Zeleni turizem Rifnik

Cilj projekta, ki je posvečen pokrajini Rifnika, imenovan GEOMANTIJA KRRES je oživiti zeleni turizem in vzpostaviti platformo za trajnostni razvoj Rifniškega območja. Koncept je zasnovan s celostnim upoštevanjem danosti prostora in vključevanjem naravne in kulturne dediščine v inovativno turistično ponudbo.

Vemo, da je zeleni turizem slovenska neizkoriščena razvojna priložnost. Ima potencial spodbujanja decentraliziranega, regionalno uravnoteženega razvoja, ustvarjanja kakovostnih lokalnih delovnih mest, vzpostavljanja kohezije med mestom in podeželjem ter dodajanja vrednosti kmetijskim proizvodom, obrti, malemu gospodarstvu ter naravni in kulturni dediščini.

V smeri aktualnih strateških priložnosti Slovenije in EU je smoter projekta zastavljen v ciljih definiranja analize in rešitev za oblikovanje uspešne turistične infrastukture območja Rifnik. Analiza izhaja iz raziskave naravnih in vitalno-energijskih danosti prostora in dediščine pokrajine. Vzporedno se oblikuje krovna strategija blagovne znamke in spodbuditev razvoja posameznih kmetij in novih dejavnost lokalnega podjetništva pri uvajanju novih turističnih produktov in trženja.; izobraževanje in osveščanje o oblikah sonaravnega razvoja ter kulturne prireditve in dogodki na področju etnologije. Program omogoča nova delovna mesta, revitalizacijo kmetijstva in podeželja ter dvig kakovosti življenja.

Za geomantično delo razvijanja platforme je značilna povezujoča obravnava krajinskega regionalnega prostora in osebnih potencialov prebivalcev. Izhaja iz obravnave domačih človeških in naravnih virov Tako oblikujemo izhodišča za najprimernejši prostorski razvoj, utemeljen v zdravem bivalnem in delovnem okolju. S poglobljeno raziskavo prostora, v kateri razberemo subtilne duhovno-energijske razsežnosti okolja, dobimo uvid tako v značilnost njegovih obstoječih pravzorcev, kakor tudi izhodišča za najprimernejši razvoj širšega območja in posamičnih mikro lokacij kmetij in lokalnih podjetij.

Z vključevanjem domačinov & podjetniškim svetovanjem pri razvoju dejavnosti in pri oblikovanju skupne blagovne znamke izražamo identiteto pokrajine in dosegamo potrebno probojnost za razvoj turističnih programov, povezovanju in sodelovanju ponudnikov turističnih produktov in storitev ter vključevanju lokalnih skupnosti.

Zavzemamo se, da naše delo prevzame vlogo pilotnega projekta, ki strokovno angažirano prikazuje vzorčni primer, ki prepričuje z zgledom prikaz trajnostno zelene platforme za razvoj prostora. Praksa dokazuje, da pilotna uvedba ekološko humanih programov , ki predstavljajo vrednote 21. stoletja, vzpostavlja vezivo k skupnosti, dediščini in vsestranskemu razvoju družbe. Referenca projektnega programa Rifnik je povezana z realiziranim integralnim modelom sorodnih primerov, ki so v standardu avtentičnosti in inovativnosti primerljivi v svetovnem merilu.

Geomantijska znanja predstavljajo vir vedenja, ki nudi stik z živim duhovnim izročilom o evoluciji narave, socialnih razsežnostih okolja in identiteti podeželja & domovine. Prikazati želimo praktično uporabnost projekta pri obujanju in prebujanju kolektivnih arhetipov sobivanja z naravo in pokrajino svojega doma, ki nas lahko skozi preobrazbo iz usodnih družbenih utvar krize ponovno ukorenini v narodov obstoj in razvoj. Pri tem prostor tudi zdravimo, saj v okolje damo preobrazbene aktivnosti napredovanja, ki ozdravljujejo zavest družbe.

Projektno izobraževanje geomantije je utemeljeno na šoli tradicije, osnovani na izročilu prednikov. Vzgaja tradicionalna znanja o naravi, preživetju, povezanosti z Zemljo. Je deziderat za potrebe duše sodobnega človeka.

Dobrobiti odprtega učnega okolja izobraževanja v naravi so medgeneracijske in medsektorske. Vrednost večplastnega izobraževanja, ki prvobitno temelji na geomantiji narave in vsestranskemu poučevanju, daje socialne učinke trajnostne vzgoje ekološkega ozaveščanja – v odnosu med človekom, naravo in družbo. Izobraževanja geomantije enakovredno poučuje starodavna vedenja in ustvarjalna znanja za razvoj družbe v sodobnih izzivih geokulture, socialnega podjetništva in kreativnega sodelovanja ljudi v skupnosti. Posebnost tako zasnovane trajnostne vzgoje, ki jo projekt daje domačinom ,obiskovalcem ter turistom, oblikuje v posamezniku zdrave pogoje za soustvarjalni razvoj v sobivanju z naravo.

Imperativ globalnih sprememb nas nagovarja, da potrebujemo spremembo širše družbene in bivalne paradigme, ki temelji na vedenju o preživetju in zelenemu eko obstoju družbe. Ta mora za razliko od izčrpane stare paradigme, ki načeloma izhaja še iz industrijske, postati celostna. Njen temelj predstavlja vzorčen model vzdržnega,trajnostnega, sonaravnega razvoja.

Za holistična ustvarjanja in snovanja so značilna interdisciplinarno korporativna združevanja znanj strok in panog, v katerih vsi pridobimo : uporabniki, regija in nenazadnje prostor kot živ subjekt. Bistvenega pomena je uresničitev celostnega programa, kjer se znanja soodvisno dopolnjujejo in nudijo celostno urejen razvoj podeželja. Učinek projekta GEOMANTIJA KRRES je večdimenzionalen, kar resnično rezultira presežek, ki s svojo dodano vrednostjo presega ustaljene norme. Je svojevrstna reference v odnosu do prostorskega in podjetniškega razvoja. Ključen odgovor, da je temu tako, se skriva v implementaciji intuitivnih znanj, ki so vtkana v delovno metodologijo projekta in profesionalno preizkušena že na realiziranih projektih prostorskega planiranja, poslovnega svetovanja in holistične medicine okolja Programska zasnova projekta je osnovana na družbeno odgovorni ekološki prenovi v kohabitaciji s socialnim povezovanjem, skladnim s svetovnim valom sprememb, v obliki trajnostnih rešitev, ki generirajo učinke v ekološko etičnem standardu do regionalnega prostora in sinergijske rezultate do družbe in njene podjetniške produktivnosti, kulture. Obravnavane vrednote lokalnega projekta Rifnik so neločljivi del globalnega uvajanja ekologije, ki se snuje v socialnem telesu družbe. Programi projekta je skladen s strateškimi usmeritvami Evropske unije do leta 2020. Povezani s komplementarnima področjema socialne države ter gospodarstva, temelječega na znanju in referenceh, vpenjajo zeleni razvoj v celovito vizijo pametnega, trajnostnega in vključujočega razvoja EU.

Omrežje zmajevih linij holon Kalobje – Rifnik – Resevna

Yin & yang center na osi hrbtenice

Rifnik vrh in grad

Yang linija

Rifnik grad

Galerija slik

Litopunktura Rifnik

– skupina KRRES >>
– www.krres.si >>
– priporočilo >>
– PLATFORMA za trajnostni turizem in celostni razvoj območja KRRES

– https://turizem-sentjur.com/Aktualno/V-okviru-projekta-Geomantija-KRRES-pod-Rifnikom-postavljeni-prvi-kozmogrami.html