Načrtovanje

NAčŒRTOVANJE ZA NASELJA, HIŠE IN STANOVANJA

Osnovna načela snovanja, ki temeljijo na geomantiji ali celostni ekologiji, so prostorska in ekološka uravnoteženost. Integralno načrtovanje združuje sodobna znanja in dosežke na področju ekologije kot tudi uporabi obnovljivih virov energije, ekonomski učinkovitosti in sprejemljivosti. Proces nastajanja projekta kot celote, vključuje kontinuirano sodelovanje z naročnikom, prepoznavanje in upoštevanje sinergije vizije naročnika z značajem prostora , njihovih karakteristik in razvojnih potencialov. Celostna arhitekturna rešitev mora ustvarit sodobne prostorske danosti, ki bodo generirale nove vzorce obnašanja v okolju. Rezultat spremenjene arh. zasnove mora biti posodobljena in energijsko zdrava arhitekturna podoba, ki navzven izraža jasno vpetost v družbeno in naravno okolje. Celovita geomantijska rešitev mora v skladu z razvojnimi smernicami naročnika enakovredno upoštevati optimalne rešitve za prostor . Prostorska rešitev mora zagotavljati zdravo bivalno okolje.

Pri tako zastavljenem projektu ima geomantijski pristop zmožnost pomagati naročniku večplastno, interdisciplinarno. Seveda pod določenimi pogoji, ki jih navajamo v svoji predstavitvi o sodelovanju in ob dokončno izdelanem skupnem izhodišču projekte naloge. S poglobljeno raziskavo prostora , v kateri ob splošno zaznavnih komponentah, dodatno razberemo subtilne duhovno- energijske razsežnosti projekta, dobimo uvid tako v značilnost njegovih obstoječih vzorcev, kakor tudi izhodišča za razvoj in njegov najprimernejši napredek. Vitalna počela pokrajine ter konfiguracije različnih plasti Zemlje se sistematično analizira kot večdimenzionalno (geomantijsko- urbanistično – krajinsko – arhitekturno ) PODLAGO ZA PROJEKTNO NAčŒRTOVANJE in ureditev prostora.

S tem razbiramo različne plasti terena – materialne, energetske , duhovne. Berljivost karakteristik prostora se v naslednji fazi usmeri, zrcali in oblikuje na projekt kot celoto. V vsakem primeru se vedno razbirajo analogije med značilnostmi prostora in ljudi -lastnika / naročnika / graditelja. Obravnavani prostorski vzorci projekta tako kažejo ne le značilnosti vitalnih silnic Zemlje in okolja, temveč tudi družbene. Svetovanje pri procesu nastajanja projekta vključuje ob predhodno raziskani lokaciji za projekt – individualno podporo naročniku. Poglavitni viri rešitve torej izhajajo iz prostora ( geinius loci ) in naročnika samega. Pri tem smo senzibilno usmerjeni na potrebe, merila in situacijo naročnika, ki mu jih pomagamo prepoznati in uporabiti z namenom doseganja optimalne rešitve. Geomantijski pristop torej temelji na poglobljeni analizi prostora in osebnih značilnostih naročnika. Srčika svetovalnega dela je v združevanju dela s prostorom in ljudmi v osredotočenosti na RAZVOJNE SMERNICE PROJEKTA .

Pri tem je na začetku, ob soočanju z izzivi zastavljene projektne naloge, pomembna skupna identifikacija naročnika s geomantom – svetovalcem. To omogoči skupno ustvarjalno povezavo med mehanizmi uspešnega sodelovanja. Ključni elementi holističnega pristopa so v ozavedanju rešitev in motiviranju za dvig v uspešnejše poslovno in okoljsko delovanje; kot tudi v izvajanju potrebnih preobrazb , da se lahko realizira izvirna zamisel projektne nalogE. Za take vrste projektiranje so ključna združevanja znanj iz različnih strok in povezovanja.; v katerih pa vsi lahko le pridobijo : uporabniki, bližnji prebivalci, investitorji, regija in nenazadnje prostor kot živ subjekt. Bistvenega pomena je dosega individualno zastavljenega cilja projekta v obliki TRAJNOSTNE REŠITVE, ki generira primerne učinke v prostoru in sinergijske rezultate do naročnika in njegovo produktivnosti.

Značilnost holističnega načrtovanja s geomantijo je interdsciplinarnost sodelovanja v vseh fazah postopka temeljnemu vodilu : usklajenosti načrtovanih gradnikov prostora z izvirno istovetnostjo prostora ter razvojnimi nalogami in potenciali naročnika. Skozi take metode teamskega dela se skuša doseči čimvečje sinergijske učinke do prostora in naročnika in izvabiti najžlahtnejšo kreativnost.

Geomantija zagotavlja možnost uvida v specifične posebnosti prostora in pripomore k iskanju rešitev, ki bodo usklajene z energijami Zemlje, okolice in mikrolokacije. Ustrezno načrtovanje je vitalnega pomena za doseganjeoptimalne arhitekturne usklajenosti objektaz okoljem. Celovita geomantijska rešitev mora zagotovitizdravo bivalno ali poslovno okoljeter lahkodejavno vplivana počutje prebivalcev. S poglobljeno raziskavo prostora poleg splošno zaznavnih komponent razberemo tudi subtilne duhovno-energijske razsežnosti in s pomočjo prepoznanih informacij zastavimo optimalna izhodišča za realizacijo novo nastajajočih projektov ali preobrazbo obstoječih.

PREBERI VEčŒ :  Geomantijski urbanizem


Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Integralno projektiranje

Integralno projektiranje združuje sodobna znanja in dosežke na področju tehnologije gradnje, uporabe obnovljivih virov energije, vidike ekonomski učinkovitosti in splošne sprejemljivosti. Proces nastajanja projekta kot celote vključuje kontinuirano sodelovanje z naročnikom ter upoštevanje širše in ožje strukture organov družbe, njihovih karakteristik in razvojnih potencialov.

Celostna arhitekturna rešitev mora ustvarit sodobne prostorske danosti, ki bodo generirale nove vzorce obnašanja v okolju. Rezultat spremenjene arhitekturne zasnove mora biti posodobljena in razpoznavna arhitekturna podoba, ki navzven izraža jasno vpetost v družbeno in naravno okolje.

Celovita geomantijska rešitev mora v skladu z razvojnimi smernicami podjetja enakovredno upoštevati optimalne rešitve za prostor in podjetje kot celoto. Prostorska rešitev mora zagotavljati zdravo bivalno okolje. Programsko-prostorska zasnova mora v vseh ozirih predstavljati prepričljivo, verodostojno in celovito rešitev. S poglobljeno raziskavo prostora na podlagi katere poleg splošno zaznavnih komponent razberemo tudi subtilne duhovno-energijske razsežnosti projekta, dobimo uvid tako v značilnost njegovih obstoječih vzorcev, kakor tudi izhodišča za razvoj in najprimernejši napredek.