OPN

Za občinskI prostorskI načrt za Občino Domžale obravnavamo oceno stanja okolja, izhodišča za načrtovanje in izdelavo geomantijskega urbanističnega načrta OPPN – za območje Mačkovci.

Image title

Geomantijska raziskava, ki se je opravila, podaja vpogled iz širše perspektive. Občini kaže kje so prisotne meje pri dovoljenih posegih v prostor. In nagovarja na potenciale, ki jih je treba prepoznavno upoštevati in arhitekturno vključiti.

Načrt nastaja v več fazah in časovnih ciklih. Naloga je nazorno upoštevati spremenjene okoliščine, ki so nastale v zadnjem obdobju in jih skoregirati v redefinirano zasnovo načrta.  V sodelovanju z naročnikom- podjetjem CPK d.o.o iz Kopra, z občino in lokalno skupnostjo.

Image title

Vlogo projektnega umeščanja v okolje opravlja Janja Otoničar – direktorica za strateške projekte naročnika CPK. Neprenehno skrbi za povezovanje ideje s končnim ciljem, preko mostu ki vodi k celostnim rešitvam. Sodelavka Janja je iniciator projektne rešitve v sintezi z geomantijo.

Delovna naloga analizira zgrešene in perspektivne rešitve za Domžale. Tematizira splošne stare provizorične predloge prostorskih načrtov, ki so krojili karakter kraja iz epizode ekonomsko arhitekturnega ekspanzionizma. Z disonanco za Domžale. Za sedanji prostor in čas so ireverzibilni in imaginarni. Spogledovanje po intrigantnih progresivnih materialističnih posegih, s prepotentno pogojnim odnosom do živega organizma mesta, je za dandanašnje razmere Domžal nepristojno. Tako parodiranje bi naredilo neprizanesljivo ravnanje z naravo in okoljem mesta v inercijo. Zato velja biti oprezen in planirati požrtvovalno s primernimi preobrazbenimi pristopi.

Obcinski prostorski nacrt ( OPN) je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb obcine in varstvenih zahtev, dolocijo cilji in izhodišca prostorskega razvoja obcine, nacrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter dolocijo pogoji umešcanja objektov v prostor. Osnovno izhodišce strategije prostorskega razvoja obcine temelji na trajnostnem razvoju, ki omogoca kakovostno življenjsko okolje z usklajevanjem razlicnih prostorskih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi, na nacin, da ne bodo ogrožene bodoce generacije..

V Domžalah je število prebivalcev preseglo število, ki je bilo določeno v planu, novih zaposlenosti v Domžalah ni. Ne želijo si, da se še naprej krepi trend da Domžale postajajo zgolj spalno naselje.

Izziv naloge je profilirano zaobjeti številna soodvisna prostorska območja v mozaik celote. Pri kreativnem snovanju doživljam klic lokalnih prostorskih identitet – domala iz vseh koncev Domžal – kako kličejo po pozornosti. Prav vsako mikro območje šteje. Skupaj sestavljajo urbanistično celoto. Prav je da občina dviguje standard pri zahtevah prostorskega načrtovanja. In ne podlega enoznačnim interesom investitorjev.

Zakaj je naloga zajetna ? Zaznavam hobotnico številnih nedodelanih arhitekturnih konceptualnih pritiskov na prostor. Z različnimi interesnimi lovkami razvejano tolče po točkah Domžal. S potencialno močno amplitudo učinkovanosti na energije in značaj Domžal. Negativne pristope je potrebno v tej fazi prekiniti. To je naloga načrtovalca. Za Domžale je potrebna okoljska odgovornost na veliko višji ravni.

V prostorskem aktu so upoštevana izhodišča in usmeritve iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije, Prostorskega reda Slovenije,sektorskih nacionalnih programov oziroma njihovih operativnih programov, regionalni razvojni programi Ljubljanske urbane regije in drugi akti, s katerimi se na podlagi predpisov nacrtuje razvoj. Strategija upošteva usmeritve iz državnih prostorskih aktov: Strategija prostorskega razvoja Slovenije opredeljuje mesto Domžale kot središce regionalnega pomena v sklopu somestja Domžale-Kamnik

Strategija upošteva :varstvene zahteve, ki izvirajo iz temeljnih znacilnosti naravnega okolja na obmocju obcine, ugotovitve o stanju in težnjah ter razvojnih pobudah in razvojnih možnostih strokovne preveritve prostorskih potencialov in omejitev, predvsem ranljivosti in privlacnosti prostora, sektorske omejitve, podane v smernicah nosilcev urejanja prostora.

Občinski prostorski načrti z vključeno geomantijsko analizo imajo omogočeno trajnost.