Geoportal arso

Image title

Posnetek ozadja obremenjenosti okolja z elektromagnetnimi sevanji (EMS)

Podatki so namenjeni izpolnjevanju zahtev Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS št. 70/96) in Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja (Uradni list RS, št. 2/2006) za obdobje 2005-2012. Omogočen je vpogled v podatke o obremenjenosti ozadja državnim uradnikom, javnosti in lokalnim skupnostim.Podatkovna baza služi kot pomoč pri odločanju v upravnih postopkih v zvezi s posegi v prostor, kjer se pojavljajo EMS v naravnem in življenjskem okolju, ter informiranju prebivalstva o obremenjenosti ozadja z EMS.
https://gis.arso.gov.si/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B214F2BA9-AAC7-42A8-AEC2-BBDDFFCB875F%7D