Platforma trajnostni razvoj

Image title

PLATFORMA geomantijske analize: Kalobje – Rifnik – Resevna – Šentjur

Spoznajmo geomantijsko analizo krajine Rifnika- Kalobja- Resevne in Šentjurja, ki sem jo v 2013 / 2014 opravil v okviru projekta geomantija krres. Je korak naprej od obstoječega poznavanja pokrajine Kalobje – Rifnik – Resevna. Hkrati je začetek spoznavanja prvobitnih naravnih danosti podeželja , ki obravnava duhovno energijske razsežnosti kot oživljajoči sestavni del njene ekosfere. 

V iskanju skrivnostnih potencialov obravnavanega območja, je bilo vodilo odkriti večdimenzionalno anatomijo krajine in njene razvojne smernice. Skriti potencial je neprepoznavanje globljih kvalitet, ki jih prebivalci sicer neposredno očutijo, toda podzavestno. Kot da so izgubljeni pod sfero zemeljske površine, ki jo je racionalna pamet pozabila in jo je potrebno proučiti s pomočjo duhovnih izkopavanj. Lahko rečemo da je pojem “duhovna izkopavanja” metafora za preusmeritev pozornosti. V geomantiji seveda ne izkopavamo materialnih virov, temveč odkrivamo duhovne. Naloga geomantije je da jih razkrije v zavest. V razumevanju običajnega mišljenja. Za ustaljeni lokalni nazor geomantijska raziskava uvaja inovativni pogled na naravo. Ampak ko kadarkoli prisluhnemo svoji notranji vesti, oziroma intuiciji,dobimo zanesljiv občutek da je vse to zapuščina znanja naših prednikov. Zato so geomantijsko razkrite posebnosti v neke vrste ponovnem porajanju in oživljanju. Ne samo v obliki napisane analize, ampak v novih ekološko turističnih dejavnostih prebivalcev. Krogotok med tradicijo in inovacijo je vzpostavljen. Temu pravimo trajnostni razvoj. 
Izkušnja raziskave pokrajine Kalobje – Rifnik – Resevna asocira na branje starodavne knjige modrosti, ki je z zemljevidi posvečena obujanju svetišč. Zato je kakovost informacij črpana iz geneze globljih plasti arhiva Zemlje. Moč besede, ki jo na tak način prejmeš ob branju prostora, je doživeta kot da prihaja iz samega notranjega bistva hriba, oziroma skale ali reke. 
Med delom na terenu se je cel čas potrjevala povezanost notranjega značaja pokrajine z njenim zgodovinskim razvojem, vse do današnjih dni. Navzven se izraža kot karakter organizma. Z duhovnim poglabljanjem se je sestavljala slika v vsakem kotičku gozda, poti, naselij, kraja in krajine. Slika ki je nastala, je večbarvna. V luči prepoznavanja zdravilnih izvirov pokrajine, prinaša veselo sporočilo, v dobrobiti za trajnostni razvoj. Obenem obravnava prostor suvereno kot celostna ekologija, ki z duhovno odgovornostjo opravi oceno stanja podeželja. Tako na področju urbanističnih-arhitekturnih posegov, stavbne in sakralne dediščine. Kulturna in naravna dediščina sta za tovrstne analize osnova, ki je integrirana z obravnavo energijskih danosti. 
Geomantijska analiza ni več alternativno dojemanje, ampak aktualna zelena stroka, ki ima poslanstvo združevanja. Image title
Glede na reliefno geomantijske danosti prostor razdelimo na pokrajinske enote, ki so v eterični geografiji berljive kot energijski organi. Telo krajine vsebuje svoje energijske organe, ki so temeljni tvorni elementi anatomije življenjskih sistemov pokrajine. So edinstveno razporejeni po pokrajini. 
Geomantijska analiza je empirična študija krajinskega telesa KRRES s svojimi organi, ki so v medsebojnem delovanju svojimi energijskimi pojavi in procesi -v tesni soodvisnosti in medsebojni pogojenosti z drugimi komponentami okolja- v celoto živega organizma. Vsi skupaj delujejo kot en sistem. 
Pojave se s sodobno radiestezijsko metodo ( instrument zaznave je človeško telo ) regionalno razišče točno na določenih mestih, kot so akupunkturne točke ki so del območij organov, kot tudi v celotni biosferi holona in jih združi v analitičen značaj. Ter kartografsko prikaže z energijskim zemljevidom. Dobimo opis identitete prostora in ugotovitve ekološkega zdravja, ki so v našem primeru pozitivne. Ekološko zdravje določa skupek vseh razsežnosti v prostoru oziroma ekosistemov. 
Aplikacija geomantije v izbrani krajini KRRES je potrdila interdisciplinarno prepletenost strokovnih dognanj. Obenem pa uvedla doprinos specializiranosti odkritja edinstvenih geomantijskih fenomenov. 
V obstoječe področje znanih arheoloških in geoloških raziskav ne posega. Geomantijska študija je sicer res vedno interdisciplinarna, ampak vodilo v tem primeru je radovedno odkritje do sedaj neodkritega. 

Berljiva značilnost topografske razgibanosti razporeditve energ. organov v telesu krajine vzbuja občudovanje. Na gričih, vrhovih in v dolinah, so pokazatelji umeščene prepletenosti energijskih organov z geološkim telesom krajine zgovorni v detajle. 
Okolje holona je v glavnini ekološko čisto, relativno dobro ohranjeno, z ohranjeno biotsko pestrostjo in z bogatimi bioenergijskimi izvori. 
Prevladujejo zaobljeni vrhovi in ploščata slemena, ki se v obliki položnih pobočij spuščajo proti dolinam. Tak je tudi značaj vtkanosti energijskega sistema v litosferi krajine. 
Praviloma imajo višje vzpetine z vrhovi kozmične funkcije, nižja gričevnata območja z dolinami pa zemeljske. Tudi v tem holonu je tako. Razen v Rifniku. 
Geološko-arheološko-geomantijska konstitucija Rifnika je kompleksna in mistična. Iz svojega vrha žarči v okolje kot vulkan.. Hkrati pa skozi kupolo pritegne pretanjene energije kozmosa, saj vsebuje nadstandardno zgoščeno polje markantnih energ. točk visoko vredne krajine. Aurično polje z odprto kozmično kupolo na zgornjem platoju Rifnika, ki v nebu seže skozi ionosfero in spodaj obdaja cel holon, je vijolične barve, s širokim spektrom svetlobnih snopov. Kanali kozmičnih povezav so kot šop optičnih vlaken. 
Obvladuje vpogled v celotno krajino holona. Njegova posrečena združenost z arhetipi Zemlje in Neba predstavlja portal v obliki dvojne svetlobne piramide, z zgornjim delom nad Rifnikom, v spodnjem delu pa ima žarišče v yin območju votline. (kozmogram projekta ). Nenavadni navzkrižni preplet zemeljsko vulkanskih energijskih polj in duhovno inteligentnih svetlobnih snopov je svojevrstna karakteristika Rifnika, ki se ponaša s progresivno pre-bojno preživetveno esenco. Tej vertikalni ognjeni dinamični moči je dopolnjujoča mehkoba gozdnega območja Šibenik pod Rifnikom, ki mu predstavlja vodno zemeljski umirjeni protipol. 
Podoba izoblikovanosti Rifnika ni samo slikovita navzven s svojo stožčasto obliko in monumentalnostjo, ampak tudi navznoter v svoji geološkem profilu, ki deluje kot da je odrezan v prepad vulkanske globine, karmično zakodirano zavit v skrivnost in poseden sam vase. čŒe si ga ogledujemo z zunanjimi ali notranjimi očmi, vzbuja stacionarni vtis magično samoorganizirane mnogoplastnosti, z očarljivo samosvojo prvinsko surovostjo. 
Vabljivo privlači poglede s svojo vidno geomorfološko pojavnostjo in čudenje nevidnim paranormalnim magnetizmom, kateri vleče k sebi v kontakt. Hkrati pa ne reagira kar tako. Na linearne interakcije, ki nimajo dovolj posluha za ustrezen raziskovalen jezik sporazumevanja, pokaže refleks odbojne konstante, ki te notranje pusti nepotešenega. Konstanta so tudi njegovi zgodovinski podatki ki se venomer ponavljajo, če se jih ne integrira v celoto. Taka je njegova želja. Zato se na duhovno neobčutljive korelacije odziva nepropustno. V svoji elementarnosti mestoma odraža elemente neoprijemljivosti in nedostopnosti. Energijski rob Rifnika je trden, prelomen in tektonsko transformativen 
Ob vstopu v njegov organizem se poraja izziv, kako z raziskovalno radovednostjo ki posveča resničen priklon do veličine duha kraja – preseči predvidljivo fiasko konstanto Rifnika in doseči nepredvidljive neznanke. Geomantija je kot naročena za to funkcijo, v dešifriranju skrivnosti. 
Ozemlje okrog Rifnika sekajo številni prelomi. Geološko prepoznaven Rifniški prelom odreže na Ponikvanski planoti pirešiški vulkanski masiv in med Štorami ter Šentjurjem oligocenske andezitne tufe od govških plasti. Na Rifniku pa končuje ob tem prelornu vložek apnenca med psevdoziljskimi plastmi. Značaj energij se ob območju tektonske razpoke dolge več kilometrov izrazito prelomno preobrne. Prelomi zemlje na območjih tektosfere sovpadajo s preobrnjeno polarizacijo energijskih polj Zemlje. 
Tak je tudi primer lokacije angelske točke Rifnika, na špičastem grebenu vrtoglavega skalnega vrha strmine, ki je nad votlino. Predstavlja prehod krajine iz presežno prelomne duhovne točke v previsni pad navzdol do omejenosti tesne udorine globlje ležeče zemeljske strukture doline. To je značilnost prehoda duhovnega v zemeljsko, Zavest pokrajinskega angela se spusti v maternico ženskega počela. Prizemljevanje duha v toku od zgoraj navzdol. Rifnik vsebuje tudi neke vrste vulkanske energije poduhovljenja materije, ki se komplementarno dvigajo v gradaciji od spodaj navzgor skozi notranjo strukturo hriba. Iz notranje magnetno duhovne magme se vrh Rifnika plemeniti s posebne vrste žarenjem vulkanske frekvence. 
Razkritje subtilne geogene finoeterske vulkanske zgradbe Rifnika seže globlje od percepiranja fizične geografije. Ključ razumevanja je v metafizičnem poznavanju sestave segmentacije plasti Zemlje, ki določajo fluid praRifnika. Pod rifniško zemljino površino, v globljih plasteh podzemnih kamnin, se namreč akumulirajo geotopi magnetnih polj ognjenega etra posebnega tipa, ki eruptivno vrejejo. Etrski izbruhi vulkana so variabilno impulzno injekcijski. 
Ognjeni eter je v geomantiji povezan z duhovnimi impulzi in informacijami. Ti v Rifniku prihajajo v konvergenci iz Neba in Zemlje. 
Zračni eter pospešuje gibanje. Zemeljski eter se pojavlja povsod, kjer nastajajo oblike. Vodni eter pa tam, kjer tečejo življenjski procesi. 
V spodnjem vpadljivem marginalnem gozdnem področju Šibenik pod Rifnikom, kjer je ohranjena deviška naravna krajina, so v oazi vodnega etra gorišča duhovov narave. čŒloveku kažejo pot z enostavnimi odgovori, ki so zdravilo za zakompliciranost razuma. S tem se spontano sprožajo duševne metamorfoze. 
V slovenskem ljudskem izročil so tovrstna elementarna bitja poznana kot varuhi prostora, ki so ljudi varovala pred težavami in jim čudežno pomagala ob vodnih svetiščih. Na tem lokalnem področju so jih imenovali kresniki ali dobre vile. Vile so si Slovenci v duhu starosvetnosti predstavljali kot belo oblečene ženske, ki imajo svoje raju podobno domovanje na težko dostopnih skalnih votlinah in ob vodnih izvirih, tolmunih in deročih potokih. 
Kresniki so tudi božanstva in mitološka bitja staroverskega koledarja. ( obdobja prednikov, ki jih odlikuje življenje v globokem spoštovanju narave, zdravilstvu, zeliščarstvu in primarni svetosti.) V teh imenih najdemo simbole, ki so zelo stari. V kolektivni podzavesti vibrirajo v resonanci z duhovi prostora. Za Slovenski prostor delujejo kot zaščita do tradicije, prednikov in dajejo varnost. Sorodno povezavo najdemo v kitajski geomantiji, ki vsebuje Božanstva & varuhe življenja v živalih in mitoloških bitjih, kot so zmaj, tiger, feniks…Živali predstavljajo tudi simbole 4 elementov. Ne glede na tok časa, so to pravzrorci bivanja. Predstavljajo naše notranje sposobnosti, ki jih nezavedno prejemamo iz prostora narave. 
V gozdovih Rifnika naj bi prebivala dobra vila Firi. Legenda se prepleta z geomantijskim odkritjem domovanja varuhinj vodnih izvirov. Na tem področju, ki je bogato z vodnimi izviri, prebivajo vodna elementarna bitja. Po tradiciji te duhove okolja poznamo kot Rusalke, Nimfe ali Deve. 
V izbočenih pragovih ,stebrih in rebrih stenah skal so predniki odkrivali obrise in sledove mitoloških likov varuhov. Poznani so kot ajdi – velikani s človeško podobo. Po ljudskih pripovedih so tako veliki, da se lahko pogovarjajo z gore na goro. Nevidno naj bi pomagali človeku zidati gradove, cerkve, božje oltarje, čeprav so bili v nekaterih delih označeni kot pogani. V geomantijski raziskavi so tukaj odkrita take vrste elementarna bitja varuhov, ki domujejo v skalah votline. So izredno velika, v višino merijo čez 15 metrov. Figura določenih sten kamninskih gmot v votlini je antropomorfno primerljiva liku simbolike Ajda. 
Na takih obdarjenih območjih z duhovi Zemlje, so stare kulture posvečene Boginji – v znamenju izobilja za skupnost izvajale obrede poroke z naravo – z gozdom, morjem, rekami, votlinami..Taki so bili tudi npr. prazniki izobilja visokega poletja, posvečeni Kresni noči. 
Davna svetišča v teh krajih so inducirana s svečanostjo. Zdravijo rane v duši človeka – vkolikor se do teh mest približa spoštljivo in z resničnim namenom brezpogojnega dobrega za celotno skupnost in naravo. čŒe se moderni človek do teh mest ne poveže na čist duhovni način čistega namena, so zanj ti prostori zaprti, zaščiteni in nedostopni. Starodavni šamani so take kraje zaščitili z duhovnimi ogledali. 
Zemlja ima informacije, ki so latentno zapisane in lateralno berljive globoko v biološkem, arhetipskem in zgodovinskem tkivu. Rifnik generira genezo globljih informacijskih odtisov kronologije prednikov, v časovnici sledi kultur- ki je vraščena globoko nazaj za obdobje 6000let. Ima prostorsko –časovno intenzivnost. Geofizikalna diagnoza kapacitete magnetnih polj sovpada z geomantijsko analizo, ki Rifnik obravnava v sintezi bioenergijskih in kulturnih plasti s svojimi astralnimi vsebinami. Njihova magnituda se meri duhovno. Sledovi človeške kulture na Rifniku segajo vse do mlajše kamene dobe, in od takrat dalje je bilo območje poseljeno skozi vsa zgodovinska obdobja- Prve sledi človekovega bivanja na Rifniku so iz obdobja stareješe železne dobe. Njegovo energijsko polje niha v vzporednem ritmu globinsko umeščenih prastarih energijskih in materialnih fragmentov. 
Rifnik odseva kolektivno dediščino iz porekla podzavestnega polja v zavest okolja. Je gonilna sila nezavedne prežetosti s prvotnimi starimi energijami, katere so zaklad zgodovinskih pravzorcev, ki izhajajo iz zapuščine prednamcev. Okolju določajo bivanjske korenine. 

Karakter Rifnika kaže prelomno propulzivnost v ekstremnih okoliščinah okolja. Na hrbtni strani se kaže kot stari dobri mag, ki trdoživo pozna naravne sile za svoje preživetje. Na sprednji strani žarči pa ogenj impulzivne vznesenosti, duhovne širine in vloge iniciatorja. 
Rifnik je kot geomantijsko evidentirano staro svetišče poligon za odprto učno okolje zanamcev, za spoznavanja sakralnega zemljepisa večplastnih dediščinskih vrednot. Ima potencial širšega regionalnega prostora. Je odprta knjiga in zemljevid starih kultur. V območju holona je tretje oko, ki predstavlja duhovni spomin in videnje. Spodbuja razvoj nadčutnih doživetij in vpogled v univerzalni spomin Zemlje. 
Na naravoslovju monografsko temelječa slika se obiskovalcu razširi v večdimenzionalno. V razširjeni zavesti obiskovalca, Rifnik riše videnja slik za nove perspektive razvoja, ki združujejo preteklost tradicije in nove ideje duha časa. 
V nujno potrebnem predhodnem reoživljanju in reinvenciji samega sebe, je (p)osebnost organizem “Rifnik” ( prostora in prebivalcev ) lahko vzorčni primer za snovanje in diseminacijo inovativnih zelenih projektov bivalne kulture, z novim učenjem pristopa k dediščini. Za uvajanje inovacij so bistvenega pomena primerni kraji. Projektno snovanje te kategorije izvirni know how odkriva iz sinergije duhovnih počel prostora in ljudi. Tako se projektnim zgodbam zagotavlja pozitivni transfer z Zemljo. V povezanosti delovne skupine z duhom kraja, se sinergično ustvarjajo vizije in agende, ki so živo povezovalne s celoto, tako programsko kot prostorsko , v mrežnih povezavah z okoljem. Vštevši temelje spoštovanja in varovanja njegove krajevne posebnosti in avtonomnosti. 

Osrednja reka Voglajna z razgibano mrežo pritokov predstavlja glavno ožilje telesa krajine. Votlina v yin območju je bogata z zdravilnimi izviri ekosfere in vodnimi izviri hidrosfere organizma. 
Na plazovitem terenu se napetost med vrhovi in dolinami sprošča na posebnih mestih, ki so energijsko pomembni za balansiranje komplementarnih energij. Celotna energija holona se pa vzdržuje v v homogeno energ. polje v organizmu organov, ki delujejo med seboj soodvisno in povezano. 
V holonu prevladuje triada vrhov Kalobje Rifnik Resevna z narivno valovitostjo vmesnih dolinic in osrednje YIN vdolbine, ki je sidrišče glavnega gravitacijskega polja. Spodnji trikotnik Kalobje- Rifnik- Resevna se dopolnjuj tudi na drugi pol zgornjega trikotnika, napram Šentjurju, z duhovnim središčem Sv. Jurijem. Oba trikotnika odražata prepoznavni element identifikacijske zanimivosti območja. 
Kompozicija krovnih 4 energijskih centrov – kalobje, rifnik , resevna, šentjur -, ki s svojo vpetostjo v paralalelogram zmajevih križišč, krajino uokvirjajo, odgovarja štiridelni eterični organizaciji krajine. 
Zaokroženost območja holona, je severno v Botričnici, južno v kraju Dobje, vzhodno v črnolici in zahodno v kraju Krajnče. Holon je zaokroženo zamejen v okroglinasti sferoidni ovoj. Ta mejni pas je koža krajinskega telesa, ki prostoru omogoča mejo, hkrati pa kot membrana komunicira v elementu zrak z sosednjimi in s širšimi pokrajinami, ki širi roke povezovanja napram Celjski kotlini zahodno in območju Rogaške Slatine Vzhodno. Prepojenost holona z južnim območjem Kozjanskega je energijsko usidrana v YIN območju, ki cirkulacije vseh okolnih pokrajin umešča v svojo krajinsko “posodo ” v obliki energijskih meandrov. 

Image title

Ferležev mlin : V idilični soteski potoka Kozarice, v Šibeniku pri Šentjurju, stoji pod visoko skalo mlin, ki so ga zaradi tega nekoč imenovali Mlin pod pečjo. Ferležev mlin uteleša hrbtenico prostora. Predstavlja podjetnost in voljo. Prvotna zasnova mlina na tej lokaciji je stara 300 let, sedanji Ferležov mlin pa ima dvestoletno tradicijo. Nekoč se je imenoval Mlin pod Pečjo in je bil največji mlin izmed vseh mlinov na tem potoku, kakor tudi v širši okolici. 
Hrbtenična os holona se razsteza od grebena sv. Jurija skozi dominantni središčni pas s- j Šentjurja, skozi sotesko Feleževega mlina ob cerkvi sv. jakoba do Kalobja. 
Skalnata pobočja soteske z vnožji hribov Resevne in Rifniku so hrbet. 
Soteska potoka Kozarice ob vznožju Rifnika in Resevne je bila včasih prava dolina mlinov. 
Iz jame Šibenik pa so kamnoseki kar nekaj stoletij prodajali in klesali kamen za mline, kamnolomom oz. delavnicam so rekli mlinski »pruh«. Mlini so bili vedno v lasti fevdalcev prav tako kot delavnice mlinskih kamnov in ta, rifniška, naj bi bila v času delovanja ena največjih v Evropi 
-j območje Šentjurja je v funkciji ozemljitve. Energijsko polje holona se na tem območju ukoreninja predstavlja stabilnost in varnost 
-Votlina je maternica holona. 
votlina je geografsko geom. posoda v središču orografskega reliefa 3 vrhov KRRES v konturi z Sv. Jurijem 
Grad Rifnik- katerega mogočne razvaline ležijo na strmem skalnatem pomolu na severnem pobočju istoimenskega hriba južno od naselja Šentjur, je na območju trebuha telesa krajine, kjer se življenjske energije ojačano koncentrirajo in ekstrovertirano širijo navzven. 
Grad ima gotsko zasnovo, ki je nastala z dodajanjem novih sestavin k starejšemu. Okrog je nastal oklep koncentričnega energijskega plašča. Tako na severni strani, kjer leži strma skalnata vzpetina,kot tudi na južni, kjer je visok skalni pomol je prepona, katero grad statično stimulira kot ščit. Kljub odsotni družbeni funkciji ima prisoten fokus energije v prostoru, kot pomnik zgodovine in okoljski ojačevalnik. Njegova stavbna vibracija vibrira longitudinalno vse do južnega področja Šentjurja. 
Srednjeveški grad s svojo lego označuje energijsko območje solarnega pleteža pokrajine, ki odraža kvaliteto moči in samozavesti. Lunarni pletež je nasprotujoče lociran v skriti soteski gozdnega vznožja Resevne. Deluje introvertirano ponotranjeno. 
Grad Rifnik predstavlja zrcalo v veduti reverzne interakcije do okoljnega območja v značaju zgodovinske posebnosti. 
Dandanašnji Rifnik je potomec evolucijske selekcije. Po drugi strani, pa v njegovi dedni zasnovi trajanje zgodovinsko tipičnega rifniškega ognjenega etra dobiva preobrazbo. Iz prejšnjih funkcij vojskovanja, se v svoji dedukciji želi spremeniti v duhovne impulze za podporo duhovnih in humanističnih dejavnosti. 
Ekvivalentni značaj se kaže na zgornjem platoju Rifnika, področju naselbine, ki je v tendenci preobražanja iz karakterja fortifikacije zgodovinske obrambne moči zapiranja v inkulturacijo sodobnega turističnega odpiranja. 
Razvojna izhodišča so očitna – vzorec zgodovinskega antagonizma se velja preobražati v protagonizem nove dobe, ki skrbi za ohranitev skladnega odnosa med domovanjem in sobivanjem skupnosti. Temelji na etiki empatije in soodvisnosti. Rešitve se porajajo iz skupne zavesti,ki je družbeno sočutna, integralno vključujoča in empatična. To je socialna ekologija lokalne skupnosti, ki indeferentnost do skupnih obremenitev požrtvovalno spreminja v aktiven pristop. Je osnova za celovit pristop k družbeni odgovornosti. Krize vrednot in zaupanja se da zdraviti z vzpostavljanjem pozitivne družbene klime. 
Ko dogodki določenega kraja eskalirajo v intenzivno konfliktnost, so vedno plod sumacije človekovih in prostorskih vplivov. Na podlagi prošnje za zunanjo strokovno pomoč, geomantija intervenira individualno do človeka in akutne točke prostora. Z adekvatnim zdravljenjem prostorskih anomalij in posvetovanjem z udeleženimi, se dosega sinergičen učinek. Vključuje tudi sodobno prakso holistične mediacije. Prebivalcem omogoča celosten pristop v razreševanju prostorskih, sistemskih, pravnih, ekonomskih, medosebnih in čustvenih primerov. Konflikti so interakcija različnih želja in interesov, ki potrebujejo medsebojno uskladitev. Mediacija pomaga pri uskladitvi različnih energij, ki se jih zazna v auričnem polju vpletenih. Konfliktne situacije obravnava ne le kot naravni del odnosov, temveč kot osnovno načelo skupne človeške rasti. Take vrste razumevanje do vseh vrst konfliktov in spopadov, tudi iz zgodovine bojevanja človeštva, obravnava kot interakcijo raznolikih energij in arhetipov. Pod pogojem da se konflikt dojema konstruktivno, z namenom harmonizacije različnih polarnosti. Cilj vseh tovrstnih veščin je zmaga v združitvi nasprotij. Nasprotja so zakonitost narave. Neprenehno pulzirajo okrog nas in težijo k dopolnjevanju. 
Iz vidika trajnostnega razvoja so dobri medsebojni odnosi odločilnega pomena za pozitiven vpliv na družbeno okolje- z razreševanjem okoliščin kjer so zagotovljene potrebe vseh udeleženih. Na dolgi rok omogočajo napredek in preživetje z varovanjem okolja. čŒustvena razsežnost v organizmu prostora je zato pogosto potrebna spodbude, pozornosti in preobrazbe. 
Področje turistične pisarne hiške pod goro je točka, ki lokalno skupnost Rifnika antropogeografsko spominja na srčne vrednote, katere naj bi prežemale krajane in obiskovalce, v komunikaciji odprtega tipa. 
Strnjeno naselje čŒrnolica je vezni člen do prehoda v višje energetske plasti Rifnika. Je ena od vstopnih točk. 
Znamenje z Jezusom na križu ob gradu je postavljeno na popku holona, ki predstavlja osredinjenost. 
Kalobška romarska cerkev Sv. Marije uteleša srce krajine. To je kvaliteta srčnosti, dušne topline, medsebojne ljubeče interaktivnosti, obnavljanja in ljubezni. Srčni organ Kalobja je večnivojski. V zgornjem nivoju se povezuje z Resevno in Rifnikom. Zajema nebeško ljubezen. V spodnjem nivoju se povezuje z območjem okolja Jakoba. Zajema zemeljsko ljubezen. Ima priljubljeno zdravilno kvaliteto odpuščanja, tako v zunanjem polju, kot tudi v središču- znotraj cerkve. 
Kalobška povezanost z Rifnikom in Resevno ima oblikovan tetraeder, ki ima spodnji pol na področju votline. 
Grlo krajine je v zgornjem trgu Šentjurja. Kultivirano ga označuje Ipavčeva hiša, ki je bila dom skladateljev Ipavcev. Ambient stvabe ima galantno zavest in privlačno kreativno astralno čistost. Odlikuje jo tradicionalna arhitektura, dodani prefinjeno kultuvirani elementi zunanje in notranje ureditve ter duhovna atmosfera. Zgrajena je bila okoli leta 1760 v bidermajerskem slogu ter kasneje obnovljena po skicah arhitekta Jožeta Plečnika. V njej je postavljena stalna razstava o življenju in delu slavnih skladateljev in zdravnikov, v Gustavovem salonu potekajo priložnostne razstave, v kleti je vinoteka izbranih vin domačih vinogradnikov, vrt pa krasijo stara lipa ter kamnita miza s Plečnikovim vodnjakom. V hiši je tudi poročna soba, v kateri ima blagodejni učinek kipca svetega Jurija na zmaju, ki prostor blagoslavlja z duhovno trdnostjo. Ob vhodnem portalu pa raste trta modre kavčine, cepič najstarejše trte v Evropi z mariborskega Lenta. 
Ipavčeva hiša navdahuje kot umetelni referenčni primer dobre prakse, ki se zgleduje v relevantnih geomantijskih standardiih domišljene dodane vrednosti. 
Grleni organ odraža kvalitete kreativnosti in ustvarjalnega izražanja. Deluje generično poživljajoče na krajino kot celoto, z izžarevanjem aurično modre barve. S svojo pozicijo v zgornjem trgu Šentjurja nakazuje na velik pomen povezanosti spodnjega pola holona z zgornjim – kalobje – Rifnik – resevna z šentjurjem. Spodnji pol potrebuje zgornjo funkcijo komunikacije in medsebojnega sporazumevanja s širšim okoljem. 
Dihalni sistem prostora sestavlja točka vdiha in izdiha. Vdih odraža točka, kjer stoji cerkev sv. Janeza na kamnu. Tukaj je severni rob holona. Izdih pa področje, kjer je Jakobška cerkev. Nosnica vdiha- sv. Janez – potegne energije zračnega prostora troposfere v svojo notranjost. Znotraj delujejo oživljajoče na telo Zemlje, hkrati pa same dožive proces prenove. Nosnica izdiha – sv. Jakob – osvežene sile potem potisne na površje Zemlje in v njeno ozračje, da bi z njim nahranila življenje v pokrajini. Dihalni sistem ima v tem območju več točk izdihov na ravnini okrog cerkve Jakoba, ki se prepletajo s srčnim radijem izvira na področju Kalobške cerkve. 
Resevna kot najvišji vrh odraža najvišjo točko organizma. Je žarišče kozmičnih sil, ki pritekajo skozi Resevno v telo krajine. Vzdržuje univerzalno enost. Vertikala je tukaj poravnana z najvišjo osjo geosfere. Resevna je neke vrste dvojnik Rifnika. Tudi Resevna skriva v sebi mestoma tankoplastovite vulkanske strukture, ki so pa prisotne le na določenih lokalnih področjih. 

Vsaka mikro lokacija je koherentno povezana s širšim prostorom. Vsak kraj je del širše krajine, kateri pripada. To je hologramska zakonitost v proučevanju terena. S takim opazovanjem ” makro in mikro ” se prostor pregledno vidi tak kot je. S tem se presega morebitna protislovja in najde ( v vseh odtenkih ) povezujoče prvine, ki so skupne manjšemu kraju & večji krajini. 
Rifnik ima za krajino status centralne lokacije. Vsebuje geostratifikacijo vozlišč krovnih krajinskih energijskih centrov. Zaznamujejo ga potentni duhovni naravni viri, ki vsebujejo nabite nativne delce duhovnih informacij. V njihovi magnetosferi je možnost zajeti daljnovidno preiskavo višjih kozmičnih ciklov, ki vplivajo na življenje na Zemlji. Uvidi so berljivi v segmentu jasnovedenja geokozmologije, ki daje razumevanje širšega vesoljnega vzorca, ki se tako na nebu kot na zemlji kaže v krajevni konstelaciji. Poleg organa tretjega očesa so navzoči interdimenzionalni portal – ki povezuje s kozmično kvaliteto starega svetišča, fokus pokrajinskega angela- ki strukturira duhovno zavest okolja, točka stika s predniki in številni vertikalni stebri izmenjave med Nebom in Zemljo. 

Votlina pod Rifnikom je oživljen skriti potencial krajine. Do njene čarobnosti prideš postopoma sekvenčno in ne direkt. votlina je zdravilen prostor. Zdravi na duševni in energijski ravni. Skozi celostno doživetje povezanosti s prostorom se obiskovalec regenerira. To se zgodi takrat ko se duhovne in vitalne ravni v človeku & prostoru združijo 
Program geomantijskega vodenja kot inovativni turistični program lokalne skupine geomantijskih vodičev- ponovno neguje partnerstvo z naravo v spodbujanju srčnega-sočutnega krogotoka dajanja in sprejemanja med človekom in Zemljo. Dediščinske vrednote sakralne geografije in znanja starih kultur o naravnih svetiščih nadgrajuje z sodobnimi kreativnimi pristopi za doseganje izkušnje celosti in zdravja – v vzpostavljanju ravnovesja za zdravje duha in telesa, odpravljanju stresa in duhovnem samospoznanju skozi naravo. Image title

Bodoči geomanti na Rifniku so hkrati dediči prednikov kamnosekov, ki so v tem prostoru delali. Karmično so pa dediči daljnih civilizacij, ki so v tem prostoru odkrivala in vzdrževala svetišča. Zato pravimo da ni slučaj kdo je naslednik te odgovorne funkcije, katero so v preteklosti opravljali svečeniki. Biti poslan na Rifnik za to vlogo pomeni imeti poslanstvo. 
Svečeniki so v preteklosti bili jasnovidni. V profesionalni geomantiji je take vrste čutenje nekaj normalnega. In k temu naj bi stremeli tudi bodoči geomantijski vodiči. 

Za Slovenski prostor je ta holon v 1. kakovostnem razredu geomantične ocene ohranjenosti značaja & bogastva duhovne, kulturne in naravne dediščine, v skupni sinergiji, ki okolju ponuja sporočilnost in zdravilnost 
Pri tem je potrebna kontinualna ekološka podpora za oživljanje spečih potencialov, ki so za sodoben čas v spremenjeni svetovni konjunkturi globalne preobrazbe planeta izredenega pomena. Prav ti endogeni potenciali, ki so navzoči tudi v našem holonu, so potrebni za planetarno prelevitev v novo energijsko frekvenco. Planetarne spremembe se namreč odvijajo konkretno v zadolženih energijskih izvirih nove vrste – tudi lokalno, po vsem svetu. V tem holonu so energijski izviri že aktivni v funkciji otokov luči, ki na določenih mestih prevajajo novo planetarno zavest. To se najbolj občuti v deviškem vilinskem gozdnem območju soteske Šibenik pod Rifnikom. 
Organizem prostora in ljudi KRRES se pogosto odziva do širšega Slovenskega prostora skromno in sramežljivo, v sedimentaciji zadržanosti. Posledično se njegova moč preusmeri v introvertno difuzno napetost, ki se interno zrcali v lokalnih interferencah. Toda ta lastnost je v preobrazbi. V tej smeri je opazen postopen razvoj pri večanju lastne samozavesti. Indikator dejanskih premikov je razviden skozi prostor -holon postaja to kar je. 
Obroč ob bokih vrhov Šentjur- Kalobje- Rifnik – Resevna je zlate barve. Kot prstan v stebru med Nebom in Zemljo, ki se na vrhovih zgosti. 

Krajina KRRES postaja v luči moje geomantijske raziskave model novih možnosti za urbanizem in turizem, ki temelji na avtentičnosti in perspektivnosti zelenih usmeritev. Ključ ki odpre vrata v to področje je pa kritična masa ljudi odprtega srca, začenši od naročnika do lokalnih prebivalcev, ki naj bi to živeli.