Ščitnica Domžal

Image title

Geomantijska analiza za lokacijo ob Kamniški Bistrici v Domžalah služi pri prostorskem načrtovanju občine in zavoda za šport Domžale. Daje izhodišča za pripravo prostorskih dokumentov, ki vključujejo analize danosti v prostoru, ovrednotenje vitalno energijskih lastnosti in zmogljivosti okolja, analize razvojnih možnosti in medsebojnih učinkov posameznih dejavnosti v prostoru.

Z navzočimi prvinami prvobitne obrobne okoljske podlage Domžal, ta prostor velja za eno najmočnejših nepozidanih prehodnih parcel Domžal, ki je še homogeni sklenjeni del narave v koordinatah mesta. V eterični geografiji predstavlja karakteristično komponento območja ŠčŒITNICA ZA MESTNO TKIVO TELESA DOMŽAL,         v vlogi izmenjevanja regionalnih energij s kompaktno kompozicijo mesta. Opravlja prenos in presnavljanje prevladujočih pretokov jugovzhodne makrolokacije mesta med naravno in arhitekturno krajino. Organi pokrajine prevajajo življenjske sile okolja z mestom.

Obravnavan prostor je po geomantijskih kriterijih klasificiran kot potencialno izjemna lokacija, z ohranjenim in nepoškodovanim energijskim sistemom, neposredno navezanim v pokrajinsko dominanto osi Kamniške Bistrice v morfološki zgradbi mesta.  Zaenkrat še z neaktivno programsko inkluzivnostjo do Domžal. Okoliš je prvinsko privlačen in odziven.

Kamniška Bistrica in njena organska energijska os široka 30m na vsako stran reke, povdajeno določa značilnosti lokacije v kompleksni celoti mesta. Gradnja na območju neposredno ob reki, na tej lokaciji ni dopustna.                      S smernicami analize dopolnjujemo vsebine športno rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici, pri katerem se z urbanističnim načrtovanjem integrira geomantijska dognanja o karakteristikah in zmogljivostih prostora in uporablja celostne soustvarjalne metode. Geomantijska raziskava razkrije več slojev prostora. Med seboj so povezani v skupnem imenovalcu namere naročnika in njegove naloge do prostora, za dosego razvojnega učinka.

Lokacija ponuja realizacijo vsebine proste prostorske ureditve kot protiutež enolični gradnji in posledično enoličnemu življenjskemu slogu mest. Ker ni pod pritiski, ponuja možnost za sonaravno in dinamično dogajanje.

Geomantijsko integralno projektiranje opredeljuje stanje prostora, z določitvijo danosti 4 elementov terena,        s smernicami za izdelavo zasnove prostorske ureditve, predlogi in ukrepi za dolgoročni razvoj in izboljšanje uporabnosti, ki vsebuje ureditveno območje, usmeritve za prostorski razvoj, zasnovo rabe prostora, razmestitev dejavnosti v prostoru, usmeritve za pripravo lokacijskih načrtov in občinskih prostorskih aktov.

Image title