Identiteta krajine

Image title

Image title

Image title

Geomantični program tokrat umeščamo v domačem območju. Mestoma že na prepoznanih markantnih loakcijah na obeh straneh meje. Pravzaprav naokrog našega domovališča. Zavod Anima Mundi se z aktualnim interregom značajno omrežuje v lokalni skupnosti – obalno kraške in notranjsko kraške regije, v navezi z zrcalnim območjem čez mejo v Italiji. S sodelavci idejne skupine – zgodovinarko Mirto čŒok in arhitektko Moniko Milič želimo nadgraditi projekt Living Landscape  v enotnem programskem območju Krasa.

Vlogo vodilnega partnerja je sprejela Regionalna razvojna agencija za Primorsko- notranjsko regijo Zeleni kras. – razvojna organizacija, ki pokriva šest občin(Primorsko-notranjska regija), povezanih v trajnostno destinacijo Zeleni kras.

Image title

Za Kras so značilni edinstveni geomorfološki, geološki in geomantijski naravni pojavi. Krasi ga visoka stopnja biotske raznovrstnosti z edinstveno naravno in kulturno dediščino. Izziv je izdelati ovrednotenje okolja Krasa s celovito prostorsko študijo homogenega čezmejnega krajinskega območja Krasa.

Po doseženih rezultatih prejšnjih čezmejnih projektov se danes javlja večja potreba po implementaciji pristopa od spodaj navzgor. Poleg izboljšanja ozaveščanja prebivalcev vseh starosti o visoki vrednosti naravne in kulturne dediščine ter o potrebi njene zaščite, pričakuje projekt implementacijo aktivne soudeležbe prebivalcev, upoštevanja posameznih in skupnih vizij o kulturnem, socialnem in gospodarskem razvoju in to predvsem v okviru kulturnega in trajnostnega turizma.

Kras ima izrazito čezmejno lego, dve tretjini matičnega Krasa se nahaja v Sloveniji in ena tretjina v Italiji. Delitev Krasa zaradi meje med Italijo in Slovenijo je bila v preteklosti velika ovira za skupen razvoj. Politična meja je povzročila prekinitev ali oslabitev infrastrukturnega omrežja med Slovenijo in Italijo, kar je vzrok za zmanjšanje pogostosti povezav med tema dvema državama. Razdeljenost območja se kaže tudi v manj intenzivni rabi obmejnega območja, kjer v preteklosti ni bilo dovoljeno posegati v prostor.  čŒezmejno sodelovanje med Italijo in Slovenijo se kaže kot priložnost za vzdržni razvoj Krasa z upoštevanjem celovitosti prostora.

Skupen cilj programa je spodbujanje inovativnosti, trajnosti čezmejnega upravljanja za oblikovanje bolj povezanega življenjskega okolja. Namen projekta je konsistentno preseganje obstoječih okvirjev obravnave dediščine.  Za razvoj dediščine taki okvirji kažejo indice labirinta kateri nima središča v duhovni identiteti krajine. Splošni koncepti so premalo v stiku s tkivom pokrajine na terenu. V konfluenci z množico programsko populističnih in administrativno utlitarnih postopkov odtrganih od okolja lokalne skupnosti, se lahko sprevržejo v projektni blodnjak. Sledi kazen. To so opozorila življenja za nespametno vožnjo po pokrajini.

Iščejo se odgovori o smotrnem in poglobljeno učinkovitem interreg projektu Krasa. Skupno iskanje odgovorov na potrebe posameznikov in skupnosti po lepem, kulturno bogatem, prijetnem, večdimenzionalnem in zdravem okolju (na podlagi inovativnega definiranja nove ekonomske paradigme „sreča in blaginja“: Martha Nussbaum, ZN, itd.) bo slonelo tudi na aktivnem vključevanju istitucionalnih upraviteljev. Široka soudeležba akterjev bo omogočala (predvsem na podlagi raziskav kulturne dediščine in ovrednotenja zgodovinskih vlog sosesk, oz.”jusov”) inovativno načrtovanje skupne čezmejne kulturne krajine – od posameznikov do širše vaške skupnosti, do Občin do varstvenih ter muzejskih ustanov – tako kot zmanjšanje državnih nalag. Implementacija neposrednega odnosa med izvedenci, prebivalstvom in upravitelji bo spodbujala razvoj mreženja med raznimi akterij v smislu “pametne rasti” (Evropa 2020) in pripomogla k skupni usmeritvi ovrednotenja, ohranjanja in zaščite skupne čezmejne naravne in kulturne dediščine, tako kot kulturnega (vključno z izdelki – kreativna industrija in storitvami) in zelenega čezmejnega turizma (vključno s ponudbami lokalnega kmetijstva).

Z zavodom Anima Mundi uvajamo inovativni zeleni razvojni model za trajnostni razvoj Krasa. Temelji na geomantijski raziskavi energijskega omrežja Krasa. Je strateški razvojni dokument za okoljsko planiranje  V sintezi dela z ljudmi lokalne skupnosti razvijamo avtentičen program zelenih usmeritev – skladno z EU razvojno strategijo 2014 – 2020. za trajnostni razvoj in trajnostni turizem z Izvirnimi turističnimi produkti. Razvijamo nove smeri zelenega geomantijskega turizma s ponudbo inovativnih, visokokakovostnih turističnih proizvodov in storitev. 

Turistični program poglobljenega turizma utemeljen iz GEOMANTIJSKE ANALIZE KRASA je alternativa masovnemu turizmu. Z vodenimi ogledi varuje odkrita, ugotovljena in od strokovnjakov označena območja naravne in kulturne dediščine.

Projekt namerava obravnavati klasični Kras do robov kraške pokrajine, ki jih zaznamuje voda – v nasprotju s kamenjem tekoči, povezovalni, dragoceni in skrivnostni element kraške krajine – in ki niso še med sabo povezani.

Projekt hoče prispevati h kapitalizacij izkušenj v preteklem programskem obdobju: na podlagi že pridobljenega znanja, novih pristopov in znanstvenih doprinosov ter na podlagi soudeležbe vaščanov želi obogatiti in realizirati načrt za ureditev kulturno simboličnega parka v Gropadi, ki je bil dokončan v okviru čezmejnega projekta Living Landscape in pri tem uvesti zaposlitvene možnosti, ki jih projekt Living Landscape v tem okviru ni predvideval. Načrt je mogoče azširiti na sosednjo katastrsko občine Trebče/Trebiciano, kjer se nahaja že obstoječa kolesarska pot, tako kot na druge ter tako ustvariti učinkovitejši sistemski pristop na čezmejni ravni.