INOVACIJA GZS

GEOMANTIJSKO POSLOVNO SVETOVANJE

Posebno priznanje Gospodarske Zbornice Slovenije za inovacijo v letu 2010

Za geomantično poslovno svetovanje je temeljna holistična obravnava poslovnega prostora in zaposlenih ter holistična obravnava rešitve.S poglobljeno raziskavo prostora, v kateri ob splošno zaznavnih komponentah, dodatno razberemo subtilne duhovno-energijske razsežnosti podjetja, dobimo uvid tako v značilnost njegovih obstoječih vzorcev, kakor tudi izhodišča za najprimernejši razvoj.

S tem razbiramo različne plasti terena – materialne, energetske , duhovne. Berljivost karakteristik prostora se v naslednji fazi usmeri, zrcali in oblikuje na podjetje kot celoto. V vsakem primeru se vedno razbirajo analogije med značilnostmi prostora in ljudi – lastnika / vodstva / zaposlenih.
Kvaliteta prostora vpliva na zaposlene in razvoj podjetja.
Z ureditvijo obstoječega prostora ali pravilnim načrtovanjem v primeru novogradenj se
– podjetju omogoči optimalne smernice za razvoj,
– zaposlenim pa zdravo delovno okolje, ki vzpodbuja potencial posameznika.

Ključni elementi holističnega pristopa so v ozavedanju rešitev in motiviranju za dvig v uspešnejše poslovno in okoljsko delovanje; kot tudi v izvajanju potrebnih preobrazb , da se lahko realiziraizvirna naloga podjetniškega razvoja.Obravnavani prostorski vzorci podjetja tako kažejo ne le značilnosti vitalnih silnic Zemlje in okolja, temveč tudi družbene in ekonomske. Svetovanje pri procesu nastajanja projekta vključuje ob predhodno raziskani lokaciji za projekt – individualno podporo naročniku.Poglavitni viri rešitve torej izhajajo iz prostora (geinius loci) in naročnika samega. Pri tem smo senzibilno usmerjeni na potrebe, merila in situacijo naročnika, ki mu jih pomagamo prepoznati in uporabiti z namenom doseganja optimalne rešitve.Geomantijski pristop torej temelji na poglobljeni analizi prostora in osebnih značilnosti naročnika. Srčika svetovalnega dela je v združevanju dela s prostorom in ljudmi v osredotočenosti na razvojne smernice projekta.

Pri tem je na začetku, ob soočanju z izzivi zastavljene projektne naloge, pomembna skupna identifikacija naročnika s geomantom – svetovalcem. To omogoči skupno ustvarjalno povezavo med mehanizmi uspešnega sodelovanja.Tak inovativen pristop v svetovanju zagotavlja popolnoma nove konstruktivne pogoje za napredovanje – z uporabo integralnih vedenj, ki se odražajo v sinergičnem povezovanju strok s kreativnim dojemanjem dinamike procesov, ki se razvijajo na ravneh ustvarjalnosti, ekonomije, v medsebojnih odnosih in družbenega življenja.Za take vrste svetovanja so ključna združevanja znanj iz različnih strok in povezovanja; v katerih lahko vsi le pridobijo : uporabniki, bližnji prebivalci, investitorji, regija in nenazadnje prostor kot živ subjekt. Bistvenega pomena je dosega individualno zastavljenega cilja projekta v obliki trajnostne rešitve, ki generira primerne učinke v prostoru in sinergijske rezultate do naročnika in njegovo produktivnosti.

Holistično svetovanje :
-Zdravstveno
-Osebno
-Poslovno
-Kreativno
-Bivalno
-Duhovno

Vsestranska obravnava vzrokov duševnega in telesnega zdravja

Analiza vzrokov in rešitevposlovnih procesov

Specializirano delos kadrom zaposlenihv podjetju

Individualni pristop

Terapija s svetovanjem

Obravnava zdravja poslovnega okolja

Holistična medicina okolja

Zdravstvena ekologija

Prostor in človek

Gospodarska Zbornica Slovenije je največja, najmočnejša in najvplivnejša povezava gospodarstva v Sloveniji. Njeno temeljno poslanstvo je izboljševanje poslovnega okolja, kar posledično omogoča večjo gospodarska rast. GZS je mrežno organizirana in pokriva tako vse regije Slovenije kot tudi panoge dejavnosti. Poleg lobističnih aktivnosti nudi širok nabor najrazličnejših storitev podpore poslovanju podjetij doma in v tujini.

Holistična uporabnost inovacije

Geomantija je vedenje o subtilnih razsežnostih Zemlje, narave, arhitekture in kulturne krajine. Poznana je tudi kot celostna ekologija oz. evropski feng shui – umetnost ustvarjanja harmoničnega okolja,kot veščina zdravljenja Zemlje in kreativnega načrtovanja. Tradicionalno in sodobno vedenje geomantije govori o Zemlji kot živem organizmu. Govorimo o univerzalni vitalni energiji, ki prežema celoten življenjski prostor, v katerem živimo.Prostor je zato večplasten. K tej celostnosti naravnega prostora štejemo poleg geografskih oblik in biološke sfere tudi eterično tkivo prostora. Sestavljeno je iz energijskih polj, pretokov in žarišč. Zemlja, narava in prostor imajo torej svoje lastno bioenergijsko polje in svojo inteligenco, s katero je moč komunicirati in sodelovati.

tradicija geomantije je bila še živa v zgodnjem srednjem veku. O tem pričajo stare zasnove mest in domišljena lega ter pretanjena oblika katedral.Najbolj značilno je bilo natančno postavljanje cerkev in ostalih objektov na križišča energijskih linij, ki predstavljajo pomembna krajinska središča. Danes pa se geomantija uporablja in označuje v celostnem pomenu zemljemerstva, geobiologije, načrtovanja in urejanja prostora, ki razbira bogastvo različnih plasti materialne, energetske in duhovne konfiguracije terena. Zanima nas sodobna interpretacija geomantije, ki med drugim uči kako živeti v skladu z okoljem, kako graditi v skladu z vitalnimi počeli krajine ter kako razvijati občutljivost za Zemljo in naravo.

Geomantija je dandanes znana kot vedenje, ki sistematično obravnava anatomijo aure Zemlje. Daje nam uvid v globlje značilnosti ekosistema vsakega kraja in njegovo geodinamiko : vpogled v naravne danosti lokacije, analiza zemeljskega žarčenja zemljišča, opredelitev navzočnosti izvirov energije, prikaz psiholoških funkcij organizma prostora in njegove identitete, določitev blagodejnih vplivov prostora na človeka, vpliv geografskih in geomantičnih dejavnikov na razpoloženje ljudi. V projektnem delu biogradnje se uporablja interdisciplinaren pristop z arhitekturo in krajinarstvom. Pri takem delu je ključnega pomena temeljito seznanjanje z lokacijo, z njenimi vidnimi in nevidnimi razsežnostmi. Poleg analiz konfiguracije terena, obstoječe grajene strukture, zelene strukture, enakovredno upoštevamo izvorno večdimenzionalno strukturo prostora. Skadnost lege in oblike vseh sestavnih delov arhitekture, zunanje in notranje ureditve, s tem zagotavlja prostorsko zdravje in izvirnost.

Značilnost holističnega načrtovanja s geomantijo je interdsciplinarnost sodelovanja v vseh fazah postopka temeljnemu vodilu : usklajenosti načrtovanih gradnikov prostora z izvirno istovetnostjo prostora ter razvojnimi nalogami in potenciali naročnika. Skozi take metode teamskega dela se skuša doseči čimvečje sinergijske učinke do prostora in naročnika in izvabiti najžlahtnejšo kreativnost. Kriteriji uspešnosti so enakovredni ( neločljivo povezani ) v prostorskem in podjetniškem smislu – ekološko in ekonomsko. Pri harmonizaciji prostora se poslužujemo metode litopunkture. –>

Geomantijsko podjetniško svetovanje je popolna novost na področju svetovanja, ki podjetje obravnava kot živ, razvijajoč se organizem s svojimi energijsko-vitalnimi danostimi in potenciali. Poglavitni viri rešitve torej izhajajo iz sinergije prostora (geinius loci) in ljudi. Tak inovativen pristop zagotavlja popolnoma nove konstruktivne pogoje za napredovanje – z uporabo integralnih vedenj, ki se odražajo v sinergičnem povezovanju strok s kreativnim dojemanjem dinamike procesov, ki se odvijajo v panogah gospodarstva, kulture, arhitekture, ekonomije – ekologije, v socialnih odnosih družbenega življenja. Holistična pomoč podjetju odpravlja sistemske omejitve enoznačnih postopkov. Holistični pristop omogoča celosten pristop , saj strankam omogoča večplastno soočanje s problemom in rešitvami. S tem dosega visoko stopnjo razvojne usmerjenosti, na inovativen način zasleduje cilje ter izkazuje visok strokovni potencial. S tako zagotovljenimi metodami, postane preobrazbeni učinek svojevrstno trajnostno učinkovit.Podjetniškim spremembam v razvoju holističnost geomantije daje večplasten doprinos v: implementaciji intuicije, generiranju izvirnega inspirativnega impulza, moralno etično vodilo, moč imaginacije, odločilni vsebinski smerokaz, sposobnost opažanja skritih delovanj nezavednega in spodbujanje sodelovalnega, solidarnostnega & sonaravnega soustvarjanja in odkrivanja novih talentov – pri razvoju človeških virov, v ustvarjalni interakciji med različnimi razsežnostmi dinamike delovnih procesov. potencialno trajnostno uporabno duhovno ekološko znanje, ekzaktno intuitivno doktrino z zverziranimi inovativnimi delovnimi instrumenti celostne metodologije dela in holistično medicino – za planetarne potrebe ekologizacije sedanjega prostora in časa. Z novimi prijemi holizma, ki temeljijo na novi paradigmi celostnosti, se okolju (podjetju, gospodarstvu) lahko omogoči učinkovite smernice za razvoj, zaposlenim pa zdravo delovno okoljeHolistična praksa deluje vsestransko, – v celostnem soočanju s problemi in ozavedanju rešitev pri usmerjanju za “dvig”v uspešnejše poslovno, kulturno in okoljsko, ekološko delovanje, v skladu s trajnostnim razvojem V spremenjeni podobi sveta po globalizaciji, holizem geomantije postaja relevanten družbeni dejavnik inovacije o preobrazbi in uresničevanju nove paradigme bivanja in poslovanja, saj utegne imeti ključno vlogo pri doseganju nujnih družbenih sprememb. Geomantijsko prizadevanje v osnovi prispeva k zaščiti in varovanju okolja ter povečanju kakovosti življenj, na osnovi verodstojne kreativne etike delovanja. Z veljavno vsestranskostjo spodbuja celostni razvoj podjetij in podeželja – torej tudi gospodarski, nova delovna mesta in produktivnost domačinov. Programska rešitev takega pristopa izhaja iz analize prepoznanih potencialov prostora – specifičnih lokacij – kmetije in gospodarstva – ter posameznikov.Na področju eko turizma s pomočjo našega dela domačini interaktivno prepoznavajo potenciale svojega domačega regionalnega območja in soustvarjalno sodelujejo pri oblikovanju krovne strategije razvoja ter osnujejo izhodišča za prepoznavnost identitete svojega kraja.