Knjiga IGS

Image title

Na predstavitvi knjige Integral Green Slovenia ( IGS ), ki smo jo izvedli v Štanjelu 01.10. 2016 v okviru dnevov evropske kulturne dediščine, je tokrat postalo jasno da je IGS projekt, ki je pokazal svoj prvi konkreten rezultat. To je knjiga.

Image title

Soavtorji knjige imamo enotno spoznanje, da je to šele začetek. Slovenijo predstavljamo kot pilotno deželo, ki svetu lahko predstavlja zgled za trajnostni razvoj.

Image title

Priklon cenjeni pobudnici Državljanjske pobude za integralno zeleno Slovenijo, urednici in soavtorici Darji Piciga. Premišljeno je zastavila projekt. Z vloženim vrhunskim znanjem. Premore narediti razpoznavne premike v družbi, kateri se utegnejo vrstiti na različnih ravneh. Pripomogla je k dviganju zavesti. Z njeno iniciativo in angažmajem nastaja nova geometrija primerov dobre prakse v Sloveniji. Občutno se oblikuje sosledica zavzetih soustvarjalcev že artikulirane zgodbe integralna zelena Slovenija. Napoveduje se daljnosežno uveljavljanje novega integralnega modela za razvoj družbe. Z optimizacijo skozi nadaljnje izzive.

Integralna zelena Slovenija ponuja model razvoja s sodelovanjem različnih strokovnjakov. Veseli smo da je bila povabljena tudi geomantija. Z geomantijo se vključujemo v arhitekturo, urbanizem, turizem, poslovno okolje, varovanje naravne in kulturne dediščine in inovativne projekte za prostorsko zdravje.  Za doseganje kvalitetnega bivanja, zdravja ljudi in okolja.

Image title

Pionir na področju geomantije je Marko Pogačnik, od katerega smo se tudi mi učili in sodelovali pred 20 leti. Nadaljujemo z umeščanjem geomantije v prostorskem načrtovanju, v poslovnem okolju in trajnostnem turizmu-  z razvojnim mentostvom .do ljudi s holističnim svetovanjem, animacijo, izobraževanji in usposabljanjem pri razvoju novih vsebin, snovanju zasnove za zelene in integralne projekte, oživljanju okolja in vključevanju različnih deležnikov sodelovanja. V sintezi prostora in ljudi dosegamo sistemske spremembe.

Pri projektih za trajnostno razvoj začenjamo najprej z izdelavo geomantijske študije. Z raziskavo na terenu, ko nam narava in okolje pove kako delati. Odkrije se živ organizem. Enako se dela v podjetjih.

Geomantijska študija je razvojna specializacija za Integralno zeleno Slovenijo. Služi kot strokovna podlaga za trajnostno načrtovanje. Marko Pogačnik je poglobljeno endogeno odkril in ovrednotil skupno identiteto Slovenije. Pod njegovim drobnogledom so arhetipski pravzorci Slovenije in ustrezne energijske strukture dežele. Z našimi prizadevanji razvijamo tovrstne študije energijskih omrežij za regionalna okolja in kraje v katerih izvajamo konkretne projekte. Nastaja sistematična sinergija makro in mikro geomantijskih analiz v okrepitvi identitete slovenskega prostora. Marko Pogačnik slovenski model zelo dobro prepoznava v povezovanju s svetom. To je model resnične identite in razvojne vizije Slovenije. Tako kot je pomembna generalna perspektiva razvoja, tako se je potrebno posvetiti vsakemu posamezniku, vasi, družini in podjetju.

Geomant – kot razvojni mentor-  podaja do prebivalcev lokalne skupnosti smernice kako preudarno uporabljati svoj prostor. Za zagotavljanje skladnega in vzdržnega razvoja okolja na osnovi trajnostnega in sonaravnega razvoja neizkoriščenih potencialov območja. Geomantija v prvi vrsti pokaže duhovno pot projektom. To je vodilo kot matrica celotne zgodbe v fazah realizacije.

Geomantija postaja nosilec duhovnih sprememb v številnih sektorjih. Je realna alternativa za aktualno družbeno deprimiranost in dekadenco. Pojem in poslanstvo geomantija se vedno bolj dojema kot prefiguracija preobrazbe okolja družbe.

V knjigi IGS predstavljamo inovativni zeleni razvojni model, ki vključuje vitalne energije okolja za ustvarjanje različnih oblik trajnostnega razvoja. V sodelovanju z mnogimi strokovnjaki uvajamo nov sistemski razvojni model od zgoraj navzdol. V novem gospodarskem in družbenem modelu razvoja poudarjamo etično in moralno jedro ter pametno integracijo ukrepov za trajnostni razvoj. Nova razvojna paradigma sonaravnega in trajnostnega razvoja se kaže kot edina realna možnost za dosego preobrazbe družbe.

Image title

V knjigi je prikazan nov, slovenski in evropski model integralnega zelenega gospodarstva in družbe. Ta model predstavlja tudi svež pristop k trajnostnemu razvoju. V knjigi smo v celovit razvojni model povezali razvojne politike in ukrepe za trajnostni razvoj (od zelenega do socialnega gospodarstva, trajnostnega razvoja podeželja, …), ki se že odražajo v mnogih odličnih slovenskih praksah. Pri vseh praktičnih primerih in tudi pri celotnem modelu Integralne zelene Slovenije so v središču vrednote (moralno ekonomsko jedro). Spodbujamo različne ekonomske pristope, od samozadostnega, na naravi in skupnosti temelječega gospodarstva preko razvojnega, v kulturo vpetega gospodarstva in socialnega, na znanju temelječega gospodarstva do zelenega podjetništva in etičnega bančništva. Zgledi za tak model razvoja obstajajo tako v svetu kot pri nas – slednje odkrivamo in povezujemo.