Sevanja

Image title

Elektromagnetno sevanje je sevanje, ki pri uporabi ali obratovanju vira sevanja v njegovi bližnji ali daljni okolici povzroča elektromagnetno polje, in je tveganje za škodljive učinke za človeka in živo naravo. Bližnje polje je elektromagnetno polje v neposredni bližini vira sevanja, kjer elektromagnetno polje nima značilnosti ravnega valovanja. Daljno polje je elektromagnetno polje na vplivnem področju vira sevanja, vendar toliko daleč od vira, da že ima značilnost ravnega valovanja.

Vir sevanja je visokonapetostni transformator, razdelilna transformatorska postaja, nadzemni ali podzemni vod za prenos električne energije, odprt oddajni sistem za brezžično komunikacijo, radijski ali televizijski oddajnik, radar ali druga naprava ali objekt, katerega uporaba ali obratovanje obremenjuje okolje z: nizkofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem od 0 Hz do vključno 10 kHz (v nadaljnjem besedilu: nizkofrekvenčni vir sevanja) in je nazivna napetost, pri kateri vir sevanja obratuje, večja od 1kV ali visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem od 10 kHz do vključno 300 GHz in je njegova največja oddajna moč večja od 100 W (v nadaljnjem besedilu: visokofrekvenčni vir sevanja). Amaterska radijska postaja ni vir sevanja.

Agencija RS za okolje vodi na področju elektromagnetnih sevanj naslednje postopke: izdaja pooblastila za izvajanje prvih MERITEV in obratovalnega monitoringa skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter pogojih za njegovo izvajanje, vodi seznam pooblaščencev za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa za vire elektromagnetnega sevanja, zbira in obdeluje poročila o prvih meritvah in obratovalnih monitoringih za vire elektromagnetnih sevanj

https://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/sevanja/

Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenskem okolju

Priloga 1: Izračun čezmerne obremenitve zaradi sevanja nizkofrekvenčnih virov sevanja

Priloga 2: Izračun čezmerne obremenitve zaradi sevanja visokofrekvenčnih virov sevanja

Priloga 3: Izračun časovnih povprečij pri izpostavljenosti sevanju, ki je krajša od 6 minut

Priloga 4: Izračun čezmerne obremenitve zaradi sevanja visokofrekvenčnih virov sevanja pri izpostavljenosti impulznim elektromagnetnim poljem

Image title

Electromagnetic radiation has been around since the birth of the universe; light is its most familiar form. Electric and magnetic fields are part of the spectrum of electromagnetic radiation which extends from static electric and magnetic fields, through radiofrequency and infrared radiation, to X-rays.

Image title

https://www.who.int/peh-emf/en/