Mikro makro

Image title

Pri spremembah in dopolnitvah občinskih prostorskih planov za OPN, se načrtovalsko obravnava množico mikro lokacij v makro območju. Podrobni načrt se izdela za območje enote urejanja prostora ali za manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora, za katero je tako določeno v občinskem prostorskem načrtu. Postopa se do odločilnih prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana občin. 

Praviloma se prvotno upošteva zatečene razmere območja urejanja, s svojimi danostmi in omejitvami, obstoječo pozidavo, prometno ureditev, infrastukturo, stanje naravne in kulturne dediščine, motnje in kvalitete v prostoru, razloge in izhodišča za idejno zasnovo.

Geomantijska študija je matrica prostorske podlage, z analizo energijskega omrežja okolja. Je temeljna orientacija za varovanje kraja in izhodišče za izdelavo primerne načrtovalske rešitve. V vključenosti mikro lokacij v urbanističnem načrtu.

Image title

Aktualne planetarne spremembe so apel k upoštevanju večdimenzionalnosti okolja in razvijanju novega medsebojnega sodelovanja z naravo. Do zastarelih prostorskih načrtovanj kažejo ogledalo kako je potrebno enakovredno obravnavati prav vse : posameznika, dom, skupnost, mesto – na temeljih spoja z energijskimi strukturami Zemlje.

V prostoru večkrat nastaja velika zmeda zaradi številnih navzkrižih interesov. Prostor pa potrebuje ubranost in ravnovesje. Vsaka mikro lokacija je holon zase, v tkivu skupnega holona mesta. Občinski podrobni načrti potrebujejo RED. Duhovni in zemeljski.