Trajnostni turizem.

Z namenom da bi razvoj okolja pridobil dolgoročno kakovost, uvajamo holističen pristop trajnostnega razvoja in trajnostni turizem.

TRAJNOSTNI TURIZEM temelji na odnosih in interakciji. Zato razvijamo povezovalnost s prostorom in ljudmi lokalne skupnostiin turističnih destinacij. Osnovan je na geomantijski raziskavi okolja. To je strokovna podlaga z izhodišči za trajnostno načrtovanje. Temelj doseganja ciljev trajnostne rasti so prostorski potenciali, ki so varovani in ovrednoteni v platformi. 

Turistični promet posega v okolje in lokalno skupnost, ima lahko negativne okoljske učinke, zato je trajnostni turizem edina ustrezna razvojna usmeritev na lokalnem,regionalnem in nacionalnem nivoju, saj edina zagotavlja vzdržnost turizma na dolgi rok.

GEOMANTIJSKA PLATFORMA je strokovni dokument celostne obravnave okolja, inovativna študija CELOSTNE EKOLOGIJE ki obravnava– oceno stanja, razvojne kapacitete okolja, varovanje okolja pred pritiski komercialnega urbanega in  turističnega masovnega vpliva, zaščita okolja in omejevanje posegov predvsem v zavarovana naravna okolja, ovrednotenje potencialov naravne inkulturne dediščine, izdelavo geomantijskega zemljevida z markacijo vitalnih naravnih virov ekološko turističnih visokovrednih lokacij, smernice za prostorsko planiranje.

Na osnovi geomantijske platforme se avtentično oblikuje program- iz prostora in ustvarjalnosti ljudi lokalne skupnosti : -smernice za javno dobro trajnostnega okoljskega planiranja javnih politik, načrtovanje prostorske in programske zasnove zelene turistične infrastukture in zelenega turizma, -revitalizacija okolja na raziskanih markantnih naravnih virih , – integralno izobraževanje lokalne skupnosti , – sinteza dela z ljudmi z holističnim pristopom vključevanja neizkoriščenih potencialov prostora za TRAJNOSTNI RAZVOJ, – poenotenje novega avtentičnega turističnega programa z obstoječimi lokalnimi turističnimi storitvami in proizvodi,- usposabljanje lokalnih akterjev za razvoj podjetništva- zelena delovna mesta , ki bazira na dediščini, posebnostih okolja, aktivni družbi in socialnih inovacijah.

Trajnostni turizem obiskovalca osvešča in izobražuje. Z avtentičnimi doživetjji obsikovalcu sporoča da naj pride, ker bo spoznal avtentično lokalno okolje, ker ima rad okolje, je del njega in mu pomaga, da ohranja vse svoje značilnosti in ga vabi, da ga spozna, postane del njega in ga ima rad. Je antiteza masovnemu turizmu. Trajnostni turizem je hkrati terapija. Obiskovalec zdravilo išče v naravi. Zdravilišče se odkriva skozi naravne vire. Vživlja se v kulturo in ljudi okolja. Sporazumeva se z njimi v aktivnem odnosu poglobljene interakcije.

Trajnostni razvoj in trajnostni turizem je bodočnost. Obstoječe smeri turizma so v zasičenju. Prihaja do okoljskega neravnotežja. Masovni turizem je velik onesnaževalec okolja. Okolju je treba pomagati. Geomantija prevzema generično proaktivno vlogo.

Izhajamo iz uresničenega vzorčnega modela Platforma za trajnostni turizem in celostni razvoj.

Image title

Izhodišča za rešitve geomantijskega projekta trajnosti so identificirana na podlagi arhetipske identitete in vitalnosti pokrajine ter individualnih potencialov ljudi. S ciljem h krepitvi prepoznavnosti in snovanja vzorčnega  zelenega razvojnega modela za  integralne storitve trajnostnega turizma. Prizadevamo si programsko pokrivati vse stebre trajnostnega turizma: upravljanje, ekonomski vidik, kulturna dediščina, okolje – s spoštovanjem lokalnih značilnosti / tako etnoloških, kot tudi kulturnih, zgodovinskih innaravnih in njihovo ustrezno interpretacijo ter vključevanjem v turistično ponudbo.

Trajnostni turizem prepoznavamo kot del zelenega gospodarstva, predvsem zaradi njegovih posrednih učinkov ter s tem povezanega pozitivnega vpliva na razvoj zelenega podjetništva v lokalnem in tudi v širšem okolju.

Turizem ima potencial, da ustvarja pozitivne učinke na okolje ter očitno prispeva k varovanju in ohranjanju okolja.

Razvoj trajnostnega turizma zadovoljuje potrebe turistov in destinacije ter varuje in izboljšuje priložnosti prihodnjega razvoja.

Trajnostni turizem na nivoju ponudnikov zmanjšuje stroške, zagotavlja dolgoročnost poslovanja in gradi zaupanje do potrošnika,

Deklaracija o partnerstvu za trajnostni razvoj slovenskega turizma pravi : â€œV letu 2016 naj bi turizem v Sloveniji v celoti temeljil na trajnostnem razvoju in bo kot najbolj uspešna gospodarska panoga nacionalne ekonomije ključno prispeval k družbeni blaginji in ugledu naše države v svetu.” Kot ključna razvojna usmeritev je zapisana v strategiji slovenskega turizma. Žal se je potrebno v praksi še veliko potruditi da bo v praksi tako zaživelo. Predvsem se prične pri osveščanju.

Trajnostni turizem dobiva vse večjo podporo tudi na sistemski ravni. Za Slovenski prostor je trenutno izkoriščen ta potencial 10%.