Varovanje okolja

Image title

Za prispevanje k varstvu okolja Slovenije in ohranjanju narave in naravnih danosti slovenskega prostora, se z geomantijo medsektorsko vključujemo v leader programe. Z zavodom za celostni razvoj Anima Mundi Geomantija sodelujemo v vlogi zunanjih izvajalcev za nosilce aktivnosti v lokalni skupnosti občine, javne zavode, zadruge, krajevne skupnosti, vrtce, šole, kmetije, turistične organizacije in razvojne agencije. Z zavodom združujemo povezavo med okojskimi, družbenimi, kulturnimi in gospodarskimi udeleženci in sektorji, ki so vključeni v območje. Zajemamo več dimenzij prostora, s prvovrstnim pristopom sinteze, za oživljanje vitalnosti in identitete pokrajine, v perspektivi trajnostnega razvoja skupnosti.

Geomantija izhaja iz razvojnih potreb območja. Za razvoj podeželja in varovanje okolja uvaja novo vrednost. Implementira integralne načine obravnavanja izpostavljene problematike in iskanja rešitev, nove celostne ekološke storitve na območju LAS, s soustvarjanem različnih skupin, z intuitivnim iskanjem priložnosti z novega zornega kota, novih kreativnih načinov obravnavanja vprašanj ter proučevanja novih odzivov, ki lahko zagotovijo želene in trajnejše rešitve. Pobudo zanj dajo lokalni udeleženci, pri čemer se posvetujejo z javnostjo.

Z holističnim poslovnim svetovanjem pomagamo udeležencem projekta, kjer sodelujejo posamezniki, kmetje, podjetniki, turistični delavci idr., kar udeležencem omogoča: sodelovanje, razvoj poslovanja in medsebojnih stikov, izmenjavo izkušenj in razvoj produktov.

Institucionalne spremembe imajo svojo zaznamujočo dinamiko, pogoje in zakonitosti, ki so diametralno drugačne kot razvoj podeželja od spodaj navzgor. Ukrep leader je za ničkoliko primerov bolj prizemljen, na tleh in realen v kontekstu pragamtičnega doseganja cijlev in merljivih rezultatov, kot je običajno podporno zakonodajno delovanje na zgornjih ravneh institucij, do aktualnih razvojnih priložnosti v skupnosti. Leader predstavlja orodje pri spodbujanju skupnega lokalnega razvoja »od spodaj navzgor«, ki omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev lokalnih akcijskih skupin LAS aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja.

LAS si prizadeva k zmanjševanju regionalnih razvojnih razlik in gospodarskemu razvoju območja, ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov. Cilj ukrepa leader je izboljšanje infrastrukture za bivanje in delo, ohraniti in ustvariti delovna mesta,ohraniti biotsko raznovrstnost in varovati naravne vrednote ter izboljšati pogoje za večjo vključenost prepoznanih ranljivih skupin. Pri začetni pripravi projektnega predloga se opravi preliminarni geomantijski pregled potencialnih lokacij obravnavanega območja. Na podlagi raziskanih razmer lokacije, ugotovljenih značilnosti in prepoznavosti prostora, njegovih potreb na obravnavanem območju ter njegovih prednosti in pomanjkljivosti, se izbere ustrezno lokacijo za program projekta. LAS program omogoča uveljaviti vrednote in znanja prednikov, globlje potenciale podeželja in potenciale prebivalcev iz starega tradicionalnega v novo inovativno ponudbo sonaravnega turizma in izobraževanja. Nova paradigma sonaravnega razvoja ne deli med človekom in naravo.