Slovenija – Hrvaška

Image title

Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška

Strategija programa sodelovanja za prispevek k uresničevanju strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast

Ključne potrebe in izzivi območja programa sodelovanja

Na podlagi stanja in SWOT analize so bile na PO opredeljene glavne potrebe in izzivi:

♦ Znatne regionalne razlike ter razkorak med podeželjem in mesti

V splošnem podeželske regije zaostajajo za mesti na področju zagotavljanja infrastrukture, dostopa do javnih storitev, učenja, ustvarjanja dohodka (večje tveganje revščine) in zaposlitvenih možnosti. To se kaže v odseljevanju (predvsem mladih) in hitrejšemu staranju prebivalstva na podeželju, opuščanju zemljišč in povečanju ekonomskih razlik med regionalnimi urbanimi središči in podeželjem z omrežjem manjših mest. Podobni izzivi, povezani z zagotavljanjem povezanosti in razpoložljivostjo storitev, so bili opaženi tudi na Kvarnerskih otokih. Razkorak med mestom in podeželjem se odraža tudi v razlikah razvitosti regij in županij PO, te so največje med najbolj razvitimi – Osrednjeslovenska, Mesto Zagreb, Obalno-kraška, Primorsko-goranska in Istrska županija ter najmanj razvitimi – Pomursko, Zasavska, Primorsko-Notranjska regija v Sloveniji in Karlovška, Medžimurska in Krapinsko-zagorska županija na Hrvaškem. Izziv programskega območja je, kako izkoristiti gospodarske prednosti najbolj razvitih regij za ustvarjanje sinergij in aktiviranje potencialov manj dinamičnih regij.

♦ Reševanje brezposelnosti in izboljšanje pogojev za pametno rast

V zadnjih šestih letih je programsko območje izgubilo 95.000 delovnih mest. Najvišje stopnje brezposelnosti so prizadele obrobna območja, zlasti v Karlovški, Krapinsko-zagorski in Zagrebški županiji, Pomurski in Zasavski regiji. Pomanjkanje delovnih mest in visoka stopnja brezposelnih mladih, katerih potenciali niso bili izkoriščeni in zaradi česar so se izselili, predstavljata ključni izziv.

Še en izziv območja je tudi izkoriščanje priložnosti za povečanje podjetniške aktivnosti in krepitev gospodarske osnove za internacionalizacijo podjetij. Potenciali se nahajajo v raznolikosti naravnih in kulturnih vrednot, katerih aktiviranje in valorizacija lahko odpirata nove priložnosti za ustvarjanje trajnih delovnih mest v turizmu in z njim povezanimi sektorji. Neugoden socialni položaj in staranje prebivalstva pa ponujata tudi priložnosti za ustvarjanje novih delovnih mest v socialnih storitvah in širitev socialne ekonomije.

Potrebujemo učinkovito podporno poslovno okolje, ki zagotavlja storitve z višjo dodano vrednostjo in je dostopno tudi izven večjih urbanih središč. Medsektorsko in čezmejno sodelovanje institucij na področju družbeno-gospodarskega razvoja lahko doprinese zlasti obmejnim in manj razvitim območjem.

♦ Ohranjanje  kakovosti okolja, raznolikosti in identitete programskega območja ter prilagajanje podnebnim spremembam

Na programskem območju je obilo naravnih in kulturnih vrednot ter visoka biotska raznovrstnost. Velik del programskega območja je zaščiten. Varovana območja predstavljajo dragocenost, ki jo je treba ohraniti za prihodnje generacije, hkrati pa zagotavljajo potencial za trajnostno rabo in trajnostni gospodarski razvoj

https://84.39.218.255/si2/download/Program_sodelovanja_INTERREG_V-A_SI-HR.pdf