Monografija

Image title

IZ MONOGRAFIJE PROJEKTA ODPRTO UčŒNO OKOLJE ZA VSE GENERACIJE:

UVOD

Za boljšo povezanost z naravo in pokrajino je potrebna večja posameznikova odprtost na vseh ravneh. O naravi veliko vemo. Raznolike vede jo natančno proučujejo z različnih zornih kotov. Ne znamo se pa z njo povezati, se do nje odpreti na čustveni in duhovni ravni.

Odrasli smo za otroke zgled. Pomenimo jim orientacijo za življenje. Otrokom s svojim ravnanjem, odzivanjem hote in nezavedno nenehno kažemo, kaj je pomembno. Ko smo starši, vzgojitelji, učitelji iskreno čuteči do okolja in v dejavnostih, v katere jih vodimo, sami izražamo pomen in naklonjenost do narave in dediščine, bodo otroci to povzeli. Izkusili in ponotranjili bodo, da vse v naravi pomeni pomembno vrednoto in da so sami del nje.

čŒe želimo, da se ravnanje do narave spremeni, je potrebno spremeniti odnos. Z vajami senzibilizacije vzpostavljamo poglobljen in enakovreden odnos z okoljem. Tako kot je pomembno, da prisluhnemo drug drugemu in skupnosti, je pomembno, da prerastemo človekovo vzvišenost do narave in da nanjo gledamo kot na enakovrednega partnerja v ustvarjanju življenja. Vzpostavimo odnos sodelovanja in ji prisluhnemo, kaj nam sporoča.

Izjemen pomen naravnega okolja

Vznožje Konjiške gore, predvsem njeni odmaknjeni predeli so neatraktivni za življenje mladih zaradi neprepoznavanja razvojnih možnosti in vzpostavljenih konkretnih dejavnosti zaradi česar prihaja do praznjenja in demografske šibkosti območij.

Z operacijo navajamo najmlajše (otroke vrtcev in šol) na pomen domačega okolja in možnosti, ki jih nudi dediščina za učenje in razvoj ter bogatimo dejavnosti vrtcev in šol, da ti postanejo stičišča obravnave dediščine za vse generacije in pomembna kulturna jedra za socialno uravnotežen trajnostni razvoj območja.

Območje Konjiške gore je bogato z biotsko pestrostjo, z drevesnimi sestoji in različnimi habitati. Kraje zaznamuje pomembno zgodovinsko dogajanje in kulturna dediščina od zgodovinskih ostalin do nesnovne dediščine kot je mitsko izročilo. Z vključevanjem gozdne pedagogike in pedagogike kulturne dediščine v vrtce in šole poskrbimo za vrednotenje dediščine, prepoznavanje lokalne identitete in povezanost mladih z domačim okoljem. Otroci spoznavajo obvezne učne vsebine v domačem okolju in se navajajo na aktivno iskanje znanj, celostno in ustvarjalno učenje, raziskovanje in inoviranje.

Operacija vzpostavlja infrastrukturo in programe za kvalitetno preživljanje prostega časa ranljivih skupin (otroci, mladi, starejši občani) in izvajanje turističnih in sprostitvenih programov, ki jih vodijo domačini.

Z izobraževanji o pomenu dediščine in z oblikovanjem celostnih turističnih programov, ki jih izvajajo domačini, predvsem mladi iskalci zaposlitve, ženske na podeželju, mladi s kmetij in druge ranljive skupine, prispevamo k razvoju osebnih potencialov vključenih posameznikov, k razvoju samostojne dejavnosti ali dopolnitvah obstoječih.

Pristnost naravnega okolja in trško ter vaško zgodovinsko identiteto nadgrajujemo s celovitimi produkti, ki prinašajo zdrav način življenja in skrb za naravo med lokalno prebivalstvo in prav tako med obiskovalce. Kar je skladno z evropskimi politikami zelenega turizma za vzgojo in osveščanje publike.

Programi odprtih učnih okolij se vpenjajo v zelo dobro javno izobraževalno mrežo območja. Z vnašanjem novih vsebin omogočamo prepoznavanje izjemnega pomena naravnega okolja. v Nemčiji je med mlado populacijo, ki ustvarja družine in si išče nastanitev visoko cenjeno naravno zdravo okolje. Ob izvajanju dejavnosti v Špitaliču je eden od otrok po obisku vrstnikov iz matične šole v Slovenskih Konjicah povedal, da so v primerjavi z mestom v prednosti, saj imajo več lepe in ohranjene narave.

S projektom prispevamo k osveščenosti in prepoznavanju prednosti bivanja v naravi, saj nam sodobne tehnologije omogočajo dobro povezanost s svetom tudi izven urbanih območij.

Geomantijska analiza

Za zdravje pokrajine je ključno upoštevanje subtilnih energij njenega organizma. Krajina z neoviranimi pretoki življenjskih energij nudi kvalitetno okolje za bivanje.

Subtilne energije in duhovne razsežnosti pokrajine so poznali že naši predniki. Stara jedra naselbin in sakralni objekti pogosto natančno sledijo tokovom in izvirom vitalne energije. Lep primer tako grajenega mesta predstavljajo Slovenske Konjice s Starim trgom. Žička kartuzija s Špitaličem priča o znanju pri izboru lokacije za postavitev stavb v kontemplativne namene.

Analiza vitalno-energijskih danosti območja s celostno obravnavo lokacij odprtega učnega okolja in pokrajine v neposredni bližini vrtcev in šol zagotavlja standard zdravega okolja ob prepoznavanju vitalno-energijskega potenciala za izvajanje učenja v naravi in dejavnosti medgeneracijskega druženja, vključevanja globljih potencialov pokrajine v razvoj turističnih in drugih dejavnosti ter zaščito okolja. Dober primer podobne prakse predstavlja destinacija Vulkanland na Austrijskem Štajerskem, kjer so na geomatijski analizi zasnovali razvoj regije.

Platforma odprtega učnega okolja daje smernice za oblikovanje OUO in programe zelenega turizma, ki vsebujejo vaje sproščanja in revitalizacije v naravi.

Strokovna podlaga geomantijske prostorske obravnave za programe odprtih učnih okolij in turizma ovrednoti naravne kapacitete območja, vsebuje podlago za prostorska načrtovanja občine, vitalno-energijski turistični zemljevid, projektne smernice in izhodišča za trajnostno načrtovanje infrastrukture za boljše stanje okolja. Platforma zelenega turizma s smernicami za razvoj dejavnosti, storitev in ponudbe služi celostnemu načrtovanju in zdravju okolja. Pripomore k zdravju prostora za izvajanje aktivnost učenja na prostem s ciljem ohranjanja narave in razvoja mehkih vsebin, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja. Skrb za zdravo okolje zagotavlja zdravje prebivalcev in pozitivno življenjsko naravnanost. Prispeva k večji ozaveščenosti prebivalcev o pomenu varovanja okolja, učinkovitem trajnostnem upravljanju območij in vključevanju v turistično – izobraževalno ponudbo ter prispeva k prepoznavnosti krajev ob njihovem ohranjanju.

Na podlagi geomantijske analize urejene štiri učilnice na prostem, ki odražajo globlje kvalitete kraja in identiteto posamične lokacije je z minimalnimi posegi urejena infrastruktura za izvajanje vzgojnih in učnih vsebin ter osnova za sproščanje in revitalizacijo v naravnem okolju za domačine. Kar spodbuja zdrav in aktiven življenjski slog. Izvajanje turističnih vodenj geomantijskega zelenega turizma nudi obiskovalcem posebna doživetja narave. Ureditev z minimalnim posegom v prostor pomeni vzorčni primer ohranjanja okolja in osveščanja k spremembi mišljenja, da je prav ohranjeno naravno okolje naše največje bogastvo in da lahko izvajamo veliko zanimivih vsebin in programov brez večjih posegov in dodatnih objektov.

UčŒILNICE NA PROSTEM

V projektu so nastala odprta učna okolja za vse generacije, za domačine in obiskovalce, ki nudijo oblike povezovanja in globljih doživetij narave in pokrajine ter vnašajo vsebine dediščine bližnjega okolja v vrtce in šole.

S programi gozdne pedagogike in pedagogike kulturne dediščine razvijamo socialno funkcijo gozda. Učilnice na prostem kot stičišča za vse generacije z izvajanjem vzgojnih vsebin, pouka in drugih dejavnosti v naravi širi zavedanje o pomembnosti odnosov sodelovanja z naravo in razvijanja trajnostnih modelov. Prispeva k prepoznavanju potencialov tako o pomenu rastlin, živali, njihovih življenjskih prostorih in pestrosti vrst, kot tudi bogatenju znanj, ki jih najdemo v vseh segmentih kulturne dediščine.

S celostno obravnavo naravne in kulturne dediščine območja uvajamo v vrtce in šole poučevanje obveznih učnih vsebin skozi dediščino. Z vključevanjem staršev in drugih krajanov povezujemo vse generacije z medgeneracijskim učenjem v aktivno skupnost. S celotnim in ustvarjalnimi pristopi učenja krepimo učljivost saj se učni proces na ta način odvija mimogrede ob gibanju in raziskovanju, skozi igro in kreativne izzive. S tem navajamo otroke in odrasle na vseživljenjsko učenje in druge kompetence kot so komuniciranje, motivacija, iniciativnost, ustvarjalnost, inovativnost in sodelovanje v skupnosti.

Prepoznavanje bogatih danosti domačega okolja, ki so v neposredni bližini in dosegljive že s krajšim sprehodom smo nadgradili z obravnavo dediščine in vitalno-energijskih danosti. Z oblikovanimi dejavnostmi vzgoje in poučevanja na prostem ter vključevanjem in osveščanjem krajanov vzpostavljamo zdrav življenjski slog.

Trendi v turizmu v zadnjih letih kažejo vse večje povpraševanje po krajših počitnicah (4 dni ali manj) z aktivnimi doživljajskimi vsebinami. Z usposobljenimi turističnimi vodniki in s pripravljenimi programi sproščanja in revitalizacije v naravi ter poglobljenega doživljanja kulturne dediščine nudimo domačinom in obiskovalcem avtentična doživetja.

IZOBRAŽEVANJE IN OSVEŠčŒANJE PREBIVALSTVA

Tečaji in delavnice za tri ključne ciljne skupine: vzgojitelje in učitelje, krajane in turistične vodnike prispevajo k spremembi odnosa do narave. Vzgoja mladih v povezanosti z naravo in domačim okoljem pomeni več sonaravnih rešitev pri upravljanju z okoljem v prihodnosti. Povezovanje krajanov v okviru projekta in po zaključku spodbuja medgeneracijsko druženje in učenje in povezanost skupnosti ter tako odpravlja zapiranje vase, ki se pojavlja predvsem pri ranljivih skupinah in šibko vključevanje priseljencev. Vključenost staršev, starih staršev in drugih krajanov ter njihovo osveščanje je osnova aktivne družbe za trajnosti razvoj in ohranjanje narave.

SENZIBILIZACIJA

IZOBRAŽEVANJE ZA VZGOJITELJE IN UčŒITELJE

Na izobraževanju o senzibilizaciji »Gozd in inteligenca narave«, so se vzgojitelji in učitelji seznanili z metodami poučevanja skozi dediščino in z gozdno pedagogiko, ki je zasnovana na občutenju. Pridobljeno znanje so prenesli v delo z otroki. Za individualno pripravo dejavnosti, ki obravnava temo iz dediščine, je bilo vključene vzgojitelje in učitelje zagotovljeno mentorsko spremljanje. Na izobraževanju so sodelovali bili strokovni delavci Vrtca Slovenske Konjice iz različnih enot in Vrtca Zreče, enota Stranice ter učitelji prva triade OŠ Pod goro Slovenske Konjice iz Konjic in Špitaliča, in učitelji iz podružnične šole v Stranicah.

Karin Lavin