SLO-HR GTT

Za 1. razpis programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija Hrvaška, za prednostno os 6c: Mobilizacija kulturne in naravne dediščine za trajnostni razvoj – pripravljamo tačas projetno idejo GTT : geomantijski trajnostni turizem. To je vzorčni model ki je prenosljiv v širši prostor.

Image title

Delovno območje projekta – še posebej obmejno območje med Slovenijo in Hrvaško je v zaznamujočem obdobju prežeto s pritiski globalnih vplivov. Evidentno je precej uokvirjeno in zamašeno v povezovalnosti. Terenu bo potrebno prisluhniti na senzibilen in globlji način. V definiranju konsistentnega koncepta v skladju z vizijo in realnimi razmerami. Sveže in sodobno, upoštevajoč dediščino in tradicijo. Yin in Yang.

Trajnostni pristop zahteva široko sodelovanje vseh tistih, ki jih rezultat zadeva, pri odlocanju in prakticni izvedbi ukrepov ter njihovo holistično koordiniranje. Za konceptom trajnostnega razvoja se skriva vec nacel, ki še posebej pomembno vplivajo na turizem in pristop, ki bi ga morali zavzeti v Evropi ter naš projektni izziv.

Vodilno načelo je CELOSTEN IN INTEGRIRAN PRISTOP. Tega uvajamo inovativno.

Pri nacrtovanju in razvoju turizma je treba upoštevati vse razlicne vplive turizma.

Poleg tega bi moral biti turizem dobro uravnotežen in vkljucen v številne dejavnosti, ki vplivajo na družbo in okolje, ki ga v geomantiji obravnavamo večdimenzionalno, z namenom dolgoročnega načrtovanja. V sintezi dela z ljudmi in prostorom so rezultati geomantije multiplikativni.

Image title

Odločitev za uvedbo trajnostnega turizma ne tem območju slo- hr vzbija vtis po zgodovinskih premikih. Zastareli vzorci se sicer morajo korenito preobraziti, Povdarek na globlji spremembi je pri tem dodobra očiten.

VIZIJA Povezani v zelenem.

Program sodelovanja Slovenija – Hrvaška je namenjen razvoju trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih in kulturnih vrednot v korist ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo območje.” Vizija izpostavlja splošno usmeritev v trajnostni razvoj. Glavni poudarek bo dan izkoriščanju naravnih in kulturnih vrednot območja za ustvarjanje inovativnih, pametnih in učinkovitih rešitev, ki prispevajo k ohranjanju in izboljšanju kakovosti okolja in njegove raznolike identitete na eni ter aktiviranju socialno-ekonomskih potencialov na drugi strani. Zagotavljanje varnega in živahnega območja je bistvenega pomena za ljudi in bo vzpostavljeno s povečanjem zmogljivosti za institucionalno sodelovanje na vseh ravneh.

Biotska raznovrstnost in georaznolikost: potencial za trajnostni razvoj turizma

Poleg bogate biotske raznovrstnosti je na območju zaradi njegovega kraškega značaja mogoče najti številne naravne vrednote, poznane kot georaznolikost površinskega in podzemnega sveta (t.j. geološki, geomorfološki in hidrološki pojavi – nahajališča fosilov in mineralov, jame, soteske, slapovi itd.). Njihova ohranitev je zaradi ranljivega okolja ključnega pomena, medtem ko je georaznolikost teh območij tudi regionalna priložnost za skrbno načrtovan trajnostni razvoj turističnega obiska. Tudi raziskovalna in izobraževalna vloga zavarovanih območij postaja vse pomembnejša.

Prednosti  : – Tradicija, znanje in veščine v predelovalnih dejavnostih (strojništvo in procesni inženiring, obdelava lesa, avtomobilska industrija, farmacija, živilsko-predelovalna industrija) z organiziranimi grozdi  – Območja rasti: Ljubljana, Zagreb, obalna območja – Dinamičen in močan storitveni sektor (trgovina, turizem, logistika in transport, itd.)  – Raznolikost turističnih proizvodov in veliko število posameznih turističnih ponudnikov – Nekaj uveljavljenih turističnih območij in relativno močni turistični tokovi čez programsko območje – Naraščajoče start-up pobude v urbanih središčih – Kakovostna kmetijska zemljišča in ugodni pogoji za kmetijstvo na vzhodu PO – Vzpostavljene mreže podpornih institucij za podjetništvo – Izobraževalni, znanstveni in raziskovalni centri v glavnih mestih in regijskih središčih – Relativno dobro dostopno območje (glavni koridorji EU, pristanišča) – Policentrična mreža regionalnih

Priložnosti : – Sinergije z glavnimi politikami EU – Evropski okvir omogoča skupne pristope v načrtovanju, spremljanju in upravljanju naravnih virov – Globalni trendi v valorizaciji dediščine za trajnostni razvoj turizma – Povečano povpraševanje na trgu po trajnostnem turizmu – Potencial R&R dejavnosti za upravljanje in valorizacijo naravnih in kulturnih virov in prilagajanje podnebnim spremembam – Preusmeritev obsežnih turističnih/ osebnih tokov v razvoj turizma v zaledju  

Naša projektna ideja GTT : geomantijski trajnostni turizem  je utemeljena na rešitvi, ki je istovetna lokalno in globalno v novi razvojni paradigmi.

Ne moremo več v nedogled ponavljati postopke paradigme ki je zastarela. Predvidevati in dohajati velja spremembe ki so navzoče planetarno in lokalno, v očitnem imperativu klica k celostnemu in trajnostnemu. Delovno območje projekta je za tovrsten program nič več in nič manj zrelo kot potencialne regije v sosednjih EU državah. Priložnost velja pravšnje profesionalno in presežno prevzeti v svoje roke. Zmuzne se lahko takoj, vkolikor projekt prvenstveno ni dobro kreativno organiziran.

Trajnostni turizem je nova paradigma turistične politike. Turizem kot orodje svetovnega trajnostnega razvoja

Zaostala nerazvita območja imajo premalo stika z razvojnimi vsebinami. ( poznamo jih iz delovnih izkušenj realiziranih projektov na tem področju ). Z njimi velja delati izobraževalno in neposredno na terenu pri oblikovanju prepoznavnega turističnega programa v EU prostoru.

Odločitev za odrekanje množičnemu turizmu je bila eden od naših prvih strateških korakov in tisti, ki je pravzaprav omogočil nedavno soglasje o trajnostnem turističnem razvoju.

Vse od začetka samostojne rasti slovenskega turizma pa nas spremlja senca slabe, nizke prepoznavnosti v svetu.

Odnos med turizmom in naravno in kulturno dedišcino nekega obmocja je izjemnega pomena Turizem lahko igra kljucno vlogo pri vecanju ozavešcenosti ter neposredni in posredni podpori prizadevanjem za ohranitev te dedišcine .Po drugi strani pa je na vecini obmocij kakovost naravne in kulturne dedišcine prav tako bistvena za ustvarjanje gospodarske blaginje s pomocjo turizma, za kakovost življenja v lokalnih skupnostih ter izkušnje obiskovalcev v smeri turističnih programov značaja desezonalizacije.

Obmejno območje je tačas obremenjeno z navzočno žično bariero, kar je za projekt na potenco večji izziv po povezovanju. Na globalni ravni se pa spopadamo z utilitarnimi urbanimi turistični vplivi posegov v okolje.

Projektna ideja je zasnovana iz duhovne zaznave predočene situacije na terenu. Na ta način se izognemo stereotipnim, šablonskim pristopom, ki ne peljejo nikamor. Hkrati smo zvesti etičnemu, ekološkemu in ustvarjalnemu slogu snovanja projekta.

Prav v tem času ko je obmejno območje vnetljivo od begunske krize se spoprijemamo z razvojnim izzivom projekta. Več kot očitno je da je potrebno v program vključiti preobrazbene elemente v lokalni skupnosti ki premorejo trajnostne rešitve.

POSLANSTVO

Ukvarjamo se s poslanstvom uvajanja inovativnega zelenega razvojnega modela za trajnostni razvoj.

Temelji na geomantijski platformi celostne raziskave okolja. Je strateški razvojni dokument za okoljsko planiranje bodisi na transnacionalni, nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. V sintezi dela z ljudmi lokalne skupnosti kar je naša razvojna specializacija, razvijamo avtentičen program zelenih usmeritev – skladno z EU razvojno strategijo 2014 – 2020. kot je trajnostni turizem z avtentičnimi inovativnimi turističnimi produkti , nova zelena delovna mesta in inovativne socialne rešitve za trg.

Razvijamo nove smeri zelenega geomantijskega turizma s ponudbo inovativnih, visokokakovostnih turističnih proizvodov in storitev.

REFERENCE

Integralni trajnostni pristop smo v 20 letih izoblikovali v realiziranih projektih geomantijskih raziskav, prostorskega planiranja in ustvarjanja, energijskega svetovanja, izobraževanja ter holistične medicine okolja. Naši uresničeni projekti vsebujejo implementacijo intuitivnih znanj, ki so vtkana v delovno metodologijo. So preizkušena na realiziranih projektih prostorskega planiranja, poslovnega svetovanja in holistične medicine okolja. Referenca priznane inovacije GZS2010 geomantijsko poslovno svetovanje in prvega celostnega geomantijskega OPPN v Sloveniji 2009.

Izhajamo iz že preizkušenega vzorčnega modela v praksiPlatforma za trajnostni turizem in celostni razvoj.

Geomantija uvaja sintezo Sovenskih in Hrvaških potencialov, ki so berljivi sozi geomantijske strukture prostora- katere presegajo državno mejo.

Image title