Integralna zelena Slovenija

Image title

Knjiga o Integralni zeleni Sloveniji: aktualen, povezovalen pristop k trajnostnemu razvoju

Knjigo v tiskani ali elektronski obliki je mogoče naročiti pri založbi Routledge na tej povezavi, pa tudi v spletnih knjigarnah.

Daljšo predstavitev knjige z uvodnim poglavjem najdete na spletni strani Centra za integralni razvoj Trans4m.

Dan pred 25. junijem smo v Sloveniji dočakali več kot 100 izvodov knjige Integral Green Slovenia. Prav posebno darilo naši domovini za 25. rojstni dan: pričevanja o izjemnih dosežkih Slovencev, tudi svetovno vodilnih. Njihova razlaga in povezovanje v celosten model z integralnim pristopom – ki pokaže pot do trajnostne prihodnosti za vso Slovenijo, pa tudi za druge deželei n skupnosti.

Knjigo Integral Green Slovenia smo soustvarjali trije uredniki (Darja Piciga, Alexander Schieffer, Ronnie Lessem) in še 42 soavtorjev. Odlične prakse, ki smo jih ustvarili v Sloveniji, in naše tehtne konceptualne prispevke smo v sodelovanju s Centrom za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve povezali v nov, slovenski in evropski model integralnega zelenega gospodarstva in družbe. Ta model predstavlja tudi svež pristop k trajnostnemu razvoju.

V knjigi smo v celovit razvojni model povezali razvojne politike in ukrepe za trajnostni razvoj (od zelenega do socialnega gospodarstva, trajnostnega razvoja podeželja, …), ki se že odražajo v mnogih odličnih slovenskih praksah. Pri vseh praktičnih primerih in tudi pri celotnem modelu Integralne zelene Slovenije so v središču vrednote (moralno ekonomsko jedro). Spodbujamo različne ekonomske pristope, od samozadostnega, na naravi in skupnosti temelječega gospodarstva preko razvojnega, v kulturo vpetega gospodarstva in socialnega, na znanju temelječega gospodarstva do zelenega podjetništva in etičnega bančništva. Zgledi za tak model razvoja obstajajo tako v svetu kot pri nas – slednje odkrivamo in povezujemo.

Teorija integralne ekonomije in integralnega razvoja je bila prvič uporabljena na nacionalni ravni, in to ob upoštevanju slovenske kulture in kulturne dediščine. Vpeljali smo nov koncept pametne integracije politik EU za trajnostni razvoj in na ta način integralno zeleno ekonomijo še bolj povezali s paradigmo trajnostnega razvoja.

Odlične prakse, ki smo jih ustvarili v Sloveniji, in naše izjemne konceptualne prispevke smo v sodelovanju z avtorjema integralne teorije Ronniejem Lessemom in Alexandrom Schiefferjem povezali v nov, slovenski in evropski model integralnega zelenega gospodarstva in družbe. In tako pokazali, kako lahko postanemo vzorčni model tudi za druge države, v Evropi in širše. 

25 let je minilo. Številni posamezniki, skupnosti, podjetja, organizacije iz Slovenije so v tem času uspeli doma in tudi po svetu, in to na različnih področjih. Nekateri so v samem svetovnem vrhu na svojem področju. Uspeli so s poštenim delom, odgovornostjo do narave in do soljudi. Ob tem, ko so upoštevali pomembna znanstvena spoznanja, so se oprli tudi na modrost in izkušnje naših prednikov. Znali so umno uporabiti in povezati najboljše, kar nudi Evropska unija. Najprej pa so imeli vizijo, za katero so se vztrajno borili, leta in desetletja …

Postali so svetel zgled, pa ne le v Sloveniji. Od njih se lahko učijo tudi v drugih državah, tudi najbolj razvitih.

Nekatere od teh odličnih praks smo podrobno predstavili v knjigi Integral Green Slovenia, ki je v tednu pred 25. junijem izšla pri mednarodni znanstveni založbi Routledge v Londonu. Namenjena je vsem, ki želijo s svojim snovanjem in delovanjem prispevati k trajnostni prihodnosti. Uredili smo jo dr. Darja Piciga, prof. Alexander Schieffer in prof. Ronnie Lessem, napisalo pa jo je poleg nas urednikov še več kot 40 slovenskih avtorjev. Navdihujoče zgodbe smo z integralnim pristopom razložili in povezali v celosten model, ki pokaže pot do trajnostne prihodnosti za vso Slovenijo, pa tudi za druge dežele in skupnosti. Torej Slovenija kot vzorčni model, pilotna dežela integralne zelene ekonomije in družbe v Evropi in širše. Tako knjiga o Integralni zeleni Sloveniji predstavlja prav posebno darilo naši domovini za njen 25. rojstni dan.

Knjigo je pri založbi Routledge možno naročiti v tiskani in elektronski verziji, dostopna pa je tudi v spletnih knjigarnah. Daljšo predstavitev v angleščini s preglednim uvodnim poglavjem je mogoče prebrati na spletni strani Centra za integralni razvoj Trans4m, kjer delujeta oba tuja soustvarjalca knjige, ki sta hkrati avtorja integralne teorije.

V Sloveniji načrtujemo več predstavitev knjige ob koncu poletja, od začetka septembra dalje. Napovedi bodo objavljene na spletni strani Integralne zelene Slovenije. Mednarodna predstavitev pa je potekala 7. julija na konferenci »Zaupanje in integriteta v globalnem gospodarstvu« (Trust and Integrity in the Global Economy – TIGE 2016), v kraju Caux v Švici – kjer smo prejeli veliko podpore, da je model Integralne zelene Slovenije relevanten tudi za razreševanje aktualnih evropskih izzivov.

In kaj vse prinaša knjiga o Integralni zeleni Sloveniji?

Občine Solčavsko, Šentrupert in Poljčane, model regionalnega razvoja Srca Slovenije, Biotehniški center Naklo, Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, visokotehnološki podjetji Domel in Pipistrel,

Inštitut Metron z Andrejem Pečjakom, zeleno socialno podjetje Tekstilnica in še druge odlične prakse (okrog 20 se jih predstavi v knjigi) so razloženi z integralnim pristopom. Torej kako vsak po svoje na originalen način prepletajo elemente narave in skupnosti, kulture in duhovnosti, znanosti in tehnologije ter politike in ekonomije – ki jih povezujejo in navdihujejo vrednote, moralno jedro v središču. Ob tem pa so vpeti v evropske procese in gradijo na slovenski kulturni dediščini. Med uspešnimi modeli preteklega obdobja, od katerih se lahko učimo še danes, smo še posebej izpostavili trajnostno gospodarjenje z gozdovi, agrarne skupnosti in klasične zadruge.

Z originalno uporabo teorije integralne ekonomije smo oblikovali nov koncept pametne integracije politik Evropske unije za trajnostni razvoj in na ta način integralni pristop še bolj povezali s paradigmo trajnostnega razvoja; pokazali smo tudi na perspektivnost strateške presoje vplivov na okolje. V dobrih praksah in pri razvojnem načrtovanju se marsikje že dogaja pametna integracija programov in ukrepov za zeleno gospodarstvo (kot so samooskrba z ekološko pridelano hrano, energetska samozadostnost, trajnostni razvoj podeželja, zeleni turizem, energetska in snovna učinkovitost – krožno gospodarstvo), za socialno ekonomijo (z zadrugami, socialnimi podjetji in ekonomsko demokracijo) in v podporo družbeni odgovornosti.

Od iskanja slovenske identitete do boja s podnebnimi spremembami in so-ustvarjanja mrežne družbe; od geomantije, geokulture in integriranega razvoja do biodinamičnih šolskih vrtov, študijskih krožkov ter vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj; od EKOCI-ja, InTerCeR-a, Zadruge Dobrina, Urbanih brazd in CAAP-a kot civilnodružbenih iniciativ do Slovenskega foruma socialnega podjetništva, podjetja M-Sora in mladih ustvarjalcev, ki so uspeli s sodelom in množičnim financiranjem (coworking, crowdfunding) – vse to je Integralna zelena Slovenija.

Pri vseh praktičnih primerih in tudi pri celotnem modelu Integralne zelene Slovenije so v središču vrednote (moralno ekonomsko jedro). Spodbujamo različne ekonomske pristope, od samozadostnega, na naravi in skupnosti temelječega gospodarstva preko razvojnega, v kulturo vpetega gospodarstva in socialnega, na znanju temelječega gospodarstva, do zelenega podjetništva in etičnega bančništva. V svetovno zakladnico zgledov za tak model razvoja, ki sta jih v več knjigah opisala in razložila profesorja Lessem in Schieffer, smo sedaj dodali tudi primere iz Slovenije, s tem da smo prvi pokazali, kako jih je možno povezati v celosten model na ravni celotne države.

Vrednost knjige so že prepoznale ugledne osebnosti, kot so dr. Hoesung Lee, aktualni predsednik Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC), LawrenceBloom, generalni sekretar fundacije Be Earth z ugledno kariero v poslovnem svetu, dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, dr. Ibrahim Abouleish, ustanovitelj biodinamične skupnosti in podjetja Sekem v Egiptu, in med Slovenci prav gotovo najbolj znan: misijonar Pedro Opeka, ki podobno kot drugi avtorji priporočil, objavljenih na začetku knjige, opozarja na pomen etike za trajnostni razvoj družbe in gospodarstva. Po njegovem mnenju knjiga prepričljivo kaže, da so globoke vrednote ter jasno izraženo moralno gospodarsko jedro predpogoj za pravičnost, enakost in trajnostno gospodarstvo. »Oče Pedro« je ob tem, ko je pokazal na skladnost knjige z nedavno encikliko papeža Frančiška o okolju Laudato Si ter z modelom Akamasoe na Madagskarju, posebej poudaril: »Želim, da bi ta knjiga imela veliko pozitivnega odmeva v Sloveniji in po svetu!” Dr. Darja Piciga, Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo darja.piciga@gmail.com

Image title

Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo je vseslovenska in nestrankarska pobuda za polnovredno življenje v mednarodno ugledni skupnosti Slovenije, ki je začela delovati aprila 2013.
V sodelovanju s Trans4m Centrom za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve razvijamo slovenski in evropski model integralnega zelenega gospodarstva in družbe, ki bo podrobno predstavljen v knjigi Integral Green Slovenia (Integralna zelena Slovenija) založbe Gower Publishing.
Zavzemamo se za nov gospodarski in družbeni model razvoja s poudarkom na etičnem, moralnem jedru in na pametni integraciji ukrepov za trajnostni razvoj. Spodbujamo različne ekonomske pristope, od samozadostnega, na naravi in skupnosti temelječega gospodarstva preko razvojnega, v kulturo vpetega gospodarstva in socialnega, na znanju temelječega gospodarstva do zelenega podjetništva in etičnega bančništva.
Zgledi za tak model razvoja obstajajo tako v svetu kot pri nas – slednje odkrivamo in povezujemo.
In prepričani smo, da s povezovanjem vseh potencialov, predstavljenih v nadaljevanju, Slovenijo lahko uveljavimo kot pilotno državo integralnega ekonomskega pristopa po načelih trajnostnega razvoja

https://integralna-zelena-slovenija.si/index.html. .

Image title

Image title

Image title

Image title