklusi. Razvojno najprej predelujejo primarno otroštvo vsakega posameznika. Skupno življenje je skupek številnih podosebnosti. Faze v partnerskih odnosih so kot veriga vkolikor je negativno. Ko je pozitivno, so kot tok. 14.02.2018

Energijsko čiščenje za poslovne prostore potrebujejo podjetja, ki imajo obremenjene prostore. Na poslovni uspeh vpliva tudi lokacija. To so temelji poslovne utemeljenosti, v koreninah prostora in ne samo na ekonomskih poslovnih načrtih. Vkolikor se prostor ne očisti, prihaja do zastojev ali izube energije. 13.02. 2018

Spori blokirajo srčno komunikacijo. To se zgodi takrat, ko se v konfliktnih situacijah sogovornika ne sporazumevata asertivno s sprejemanjem procesa. Spori, ki zapirajo srce, povzročajo zamere in ohladitev sodelovanja med deležniki vnete sporne situacije. Veliko pri tem pomaga odpuščanje in kreativen pristop pri reševanju zapletov, v preseganju dosedanjih zmožnosti in iskanju novih. 12.02. 2018

Vsaka hiša ima svoje konfiguracije življenjskih energij na podlagi danosti terena. Kljub temu da je del krajevnih energij pokrajine, vsak prostor vsebuje sebi lastne karakteristike – tako kot človek. Iz tega se razbere usodo oziroma življenjsko nalogo vsake hiše ter kakovst bivanja na trenutni situaciji postavitve hiše. 11.02. 2018

Energijska znamenja karakterizira obseg energijskega polja in funkcija. Izhajajo iz izročila svetih krajev prednikov, ko so tovrstna znamenja svete geometrije uporabljali za označevanje svetosti kraja, zdravljenje bolezni in usmerjanje bio/energije po pokrajini. 10.02. 2018

Nove intuitivne zaznave je potrebno memorizirati, utrjevati v zavesti in izvajanju v novih aktivnostih. Veliko intuicij lahko obtiči v vmesnem pasu med podzavestjo in zavestjo. 10.02.2018

Prizemljitev hiše je osnovno merilo za dobro počutje bivanja. Še posebej moderne gradnje odstopajo od energijske stabilnosti in ozemljenosti. Običajno se potem posledično nabira velika napetost v zgornjih prostorih blokov, stavb in hiš, kot kontraefekt. 09.02. 2018

Izobraževanje geomantije služi za pomoč pri povezovanju človeka z naravo in Zemljo ter pri poklicnem izpopolnjevanju. Sodobni poklici potrebujejo kreativno integracijo s celostnim odnosom do okolja. Veliko poklicev dandanes razpada, nastajajo novi, ki združujejo tradicijo in moderne pristope družbene odgovornosti. 08.02.2018

Raziskovanje skrivnosti Zemlje in kolektivne podzavesti je za energijske raziskovalce Zemlje tačas vznemirljivo in osupljivo. Razkrivajo se dostopi do enormne zakladnice nezavednega Zemlje in nizi nagrmadenih zgodovinskih plasti civilizacije. Udejstvovanja raziskovalcev planetarne sfere prinašajo odkritja onstran stališč tematiziranja splošne institucionalne stroke. Naslavljajo razlage za večplastno osvetiltev stanja globalne situacije. Kar je naposled že neizbežno očitno – vsaka hiša in vsak prostor je deležen planetarnih vplivov sprememb. To se lahko izmeri, občuti in doživi. 07.02.2018

Osebne vezanosti in odvisnosti povzročajo zadušeno kreativnost. Kreativnost je vedno preseganje mej in okvirjev, neprenehen proces razveze od status quo konforta in cone udobja. Patološke vezanosti z ljudmi in motečimi družbenimi sistemi blokirajo kreativnost in dostop do duhovnih virov rešitev. 06.02.2018

Sobivanje več generacij v hiši ima značilne zgoščene interakcije. Osebni razvoj v danem prostoru zaznamuje lahko inercija prejšnjih generacij, vkolikor nova generacija ne prevzema odgovornosti za naprej. 05.02.2018

Interpretacija dediščine ima izziv predstaviti duhovno ozadje korenin bivanja in praktičen navdih za današnje domovanje v lokalni skupnosti. Mlada generacija lahko z digitalizacijo uporabi sodobna orodja za razumevanje arhetipov sobivanja z naravo. 04.02. 2018

čŒlovek je instrument zaznav zavesti in energije. Vkolikor se ne vadi senzibiliziranja čutil v vsakodnevnih okoliščinah, je dojemanje večinoma podzavestno. Toda kljub vsemu se prejema polje okoliških vibracij v svojo auro. Le da se ne prepoznava za kaj se gre. 03.02.2018

Kreativna definicija inovativnega terja zaris ideje in izvedbe od a do ž, kot zaris zaključene krožnice. Napor ki je potreben za razvoj novih kreativnih programov, je običajno dolgoleten, da pride do rezultatov v praksi. 02.02.2018

Diagnoza zdravstvenih simptomov je vidna takoj v bipolju. Energijsko polje se zaznava z vpogledom intuicije, ki prodre z analizo globlje kot merilni inštrumenti. 01.02.2018

Raziskovanje nevidnega in nezavednega je neizmerno obsežno. Ko si pripravljen, se odprejo novi prehodi v zakladnici zavesti Zemlje. Trening geomantije je širjenje zavesti. 30.01.2018

Kontakt s kraji se doseže tudi na daljavo. Inspiracija ali ocena stanja je na daljavo identična kot na terenu, ko si s prostorom dovolj srčno povezan in imaš za to pred sabo delovno nalogo. 29.01.2018

Osebnost je zunanja in notranja. Med njima obstaja meja, odpornost in prag vzdrževanja zasebnosti in javnega komuniciranja v zdravem razmerju. Poklici ki se ukvarjajo z ljudmi, imajo nalogo vzdrževati močno mejo med dajanjem drugim in zasebnostjo ter kreativnim in introspektivnim samorazvojem, v ogledalu zunanjih dogajanj. 29.01.2018

Vadba z energijskimi vajami krepi duševno in telesno povezanost in moč. V današnjem času je obvezna za tiste, ki se ukvarjamo poklicno z zdravljenjem. 28.01.2018

Izpiti življenja so ciklično prisotni, ob pojavljanju stanj iz primarne družine v aktualnih situacijah. Lik očeta in matere se prikaže v drugih osebah, partnerju ali kreativnih vsebinah. 27.01.2018

Geomantijska karta določa danosti, usodo, življenjsko nalogo in konstelacije prostora zemeljskih in kozmičnih vplivov. Je kot rojstna karta z razvojnimi potenciali, ki jih je treba živeti v danem prostru aktivno. 25.01.2018

Svetovanje ljudem je antiteza agresivnega moraliziranja. Kaže ogledalo klientu in dviga vzorce podzavesti toliko kot je človek zrel. 23.01.2018

Pričetek poglobljenega projekta terja duhovno izhodišče. S tem se definira naloge in zastavi zaščito pred morebitnimi samovoljnostmi splošnih tendenc biti boljši ali slabši kar je zgrešeno. Potrebno je biti to kar si v skladu z življenjsko nalogo fokusirano v projektu. 22.01. 2018

Labirint se izdeluje izvirno za izbrano lokacijo. Vsak kraj ima svoj karakter, z izvornim zapisom in točko naravnih energij. 21.01.2018

Energijska meritev barvnih frekvenc izmeri značilne kategorije za zdravje in senzibilnost po lestvici barv. To so univerzalne frekvence narave, človeka in rastlin ter živali, hrane, pijače, bivalnih prostorov, delovnih prostorov, predmetov in celo misli. 19.01.2018

Duhovnost se spravi na tla, ko se rojevajo vsakodnevna ustvarjalna dejanja. Duhovnost je prizemljena takrat, ko si v odnosu z drugim praktičen z rezultati za vse enako. 18.01.2018

Kozmogrami kot zdravilna znamenja delujejo za povezavo lokalne in regionalne krajine. Energijska izmenjava je dvosmerna. 13.01.20

Geomantija tradicija

Pojem geomantija označuje celovito zemljemerstvo, geobiologijo, načrtovanje in urejanje prostora, ki razbira bogastvo različnih plasti materialne, energetske in duhovne konfiguracije terena. Geomantija je vedenje, ki sistematično obravnava anatomijo aure Zemlje. Daje nam uvid v globlje značilnosti ekosistema vsakega kraja in vpogled v njegovo geodinamiko.

  • vpogled v naravne danosti lokacije,
  • analiza zemeljskega žarčenja zemljišča,
  • opredelitev navzočnosti izvirov energije,
  • prikaz psiholoških funkcij organizma prostora in njegove identitete,
  • določitev blagodejnih vplivov prostora na človeka,
  • raziskovanje vpliva geografskih in geomantičnih dejavnikov na razpoloženje ljudi.

`

 

Zemlja je živ organizem, prežet z univerzalno energijo, ki zajema celoten življenjski prostor, v katerem živimo. Prostor je zato večplasten in poleg geografskih oblik ter biološke sfere obsega tudi eterično tkivo prostora, sestavljeno iz energijskih polj, pretokov in žarišč. Tradicija geomantije je bila živa v zgodnjem srednjem veku, o čemer pričajo domišljene zasnove mest in natančno izbrana lega ter dovršene oblike katedral. Najbolj značilno je bilo natančno postavljanje cerkev in ostalih objektov na križišča energijskih linij, ki predstavljajo pomembna krajinska središča.

 

Zemlja, narava in prostor imajo svoje lastno bioenergijsko polje in svojo inteligenco, s katero je moč komunicirati in sodelovati. Geomantija je torej tudi vedenje o subtilnih razsežnostih Zemlje, narave, arhitekture in kulturne krajine. Znana je tudi kot celostna ekologija oz. evropski feng shui – umetnost ustvarjanja harmoničnega okolja. Med drugim nas uči, kako živeti v skladu z okoljem, kako graditi v skladu z vitalnimi počeli krajine ter kako razvijati občutljivost za Zemljo in naravo.`

Tradicija geomantije in sodobni holistični pristop

Geomantija je vedenje o subtilnih razsežnostih Zemlje, narave, arhitekture in kulturne krajine. Poznana je tudi kot celostna ekologija oz. evropski feng shui – umetnost ustvarjanja harmoničnega okolja,kot veščina zdravljenja Zemlje in kreativnega načrtovanja. Tradicionalno in sodobno vedenje geomantije govori o Zemlji kot živem organizmu. Govorimo o univerzalni vitalni energiji, ki prežema celoten življenjski prostor, v katerem živimo.Prostor je zato večplasten. K tej celostnosti naravnega prostora štejemo poleg geografskih oblik in biološke sfere tudi eterično tkivo prostora. Sestavljeno je iz energijskih polj, pretokov in žarišč. Zemlja, narava in prostor imajo torej svoje lastno bioenergijsko polje in svojo inteligenco, s katero je moč komunicirati in sodelovati.

tradicija geomantije je bila še živa v zgodnjem srednjem veku. O tem pričajo stare zasnove mest in domišljena lega ter pretanjena oblika katedral.Najbolj značilno je bilo natančno postavljanje cerkev in ostalih objektov na križišča energijskih linij, ki predstavljajo pomembna krajinska središča. Danes pa se geomantija uporablja in označuje v celostnem pomenu zemljemerstva, geobiologije, načrtovanja in urejanja prostora, ki razbira bogastvo različnih plasti materialne, energetske in duhovne konfiguracije terena. Zanima nas sodobna interpretacija geomantije, ki med drugim uči kako živeti v skladu z okoljem, kako graditi v skladu z vitalnimi počeli krajine ter kako razvijati občutljivost za Zemljo in naravo.

Geomantija je dandanes znana kot vedenje, ki sistematično obravnava anatomijo aure Zemlje. Daje nam uvid v globlje značilnosti ekosistema vsakega kraja in njegovo geodinamiko : vpogled v naravne danosti lokacije, analiza zemeljskega žarčenja zemljišča, opredelitev navzočnosti izvirov energije, prikaz psiholoških funkcij organizma prostora in njegove identitete, določitev blagodejnih vplivov prostora na človeka, vpliv geografskih in geomantičnih dejavnikov na razpoloženje ljudi. V projektnem delu biogradnje se uporablja interdisciplinaren pristop z arhitekturo in krajinarstvom. Pri takem delu je ključnega pomena temeljito seznanjanje z lokacijo, z njenimi vidnimi in nevidnimi razsežnostmi. Poleg analiz konfiguracije terena, obstoječe grajene strukture, zelene strukture, enakovredno upoštevamo izvorno večdimenzionalno strukturo prostora. Skadnost lege in oblike vseh sestavnih delov arhitekture, zunanje in notranje ureditve, s tem zagotavlja prostorsko zdravje in izvirnost.

Značilnost holističnega načrtovanja s geomantijo je interdsciplinarnost sodelovanja v vseh fazah postopka temeljnemu vodilu : usklajenosti načrtovanih gradnikov prostora z izvirno istovetnostjo prostora ter razvojnimi nalogami in potenciali naročnika. Skozi take metode teamskega dela se skuša doseči čimvečje sinergijske učinke do prostora in naročnika in izvabiti najžlahtnejšo kreativnost. Pri harmonizaciji prostora se poslužujemo metode litopunkture.

Galerija slik geomantija tradicija