Zeleni turizem za zdravilišča

Z geomantijo se od januarja 2013 zavzemamo za vključitev zelenega turizma v zdravilišča. V uvajanju temeljev trajnostnega turizma.

Trajnostni turizem so okolju prijazna trajnostna potovanja v destinacije, kjer so navzoči naravni geomantijski viri, zdrava naravna in kulturna krajina, neokrnjena narava, zaščitene rastl. & živalske vrste ter naravna in kulturna dediščina- primarne atrakcije, kjer so neg. vplivi podnebja minimizirani oziroma nevtralizirani in bioenergijski vitalizirani.

Navdih za navezo zdravilišč z zelenim turizmom izvira iz intuicije. Prejel sem ga z impliciranimi impulzi navdušenja in okoljske odgovornosti za pravočasno uresničitev, da se odpre zelena luč novega razvoja. Zavedajoč se, da je pristojen navdih del ustvarjalnih uvidov globalnih preobrazb in afirmativnih usmeritev aktualnega zelenega projekta, ki ga pravkar izvajamo v omreženju z okoljem. Kot pristoja inventivnim principom, velja notranjemu vodilu vztrajno slediti.

Zeleni turizem je širok pojem, pri čemer si ga je Slovenija zadala kot temeljno usmeritev razvoja turizma v prihodnje < iz etiološke lekcije : kako se ni obneslo z nesorazmernim porastom absumcije masovnega turizma -ki odslikuje senčne plati do trajnostne vzdržnosti. Zeleni turizem je antiteza masovnemu turizmu. 

Zelena paradigma in zelena strategija je globalno in lokalno odločilno dialektično vodilo za preobrazbo, razvoj in integriteto družbe. Tudi za sodobna zdravilišča, ki se kultivirajo v smeri ekologije. Poleg tega je zeleni turizem značilna slovenska neizkoriščena razvojna priložnost. Aktualen izziv v medsektorskem sodelovanju in dopolnjevanju turistične ponudbe zelenega turizma z zdravilišči, je na tovrstnem področju priložnost št. 1

Simbioza zelenega v zdravilišča je HOLISTIčŒNA. S povezujočo obravnavo širšega okolja z ambientom zdravilišča in celostno turistično ponudbo.

Ljubitelji narave, aktivnega življenja in globljih doživetij imajo primaren cilj v ohranjanju zdravja in dobrega počutja. Območja naravnih danosti, nadgrajene z aktivnostmi in doživetji v privlačne turistične proizvode visoke dodane vrednosti, so odlično izhodišče za zadovoljitev potreb in želja ciljnih skupin turistov. Da si okrepijo in povrnejo življenjsko energijo. Neposredno v energijsko revitaliziranih območjih podeželjskega turizma. Image title

Zeleni turizem ponuja potovanja v naravna območja posebne vrednosti. Je neke vrste “reinkarnacija “romanja na svete kraje. Odgovorno varuje naravo in spodbuja blaginjo lokalnega prebivalstva. Je oblika odgovornega turizma v naravna, zdravilna, občutljiva, pristna, umaknjena in po navadi varovana območja.


ZELENA PARADIGMA se velja umestiti v inoviranje, poslovanje in teamsko delo zdravilišč. Vnaša korporativni družbeno odgovorni vidik (corporate social responsibility, CSR). Da je podjetje resnično »zeleno«, mora vključevati trajnostno usmerjeno odločanje na vseh ravneh organizacije. Na tem področju vpeljujemo nove rešitev v uvajanju intuitivne inteligence v nove razvojne impulze za zaposlene. Primeri dobre prakse pričajo, da tako za vodilne kot izvajalce, deluje intuicija impresivno. INTUICIJA kot sposobnost preoblikovanja naših nezavednih in zavednih zaznav v zavestne odločitve. Intuicija kot duhovno orodje razreševanja problemov. Intuicija kot instinktivna zaznava resnice & vizije v neposrednem razumevanje brez razmišljanja. Intuicija kot sposobnost celostnega kreiranja. Vse to hologramsko velja za nivo posameznika, tima, podjetja, skupnosti oziroma družbe kot celote : V ustvarjanju novih vizij, poslovanju in ustvarjanju partnerskih odnosov sodelovanja. Partnerstva različnih deležnikov so prepoznana kot eden temeljev trajnostnega razvoja, hkrati pa sta vzpostavljanje in vzdrževanje takšnih partnerstev izziv, ki zahteva znanja in veščine za usmerjanje teh kompleksnih procesov. V tem segmentu je sestavina holistične koordinacije ključno povezovalno orodje. Povezuje vizijo, vodstvo, izvajalce, prebivalce, goste, okolje in naravo.

V integraciji geomantije. Uvaja geomantijski DOŽIVLJAJSKI POGLOBLJENI TURIZEM-sožitja človeka in narave, s senzibiliteto do duhovno-energijskih kvalitet v okolju in sebi.

Holistični programi integrirani z zelenim turizmom- zdraviliščem ponujajo hologramski premik na novo ravan. To je v konsolidiranju celostne turistične ponudbe za trg in kakovostnejšim poslovnim delovanjem do družbe. To zagotavlja zelena vključenost zdravilišča v kompleksen ekodružbeni sistem okolja, uveljavljanjem inovacijske kulture, uporabo intuicije kot sistema za celostno odzivanje & sprejemanje odločitev in holističen osebni razvoj vseh udeleženih. To omogoča odpiranje novih “razvojnih oken priložnosti “.

Okoljska globalizacija je tudi za Slovenijo v ospredje postavila načelo planetarne in medgeneracijske okoljske odgovornosti.

HOLOGRAMSKA SPREMEMBA se odraža v celotnem sistemu vključenih.

Program podpira uresničevanje zelenega poslovnega smotra podjetij, ki se kaže v novem celostnem odnosu do zdravja celote, ekopercepiranju poslovanja, kvaliteti opravljanja storitev, ki zagotavlja zadovoljstvo gostov, zaposlenih, uprave in lastnikov – kot enoten živ organizem, v gospodarski in socialni rasti, ugledu podjetja in realiziranju skozi poslovne cilje.

Upošteva načela trajnostnega razvoja ter deluje v dobro zaposlenih & gostov, širše skupnosti in zunanjih sodelavcev. Vrednost zdravilišča se tako dvigne na kakovostnejšo ravan. Končen razultat je zanesljivo v dobro vseh, tako duhovno kot poslovno.

Formula zelene ekonomije, ki jo ponuja specializiran holistični program za zdravilišča, odpravlja stres ne samo za goste, temveč tudi za zaposlene. Stres finančne patologije je namreč kavzalno povezan s kompleksnimi vzroki na ravni eksistence z Zemljo, planetom, posameznikom in družbo. V tej logiki se denar percepira hologramsko, v konstituivni soodvisnosti s poslanstvom, etiko, ekologijo, družbeno odgovornostjo in osebnim razvojem.

CELOSTNI OSEBNI RAZVOJ posameznika je eden ključnih vzvodov za trajnostni razvoj podjetij. Kolektiv podjetja, ki je izgrajen iz celostno razvitih posameznikov, zaradi svoje širine ustvarjanja dojemajo dlje, njihove rešitve pa imajo že v svojem bistvu vgrajene vzvode dolgoročne stabilne rasti in inovativnosti. Celosten razvoj, ki se odvija v poslovnem okolju, se hologramsko prenaša tudi izven podjetja, v širše družbeno okolje in odnose. Veriga vključenih dejavnikov je povezana.

V luči nove paradigme, prav vključena povezanost & sosodvisnost z naravo, s prostorom ljudi podeželja, vrednotami dediščine in prednikov in lokalnim življenjem skupnosti dela zdravilišča zanesljive. Sodelovalni pristop ponuja obsežno povezovalnost, ki prispeva k ohranjanju in izboljševanju stanja kulturne dediščine in kulturnih vrednot, k vzdrževanju in izboljševanju kakovosti bivalnega okolja in h krepitvi okoljske ozaveščenosti, izobraževanju duhovne didaktike in izpopolnjevanju na področju varstva kulturne dediščine in okolja.

Vemo, da v aktualnem času globalnih sprememb, v prevladujoči družbeni anomaliji celostnega razvoja- v prežetosti s podnebno in gospodarsko krizo- velja preučiti nove razvojne priložnosti turizma. In možnosti, da postane turizem del zelenega gospodarstva. Trajnostne oblike turizma postajajo v razviti turistični ponudbi nujna smer nadaljnjega razvoja, saj bo le takšen turizem, ki temelji na ekološko -ekonomski uspešnosti turističnega poslovanja ter je hkrati prizanesljiv in konstruktiven do naravnega, kulturnega, subtilnega in socialnega okolja. Turistični trendi gredo v smeri trajnostnega turizma.

Trajnostni turizem prepoznavamo kot del zelenega gospodarstva, predvsem zaradi njegovih posrednih učinkov ter s tem povezanega pozitivnega vpliva na razvoj zelenega gospodarstva v lokalnem in tudi v širšem okolju.

Iz izkušnje lahko rečem, da je snovanje tovrstnih rešitev intenziven kreativen proces, ki se uresničuje iz duha v turistično okolje družbe. Pedigre rešitev izvira v univerzalnem zapisu Zemlje. Izvirno iz vira ustvarjalnosti, v uvajanju novega, ki je trajnostno.

Geomantijska ponudba zelenega turizma za zdravilišča preobraža slabosti slovenskega turizma, ki so značilne v zamujenih razvojnih priložnostih, kot so : > pomanjkanje prepoznavnih, celostnih turističnih projektov, ki dosegajo večjo oživitev turistov za raznovrstne dejavnosti, > pomanjkanje individualne specializirane ponudbe miru, sprostitve, doživljanja, regeneracije, neokrnjene narave, krajevnih naravnih in kulturnih znamenitosti, krajevne zgodovine, prireditev in običajev ter kulinarike – v integraciji ponudbe pristnih, naravnih in kulturno avtentičnih turističnih proizvodov in programov, > premajhno upoštevanje spremenjenih potreb človeka po turizmu in različnih prostočasnih dejavnostih (sprostitev neposredne izkušnje v naravi, doživljanje neokrnjene narave, globlja povezanost z naravo, doživljajska rekreacija), številne aktivnosti, ki so povezane z naravo, > deprivacija družbene paradigme delovanja do živega organizma narave.

S ciljem uresničevanja inovativne, dinamične in odprte družbe, z razvitimi regijami in na znanju temelječem gospodarstvu, ekologiji in turizmu. Krepi razvojno vitalnost in privlačnost podeželja, ki zajema zlasti ukrepe glede energijske vitalnosti in privlačnosti podeželja, krepitve prepoznavnosti kakovostnih naravnih, kulturnih in duhovno-energijskih značilnosti krajine ter prostorski razvoj v območjih s posebnimi globljimi potenciali.

Pomena sobivanja z naravo in podeželskega turizma se v Sloveniji sicer zaveda čedalje več ponudnikov nastanitev in zdravilišč. Njihova prizadevanja za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje se odražajo pri gradnji ali obnovi nastanitvenih objektov, ki so energetsko karseda učinkoviti, kjer ustrezno ravnajo s pitno vodo in odpadnimi vodami, ločujejo in reciklirajo odpadke, za pranje pa uporabljajo organske praške ter upoštevajo energijske danosti lokacije za gradnjo in zunanjo ureditev, s sprehajalnimi potmi. V takih nastanitvah tudi prirejajo razne ekološke delavnice in izobraževanja.

Medgeneracijski in sonaravni razvojni cilj uveljavljajo načela trajnosti kot temeljnega kakovostnega merila na vseh področjih razvoja, vključno s ciljem trajnostnega obnavljanja prebivalstva.

Prostorsko in programsko je zagotovljena partnerska sodelovalnost med človekom in naravo, ki zagotavlja koristi vsem udeleženim: vodilnim, gostom, izvajalcem, širši družbi in prostoru narave podeželja, Področje okoljske dimenzije trajnostnega razvoja je opredeljeno kot horizontalna usmeritev, saj je tako vidik okoljske trajnosti, kakor tudi medgeneracijske vzdržnosti

Skupni imenovalec sodelovanja je tudi kakovost bivanja in kultura zdravega načina življenja.

Geometrija poslovnega okolja se spreminja tudi za zdravilišča. Podvržena je planetarnim spremembam, ki so vsakodnevno manifestirane klimatsko in gospodarsko. Nova holistična paradigma soustvarjanja programa projekta z zdravilišči, preudarno upravičuje svoj atribut v novem razvojnem referenčnem okviru, ki ni pavšalno nominalen, ampak v soglasju z imperativom globalnih sprememb ( ekološko in ekonomsko ). Z vzorčnim modelom vsebuje sodobno nomenklaturo ponudbe eko-zelenega turizma, z diverzificirano turistično ponudbo, umeščeno v zeleni turistični infrastukturi. S tem dosežemo poenotenje delovanja v obstoječe infrastrukture zdravilišč z novimi lokalnimi zelenimi območji. Ponudniki storitev tako na trgu zagotavljajo celovito in ne več parcialne logistične storitve.

Bistven programski premik je v individulanem pristopu od gostov, ki holistično skrbi za zdravje ljudi na preventiven način, z unikatnim programom revitalizacije za obiskovalce, v neposrednem stiku z zdravilnostjo narave in ekološkimi pridelki domačinov.

O usmerjenosti k zelenemu, trajnostnemu turizmu se lahko prepričamo na slovenskem podeželju. Lep primer sobivanja človeka in narave so slovenske ekološke turistične kmetije.( ekološko kmetijstvo velja za najbolj trajnostno kmetijsko prakso). Ponujajo zdravo bivalno okolje in ekološko pridelano hrano, za katero imajo certifikat pooblaščene kontrolne organizacije. Ta hrana je zdrava, kakovostna in polnovrednega okusa. V Sloveniji je na desetine takih kmetij.

Tovrstni program uvaja raznovrtsne možnosti ponudbe ohranjene narave, zdravega in varnega okolja, prepoznavne krajine, pristnih, naravnih in kulturno avtentičnih turističnih proizvodov in programov.

Geomantijska ponudba zelenega turizma zaobjema WELLNESS in SELFNESS trajnostnega turizma.

Selfness je najnovejši trend, ki v ospredje postavlja človeka, njegovo ugodje in zdravje. Skozenj se uvaja holistično poslanstvo v dobrobiti za celostno zdravje človeka. Razvija življenjski stil, kjer se stremi k iskanju duševnega ravnovesja, notranjega miru, zadovoljstva in ohranjanju psihofizičnega zdravja. Selfness celostno obravnava človeka kot posameznika. Zanj je značilen vztrajen proces v želji vzpostavitve dolgoročnega ravnovesja med dušo in telesom. Selfness predstavlja pomoč pri premagovanju stresa in ovir ter spopadanju z vsakodnevnimi tegobami sodobnega življenja. Prav tako pomaga pri odpravljanju slabih navad in ohranjanju vitalnosti.

Medtem ko wellness temeji na kulturi sproščanja, gre pri selfnessu za kulturo spreminjanja samega sebe, ki temelji na raziskovanju in samospoznavanju ter na motiviranosti za osebno rast in razvoju ob pomoči učenja zdravih življenjskih vzorcev. Selfness je samoproces. Poleg aktivnega življenja, izpostavlja sproščanje, razvajanje in duševno posvečanje samemu sebi. Odkriva potencial, ki se skriva globoko v nas.

Selfness geomantije je holistično povezan med človekom in naravo. Odkriva in neguje potencial, ki je v nas v povezanosti z naravo. Zdrav duh v zdravem telesu in zdravem okolju.

Program ponovno vrača ravnovesje med zdravilišči in naravo. Zdravilišča in okolje podeželja sta geomantijsko dva različna pola, ki se veljata združevati.

Zdravstveni in wellness turizem v evropskem prostoru temeljita na večtisočletni TRADICIJI ZDRAVLJENJA, ki ima korenine v antični Grčiji. Nad zdravilci je bdela hči boga zdravilstva Eskulapa, Higieja. V evropskem prostoru lahko danes zasledimo še starejše povezave s Kaldejci oziroma Sumerci. Najpogosteje pa se sklicujemo na tradicijo starega Rima, v katerem so terme predstavljale obliko družabnega življenja, skrbi za zdravje in sproščanja. KULTURO TERMALIZMA so Rimljani ponesli na vsa območja, ki so jih osvojili, tako da so razpolagali v stoletju pred propadom zahodnega rimskega imperija z več kot 4.500 termami.

Zeleni turizem zaobjema vse poglede trajnostnega turizma, ki temelji na štirih osnovnih principih (UNWTO): okoljski, družbeni, gospodarski in podnebni (t.i. »quadraple bottom line« of sustainable tourism). Zeleni turizem minimizira negativne vplive (masovnega) turizma na okolje in maksimizira njegovo prilagoditev globalnim spremembam.

Definicija trajnostnega razvoja Svetovne Komisije za Okolje in Razvoj (Brundtlandina komisija) pravi: da TRAJNOSTNI RAZVOJ pomeni » zadovoljiti trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožali zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij«. (Our Common Future, Oxford University Press 1987, stran 43).

Zeleni turizem geomantije združuje tradicijo in inovacijo, prostor in ljudi, mikro okolje zdravilišč in makro krajino, programe naravnih terapij za ljudi in za prostor.