Mednarodna konferenca

Image title

MEDNARODNA KONFERENCA ODPRTO UčŒNO OKOLJE ZA VSE GENERACIJE

Namen konference je predstaviti rezultate projekta Odprto učno okolje za vse generacije in sorodne prakse iz tujine. Konferenca služi izmenjavi izkušenj, mreženju pristopov in razvoju uporabe odprtega učnega okolja, gozdne ter dediščinske pedagogike ob prepoznavanju pomena so-naravnega zdravega življenjskega sloga posameznika in skupnosti.

Inovativni pristop oblikovanja učilnic na prostem: V projektu so bile na podlagi geomantijske analize vitalno-energijskih danosti in dediščine območja urejene učilnice na prostem in oblikovani pedagoški programi ter programi revitalizacije za domačine in obiskovalce.

Geomantija kot celosten pristop obravnave narave in okolja je v severni Evropi uveljavljen pristop urbanističnega in razvojnega načrtovanja.Platforma kot strokovna podlaga prostorske geomantijske obravnave za programe odprtih učnih okolij in turizma ovrednoti naravne kapacitete območja, vsebuje podlago za prostorska načrtovanja občine, za vitalno-energijski turistični zemljevid ter projektne smernice in izhodišča za trajnostno načrtovanje infrastrukture za boljše stanje okolja. Zagotavlja visok standard zdravja prostora za izvajanje dejavnosti OUO s ciljem ohranjanja narave in razvoja mehkih vsebin, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja.

Ohranjeno naravno okolje je naše največje bogastvo.

Učilnice na prostem, ki odražajo globlje kvalitete kraja in identiteto posamične lokacije nudijo naraven prostor za izvajanje različnih vsebin.Štiri urejene učilnice na prostem in 20 programov izvajanja vzgojnih in učnih vsebin, ki so jih pripravili vzgojitelji vrtcev in učitelji osnovnih šol, ponujajo bogate možnosti za učenje in poglobljeno doživljanje narave. Učilnice na prostem uporabljajo različne ciljne skupine: v dopoldanskem času vrtci in šole, otroci s starši v prostem času, prav tako ostali krajani in obiskovalci na turističnih ogledih

Z usposobljenimi turističnimi vodniki in s pripravljenimi programi sproščanja in revitalizacije v naravi ter poglobljenega doživljanja kulturne dediščine nudimo domačinom in obiskovalcem avtentična presežna doživetja.

V projektu je izoblikovanih 15 programov vodenja geomantijskega zelenega turizma, ki so jih pripravili domačini na usposabljanju za turistične vodnike.

V projektu Odprto učno okolje za vse generacije vzpostavljene učilnice na prostem in model gozdne pedagogike in pedagogike kulturne dediščine nudijo oblike povezovanja in globljih doživetij narave ter vnaša vsebine dediščine bližnjega okolja v vrtce in šole ter razvija socialno funkcijo gozda.

V projektu smo razvijali Izkustveno in ustvarjalno učenje, ki temelji na celostnem pristopu vključevanja racionalnega mišljenja kot tudi čutečega, intuitivnega dela posameznika.

Vzgojitelji in učitelji so se na izobraževanju “Gozd in inteligenca narave” organiziranem v okviru projekta seznanili z metodami senzibilizacije in čuječnosti, širokimi možnostmiuporabe odprtega učnega okolja in z razvojem celostnega kreativnega učenja skozi dediščino.

Odprto učno okolje z vajami senzibilizacije z vključevanjem naravne in kulturne dediščine je primer oblikovanja fleksibilnega učnega okolja. Spodbuja aktivno iskanje znanja in radovednost, ki sta predpogoja učeče se družbe in vseživljenjskega učenja. Odprto učno okolje z elementi dediščine pomeni dinamično organiziranje priložnosti za učenje in prepoznavanje narave in kulturne krajine kot bogatega učnega okolja.

Celosten pristop povezuje in integrira vsa vedenja, vključuje tudi subtilne ravni pokrajine in skuša v odnosu sodelovanja razbrati globlje zakonitosti narave za izboljšanje sodelovanja z njo. Stik z naravo je zelo pomemben za razvoj vseh otrokovih psihičnih procesov v vseh razvojnih obdobjih. Bogato naravno okolje, kot je gozd, daje otroku vrsto možnosti za zaznavanje in doživljanje. V gozdu se otrok navaja na naravno okolje in sprejme drevesa kot pomembna bitja sveta.

S celostim pristopom otrokom ustvarimo razmere, da razvijejo vse svoje potenciale in v učni proces vključijo čuteči, intuitivni del. Gozdni ekosistem predstavlja neomejene možnosti spoznavanja naravoslovnih in družboslovnih tem ter razvijanje empatičnega in sodelujočega odnosa z naravo.

Z vajami senzibilizacije udeleženci izobraževanja širijo zaznavo, razvijajo notranja čutila, ozaveščajo in izražajo občuteno.

Gozd ne hrani le našega znanja, temveč tudi naše čute. Raziskovanju se posvetimo z občutenjem in notranjim motrenjem. Tako kot smo temeljiti pri zbiranju podatkov o gozdu, se ob srečanju z drevesi z vso pozornostjo in natančnostjo posvečamo razbiranju vtisov in občutij.

Tečaj senzibilizacije ne ponuja metod, ki bi jih lahko le posnemali, ampak je predvsem program osebne transformacije in rasti. Na izobraževanju se vzgojitelji seznanijo s celostnim pogledom na naravo, na okolje in na osebne potenciale. Naučijo se prepoznati in uporabljati znanja, ki jih skriva dediščina, ter sami razvijajo ustvarjalne pristope pri poučevanju skozi dediščino.

Vzgojitelji osvojijo celosten pristop obravnave naravne in kulturne dediščine ter kreativne metode obravnave vsebin, ki jih vnesejo v svoje delo. Na ta način vzgojitelji otroke navajajo na izražanje osebnih potencialov in poglobljen, čuteč odnos do okolja. V okviru izobraževanja smo razvijali odprto učno okolje. Vzgojo in poučevanje smo prenesli v bližnjo okolico vrtcev in v okolju poiskali izzive za učenje.

Po zaključenem izobraževanju so vzgojitelji in učitelji oblikovali svoj program poučevanja skozi dediščino. Tako nastali programi bodo objavljeni v monografiji Odprto učno okolje za vse generacije, ki bo predstavljena na konferenci.

Za vrtce in šole, krajane in obiskovalce

S celostno obravnavo naravne in kulturne dediščine območja uvajamo v vrtce in šole poučevanje obveznih učnih vsebin skozi naravno in kulturno dediščino. Z vključevanjem staršev in drugih krajanov povezujemo vse generacije v procesih medgeneracijskega učenja in aktivne skupnosti ter navajamo na zdrav življenjski slog in ozaveščenost o pomenu dediščine.

Vzpostavitev 4 učilnice na prostem, 20 programov celostnega učenja na prostem in 15 programov zelenega geomantijskega turizma.

PREDSTAVITEV TURISTIčŒNIH PROGRAMOV GEOMANTIJSKEGA ZELENEGA TURIZMA, Stranice

Predstavitev novih turističnih programov, ki temeljijo na pristnih občutjih narave, kulturno-zgodovinski izkušnji skozi interpretacijo tradicije in izročila pokrajine.

Geomantijski zeleni turizem s programi poglobljenega in hkrati igrivega doživljanja dediščine in krajine omogoča presežna doživetja. Pokrajino obravnava celostno in s podajanjem znanj mehko ozavešča obiskovalca o temeljnih duhovno- energijskih karakteristikah lokacije, znanjih kulturne dediščine in modrostih narave. Geomantijsko zeleno doživetje temelji na lokalni identiteti. Je zvesto naravi, kulturi in ljudem območja. Z zgodbo podpira identiteto lokalne skupnosti. Nudi pristno, originalno izkušnjo.

Announcement of the international conference

OPEN LEARNING ENVIRONMENT FOR ALL GENERATIONS

Stranice – Slovenske Konjice – Špitalič

We are organizing an international conference entitled An Open Learning Environment for All Generations. We will present the results of the LAS project and related practices from abroad. The conference serves to exchange experiences, to expand the network and serves to develop the use of an open learning environment, forest pedagogy and heritage pedagogy while recognizing the importance of a co-natural healthy lifestyle for individuals and communities.

The Open Learning Environment for All Generations project has established outdoor classrooms as well as the model of forest pedagogy and pedagogy of cultural heritage. Open learning environments offers different forms of connection and offers deeper nature experiences, integrates the heritage of the surrounding environment into kindergartens and schools, furthermore it enhances the social function of the forest and nature in general.

Within the project we organized seminars for the development of experiential and creative learning that were based on a holistic approach of integrating rational thinking, sensory response and intuition. Organized within the project educators and teachers attended the seminar “Forest and Intelligence of Nature”, about the methods of empathy and alertness, the wide possibilities of using an open learning environment and comprehensive creative teaching through the heritage.

An open learning environment with the sensitization exercises and with an incorporation of the natural and cultural heritage, is an example of creating a flexible learning environment. It encourages active pursuit of knowledge and curiosity, which are prerequisites for a learning society and lifelong learning. As a source of rich learning environment, an open learning environment with elements of heritage offers dynamically organized opportunities for building the knowledge about the nature and the cultural landscape.

The holistic approach connects and integrates all knowledge, includes subtle levels of the landscape, and seeks better understanding of the nature’s deeper laws in a collaborative relationship in order to improve its cooperation. Contact with nature is very important for the development of all the child’s psychic processes at all stages of development. A rich natural environment, such as the forest, gives the child an array of opportunities to perceive and experience. In the forest, the child becomes accustomed to the natural environment and accepts trees as important creatures of the world.

With a holistic approach, we create the conditions for children to develop all their potentials and integrate a sensitive, intuitive part into the learning process. The forest ecosystem and the cultural landscape presents endless opportunities to learn about

natural and social science topics while developing an empathetic and cooperative relationship with nature.

The forest nourishes not only our knowledge but also our senses. This way we dedicate our research to sensational and internal observation. Through the sensitization exercises, the participants expand their perception, develop their inner senses, raise awareness and are able to express their feelings.

Sensitization is a program of personal transformation and growth. During this program educators are introduced to a holistic view of nature, to the environment and their personal potential. They learn how to recognize and how to use their knowledge about the heritage, and they themselves develop creative teaching techniques. Teachers learn the holistic and creative methods which later on they use at their work. This way, pedagogical workers encourage children to express their personal potentials in a deep, sensitive attitude towards the environment. For the educational purposes we developed an open learning environment. We moved our teaching to the kindergarten’s and school’s surrounding areas, and looked for learning challenges in the environment itself.

After completing their education, the teaching staff designed their own heritage teaching program. The resulting programs will be published in the Open Learning for All Generations monograph, which will be presented at the conference.

To kindergartens and schools, locals and visitors

To kindergartens and schools we introduced certain topics compulsory teaching through the nature and cultural heritage. By involving parents and locals, we connect all generations in the processes of intergenerational learning and the active community, we follow and promote a healthy lifestyle and we raise awareness about the importance of the heritage.

We have established 4 outdoor classrooms, 20 outdoor learning programs and 15 geomancy green tourism programs.

An innovative approach to the outdoor classrooms design: Within the project and based on a geomancy analysis of the vital energy resources and area heritage, outdoor classrooms, pedagogical and revitalization programs for locals and visitors were designed.

Geomancy, as a holistic approach to the nature and environment management, is an established urban and development planning approach in northern Europe. The platform, as a professional basis for spatial geomancy treatment for open learning and tourism programs, evaluates the natural capacities of the area, provides the basis for the municipality’s spatial planning, for a vital-energy tourism map, as well as for project guidelines and starting points for sustainable infrastructure planning for a better environmental status. It provides a high standard of healthy space for performing OUO activities with the aim of preserving nature and developing soft content that contribute to improving the quality of life.

The preserved natural environment is our greatest asset.

Outdoor classrooms, reflecting deeper qualities of the place itself and the identity of the individual location, provide a natural place to carry out a variety of content. The four outdoor made classrooms and 20 educational programs prepared by kindergarten teachers and school teachers offer rich opportunities for learning and give an in-depth experience of nature. Outdoor classrooms are used by different target groups:

kindergartens and schools in the mornings, children with parents in their free time, as well as other locals and visitors.

With trained tourist guides and well prepared programs for relaxation and revitalization in nature, exposure to the cultural heritage, we offer authentic experiences to locals and visitors.

The project has 15 geomancy green tourism management programs prepared by the locals when training for tourist guides.

Everyone who is already active in this field is invited to share its own experiences with us. Everyone who is interested in the topic of the conference and want to learn about the approaches presented is invited and welcomed.

CONFERENCE INFORMATION

The conference and workshops will be held in three locations:

– Ribniki Stranice, Bukovlje 53, 3206 Stranice

– Tatenbach Park and Crystal Hall at Trebnik Castle, Grajska ulica 9, 3210 Slovenske Konjice

– Dislocated ward of Slovenske Konjice Kindergarten, Špitalič 2, 3215 Loče

How to register:

It is mandatory for all participants to register. There is no registration fee.

By sending an email to odprtoucnookolje@gmail.com you will receive an application form.

More information:

odprtoucnookolje@gmail.com

www.vrtec-konjice.si

https://www.facebook.com/Odprto-učno-okolje-za-vse-generacije