Platforma

Image title

V februarju 2014 predstavljamo platformo za trajnostni turizem območja Kalobje – Rifnik – Resevna. Javnosti bo prikazana tudi z brošuro. Platformo sem z delom geomantijske raziskave na terenu razvijal od aprila 2013 do januarja 2014. 
Pripravljena razvojna izhodišča izhajajo iz geomantijske obravnave območja kot strokovne podlage prostorskega in projektnega načrtovanja, ki odražajo globjo identiteto pokrajine in pri katerih so tvorno sodelovali domačini. 
Platforma za trajnostni razvoj območja s celostnim upoštevanjem danosti prostora je oblikovana na podlagi prepoznavanja vitalnih počel pokrajine ter konfiguracije različnih plasti Zemlje. Karakteristike prostora – materialne, energetske, duhovne so upoštevane kot podlaga za razvojne usmeritve. 
Z geomantijskim pristopom, ki temelji na poglobljeni analizi prostora celotnega holona Kalobje – Rifnik – Resevna – Šentjur in individualnih karakteristikah mikro lokacij ter podjetniškim svetovanjem posameznim kmetijam in drugim so bili prepoznani potenciali pokrajine, mikro lokacij in potenciali posameznikov za optimalni sonaravni razvoj, učinkovitost in prepoznavnost. 
Prepoznane prednosti so bile z obujanjem tradicionalnih vrednot in inovativnim vključevanjem naravne in kulturne dediščine vključene v oblikovanje novih dejavnosti na kmetijah in v druge oblike izražanja globje identitete krajine za razvoj zelenega turizma s ponudbo pridelkov, dobrin in storitev. 
V raziskovalnem delu za izdelavo PLATFORME, je ključnega pomena celostno seznanjanje s pokrajino podeželja Kalobje-Rifnik-Resevna, z njenimi vidnimi in nevidnimi razsežnostmi. Poleg analiz konfiguracije terena, obstoječe grajene in zelene strukture – je upoštevana izvorna večdimenzionalna struktura prostora 
PLATFORMA zaobsega raziskovalno področje naravne, kulturne, arhitekturne, sakralne dediščine in razsežnosti duhovno energijskih danosti pokrajine in človeka, ki predstavlja vir INOVATIVNE USTVARJALNOSTI. 
Cilj in namen je celovit pristop k RAZVOJU PODEŽELJA, načrtovanju & urejanju prostora in regionalnem razvoju okoljsko odgovornega turizma, na obravnavanem območju: Kalobje- Rifnik – Resevna- imenovanem KRRES. 
Izdelana platforma je izhodišče in podlaga za nadaljnji prostorski razvoj. Skozi projekt se je oblikovala lokalna aktivna skupina geomantov, ki pravkar ustanavlja društvo. Platforma ji služi pri obravnavi vitalnih in zdravilnih potencialov naravnega parka. 
Z namenom da bi razvoj podeželja pridobil dolgoročno kakovost bivanja, geomantijska PLATFORMA daje predhodna izhodišča kot strokovna delovna podlaga. Vključuje kognitiven zorni kot obravnave krajinskega prostora in ga postavlja v družbeni razvojni kontekst. Pomembna osnova za doseganje ciljev pametne, vključujoče in trajnostne rasti so prostorski potenciali, ki so v PLATFORMI KRRES sistematično ovrednoteni v zaokroženem naravnem območju, ki ga imenujemo HOLON. 
V PLATFORMI ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ nam daje uvid v globlje značilnosti ekosistema krajine na ravni celote obravnavanega območja MAKRO KRRES in MIKRO LOKACIJ KMETIJ. Definira krajinsko MAKRO in MIKRO geodinamiko, to so – naravne danosti lokacije, analiza zemeljskega žarčenja bioenergijskih kvalitet zemljišča, opredelitev navzočnosti izvirov energije, prikaz vitalnih funkcij organizma prostora in njegove identitete, določitev blagodejnih in zdravilnih vplivov prostora na človeka, raziskovanje vpliva geografskih in geomantičnih dejavnikov na razpoloženje ljudi. 
Posebno skrb je posvečena obravnavi zdravilnih naravnih virov. Kar je navedeno v področju obravnave NARAVNEGA PARKA ZDRAVILNIH YIN VRELCEV RIFNIK v platformi. Zavest dojemanja in razumevanja prostora se s tem bistveno razširi v kategorijo celote. V geomantijskih orodjih imamo na razpolago celovit kreativni, duhovni uvid v silnice, danosti prostora, ga razumneje sprejmemo, se v njem natančneje – fizično in duhovno – orientiramo, spoštljivejše delujemo v širši družbeni odgovornosti. Rezultat je bolj učinkovito načrtovanje in umeščanje prostorskih ureditev v prostor. 
Tvorec razvojnih postopkov je doktrina integracije naravnih virov prostora in človeških virov prebivalcev. Holističen pristop združuje razvojne potenciale pokrajine in prebivalcev – z implementacijo intuitivnih vedenj. 
Vizija in izhodišča za nadaljnji razvoj regije je geomantijsko opredeljena na podlagi energijsko endogenih potencialov oziroma problemov, ki bi jih morali v regiji rešiti, na krepitvi prepoznavnosti regije z vidika kulturnega in arhetipskega bistva krajine. Pridobljeno je znanje iz prostora, v katerem se odvijajo takorekoč vse človekove dejavnosti. 
Energijski zemljevid, ki ga vrisujem v ortofoto zemljevid pokrajine, razširja zavest zavedanja večdimenzionalnosti prostora.